Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 19 sept 2022 16:04:29 +0300
Manused
EFTEN_ESITLUS_SEPT22_v4_ENG.pdf
Ühinemisleping_tõlge_eng.pdf
EFTEN_ESITLUS_SEPT22_v4_EST.pdf
Ühinemisleping_allkirjastatud.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS ja EfTEN Kinnisvarafond AS sõlmisid ühinemislepingu
Tekst
Täna, 19.09.2022 sõlmisid EfTEN Real Estate Fund III AS kui ühendav fond ja
EfTEN Kinnisvarafond AS kui ühendatav fond vastavate nõukogude otsuste alusel
ühinemislepingu,  mille  eesmärgiks  on  ühendada EfTEN Kinnisvarafond AS
likvideerimismenetluseta  EfTEN  Real  Estate  Fund III AS-iga. Ühinemise
jõustumisel s.o alates ühinemise kohta kande tegemisest äriregistris, EfTEN
Kinnisvarafond  AS  lõppeb.  Ühinemise eeltingimusteks on depositooriumilt
nõusoleku saamine, Finantsinspektsiooni luba ja mõlema fondi aktsionäride
üldkoosolekute heakskiitev otsus.
Varasemalt on kavandatud fondide ühinemist 2020. aastal, kui 14.01.2020 sõlmiti
ühinemisleping,   esitati  Finantsinspektsioonile  ühinemisloa  taotlus  ja
valmistati ette ühinemist heaks kiitvaid fondide aktsionäride üldkoosolekuid.
Paraku jõudis toona Eestisse koroonaviirus ja 12.03.2020 kuulutati seoses
viiruse levikuga välja eriolukord. Seetõttu otsustati peatada ühinemislepingust
tulenevad tegevused ning ühinemisleping lõpetati. Toonasest ühinemislepingust ei
tekkinud fondidele õigusi ega kohustusi.

Ühinemise põhjendused

Fondivalitseja ja ka fondide juhtkonnad olid nii 2020. aastal kui on käesoleval
ajal seisukohal, et  EfTEN Real Estate Fund III AS-i ja EfTEN Kinnisvarafond AS-
i ühinemine on mõlema fondi aktsionäride pikaajalistes huvides, pidamata seda
eesmärgiks omaette. Mõlemad fondid tulid koroonapandeemiast edukalt läbi.
Analüüsides fondide äritegevuse tulemusi, laenuportfelle, varade ja omakapitali
mahtusid, on fondide juhtkonnad jõudnud arusaamisele, et on sobiv aeg fondid
ühendada. Ühinemise huvi on märkinud ka fondide aktsionärid. Ühinemisel tekib ca
370 miljoni eurose kinnisvarainvesteeringute mahuga fond, kuhu kuulub kokku 35
ärikinnisvara investeeringut üle Balti riikide. Ühinemisega suureneb varade
hajutatus,  sh  geograafiliselt  ja  ärisektorite  lõikes.  Väheneb  iga
üksikinvesteeringu osakaal ja sellest tulenevad riskid nii ühinevatele fondidele
kui  nende  investoritele  (aktsionäridele).  EfTEN  Kinnisvarafond  AS-i
oportunistlik ja väärtust lisav investeerimisstrateegia on identne ühendava
EfTEN Real Estate Fund III AS-i investeerimisstrateegiaga. Ühinemise käigus
EfTEN Real Estate Fund III AS-i investeerimisstrateegiat ega riskiprofiili ei
muudeta ning ühendav fond jätkab ühinemise järgselt investeerimist ja kapitali
kaasamist   ka   edaspidi.   Ühinemine  tagab  tulenevalt  suuremast
turukapitalisatsioonist ka parema nähtavuse, sh välisinvestorite hulgas, mis
loob  omakorda  paremad  eeldused  turulikviidsuse  suurenemiseks  ning
kinnisvarainvesteeringute arendamiseks ja finantseerimiseks.  Fondide kulude ja
tasude struktuur on sarnane, sh fondivalitseja põhitasu arvestamise põhimõtted.
Ühinevatel fondidel on sama fondivalitseja (s.o. EfTEN Capital AS), audiitor
(s.o. AS PricewaterhouseCoopers), depositoorium (s.o. AS Swedbank) ning sama
alusvarade (kinnisvarainvesteeringute) hindaja (s.o. Colliers International) ja
seega ühinemine ei too kaasa kulude suurenemist. Ühinevate fondide hindamise
alused on samad.

