Teate vaade
Ettevõte Nordecon AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 04 aug 2022 09:00:00 +0300
Manused
Nordecon_Interim_report_Q2_2022.pdf
NCN investor presentation Q2_2022.pdf
Nordecon_Aruanne_2Q_2022.pdf
NCN investor presentation Q2_2022.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2022. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud poolaastaaruanne (auditeerimata)
Tekst
Vaatamata jätkuvalt keerulisele väliskeskkonnale olid 2022. aasta II kvartal ja
I poolaasta kontsernile kokkuvõttes kasumlikud. Jätkus ka müügitulu kasv, mis
tugineb suuresti eelmistel perioodidel sõlmitud ehituslepingute täitmisel.
Samas on jätkuv materjalide tarnete ebakindlus ja sisendhindade kiire kasv
loonud olukorra, kus ehitustööde planeerimine on nii aja kui maksumuse osas väga
keeruline. Koos üldise raske majanduskeskkonnaga sunnib see nii era- kui ka
avalikku sektorit investeeringuid pigem edasi lükkama. Just avaliku sektori
investeeringute mahu vähenemine, eriti teede- ja infrastruktuuri ehituses,
avaldab  lühemas  ja ka pikemas perspektiivis otsest mõju nii kontserni
müügitulule, kasumlikkusele kui ka teostamata tööde portfell mahule.
Kontserni 2022. aasta I poolaasta müügitulu oli 149 256 tuhat eurot. Võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga suurenes müügitulu ligikaudu 27%. Müügitulu kasv
tugineb hoonete segmendi kasvule, rajatiste segmendi müügitulu on eelmise aasta
võrreldava perioodiga vähenenud.
Kontserni brutokasumlikkus oli  2022. aasta I poolaastal 2,1% ning II kvartalis
2,5%. Nii I poolaasta kui ka II kvartali kasum teeniti hoonete segmendis. Kui
hoonete segmendi kasumlikkust on vaatamata sisendhindade kasvule ja materjalide
tarneprobleemidele suudetud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga parandada,
siis rajatiste osas on kasumlikkuse parandamine ülimalt keeruline. Peamine
tellija, Transpordiamet, on tühistanud mitmed juba välja kuulutatud hanked ning
on oluliselt vähendatud käesoleva aasta investeeringute mahtu. See mõjutab
oluliselt kõrgete püsikuludega segmendi tulemust.
Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht
seisuga 30.06.2022 oli 220 687 tuhat eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga vähenenud 18%.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 EUR '000                    30.06.2022  31.12.2021
--------------------------------------------------------------------------
 VARA

 Käibevara

 Raha ja raha ekvivalendid              4 967    9 031

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded         60 574    48 091

 Ettemaksed                      8 181    4 947

 Varud                        27 560    25 637

 Käibevara kokku                  101 282    87 706


 Põhivara

 Pikaajalised finantsinvesteeringud           76      76

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded         8 623    9 206

 Kinnisvarainvesteeringud               8 233    5 599

 Materiaalne põhivara                17 774    17 433

 Immateriaalne põhivara               15 081    15 051

 Põhivara kokku                   49 787    47 365

 VARA KOKKU                     151 069   135 071 KOHUSTUSED

 Lühiajalised kohustused

 Laenukohustused                   17 353    16 289

 Võlad hankijatele                  68 810    57 324

 Muud võlad                      7 944    7 459

 Ettemaksed                     15 398    11 539

 Eraldised                      1 395     707

 Lühiajalised kohustused kokku           110 900    93 318


 Pikaajalised kohustused

 Laenukohustused                   6 824     7 405

 Võlad hankijatele                  3 987    4 178

 Eraldised                      1 856    2 044

 Pikaajalised kohustused kokku            12 667    13 627

 KOHUSTUSED KOKKU                  123 567   106 945 OMAKAPITAL

 Aktsiakapital                    14 379    14 379

 Omaaktsiad                       -660     -660

 Ülekurss                        635     635

 Kohustuslik reservkapital              2 554    2 554

 Realiseerumata kursivahed              1 689    1 948

 Jaotamata kasum                   5 413    6 341

 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital    24 010    25 197

 Mittekontrolliv osalus                3 492    2 929

 OMAKAPITAL KOKKU                  27 502    28 126

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU           151 069   135 071

