Teate vaade
Ettevõte Enefit Green AS

NB! See on parandusteade.

 • Keel 'Eesti'. Pealkiri oli muutunud.
 • Keel oli ära kustutatud 'English'.
 • Manus oli lisatud 'EGR1T_IIkv_2022_vahearuanne_EST_korrigeeritud.pdf'.
 • Manus oli ära kustutatud 'EGR1T_Q2 2022_interim_report_ENG.pdf'.
 • Manus oli ära kustutatud 'EGR1T_Q2 2022_results_presentation_ENG.pdf'.
 • Manus oli ära kustutatud 'EGR1T_IIkv_2022_vahearuanne_EST.pdf'.
Eelmine versioon Enefit Greeni II kvartali 2022 vahearuanne
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 04 aug 2022 16:00:00 +0300
Manused
EGR1T_II kv2022_tulemuste_presentatsioon_EST.pdf
EGR1T_IIkv_2022_vahearuanne_EST_korrigeeritud.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Parandusteade: Enefit Greeni II kvartali 2022 vahearuanne
Tekst
Tänase eestikeelse börsiteate lisana kaasas olnud II kvartali vahearuande
raamatupidamise vahearuande lisas 6 (lk 40 allosas) oli eksitav viga tabelis
"Tava puhaskasum aktsia kohta IPO järgse aktsiate arvuga."


Tabelis oli kirjas:

                 Ühik  II kv 2022  II kv 2021

 IPO järgne aktsiate arv    tuh    264 276   264 276

 Tava puhaskasum aktsia kohta  euro     0,13     0,06


Tabelis oleks pidanud kirjas olema (muudetud info rõhutatud):

                 Ühik  II kv 2022  II kv 2021

 IPO järgne aktsiate arv    tuh    264 276   264 276

 Tava puhaskasum aktsia kohta  euro     0,06     0,04Sama informatsioon esialgse börsiteate tekstis, kasumiaruandes (vahearuande lk
26), lisatud esitluses, mida kasutati täna toimunud investorkõnel ning samuti
samal ajal avaldatud kõigis ingliskeelsetes materjalides oli õige.

Palume vabandust eksituse pärast.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=eahglFI0K4UUxwsmqXkQdO3N_ld1uojlGTE_
vteiKcyQu1wfu3r9tXxEfe64TI9iPjXXdLcA-1wKJKK402r4cwPqdjBXLG-Ga36PZFEEUJ4=)


Järgneb parandatud lisaga teade:Enefit Greeni II kvartali 2022 vahearuanne

Enefit Greeni II kvartali 2022 konsolideeritud äritulud suurenesid aastaga 30
protsenti 47,3 miljoni euroni ja kulumieelne ärikasum (EBITDA) 51 protsenti
30,7 miljoni euroni. Puhaskasumit teenis grupp 16,9 miljonit eurot (0,06 eurot
aktsia kohta), mida on 80% protsenti rohkem eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase kommentaar:

?Energiahinnad regioonis jätkasid teises kvartalis uute rekordite purustamist,
mis hoiab tarbijaid ja tööstust üle Euroopa tugeva surve all. Euroopa riikide
soov loobuda Venemaa gaasist ja naftast suunab otsima uusi ja alternatiivseid
lahendusi. Energiakriisi ainus pikaajaline ja toimiv lahendus seisneb
elektrifitseerimises, mille käigus taastuvelekter asendab fossiilseid
energiaallikaid, nagu mootorikütuseid transpordis või maagaasi soojusenergia
saamisel. Mida rohkem suudame turule pakkuda rohelist elektrit seda vähem
sõltume ebakindlatest ja kallitest fossiilkütuse tarnetest.

Enefit Green on ehitamas korraga nelja uut tuuleparki Eestis, Leedus ja Soomes
ning kolme päikeseparki Eesti ja Poolas. Investeeringud neisse ulatusid
kvartalis umbes 40 miljoni euroni. Taastuvelektri kasutuselevõtu kiirendamiseks
ja süsinikujalajälje vähendamiseks regioonis neljakordistame 2026. aastaks
tänase tootmisevõimsuse (457 megavatti) ca 1900 megavatini. Investeerime selleks
uutesse arendusprojektidesse ca 1,5 miljardit eurot.

