Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 23 sept 2022 12:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri BALTIKA AS-i kommentaar seoses Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni otsusega
Tekst
Baltika AS (edaspidi Baltika) on võtnud teatavaks Nasdaq Tallinna börsi
Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni (edaspidi Komisjon) 20. septembril 2022
avaldatud otsuses toodud seisukohad reglemendi rikkumise eest ja arvestab
nendega edasiste eksimuste vältimiseks.

Komisjon avalikustas 20. septembril 2022 otsuse, mille alusel määrati Baltikale
reglemendi osa Nõuded Emitentidele punktide 1.2.1, 2.4.1, 6.1, 6.2 ja 7.9.
rikkumise eest leppetrahv summas 3000 eurot.

Baltika selgitab, et Komisjoni otsuse aluseks olnud Baltika eksimus teabe
avalikustamise  kohustuse sätete tõlgendamisel oli tingitud asjaolust, et
10.04.2022 a. sõlmitud laenulepingu kohta avaldas Baltika info enda I kvartali
vahearuandes leheküljel 4, millega Baltika luges reglemendis sätestatud teabe
avalikustamise kohustuse täidetuks, aga mitte eraldi börsiteatena.

Börsiteatena avaldamata jäänud teabeks oli aprillis 2022 Baltika Grupi peamise
aktsionäri KJK Fund Sicav-SIF-ga sõlmitud uus laenuleping, mille alusel andis
KJK Fund Sicav-SIF Baltikale intressita laenu põhisummaga 700 tuhat eurot
tagasimaksetähtajaga detsember 2024.

Komisjoni otsuse aluseks olnud Baltika eksimus reglemendi punktis 7.9.5, mis
käsitleb  olulise  tehingu  tegemisel seotud isikuga tehingu aktsionäride
üldkoosolekule kinnitamiseks esitamist, seondus asjaoluga, et kuna Baltika
peamine aktsionär KJK Fund Sicav-SIF on juba aastaid andnud samadel tingimustel
ja sama suurusjärguga summades Baltikale laenu, oli Baltika arvamusel, et laenu
andmise näol oli tegemist tavapärase sarnase tehinguga tavapärastel tingimustel,
mistõttu vastavalt reglemendi punktile 7.9.6.3 piirang ei kohaldunud.

Baltika kinnitab, et eksimused ei ole olnud tahtlikud, vaid tingitud erinevast
praktikast ning arusaamast reglemendi nõuete sisustamisel. Kuna tegemist on iga-
aastaste tavapäraste laenutehingutega sisuliselt samadel tingimustel, millel on
pikaajaline  praktika,  kuid  ka sõltuvalt kvartali aruannete olulisusest
börsiteadetena, on Baltika seni lähtunud ebatäpsetest arusaamadest ning võtab
Komisjoni ettekirjutatut tõsiselt.

Baltika peab avatust ja läbipaistvust oluliseks ning järelevalvemenetluse käigus
Komisjonilt saadud info ja tähelepanekud on edaspidi oluliseks teeviidaks
börsiteadete avaldamisel. Baltika börsiga suhtluse eest vastutavad töötajad
viivad ennast jooksvalt ja pidevalt kurssi börsil teabe avalikustamise nõuetega
ning osalevad edaspidi regulaarselt koolitustel.

Brigitta Kippak
Juhatuse liige, tegevjuht

brigitta.kippak@baltikagroup.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=80NYccWcck_bU3-
pkcnXakbOq44MOlKJgFOIp9-Vl8-dsDmC2T6P-hmuvXFaeysD3hwpq3qPTKIObqLMzrAxw9Og-oi-
YGDdDqK4x1TK50FMWMvpPtYMQoU0y_1eOhRi)