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

 EUR´000             6k 2022 II kv 2022 6k 2021 II kv 2021  2021
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu             149256    80803  117966    68979  288534

 Müüdud toodangu kulu       -146075   -78769 -116660   -67580 -284513

 Brutokasum             3 181   2 034  1 306   1 399  4 021 Turunduskulud            -186    -115  -214    -108  -559

 Üldhalduskulud          -3 118   -1 513 -2 833   -1 362 -6 053

 Muud äritulud           1 856    103   127     92   519

 Muud ärikulud            -276     -2   -29     -6 -2 264

 Ärikasum (kahjum)         1 457    507 -1 643     15 -4 336 Finantstulud             146     79   537     132   958

 Finantskulud           -1 377    -43  -665    -376 -1 320

 Finantstulud ja -kulud kokku   -1 231     36  -128    -244  -362 Maksustamiseelne kasum (kahjum)   226    543 -1 771    -229 -4 698

 Tulumaks              -200    -200  -619    -250  -808

 Puhaskasum (kahjum)          26    343 -2 390    -479 -5 506 Muu koondkasum (kahjum):
 Tulevikus ümber
 klassifitseeritavad kirjed
 puhaskasumisse või -kahjumisse

 Realiseerumata kursivahed      -259    -413   406    587  -475

 Kokku muu koondkasum (kahjum)    -259    -413   406    587  -475

 KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM)     -233     -70 -1 984    108 -5 981  Puhaskasum (kahjum):

 - emaettevõtte aktsionäridele
 kuuluv osa              -928    -10 -2 148    -584 -6 310

 - mittekontrollivale osalusele
 kuuluv osa              954    353  -242    105   804

 Kokku puhaskasum (kahjum)       26    343 -2 390    -479 -5 506 Koondkasum (kahjum):

 - emaettevõtte aktsionäridele
 kuuluv osa            -1 187    -423 -1 742     3 -6 785

 - mittekontrollivale osalusele
 kuuluv osa              954    353  -242    105   804

 Kokku koondkasum (kahjum)      -233    -70 -1 984    108 -5 981 Aruandeperioodi puhaskasum
 aktsia kohta emaettevõtte
 aktsionäridele:

 Tavapuhaskasum aktsia kohta
 eurodes              -0,03   -0,00  -0,07   -0,02 -0,20

 Lahustatud puhaskasum aktsia
 kohta eurodes           -0,03   -0,00  -0,07   -0,02 -0,20

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

 EUR´000                   6k 2022  6k 2021
-----------------------------------------------------------------
 Rahavood äritegevusest

 Laekumised ostjatelt            177 608  142 892

 Maksed hankijatele             -162 328  -124 977

 Makstud käibemaks              -4 447   -4 387

 Maksed töötajatele ja töötajate eest    -12 476  -13 075

 Makstud tulumaks                -312    -616

 Netorahavoog äritegevusest          -1 955    -163 Rahavood investeerimistegevusest

 Materiaalse põhivara soetamine         -97    -104

 Materiaalse põhivara müük            322    158

 Immateriaalse põhivara soetamine         0    -16

 Antud laenud                   -9    -25

 Antud laenude laekumised             11     60

 Saadud dividendid                 6     0

 Saadud intressid                 6     4

 Netorahavoog investeerimistegevusest      239     77 Rahavood finantseerimistegevusest

 Saadud laenud                 1 870   1 418

 Saadud laenude tagasimaksed         -1 605   -1 243

 Rendimaksed                 -1 790   -1 574

 Makstud intressid               -428    -545

 Makstud dividendid               -391   -2 814

 Muud maksed                   -4     0

 Netorahavoog finantseerimistegevusest    -2 348   -4 758 Rahavoog kokku                -4 064   -4 844 Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul   9 031   12 576

 Valuutakursimuutused               0     0

 Raha jäägi muutus              -4 064   -4 844

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul   4 967   7 732

Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2022. aasta I poolaastal oli 3 181 tuhat eurot (I
poolaasta 2021: 1 306  tuhat eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, on
kontserni brutokasumlikkus paranenud, moodustades I poolaastal 2,1% (I poolaasta
2021: 1,1%) ning II kvartalis 2,5% (II kvartal 2021: 2,0%). Nii poolaasta kui ka
II kvartali kasum teeniti hoonete segmendis, kus kasumlikkus moodustas I
poolaastal 3,8% ning II kvartalis 3,4% (I poolaasta 2021. 2,5% ja II kvartal
20221: 2,8%). Rajatiste segmendi tulemus oli võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga nõrgem, nii I poolaasta kui ka II kvartal olid kahjumlikud vastavalt
-6,4% ja -0,3% (I poolaasta 2021: -0,5% ja II kvartal 2021: 3,2%). Kui hoonete
segmendi  kasumlikkust  on vaatamata sisendhindade kasvule ja materjalide
tarneprobleemidele suudetud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga parandada,
siis rajatiste osas on kasumlikkuse parandamine ülimalt keeruline. Peamine
tellija, Transpordiamet, on tühistanud mitmed juba välja kuulutatud hanked ning
on oluliselt vähendatud käesoleva aasta investeeringute mahtu. See mõjutab
oluliselt kõrgete püsikuludega segmendi tulemust.
Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2022. aasta I poolaastal 3 118 tuhat eurot.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldhalduskulud suurenenud ligikaudu
10% (I poolaasta 2021: 2 833 tuhat eurot), kulude kasv tuleneb ostetud teenuste
ja kaupade üldisest kallinemisest. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal
müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud, moodustades
2,0% (I poolaasta 2021: 2,2%).
Kontserni ärikasumiks kujunes 2022. aasta I poolaastal 1 457 tuhat eurot (I
poolaasta 2021: kahjum -1 643 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline
ärikasum (EBITDA) moodustas 3 158 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 92 tuhat
eurot). Swencn AB võlausaldajate poolt heakskiidetud saneerimiskava kohaselt
kuulub võlausaldajatele tasumiseks 25% esitatud nõuetest, mille tulemusena on
aruandeperioodil kajastatud muu ärituluna 1 560 tuhat eurot.
Kontserni finantskulusid mõjutas oluliselt Ukrainas asuvale sidusettevõttele
V.I. Center TOV antud laenu allahindlus summas 825 tuhat eurot. Antud laenu
õiglase  väärtuse  hindamise  aluseks on võetud 2021. aasta lõpu seisuga
rahvusvaheliselt tunnustatud sõltumatu hindaja poolt koostatud hindamisaktide
sisendid,  kuna puuduvad uuemad usaldusväärsed andmed. Allahindluse vajadus on
tekkinud  lähtudes  arendusprojekti  realiseerimise  ajafaktorist  ehk
arendusprojektide valmimise edasilükkumisest.
Kontserni puhaskasumiks kujunes 26 tuhat eurot (I poolaasta 2021: kahjum 2 390
tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv
osa moodustas kahjum 928 tuhat eurot (I poolaasta 2021: kahjum 2 148 tuhat
eurot).

Kontserni rahavood

2022. aasta I poolaasta äritegevuse netorahavoog moodustas -1 955 tuhat eurot (I
poolaasta 2021: -163 tuhat eurot). Järjest enam mõjutab rahavoogusid vajadus
tasuda materjalide ettemakseid, seda nii seoses materjalide kiire kallinemisega
kui ka jätkuvate tarneraskuste tõttu. Seda olukorras, kus nii riigi- kui ka
eratellijate  lepingutes  ettemaksude  saamise  võimalus puudub. Rahavoogu
vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis
vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on
vahemikus 5-10% lepingu mahust.
Investeerimistegevuse rahavoog 2022. aasta I poolaastal oli 239 tuhat eurot (I
poolaasta  2021: 77 tuhat  eurot), mis koosneb peamiselt investeeringutest
põhivarasse summas 97 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 120 tuhat eurot) ja
materiaalse põhivara müügist summas 322 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 158 tuhat
eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog 2022. aasta I poolaastal oli -2 348 tuhat eurot
(I  poolaasta  2021: -4 758 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu
mõjutavad enim laenu- ja rendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku 1 870
tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest (I
poolaasta 2021: 1 418 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku
1 605  tuhat eurot  (I  poolaasta  2021: 1 243 tuhat  eurot).  Tegemist on
pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega.
Rendimaksed  moodustasid 1 790 tuhat eurot (I poolaastal 2021: 1 574 tuhat
eurot). Dividende maksti 2022. aasta I poolaastal 391 tuhat eurot (I poolaasta
2021: 2 814 tuhat eurot).
Seisuga 30.06.2022 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid  4 967 tuhat
eurot (30.06.2021: 7 732 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

 Suhtarv / näitaja           6k 2022  6k 2021  6k 2020    2021
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu, tuhat eurot        149 256  117 966  136 798  288 534

 Müügitulu muutus             27%    -14%    36%   -2,5%

 Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot     26   -2 390   1 419   -5 506

 Puhaskasum (-kahjum) emae/v
 aktsionäridele, tuhat eurot       -928   -2 148    -156   -6 310

 Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 31 528 585 31 528 585 31 528 585

 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta
 (EPS), eurot              -0,03   -0,07    0,00   -0,20

 Üldhalduskulude määr müügitulust     2,1%    2,4%    2,8%    2,1%

 Libisev üldhalduskulude määr
 müügitulust               2,0%    2,2%    2,8%    2,1%

 EBITDA, tuhat eurot           3 158     92   3 694    -797

 EBITDA määr müügitulust         2,1%    0,1%    2,7%   -0,3%

 Brutokasumi määr müügitulust       2,1%    1,1%    4,4%    1,4%

 Ärikasumi määr müügitulust        1,0%   -1,4%    1,5%   -1,5%

 Ärikasumi määr ilma varamüügi
 kasumita                 0,9%   -1,4%    1,5%   -1,6%

 Puhaskasumi määr müügitulust       0,0%   -2,0%    1,0%   -1,9%

 Investeeritud kapitali tootlus      1,2%   -2,1%    3,3%   -6,5%

 Omakapitali tootlus           0,1%   -6,9%    4,1%   -16,8%

 Omakapitali osakaal           18,2%   22,6%   25,8%   20,8%

 Vara tootlus               0,0%   -1,7%    1,1%   -4,1%

 Finantsvõimendus            37,2%   31,4%   26,8%   28,3%

 Lühiajaliste kohustuste
 kattekordaja               0,91    0,97    1,00    0,94

                   30.06.2022 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2021
-------------------------------------------------------------------------------
 Ehituslepingute
 teostamata tööd, tuhat
 eurot                 220 687  269 448  187 018  266 856
-------------------------------------------------------------------------------

Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal on vähenenud. 2022. aasta I poolaastal moodustas
väljaspool Eestit teenitud müügitulu ligikaudu 3% kogu müügitulust. Tingituna
Venemaa sõjalisest sissetungist Ukrainasse, on kontserni tütarettevõtte Eurocon
Ukraine TOV tegevus olulises osas ajutiselt peatatud. II kvartalis jätkati tööd
ühe projektiga Kiievis. Ukraina müügitulu moodustas aruandeperioodil 578 tuhat
eurot.  Müügitulu  puudus Rootsis, aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi
ehituslepingut.  Kontsern  tegutseb  projektipõhiselt  ka  Lätis,  kus
aruandeperioodil ehitati tuuleparki.

       6k 2022  6k 2021  6k 2020  2021
-----------------------------------------------
 Eesti     97%    96%    88%  94%

 Läti      2%    0%    0%   1%

 Soome     1%    3%    5%   3%

 Ukraina    0%    1%    1%   2%

 Rootsi     0%    0%    6%   0%

Müügitulu  hajutamine  erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud
kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis
tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka
osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad tuntavalt kontserni
jooksvaid  tulemusi.  Välisturgude  osakaalu kasvatamine on kontserni üks
strateegilisi  lähtekohti.  Kontserni  nägemust  edasisest  äritegevusest
välisturgudel on selgitatud tegevusaruande peatükis ?Väljavaated kontserni
tegutsemisturgudele".

2022. aasta I poolaasta majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni 2022. aasta I poolaasta müügitulu oli 149 256 tuhat eurot. Võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga, mil vastav näitaja oli 117 966 tuhat eurot,
suurenes müügitulu ligikaudu 27%. Müügitulu suurenemine tuleneb hoonete segmendi
müügitulu  kasvust  (40%). Rajatiste segmendi müügitulu on eelmise aasta
võrreldava perioodiga vähenenud 21%. Rajatiste müügitulu vähenemine on otseselt
seotud peamise tellija, Transpordiameti, poolsete investeeringute vähendamisega,
mille põhjuseks on Ukraina sõja mõjudest tulenev erakordselt kiire sisendhindade
kallinemine.
Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju
ka kontserni müügitulu jaotusele. 2022. aasta I poolaastal oli müügitulu hoonete
ja rajatiste segmendis vastavalt 128 430 ja 20 703 tuhat eurot. Aasta tagasi
olid vastavad näitajad 91 557 ja 26 217 tuhat eurot.

 Tegevussegmendid  6k 2022  6k 2021  6k 2020  2021
--------------------------------------------------------
 Hooned         84%    78%    81%  75%

 Rajatised       16%    22%    19%  25%

Segmendisisene müügitulu

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on suurenenud kõikide hoonete ehituse
alamsegmentide mahud. Sisuliselt võrdse osakaaluga on korterelamute, ärihoonete
ja  ühiskondlike  hoonete  alamsegmendid  ning  mõnevõrra  tagasihoidlikum
on  tööstus- ja laohoonete alamsegmendi käive.
Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas, Ülemiste
Citys, asuv Alma Tominga nimelise LEED kuldsertifikaadiga ärimaja ning Tallinna
lähedal asuvasse Rae valda ehitatav IKEA kontseptsioonipood.
Ühiskondlike  hoonete alamsegmendi mahud on võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga oluliselt kasvanud. Aruandeperioodi suuremad objektid olid: Tartu
Ülikooli kliinikum ja Kaitsepolitseiameti peahoone ehitus Tallinnas ning Riigi
Kaitseinvesteeringute Keskuse ladude ja seonduvate välisvõrkude projekteerimine
ja ehitamine Harjumaal.
Korterelamute alamsegmendi tulu koosneb valdavalt kolmandatele osapooletele
ehitatavatest korterelamutest. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil
Tallinnas Kalaranna Kvartali kahe esimese etapi projekteerimine ja ehitamine
ning  Tallinna  läänepiirile  rajatava Tiskreoja ja Luccaranna elurajooni
projekteerimine ja ehitamine. Samas suureneb ka omaarenduste maht (kajastub
korterelamute segmendis). Kontsern jätkab omaarendustega nii Tallinnas kui ka
Tartus. Aruandeperioodil jätkus Tartus Mõisavahe Kodu (https://moisavahe.ee
(https://moisavahe.ee/)) elurajooni arenduse ehitus. Tallinnas toimub Nõmmel
asuva Kivimäe Süda uue elurajooni kruntide arendus ning alustatud on II etapi,
korterelamu    ehituse   ettevalmistusega   (https://www.kivimaesuda.ee
(https://www.kivimaesuda.ee/)).  Alustati ka Pärnus asuva Seileri Kvartali
projekteerimisega  (https://seileri.ee  (https://seileri.ee/)).  Omaarenduste
müügitulu moodustas aruandeperioodil 6 335 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 0
eurot). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult
võimalikke riske elamuarenduse turul.
Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi osakaal hoonete segmendis on 2021. aasta I
poolaastaga võrreldes kasvanud. Suurim töös olev objekt on E-Piima Paidesse
ehitatav tehasekompleks, millele lisanduvad väiksema mahulised objektid, näiteks
tootmishoone ehitamine Kurna teel Harjumaal.