 Kõige hiljutisem samm kasvuplaani elluviimisel on Tootsi tuulepargi omandamine.
Plaanime Tootsi  (74 megavatti) ja Sopi (161 megavatti) tuulepargid samaaegselt
välja ehitada ja kahekordistada Eesti tuuleelektri tänase toodangu.
Kasvustrateegia elluviimist toetab samuti 32MWPurtse päikesepargi rajamine. Koos
lähedusse ehitatava tuulepargiga (21 MW) saab sellest Eesti esimene hübriidpark
suures mahus elektri tootmiseks.

 Mais otsustas Enefit Greeni aktsionäride üldkoosolek maksta investoritele
2021. aasta eest dividendi 0,151 eurot aktsia kohta. Kokku maksime investoritele
ligi 40 miljoni euro jagu dividende ehk 50% 2021. aasta kasumist. Täpselt nii
nagu meie dividendipoliitika ette näeb.

 Et taastuvenergia toodang ning koos sellega meie majandustulemused ja
investoritele makstavad dividendid ka tulevikus kasvaks, plaanime teha veel sel
aastal investeerimisotsuseid uute tuule- ja päikeseparkide rajamiseks 358
megavati ulatuses."Veebiseminar II kvartali 2022 tulemuste tutvustamiseks

Enefit Green korraldab investoritele täna, 4. augustil 2022 kell 11.00 Eesti aja
järgi ettevõtte II kvartali 2022 vahearuande tutvustamiseks eestikeelse
veebiseminari, millel osalemiseks palume kasutada seda linki
(https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzllYjNmYjctNjE2NS00NmJjLWIwYzAtMzc5YTM0ZmY4Zjlk%40thread.v2/0
?context=%7B%22Tid%22%3A%2215cd778b-2b28-4ebc-956c-
b5977a36cd28%22%2C%22Oid%22%3A%22775ae01b-e561-
4cc9-8790-1290c7b28035%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%
22%7D&btype=a&role=a).Olulisemad sündmused

 * Uuendatud strateegia kinnitamine
 * 32 MW Purtse (Eesti) päikesepargi investeerimisotsus
 * Vähemusosaluse müük Wind Controlleris
 * Aktsionäride üldkoosolek ja dividendimakse
 * 74MW Tootsi tuulepargi arenduse omandamine (juulis 2022)
 * Muudatus juhatuse koosseisus (juulis 2022)Peamised näitajad

                      II kv 2022 II kv 2021 Muutus Muutus, %

 TOOTMISMAHUD

     Elektrienergia, GWh            270    256   15    6%

     Soojusenergia, GWh             152    146   6    4%

     Pelletid, tuh t               36     26   9    35% ÄRITULUD, mln EUR                47,3    36,2  11,0    30%

     Müügitulu, mln EUR             41,5    29,4  12,1    41%

     Taastuvenergia toetus jm äritulud,
 mln EUR                     5,8    6,8  -1,1   -16%

 EBITDA, mln EUR                 30,7    20,3  10,4    51%

 PUHASKASUM, mln EUR               16,9    9,4  7,5    80%

 EPS*, EUR (IPO järgse aktsiate arvuga)     0,06    0,04  0,03    80%

* - puhaskasum aktsia kohtaMüügi- ja muud äritulud

Grupi elektritoodang oli 2022. aasta II kvartalis 270 GWh (+6% suurem kui
võrdlusperioodil). Grupi turgudeülene keskmine arvutuslik teenitud elektrihind
(koos erinevate toetustega) oli aruandeperioodil 127 EUR/MWh (võrdlusperioodil 87
EUR/MWh).

Müügitulusid mõjutas enim Nord Pool Eesti elektrihindade kasv, suurendades
tulusid ligikaudu 11,5 mln euro võrra. NP Eesti keskmine turuhind oli 142,0
EUR/MWh ja 54,6 EUR/MWh vastavalt 2022. aasta ja 2021. aasta I kvartalis. Grupi
Eesti tootmisüksuste arvutuslikud müügihinnad olid vastavatel perioodidel 115,9
EUR/MWh ja 45,0 EUR/MWh. Arvutuslik müügihind on madalam erinev NP keskmisest
turuhinnast,  kuna  tuulepargid ei tooda iga tund samapalju elektrit ja
täiendavalt võtab tulemus arvesse turuhinnast madalama fikseeritud hinnaga
pikaajalisi elektrimüügilepinguid (PPAsid).

