Teate vaade
Ettevõte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 05 aug 2022 09:30:00 +0300
Manused
SFG consolidated interim report for Q2 and 6m of 2022 unaudited.pdf
SFG 2022.a. II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne auditeerimata.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Silvano Fashion Group 2022.aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)
Tekst
Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2022. aasta 6 kuu (võrrelduna 2021. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2022
(võrrelduna 31.12.2021) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

-------------------------------------------------------------------------------
 tuhandetes eurodes      6 kuud 2022          6 kuud 2021 Muutus
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu             26 370            23 225 13,5%

 Brutokasum             12 885 13 661                        -5,7%

 Ärikasum              5 685             7 941 -28,4%

 EBITDA               7 355             9 533 -22,9%

 Aruandeperioodi puhaskasum  9 827                6 696 46,8%

 Puhaskasum, emaettevõtte
 omanike osa             9 346             6 031 55,0%

 Kasum aktsia kohta (eurodes)     0,26             0,17 52,9%

 Äritegevuse rahavoog
 perioodil              5 070                    8 055  -37,1%


------------------------------------------------------------------------
 tuhandetes eurodes             30.06.2022 31.12.2021 Muutus
------------------------------------------------------------------------
 Varad kokku                  63 778   53 753 18,7%

 Käibevarad kokku                48 491   40 331 20,2%

 Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   42 604   34 148 24,8%

 Raha ja raha ekvivalendid           20 491   17 098 19,8%


------------------------------------------------------------------------------
 Rentaablusanalüüs, %              6 kuud 2022 6 kuud 2021 Muutus
------------------------------------------------------------------------------
 Brutokasum                      48,9    58,8 -16,8%

 Ärikasum                       21,6    34,2 -36,8%

 EBITDA                        27,9    41,0 -32,0%

 Puhaskasum (-kahjum)                 37,3    28,8 29,5%

 Puhaskasum (-kahjum), emaettevõtte omanike osa    35,4    26,0 36,2%


--------------------------------------------------------------------------
 Finantssuhtarvud, %          30.06.2022  31.12.2021  Muutus
--------------------------------------------------------------------------
 ROA                     22,4     17,9  25,1%

 ROE                     34,4     28,7  19,9%

 Hinna/ kasumi suhe              2,6     7,8  -66,7%

 Lühiajaliste kohustuste kattekordaja     5,7     4,3  32,6%

 Likviidsuskordaja               2,8     2,1  33,3%

Majandustulemused

Kontserni 2022. aasta 6 kuu käive moodustas 26 370 tuhat eurot, suurenedes
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes  13,5% võrra. Jaemüügi käive suurenes
21,3% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2022. aasta 6 kuu brutokasum oli 12 885 tuhat eurot, vähenedes eelmise
aastaga võrreldes 5,7%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2022. aasta 6 kuu
jooksul 58,8%-lt 48,9%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 41,0% võrra.

2022. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 28,4% ja ulatus 5 685 tuhande
euroni võrreldes 2021. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 7 941
tuhat eurot. 2022. aasta 6 kuu ärikasumi rentaablus oli 21,6% võrreldes 34,2%-ga
eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 22,9% ja moodustas
2022. aasta 6 kuuga 7 355 tuhat eurot, mis tähendab 27,9% rentaablust (9 533
tuhat eurot ja 41,0% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta 6 kuuga
9 346 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 6 031 tuhat eurot 2021. aasta 6 kuuga,
puhaskasumi  marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta 6 kuuga
35,4% võrreldes puhaskasumiga 26,0%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2022 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 63 778
tuhande euroni, suurenedes 18,7% võrreldes 31. detsembriga 2021.

Võrreldes 31. detsembriga 2021 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
897 tuhande euro võrra ja moodustasid  2022. aasta 30. juuni seisuga 3 222
 tuhat  eurot.  Varude  saldo  suurenes  3 861 tuhande  euro  võrra ning
2022. aasta 30. juuni seisuga moodustas 24 767 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 8 456 tuhande euro võrra,
ulatudes 2022. aasta 30. juuni seisuga 42 604 tuhande euroni. Lühiajalised
kohustused vähenesid 2022.aasta 6 kuuga 839 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2022. aasta 6 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse,
tehasesse ja seadmetesse moodustas 100 tuhat eurot, 120 tuhat eurot eelmise
aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja
renoveerimisse,  samuti  seadmetesse  ja  hoonetesse tootmise efektiivsuse
säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2022. aasta 31.juuni seisuga oli kontsernil 1 607 töötajat, neist 503 töötas
jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus-
ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2021 seisuga oli 1 602 töötajat, neist 485
töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2022. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 5 641 tuhat eurot (4
745 tuhat eurot 2021.aasta 6 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud,
sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 319 tuhat
eurot.


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

-------------------------------------------------------------------------------
 tuhandetes eurodes       Lisad      30.06.2022      31.12.2021
-------------------------------------------------------------------------------
                        Auditeerimata     Auditeeritud
-------------------------------------------------------------------------------
 VARAD

 Käibevara

 Raha ja rahalähendid       2         20 491        17 098

 Väljaantud laenud                    11          2

 Nõuded ostjate vastu ja muud
 nõuded              3         3 222        2 325

 Varud              4         24 767        20 906

 Käibevara kokku                   48 491        40 331 Põhivara

 Pikaajalised nõuded                  410         262

 Investeeringud
 sidusettevõtetesse                   101          80

 Investeeringud muudesse
 osadesse ja aktsiatesse                283         262

 Edasilükkunud tulumaksuvara             1 616        1 226

 Immateriaalne põhivara                 599         535

 Kinnisvarainvesteeringud               1 158        1 086

 Materiaalne põhivara       5         11 120        9 971

 Põhivara kokku                    15 287        13 422

 VARAD KOKKU                     63 778        53 753 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 Lühiajalised kohustused

 Lühiajalised rendikohustused             1 701        2 193

 Võlad tarnijatele ja muud
 võlad              6         4 795        6 504

 Maksukohustised                   2 033         671

 Lühiajalised kohustused kokku            8 529        9 368 Pikaajalised kohustused

 Edasilükkunud
 tulumaksukohustis                  2 152        1 746

 Pikaajalised rendikohustused             6 073        4 727

 Pikaajalised eraldised                  55          51

 Pikaajalised kohustused kokku            8 280        6 524

 Kohustused kokku                   16 809        15 892 Omakapital

 Aktsiakapital          7         3 600        3 600

 Ülekurss                       4 967        4 967

 Kohustuslik reservkapital              1 306        1 306

 Realiseerimata kursivahed             -19 141       -18 251

 Jaotamata kasum                   51 872        42 526

 Omakapital kokku, emaettevõtte
 omanike osa                     42 604        34 148

 Vähemusosalus                    4 365        3 713

 Omakapital kokku                   46 969        37 861

 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU            63 778        53 753

Konsolideeritud kasumiaruanne

----------------------------------------------------------------------------------
               II kvartal  II kvartal           6 kuud
 tuhandetes eurodes Lisad           2022     2021  6 kuud 2022     2021
----------------------------------------------------------------------------------
               Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
----------------------------------------------------------------------------------
 Kliendilepingutest
 saadav tulu     9      15 334    12 960    26 370    23 225

 Müüdud toodangu
 kulu                -8 967    -5 541    -13 485    -9 564

 Brutokasum             6 367     7 419    12 885    13 661 Turustuskulud           -2 776    -2 094    -5 027    -4 204

 Üldhalduskulud           -1 090     -903    -2 042    -1 788

 Muud äritulud            129      385      219      566

 Muud ärikulud            -166     -151     -350     -294

 Ärikasum              2 464     4 656     5 685     7 941 Tulu/(kulu)
 valuutakursi
 muutustest             8 455      605     5 985     1 060

