Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 20 sept 2022 15:25:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku otsused
Tekst
AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku 19.09.2022 otsused koosolekut
kokku kutsumata

AS-i PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut
kokku
kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 299 1 . Hääletamine toimus
hääletussedelite esitamise
teel perioodil 06.09.2022-19.09.2022. Vastavalt äriseadustikule loetakse
hääletamata
jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu.
Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:
1. Överumans Fisk AB võõrandamine Saaremere Kala AS-i poolt
Kiita heaks Överumans Fisk AB, Rootsi registrikood 556527-2977, 100% aktsiate
võõrandamine AS PRFoods tütarühingu Saaremere Kala AS-i poolt Vattudalens Fisk
AB-le,
Rootsi registrikood 556742-7470.

Hääletamistulemused:
Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled 29 076 906 77,1622%
Vastuhääled (ei hääletanud) 8 605 954 22,8378%
Erapooletud 0 0%
Kokku 37 682 860 100,00%


2. Esimese nõude garantii väljastamine
Kiita heaks garantii väljastamine AS PRFoods poolt Vattudalens Fisk AB-le
aktsiate
müügilepingust tulenevate Saaremere Kala AS-i kohustuste tagamiseks.
Hääletamistulemused:
Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled 29 076 906 77,1622%
Vastuhääled (ei hääletanud) 8 605 954 22,8378%
Erapooletud 0 0%
Kokku 37 682 860 100,00%

Aktsionäride otsused võeti vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas
sätestatud
otsuste vastuvõtmise korda. Täpsem informatsioon heakskiidetud tehingute kohta
sisaldub
AS PRFoods poolt varasemalt avaldatud börsiteates:
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7bb55cd43b60f9f2d3ef2f715f21174b&la
ng=et

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372  452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee