Teate vaade
Ettevõte Tallinna Kaubamaja Grupp AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 15 sept 2022 16:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Ringkonnakohtu vaheotsus peatada menetlus KIA Auto AS ja Tallinna Kaubamaja Grupp AS osas
Tekst
Läti Vabariigi administratiivne ringkonnakohus otsustas 14. septembril 2022
peatada KIA Auto AS, Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i ja Läti Konkurentsiameti
vahel alates 2014. aastast kestva kohtumenetluse ajavahemikul 2004 kuni 2009
kehtinud KIA Auto AS garantiitingimuste väidetava konkurentsiõiguse vastuolu ja
135 tuhande euro suuruse trahvi õiguspärasuse osas. Menetlus peatati Läti
Konkurentsiameti taotluse alusel, et täiendavalt täpsustada kohtuasja faktilisi
asjaolusid ning esitada küsimusi Euroopa Liidu Kohtule. Keskmiselt kulub Euroopa
Liidu eelotsuse saamiseks poolteist aastat. Peale eelotsuse saamist jätkub Lätis
menetlus ringkonnakohtus.

Eeltoodud vaidluses eelnevalt, 22. detsembril 2021, otsustas Läti Vabariigi
Riigikohus, et kohtuasi tuleb uuesti läbi vaadata ringkonnakohtu poolt viidates
seejuures, et tuleb viia läbi täielik väidetava konkurentsivastase käitumise
analüüs, sealhulgas selle mõju turule, ning samuti tuleb kontrollida, kas Läti
Konkurentsiameti hinnang on olnud põhjalik, täpne ja kas on tehtud nõuetekohane
turuanalüüs. Läti Konkurentsiamet palus sellele järgnevalt ringkonnakohtul
küsida eelotsust Euroopa Liidu Kohtult, et selgitada välja, milliseid tegureid
tuleb hinnata konkurentsi piirava tagajärje olemasolu tuvastamiseks KIA Auto AS-
i garantiitingimuste kontekstis, mis kehtisid aastatel 2004-2009, ning milline
on konkurentsiameti tõendamisstandard väidetava rikkumise tõendamisel.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000