Ühendatav fond - EfTEN Kinnisvarafond AS

EfTEN Real Estate Fund III AS-ga ühendatav EfTEN Kinnisvarafond AS (registrikood
11505393; asukoht Tallinn, A. Lauteri 5) on kinnine, 2008. aastal aktsiaseltsina
asutatud mitteavalik alternatiivne investeerimisfond. Ühinemise jõustumisel
lõpetatakse ühendatava EfTEN Kinnisvarafond AS-i ja fondivalitseja EfTEN Capital
AS-i  vahel  sõlmitud  valitsemisleping  ning valitsemislepingust tuleneva
edukustasu arvel (arvestatud kuni 30.11.2022) emiteeritakse fondivalitsejale
suunatult  EfTEN  Kinnisvarafond  AS-i aktsiaid. Seejärel fondivalitsejale
edukustasu valitsemislepingu alusel ei arvestata ja EfTEN Kinnisvarafond AS
tasub fondivalitsejale kuni ühinemise jõustumiseni üksnes põhitasu. Samuti
lõpetatakse ühinemise jõustumisel EfTEN Kinnisvarafond AS-i ja depositooriumi
vahel sõlmitud depooleping. EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsionäride ring, kellele
kuuluvad fondi aktsiad asendatakse ühinemisel EfTEN Real Estate Fund III AS-i
aktsiatega,  määratakse 31.12.2022 seisuga kui aktsionäride üldkoosolek ei
otsusta teisti.

Ühinemise läbiviimine ja asendussuhte määramine

Ühinemise  läbiviimiseks  suurendatakse  EfTEN Real Estate Fund III AS-i
aktsiakapitali EfTEN Real Estate Fund III AS-le üleantava EfTEN Kinnisvarafond
AS-i koguvara arvel (mitterahaline sissemakse), mille väärtuseks on EfTEN
Kinnisvarafond  AS-i EPRA vara puhasväärtus seisuga 31.12.2022. Tulenevalt
sellest, et erinevate riikide maksusüsteemid on väga erinevad (sealhulgas Balti
riikides), on Euroopa kinnisvarasektori ettevõtjate liit (European Public Real
Estate Association) soovitanud kasutada EPRA vara puhasväärtust, mis erineb
rahvusvaheline  raamatupidamise  standardi  (IFRS) kohaselt arvutatud vara
puhasva?a?rtusest  selle  poolest,  et  EPRA vara puhasväärtuse saamiseks
elimineeritakse arvutusest kinnisvarainvesteeringutega seotud edasilu?kkunud
tulumaksukohustus ja intressiderivatiivide õiglane väärtus. Arvestades fondide
pikaajalist  majanduslikku  strateegiat,  kus  varade mu?u?ki tõenäoliselt
lähitulevikus  ei  toimu ning kus ajutised erinevused finantsvarades või
kohustustes hägustavad fondi netovara õiglase va?a?rtuse läbipaistvust, on
ühinemisel sobilik ja asjakohane lähtuda EPRA vara puhasväärtusest.
EfTEN  Real  Estate Fund III AS-i aktsiakapitali suurendamise ulatus ja
suurendamisel  emiteeritavate aktsiate arv arvutatakse seisuga 31.12.2022
käesolevale  teatele lisatud ühinemislepingus toodud põhimõtete alusel ja
kohaselt ning asendatavate aktsiate arvu ja EfTEN Real Estate Fund III AS-i
aktsiakapitali suurendamise ulatuse määrab EfTEN Real Estate Fund III AS-i
no?ukogu oma otsusega. Asendussuhte arvutamist kontrollib depositoorium.
EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsiakapitali suurendamisel seoses ühinemisega
ei ole EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsionäridel aktsiate omandamise
eesõigust. EfTEN Real Estate Fund III AS-i ega EfTEN Kinnisvarafond AS-i
aktsionäridel ei ole õigust nõuda fondi aktsiate tagasivõtmist.
Vastavalt kehtivale õigusele ei pea ühinevad fondid koostama ühinemisaruannet
ega vahebilanssi. Ühinemislepingut kontrollib ühinevate fondide depositoorium,
koostades kontrolli kohta aruande, ning märkides selles, kas depositoorium annab
ühinemisele  omapoolse  nõusoleku.  Lisaks  peab  ühinemiseks  andma  loa
Finantsinspektsioon.  Ühinemisloa  saamisel  avalikustavad  ühinevad fondid
sellekohase teate koos aktsionäridele antava ühinemise teabega.
Depositooriumi nõusoleku, Finantsinspektsiooni loa saamine ning ühinemislepingu
heakskiitmine ühinevate fondide aktsionäride üldkoosolekute poolt on ühinemise
lõpule viimise eeltingimusteks.