 Muud
 finantstu/(kulu)           -126     -106     -230     -216

 Finantstulud /(-
 kulud) kokku            8 329      499     5 755      844 Kasum (kahjum)
 sidusettevõtetest
 kapitaliosaluse
 meetodil                2       5      -11      -1

 Kasum (kahjum) enne
 tulumaksu            10 795     5 160    11 429     8 784

 Tulumaksukulu            -775    -1 028    -1 602    -2 088 Aruandeperioodi
 kasum (kahjum)           10 020     4 132     9 827     6 696

 Sealhulgas:

    Emaettevõte
 omanike osa            9 612     3 770     9 346     6 031

    Vähemusosaluse
 osa                 408      362      481      665

 Tava- ja
 lahustatud kasum
 emaettevõtte
 omanike aktsia
 kohta (eurodes)    8      0,27     0,10     0,26     0,17


 Konsolideeritud
 koondkasumiaruanne


----------------------------------------------------------------------------------
               II kvartal  II kvartal           6 kuud
 tuhandetes eurodes Lisad      2022     2021  6 kuud 2022     2021
----------------------------------------------------------------------------------
               Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
----------------------------------------------------------------------------------


 Aruandeperioodi
 kasum               10 020     4 132     9 827     6 696

 Muu koondkasum
 (kahjum), mida
 võib hiljem
 kasumiaruandesse
 ümber
 klassifitseerida:

 Kursivahede mõju
 välismaiste
 äriüksuste
 tulemuste
 ümberarvestamisele          576      40     -719      269

 Aruandeperioodi
 muu koondkasum
 (kahjum)              576      40     -719      269


 Perioodi
 koondkasum
 (kahjum) kokku           10 596     4 172     9 108     6 965

 Sealhulgas:

    Emaettevõtte
 omanike osa            10 294     3 829     8 456     5 993

    Vähemusosaluse
 osa                 302      343      652      972Konsolideeritud rahavoogude aruanne

-------------------------------------------------------------------------------
 tuhandetes eurodes                    6 kuud    6 kuud
                       Lisad      2022     2021
-------------------------------------------------------------------------------
                            Auditeerimata Auditeerimata
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavood äritegevusest

 Perioodi kasum                        9 827     6 696

 Korrigeerimised:

   Põhivara kulum                       1 670     1 592

   Kasum kapitaliosaluse meetodil
 kajastatud    investeeringutest                11       1

   (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara
 müügist                             1       0

   Finantstulud ja -kulud kokku               - 2 000     -596

   Varude eraldis                         3       4

   Laekumised sihtfinantseerimisest                0      450

   Eraldiste ja sihtfinantseerimise muutus            0     -394

   Tulumaksukulu                       1 602     2 088

 Varude muutus                       -3 861    -1 469

 Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes
 nõuetes                           -897     -289

 Muutused võlgades tarnijatele ja muudes
 võlgades                           -347      639

 Tasutud intressid                        0      -2

 Makstud tulumaks                       -939     -665

 Rahavood äritegevusest kokku                 5 070     8 055 Rahavood investeerimistegevusest

 Saadud intressid                        12       9

 Saadud dividendid                        3       0

 Materiaalse põhivara müük                    8      18

 Väljaantud laenud                       -9       0

 Materiaalse põhivara soetamine                -100     -120

 Immateriaalse põhivara soetamine                -42      -82

 Rahavood investeerimistegevusest kokku            -128     -175 Rahavood finantseerimistegevusest

 Saadud laenude tagasimaksed                   0     -800

 Rendikohustiste põhiosamaksed               -1 137    -1 135

 Rendikohustistelt tasutud intress              -246     -224

 Makstud dividendid                        0     -717

 Rahavood finantseerimistegevusest kokku          -1 383    -2 876 Raha ja rahalähendite muutus                 3 559     5 004

 Raha ja rahalähendid perioodi alguses           17 098     8 980

 Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele         -166       38

 Raha ja rahalähendid perioodi lõpus            20 491    14 022

AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com