Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 21 nov 2022 07:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS PRFOODS TAGATUD VÕLAKIRJADE TAGASIOST
Tekst
AS PRFOODS TAGATUD VÕLAKIRJADE TAGASIOST

AS PRFoods (registrikood 11560713; aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti;
edaspidi ?PRFoods" või ?Emitent") teavitas oma 05.09.2022 avaldatud börsiteatega
isikuid (edaspidi ?Võlakirjaomanikud"), kellele kuuluvad PRFoods võlakirjad
lunastustähtajaga  22.01.2025 ja  ISIN  koodiga  EE3300001577  (edaspidi
?Võlakirjad"),  mis  on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade
emissiooni tingimuste (mida on muudetud 25.02.2020, 25.02.2022 ja 20.09.2022)
(edaspidi ?Tingimused") alusel, kavatsusest välja kuulutada ja läbi viia
Võlakirjade osaline tagasiost kogumahus kuni 15% kõigi emiteeritud Võlakirjade
kogunimiväärtusest.

Käesolevaga kuulutab PRFoods välja Võlakirjade osalise tagasiostu ning teavitab,
et  tagasiostu raames on võimalik kõigil Võlakirjaomanikel, kes soovivad
tagasiostus osaleda, võrdsetel tingimustel pakkuda oma Võlakirju Emitendile
tagasiostmiseks järgmistel tingimustel ning kooskõlas järgmise protseduuriga:

 * igal Võlakirjaomanikul on õigus pakkuda Emitendile tagasiostuks selline
  kogus Võlakirju, mille nimiväärtus vastab kuni 15% (viieteistkümnele
  protsendile) vastavale Võlakirjaomanikule Allokatsiooni Fikseerimise
  Kuupäeva (nagu on defineeritud allpool) seisuga kuuluvate kõigi Võlakirjade
  kogunimiväärtusest (näide: kui Võlakirjaomanikule kuulub Allokatsiooni
  Fikseerimise Kuupäeva seisuga 100 Võlakirja kogunimiväärtusega 10 000 eurot,
  on Võlakirjaomanikul õigus pakkuda Emitendile tagasiostuks kuni 15 Võlakirja
  kogunimiväärtusega 1 500 eurot). Juhul, kui Võlakirjaomanikule kuulub
  Allokatsiooni Fikseerimise Kuupäeva seisuga vähem kui 7 (seitse) Võlakirja,
  loetakse, et Võlakirjaomanikul on õigus pakkuda Emitendile tagasiostuks 1
  (üks) Võlakiri;

 * Tagasiostu raames maksimaalne Emitendi poolt tagasiostetavate Võlakirjade
  koguarv on 16 500 (kuusteist tuhat viissada), mille kogunimiväärtus vastab
  1 650 000 (ühele miljonile kuuesaja viiekümne tuhandele) eurole;

 * tagasiostuhind ühe Võlakirja kohta on selle nimiväärtus, millele lisandub
  Võlakirjalt vastavalt Tingimustele arvestatud välja maksmata intress kuni
  29.09.2023 (välja arvatud);

 * Võlakirjaomaniku poolt Emitendile tagasiostuks pakutavad Võlakirjad ei tohi
  olla koormatud kolmandate isikute õigustega;

 * Võlakirjade tagasiostus osalemiseks tuleb Võlakirjaomanikul esitada allpool
  toodud perioodi jooksul oma panga kaudu (Nasdaq CSD SE juures avatud
  väärtpaberikonto kontohalduri juures) PRFoods vastava korporatiivsündmuse
  raames tagasiostupakkumine, märkides vastava arvu Võlakirjade
  nominaalväärtuse (mis ei tohi olla väiksem kui 100 eurot, mis vastab ühele
  Võlakirjale), mida Võlakirjaomanik soovib käesolevas teates toodud
  tingimustel Emitendile müüa;

 * Võlakirjade tagasiostupakkumiste esitamise periood algab 28.11.2022 kell
  10:00 ja lõppeb 26.09.2023 kell 12:00;

 * Võlakirjaomanik võib kasutada mistahes meetodit, mida vastava
  Võlakirjaomaniku kontohaldurpank pakub PRFoods poolt läbiviidava Võlakirjade
  tagasiostu raames tagasiostupakkumise esitamiseks (nt füüsiliselt
  pangakontoris, internetipangas või muul viisil). Võlakirjaomaniku
  tagasiostupakkumine loetakse esitatuks hetkest, mil Nasdaq CSD saab
  Võlakirjaomaniku kontohaldurilt nõuetekohaselt täidetud
  tagasimüügikorralduse;