Tuuleolud  olid  teises kvartalis võrreldavad mullustega ning nende mõju
elektrienergia tootmistulemustele sellest tulenevalt võrdlemisi neutraalne.

Soojusenergia toodang kasvas 4% ning müüdud soojuse hind tõusis 8% võrreldes
võrdlusperioodiga.

Muid äritulusid mõjutas 2022. aasta II kvartalis enim Eesti tuuleparkide
taastuvenergia tasu vähenemine kvartalite aastases võrdluses 0,9 mln eurot.
2022. aasta aprillis lõppes Tooma 1 toetusperiood ning samuti on lõppenud Aulepa
tuulepargi esimesena valminud osa (39 MW) toetusperiood 2021. aasta juulist.EBITDA ja segmendiaruandlus

Grupi II kvartali EBITDA kasvas võrdlusperioodiga võrreldes 51% võrra 30,7 mln
euroni, olles peamiselt mõjutatud kõrgetest elektrihindadest Eestis ning vähesel
määral kasvanud tuuleenergia tootmismahust  Eestis.

Muutuvkulud on kasvanud 7,0 mln euro , mis on suuresti tingitud bilansienergia
tehingute kallinemisest seoses kasvanud elektrihinnaga ning päevasiseste Nord
Pooli tehingute finantsarvestuse muutusest (2,9 mln eurot), millel mõju EBITDA-
le puudub. Lisaks on suurenenud ka tehnoloogilise kütuse kulu (2,4 mln eurot)
ning muud otsekulud toodanguks (1,8 mln eurot).

Grupi püsikulud kasvasid 19% ehk 1,4 mln euro võrra, millest umbes pool tulenes
tööjõukulude kasvust, mida omakorda põhjustas arendusmeeskonna ning palgakulude
kasv.

Aruandeperioodi põhjal on nii EBITDA kui äritulude vaatest grupi suurim
tuulenergia segment (57% ärituludest ja 67% EBITDA-st). Koostootmise segment
panustas ärituludesse 34% ja moodustas 35%  EBITDA-st. Aruandeperioodi väikseim
raporteeritav segment oli päikeseenergia, mille äritulud ulatusid 8%-ni kogu
grupi ärituludest ja 4%-ni EBITDA-st.

Raporteeritavatest segmentidest kasvasid enim tuule ja koostootmise segmendi
EBITDA-d toetatuna kõrgetest elektri turuhindadest.Puhaskasum

Grupi puhaskasum kasvas aastaga 80%, olles aruandeperioodil 16,9 mln eurot.
Puhaskasumi kasvule aitasid enim kaasa kõrged elektri turuhinnad, aga ka
vähenenud neto finantskulud. Samal ajal vähendas puhaskasumi kasvu 4,3 miljoni
euro võrra suurenenud tulumaksukulu, mis  seondus Eestis teenitud kasumist
dividendide maksmisega.

Investeeringud

Grupi investeeringud olid 2022. aasta II kvartalis 40,9 mln eurot, mida on 4,8
mln eurot rohkem kui võrdlusperioodil. Kasv tulenes arendusinvesteeringutest,
mis ulatusid 39,9 mln euroni. Sellest 37,8 mln eurot oli seotud kolme tuulepargi
rajamisega: 24,9 mln eurot Akmene tuuleparki, 6,9 mln eurot Shilale 2 tuuleparki
ning  6,0 mln  eurot  Tolpanvaara  tuuleparki.  Päikeseparkide arendustest
investeeriti kõige rohkem Purtse päikesepargi teostusetappi summas 1,1 mln
eurot. Baasinvesteeringuid tehti II kvartalis 1 mln euro ulatuses, eelmise aasta
samal perioodil ulatusid need 1,8 mln euroni. Baasinvesteeringud olid peamiselt
seotud opereerivate tuulikutega ja võivad kvartalite lõikes oluliselt erineda,
kuna sõltuvad tuulikute tehnilistest probleemidest vastaval perioodil.Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

 tuhandetes eurodes        II kv 2022  II kv 2021   I pa 2022 I pa 2021

 Müügitulu             41 505   29 408      99 646  63 522

 Taastuvenergia toetus ja muud
 äritulud             5 773   6 833       14 352  14 886