Ühinemise järgselt jätkab EfTEN Real Estate Fund III AS tegevust ärinime EfTEN
Real Estate Fund AS all.


Ühinemise kavandatav ajakava on järgmine:

 19.09.2022             Ühinemislepingu sõlmimine

 23.09.2022 või  sellele lähedane
 kuupäev              Depositooriumi nõusolek

                  Finantsinspektsiooni luba ning selle teate
 05.12.2022 või  sellele lähedane avalikustamine  koos  ühinemise  teabega
 kuupäev              aktsionäridele

                  EfTEN  Kinnisvarafond  AS-i aktsionäride
 14.12.2022 või  sellele lähedane erakorraline   üldkoosolek   ühinemise
 kuupäev              heakskiitmiseks

                  EfTEN  Real  Estate  Fund  III  AS-i
 15.12.2022 või  sellele lähedane aktsionäride  erakorraline  üldkoosolek
 kuupäev              ühinemise heakskiitmiseks

                  Ühinemise bilansipäev. EfTEN Kinnisvarafond
                  AS-i  lõppbilanss  koostatakse ühinemise
                  bilansi päevale eelneva päeva seisuga s.o
 01.01.2023             31.12.2022

                   EfTEN Real Estate Fund III AS-i nõukogu
                  otsus  ühinemislepingus  toodud  valemi
 13.02.2023 või sellele lähedane  kohaselt   arvutatud   aktsiakapitali
 kuupäev              suurendamise ja asendatavate aktsiate arvu
                   kinnitamiseks

                  Depositooriumi poolne ühinemise tingimuste
 17.02.2023 või  sellele lähedane täiendav  kontrolli aruanne asendussuhte
 kuupäev              arvutamisel

 28.02.2023 või  sellele lähedane EfTEN  Kinnisvarafond  AS-i aktsionäride
 kuupäev              üldkoosolek lõppbilansi kinnitamiseks

                  Eeldatav ühinemise jõustumine (Äriregistri
 08.03.2023 või  sellele lähedane kanne   ühinemise  ja  aktsiakapitali
 kuupäev              suurendamise  kohta)

                  Eeldatav  uute  aktsiatega  kauplemise
                  alustamine  Nasdaq  Tallinn  AS-i poolt
 15.03.2023 või  sellele lähedane korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq
 kuupäev              Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas)

Ühinemisleping on lisatud käesolevale teatele ning on kättesaadav ka EfTEN Real
Estate Fund III AS-i kodulehel www.eref.ee (http://www.eref.ee) ja fondide
fondivalitseja EfTEN Capital AS-I kodulehel www.eften.ee (http://www.eften.ee).
Lisaks ühinemislepingule on teatele lisatud presentatsiooni vormis kokkuvõte
ühinemisest.

Viljar Arakas
Juhatuse liige
Tel. 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee (mailto:viljar.arakas@eften.ee)