 * kui Võlakirju hoitakse esindajakontol, võib Võlakirjaomanik esitada
  tagasiostupakkumise esindajakonto omaja (isiku, kes hoiab Võlakirju oma
  nimel, kuid Võlakirjaomaniku jaoks ja arvel) kaudu tingimusel, et
  Võlakirjaomanik volitab esindajakonto omajat kirjalikult Emitendile ja
  Nasdaq CSD-le kui Eesti väärtpaberite registri pidajale avaldama
  Võlakirjaomaniku isiku ja muud eelviidatud isikute poolt nõutud andmed, mis
  võimaldavad Võlakirjaomaniku isiku tuvastada. Emitendil on õigus
  esindajakonto kaudu esitatud tagasiostupakkumist mitte aktsepteerida, kui
  esindajakonto omaja ei ole kirjalikult Emitendile või Nasdaq CSD-le kui
  Eesti väärtpaberite registri pidajale Võlakirjaomaniku isikut avaldanud;

 * Tagasimüügikorralduse esitamisel blokeeritakse vastav kogus Võlakirju
  Võlakirjaomaniku väärtpaberikontol kuni Arveldamispäevani (või
  tagasimüügikorralduse muutmise või tühistamise korral Võlakirjaomaniku poolt
  kuni tagasimüügikorralduse muutmise või tühistamiseni). Võlakirjaomanikul on
  õigus oma tagasimüügikorraldust muuta või tühistada kuni
  tagasiostupakkumiste esitamise perioodi lõpuni. Tagasimüügikorralduse
  muutmiseks või tühistamiseks peab Võlakirjaomanik ühendust võtma oma
  kontohalduriga, kelle kaudu Võlakirjaomanik on tagasimüügikorralduse teinud,
  ja täitma vastava kontohalduri poolt nõutud toimingud;

 * juhul, kui üks Võlakirjaomanik esitab Emitendile mitu tagasiostupakkumist,
  siis vastava Võlakirjaomaniku pakkumised summeeritakse;

 * Kõik tagasimüügikorralduse esitamisega (sealhulgas selle muutmise või
  tühistamisega) seotud kulud kannab Võlakirjaomanik.

Võlakirjade tagasimüügikorralduse esitamisega Võlakirjaomanik:

 * nõustub, et käesolev teade ei ole käsitletav oferdina Võlakirjade
  tagasiostulepingu sõlmimiseks võlaõigusseaduse § 16 lg 1 ega muus tähenduses
  ning Võlakirjade tagasimüügikorralduse esitamine ei too kaasa siduva
  Võlakirjade tagasiostulepingu sõlmimist PRFoods ja Võlakirjaomaniku vahel;

 * nõustub, et tagasimüügikorralduses märgitud Võlakirjade arv loetakse
  maksimaalseks Võlakirjade arvuks, mida Võlakirjaomanik soovib Emitendile
  tagasiostuks pakkuda ja et Emitent võib Võlakirjaomanikult tagasi osta
  maksimaalsest pakutud Võlakirjade arvust vähem (aga mitte rohkem) Võlakirju
  (juhul, kui vastavale Võlakirjaomanikule allokeeritakse käesolevas teates
  toodud printsiipide kohaselt vähem Võlakirju);

 * volitab oma väärtpaberikontot haldavat kontohaldurit, esindajakonto omajat
  ja Nasdaq CSD-d muutma Võlakirjaomaniku tagasimüügikorralduses toodud
  andmeid, sealhulgas täpsustama Võlakirjaomaniku poolt pakutavate Võlakirjade
  nimiväärtust ja tehingu kogusummat (mis saadakse Võlakirja ostuhinna
  korrutamisel vastavalt Võlakirjaomanikult tagasiostetavate Võlakirjade
  arvuga), kui tagasiostu jaotuse käigus (mida on selgitatud allpool) ei
  osteta Võlakirjaomanikult tagasi kõiki Võlakirjaomaniku
  tagasimüügikorralduses märgitud Võlakirju;

 * kinnitab, et Võlakirjaomanikule kuuluvad Võlakirjad ei ole koormatud
  mistahes kolmandate isikute õigustega;

 * annab nõusoleku oma isikuandmete vahetamiseks ja töötlemiseks
  kontohaldurite, esindajakonto omaja, Nasdaq CSD ja PRFoods vahel nii
  tagasimüügikorralduste esitamise perioodi ajal kui ka pärast selle lõppu
  tagasiostus osalemise (sealhulgas Võlakirjade tagasiostu jaotuse
  otsustamise) eesmärgil.