 Valmis- ja lõpetamata toodangu
 varude jääkide muutus       4 646   -3 158       2 579  -5 942

 Kaubad, toore, materjal ja
 teenused             -16 365  -9 508      -30 499  -19 086

 Tööjõukulud            -2 169   -1 477      -4 612  -3 307

 Põhivara kulum, amortisatsioon ja
 väärtuse langus          -9 644   -9 547      -19 292  -19 126

 Muud tegevuskulud         -2 645   -1 772      -5 150  -3 688

 ÄRIKASUM             21 101   10 778      57 025  27 259

 Finantstulud           1 117   50         1 525    145

 Finantskulud           -626    -1 022      -1 188  -1 576

 Neto finantstulud (-kulud)    491    -972         337  -1 431

 Kasum (-kahjum) kapitaliosaluse
 meetodil investeeringutelt
 sidusettevõtjatesse        -76    -58          -72    -36

 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST    21 516   9 748       57 290  25 792

 Tulumaks             -4 592   -328       -5 441   -760

 ARUANDEPERIOODI KASUM       16 924   9 420       51 849  25 032 Tava ja lahustunud puhaskasum
 aktsia kohta

 Kaalutud keskmine aktsiate arv,
 tuh                264 276  4 793       264 276   4 793

 Tava puhaskasum aktsia kohta, EUR 0,06    1,97        0,20   5,22

 Lahustunud puhaskasum aktsia
 kohta, EUR            0,06    1,97        0,20   5,22 Tava puhaskasum aktsia kohta IPO
 järgse aktsiate arvuga

 IPO järgne aktsiate arv, tuh   264 276  264 276      264 276  264 276

 Tava puhaskasum aktsia kohta, EUR 0,06    0,04        0,20   0,09Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne tuhandetes eurodes          30.06.2022 31.12.2021

  VARAD

 Põhivara

 Materiaalne põhivara           647 634            612 503

 Immateriaalne põhivara          68 578            68 239

 Varade kasutusõigus            4 298             2 750

 Ettemaksed põhivara eest         20 030            20 710

 Edasilükkunud tulumaksuvara         734              442

 Investeerinud sidusettevõtjatesse      427              578

 Tuletisinstrumendid            6 703                           -

 Pikaajalised nõuded              40              78

 Kokku põhivara              748 444            705 300 Käibevara

 Varud                   16 267             9 529

 Nõuded ostjate vastu,  muud nõuded ja
 ettemaksed                23 479            22 373

 Raha ja raha ekvivalendid         90 845            80 454

 Tuletisinstrumendid              12               -

 Kokku käibevara             130 603            112 356

 Kokku varad               879 047            817 656 tuhandetes eurodes                 30.06.2022  31.12.2021

 OMAKAPITAL

 Emaettevõtja omanikele kuuluv kapital ja reservid

 Aktsiakapital                     264 276   264 276

 Ülekurss                        60 351    60 351

 Kohustuslik reservkapital                3 259     479

 Muud reservid                     158 317   151 793

 Realiseerimata kursivahede reserv            -1 209     -965

 Jaotamata kasum                    166 836   157 673

 Kokku omakapital                    651 830   633 607 KOHUSTUSED

 Pikaajalised kohustused

 Võlakohustused                     132 297    93 884

 Sihtfinantseerimine                   7 344    7 458

 Tuletisvaba lepinguline kohustus            23 207    23 207

 Edasilükkunud tulumaksukohustused            12 384    12 568

 Muud pikaajalised võlad                 3 000    3 000

 Eraldised                          12      13

 Kokku pikaajalised kohustused             178 244   140 130

 Lühiajalised kohustused

 Võlakohustused                     22 936    29 572

 Võlad hankijatele ja muud võlad             25 791    14 291

 Eraldised                          55      56

 Tuletisinstrumendid                    191      -

 Kokku lühiajalised kohustused              48 973    43 919

 Kokku kohustused                    227 217   184 049

 Kokku omakapital ja kohustused             879 047   817 656Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=eahglFI0K4UUxwsmqXkQdO3N_ld1uojlGTE_
vteiKcyQu1wfu3r9tXxEfe64TI9iPjXXdLcA-1wKJKK402r4cwPqdjBXLG-Ga36PZFEEUJ4=)
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest
Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus,
koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas
Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning
päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli
ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia
tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh
elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.