Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muudatused muude väärtpaberite omanike õigustes
Avaldamise aeg 20 sept 2022 15:30:00 +0300
Manused
Annex 1 - Note Terms and Conditions amended.pdf
Lisa 1 – võlakirjatingimuste muudetud redaktsioon Note Terms and Conditions amended.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS PRFOODS VÕLAKIRJAOMANIKE KOOSOLEKU OTSUSED
Tekst
AS PRFOODS VÕLAKIRJAOMANIKE KOOSOLEKU OTSUSED

05.09.2022 avaldatud börsiteatega kutsus AS PRFoods (registrikood 11560713,
aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi ?PRFoods") kokku isikute
(edaspidi  ?Võlakirjaomanikud"),  kellele  kuuluvad  PRFoods  võlakirjad
lunastustähtajaga  22. jaanuar 2025 ja  ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi
?Võlakirjad"),  mis  on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade
emissiooni tingimuste (mida on muudetud 25. veebruaril 2020 ja 25. veebruaril
2022; edaspidi ?Tingimused") alusel, koosoleku (edaspidi ?Koosolek").
Koosolek toimus 20.09.2022 ning Koosolekul osales kokku 8 Võlakirjaomanikku,
kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 6 778 100 eurot, ehk
ligikaudu  62% kõigi  hääleõiguslike Võlakirjade nimiväärtusest. Seega oli
koosolek otsustusvõimeline.


Koosolekul võtsid Võlakirjaomanikud vastu otsuse:

  i. loobuda PRFoods poolt Tingimuste punktis 5.2 sätestatud finantskinnituste
   täitmise nõudest PRFoods 2021/2022 majandusaastal (s.o majandusaastal
   01.07.2021 - 30.06.2022) ning otsustasid, et mistahes Tingimuste punktides
   5.2 sätestatud finantskinnituse mittetäitmine PRFoods 2021/2022
   majandusaastal (s.o majandusaastal 01.07.2021 - 30.06.2022) ei too kaasa
   PRFoods poolset Tingimuste rikkumist ega Erakorralise Ennetähtaegse
   Lunastamise Sündmuse (inglise keeles Extraordinary Early Redemption Event;
   nagu on defineeritud Tingimustes) toimumist;
 ii. loobuda Tingimuste punkti 4.2.1 alapunktis f) loetletud pandiõigusest kui
   Võlakirjaomanike Võlakirjadest tulenevate nõuete täitmise tagamiseks antud
   tagatisest ja nõustusid, et nimetatud tagatise vabastamist ei loeta
   Emitendi ega ühegi Tagatise Andja (nagu defineeritud Tingimustes) poolseks
   Tingimuste rikkumiseks ega Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse
   toimumiseks;
 iii. muuta Tingimusi selliselt, et nendest jäetakse välja punkti 4.2.1 alapunkt
   f), muudetakse punktis 17.1.9 sisalduv ?Tagatise andja" (inglise keeles
   ?Collateral Provider") definitsioon selliselt, et selle alapunktist a)
   kustutatakse viide punkti 4.2.1 alapunktile f), ning kinnitada uus
   Tingimuste versioon vastavaid muudatusi kajastavas redaktsioonis, nagu on
   lisatud käesoleva teate Lisas 1; ning
 iv. anda juhised PRF Collateral Agent OÜ-le Tingimuste punkti 4.2.1 alapunktis
   f) loetletud tagatise lõplikuks ja tingimusteta vabastamiseks ja kõigi
   selleks vajalike tehingute ja toimingute tegemiseks, ning ülal viidatud
   muudetud Tingimuste allkirjastamiseks.

Nimetatud  otsuse  poolt  hääletasid  Võlakirjaomanikud, kellele kuuluvate
Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 6 272 800 eurot, ehk ligikaudu 93%
kõigist  Koosolekul  osalenud  Võlakirjaomanikele  kuulunuvate  Võlakirjade
nimiväärtusest.
Vastavalt Tingimuste punktile 16.1.1 ja 5.5 on ülalnimetatud otsused siduvad
kõigile Võlakirjaomanikele.
LISAD
Lisa 1 - võlakirjatingimuste muudetud redaktsioon (Note Terms and Conditions
(amended))
Lisainformatsioon:

                 Indrek Kasela
                  AS PRFoods
                 Juhatuse liige
                T: +372 452 1470
               investor@prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=uX9Ej_Dzf59UdQLBI0rFVMicj0WsIA6UjbRB
    3lKgRTob8AKdm2Otpr_7rYwvdLB6ZopmvjF6dDnVk0ezI78GejEBq-cddgwrqX7x-
        LSAkXegRaxXUlJFDrUjkwxIob4F9tjS5e2fy3Fuasz6-t2rN-
 LtGfcDiq_tKFjpF8lrAuPaTrb1KAUkfUK7MfksGGW5ThL2pKDN1PvvoiWpAb_X80JJit6QZk86-
     LGefympZd80bId0eDPXVyZqtcbu9WFMfUh67oVS4crQVgtyJS_YuErybn2Ofc-
0k2N2aTO6sX7laTiFK6jUkwPspzFPdEx-8okd2UujHxSlTZgfDPqFnFkeoCC5Qi8nr-1iqv8E7kCU5qr
yD4ayUMjCLkonGzLDd32t4OMe9bGEyXx17kJkOo5FNGg4sg75s6BJVH1DPDJcPJXlL8HJq4k1Ep2ogdL
Mh97NXsvS8zOZBOSf6ankvHNIdiJmP1GV2UDQqBdmuWp6GKmaBHftH3NZVewCVDb20avifl_0vTyBgHy
Tsf995tZzyCZZnd4uJocksPYMqcC254a7dtL2Yct4q9gMau8oZaAXQTRfkQfxgu2A9YrKUGIGb7O5FCm
     sYGQT84W5FdCKDmc8oe4ccE8KICg5CXy760KnwYCuRwYZUPVnvg9d8RxQUEMX-
       pVRqJWkLsAOgterTLzlKjtdzYYhCdJi_UlviAoUOerUuQAR8Ni-
     qBwnw9J2h_GI8M9JEOZrHRAxd3HWA9tPJF7p2ieugW6pWk_ZQ5qCj5Pf1wtj-
        S8thUYIY5h9QUCw1PwnuXnP4gIL0GHIjGWacCrFVIxmR9wrM-
5hOMeAQ39AreHDFQnSN92UaHVJWcpXCTAeFLBdhA7Q9y5OVBNVajIl46N2AgqF14Scyea7nh7jVr6Cjq
RD3bvcUusu5rXfVUEsAAEjHFuXuv4r_lgRUDgs501RvBqQ-1Smnvi5OMAC9dh2CpxNQklfwzqXTqoraL
bOAUD1ZLpMWOHl6zkwsNF7ecRdjNONGAcZ7GGYnptk88_sTROQfcGh_rtaJWZggG4Gu8xS50SXBvF1UX
lUOtDF51kcwIvOnNAaV2R_E2uP662Ih9bEyCb5UsHmc-0ZKzfjSf_9JigcFs9e6jykd9a1KtcMPDCv_b
             PB1rV52Mn8_0eV35tz3M0TPA==)