PRFoods teeb otsuse Võlakirjade tagasiostu jaotuse (Võlakirjaomanike ofertide
aktsepteerimise) osas ning avalikustab tagasiostu jaotamistulemused eraldi
börsiteatega  hiljemalt  29.09.2023. Tagasiostu  raames ostetud Võlakirjade
ülekandmine teostatakse ning Võlakirjade ostuhind tasutakse Võlakirjaomanikele
PRFoods poolt 02.10.2023 (?Arveldamispäev").

Allokatsiooni  määramisel tagasiostus osalenud Võlakirjaomanikele vastavalt
käesolevas teates kirjeldatud printsiipidele (s.o et igalt Võlakirjaomanikult
ostab  Emitent tagasi sellise koguse Võlakirju, mis vastab 15% vastavale
Võlakirjaomanikule  Allokatsiooni Fikseerimise Kuupäeva seisuga kuuluvatest
Võlakirjadest, välja arvatud Võlakirjaomanikud, kellele kuulub Allokatsiooni
Fikseerimise Kuupäeva seisuga vähem, kui 7 (seitse) Võlakirja, kellelt ostab
Emitent tagasi 1 (ühe) Võlakirja) lähtub PRFoods sellisest Võlakirjade arvust,
mida Võlakirjaomanik omab Nasdaq CSD kui Eesti väärtpaberite registri pidaja
andmete kohaselt kolm (3) pangapäeva enne Arveldamispäeva arvelduspäeva lõpu
seisuga (selline kuupäev nimetatud kui ?Allokatsiooni Fikseerimise Kuupäev").
Kui Võlakirjaomaniku poolt esitatud tagasiostupakkumises toodud Võlakirjade arv
ületab 15% vastavale Võlakirjaomanikule Allokatsiooni Fikseerimise Kuupäeva
seisuga kuuluvatest Võlakirjadest, võetakse tagasiostupakkumine arvesse üksnes
ulatuses, mis vastab 15% kõigist Võlakirjaomanikule Allokatsiooni Fikseerimise
Kuupäeva seisuga kuuluvatest Võlakirjadest. Kui tagasiostupakkumise esitanud
Võlakirjaomanikule kuulub Allokatsiooni Fikseerimise Kuupäeva seisuga vähem kui
7 (seitse) Võlakirja, võetakse vastava Võlakirjaomaniku tagasiostupakkumine
arvesse 1 (ühe) Võlakirja ulatuses. Juhul, kui kõigi selliselt arvesse võetud
Võlakirjade kogunimiväärtus ületab 1 650 000 (üks miljon kuussada viiskümmend
tuhat)  eurot,  vähendab  Emitent  tagasiostetavate  Võlakirjade  arvu
Võlakirjaomanike vahel proportsionaalselt selliselt, et kõigi tagasiostetavate
Võlakirjade kogunimiväärtus ei ületa 1 650 000 eurot. Kui sellise jaotamise
tulemusena saadakse Võlakirjade arv, mis ei ole täisarv, ümardatakse vastav
Võlakirjade arv ümardamise reeglite kohaselt allapoole täisarvu Võlakirjadeni
(välja  arvatud  Võlakirjaomanike  puhul, kellele on allokeeritud 1 (üks)
Võlakiri).  Allokatsiooni  tulemusel  Võlakirjaomanikult  tagasiostetavate
Võlakirjade  arvu  ületavas  osas  blokeeritud  Võlakirjad  vabastatakse
Võlakirjaomaniku väärtpaberikontol.

Emitent aktsepteerib selliselt allokeeritud Võlakirjade tagasiostupakkumised ja
tasub nende eest Võlakirjaomanikele Arveldamispäeval.

Võlakirjade tagasiostu läbiviimise ajakava

+------------------------------------+-----------------------------------------+
|                  |Võlakirjaomanike poolt          |
|                  |tagasiostupakkumiste esitamise perioodi |
|28.11.2022 kl 10:00         |algus                  |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|                  |Võlakirjaomanike poolt          |
|                  |tagasiostupakkumiste esitamise perioodi |
|26.09.2023 kell 12.00        |lõpp                   |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|                  |Allokatsiooni Fikseerimise Kuupäev (s.o |
|                  |päev, millise seisuga fikseeritakse   |
|                  |Võlakirjaomanikule kuuluvate Võlakirjade |
|                  |koguarv ning mille põhjal arvestatakse  |
|                  |Võlakirjade arv, mida Võlakirjaomanikul |
|                  |on õigus vastavalt Võlakirjade tagasiostu|
|                  |tingimustele Emitendile tagasiostuks   |
|27.09.2023 (arvelduspäeva lõpp)   |pakkuda)                 |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|29.09.2023 (või sellele lähedane  |Võlakirjade tagasiostu jaotustulemuste  |
|varasem kuupäev)          |avalikustamine PRFoods poolt       |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|                  |Arveldamispäev (s.o Võlakirjade ja    |
|02.10.2023             |Võlakirjade ostuhinna ülekande kuupäev) |
+------------------------------------+-----------------------------------------+

Emitendil on õigus käesolevas teates esitatud Võlakirjade tagasiostu tingimusi
(sh tagasiostu ajakava) ühepoolselt muuta. Võlakirjade tagasiostu tingimuste
muutmise korral annab Emitent sellest teada ning avaldab vastavad muudatused
eraldi börsiteatega.

PRFoods selgitab täiendavalt, et ülalviidatud ajakava koostamisel on PRFoods muu
hulgas  lähtunud  oma  äri-  ja  majandustegevusega  seotud  oodatavatest
rahavoogudest, arvestades seejuures PRFoods Rootsi tütarettevõtja Överumans Fisk
AB võõrandamistehingu (mille lõpuleviimisest andis PRFoods teada oma 21.09.2022
börsiteate vahendusel) tingimustega.

Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gwO1Jq-
EOcdlbUrcfKGZnDK1QexKMboWH53TJbgPe4_xMwuS0cKWwBiy3XMa_SnYPJhQf5VvqrKbR5tnN80Taw_
hVb1mnHfThRrF3dBXLIwtjzG-WULYbdaC9LA96tjEn_K2wAJla2tuF_-
yYQOWW2FVg80SPsO6iPbP6qCjRmEOKSc-uP4E9c47tkWdlhgMkgpTXjFoFCHZkLjP0UxiKXKqHf-
rhsklMFese2NNDMBZSibHohIvRvWf6NJMoDNKNgUpHdG4-QuBse8k-
guqGOl67UvqnELtlzq5OQMQfttwwKFiDZzEXkjMxTnyleb88Q5SRU4gcqw9LNhD2zJ3rmAZR5zkMNcPx
xDwAauYa1Yw3NFYkBdm0OYBmxMUJrltmCzAdZ80qoC67yLSG4g-
8K2GjkmtEFDtiqcBOXQrDlTqgR1zMOiHLhlyrPPfXRYKa_ZypLv5wRaAlfVOTY76mHckKac3C8BghSHI
YSAESVI=)
www.prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1CovPtrjn6grkZIkAKHnzGKbR9XqS0fdDRZq
85bU4fIy4fFdfCH_VQwB-
_x6pIvMqen1pYkwEOhFOi2LwwB8ku60uGPFTw9dtiqkuuZIh7kM0PKeoax2SxGprk5KKNgiAcz_UhZnD
G1KfGS-FxKhZQgLPBRLYjLPz5NU-
DMdQPd0rUH8Cs2UgElOyv5HuHiHUnJTcdS8WAVRWosxbLz_sKVRnCJHoTDGRWAQjviFcv1T6I3fIYCUh
VcawAAlmymc-y72UlriwktVHEARbe0Uxdd6KvScmkoyRo-
n4zYdBk3cPEdmCqg_O0t_VWNh3tMPbfb1FxrdP2DyBccFJc_2HEwbX5rrhp1EfZcHOXSBpQIikp6KGGk
9czE0F3MtUIdCyRitbwFIV03A5zuXWpJiE-jIrQqj3-wAvEju-IhJeTs=)