 Hoonete segment     6k 2022  6k 2021  6k 2020  2021
-------------------------------------------------------------
 Korterelamud        30%    30%    27%  29%

 Ühiskondlikud hooned    28%    30%    34%  28%

 Ärihooned          26%    31%    30%  29%

 Tööstus- ja laohooned    16%    9%    9%  14%

Rajatiste segmendi käivet mõjutab enim teedeehituse- ja hoolduse alamsegment,
mille mahud on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähenenud. Käibe
moodustavad 2021. aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine, millest suurimad on:
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kärevere- Kardla lõigu 2+2 möödasõidualade
ehitamine  ja  Tallinnas  Vanasadama  D-terminaliga  piirneva  välisruumi
projekteerimine- ja ehitamine. Samuti 2022. aastal sõlmitud väiksemad, 2-3 mln.
euro suurused lepingud. Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva
maakonnas.
Kontsern on olnud edukas väikesadamate ehitushangetel. Aruandeperioodil teostati
töid  Roomassaare sadama kai laienduse ning Kalana sadama ehitusel, mis
moodustavad olulise osa insenerehituse alamsegmendi mahust. Muude rajatiste
müügitulu moodustub olulises osas Vanessa tuulepargi ehitusest Lätis.

 Rajatiste segment         6k 2022  6k 2021  6k 2020  2021
-----------------------------------------------------------------------
 Teedeehitus ja -hooldus        81%    86%    80%  87%

 Muud rajatised            14%    4%    14%   6%

 Insenerehitus (s.h. vesiehitus)    5%    5%    5%   4%

 Keskkonnaehitus            0%    5%    1%   3%

Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht
seisuga  30.06.2022 oli 220 687 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga on teostamata tööde maht vähenenud 18%. I poolaastal sõlmiti uusi
lepingud kokku 89 661 tuhande euro väärtuses (I poolaasta 2021: 174 820 tuhat
eurot), seal hulgas II kvartalis 26 494 tuhande eurot (II kvartal 2021: 69 938
tuhat eurot). Seoses Venemaa sõjalise sissetungiga Ukrainasse ning sellest
tulenevalt kehtestatud sanktsioonidega Venemaale ja Valgevenele, on tekkinud
ehitusmaterjalide,  peamiselt  metalli,  puidu  ja  naftapõhiste  toodete,
tarneraskused,  mis lisaks avaldab otsest mõju ka materjalide hindadele.
Materjalide hinnatõus on põhjustanud arendusprojektides järsu kallinemise ning
uute projektide alustamise edasilükkumise. Nagu eelpool mainitud, siis on
oluliselt  vähenenud Transpordiameti investeeringute maht, mis avaldub ka
kontserni tööde portfellis rajatiste segmendi mahtude vähenemises.

                   30.06.2022 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2021
-------------------------------------------------------------------------------
 Teostamata tööde maht, tuhat eurot   220 687   269 448   187 018  266 856

Tööde portfellis jaotuse osas kahe põhisegmendi vahel ei ole toimunud olulisi
muutusi,  endiselt on ülekaalus hoonete segmendiga seotud projektid, mis
moodustavad  85% teostamata  tööde portfellist, rajatised moodustavad 15%
(30.06.2021: vastavalt 79% ja 21%). Võrreldes seisuga 30.06.2021 on toimunud
vähenemine nii hoonete kui rajatiste segmendi tööde portfellis vastavalt 9% ja
21%.
II kvartalis sõlmitud suuremahulisemad lepingud olid:

 *  Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ladude ja seonduvate välisvõrkude
  projekteerimine ja ehitamine Harjumaal, maksumusega ligikaudu 14 600 tuhat
  eurot.
 *  Tartus, Kandikülas asuva Männiku ärihoone projekteerimine ja ehitamine,
  maksumusega ligikaudu 5 900 tuhat eurot.
 *  Leedus Telshiai linna lähedusse rajatava tuulepargi tuulikute vundamentide
  ehitamine, maksumusega ligikaudu 3 000 tuhat eurot.

Arvestades teostamata tööde portfelli suurust, s.h. 2023. aastasse üleminevat
mahtu,  prognoosib  kontserni  juhtkond  2022. aastal tegevusmahtude  kasvu
võrreldes  2021. aastaga.  Materjalide  ja  energiakandjate hinnatõusust ja
tööjõukulude kasvust tingitud sisendhindade kasv avaldab jätkuvalt survet
kasumimarginaalile. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras
vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure
tõenäosusega  realiseeruda  ettevõttele  negatiivselt.  Sisendhindade riski
maandamiseks on eratellijatega sõlmitud avatud eelarvega lepinguid, milles
fikseeritakse peatöövõtja kasumimarginaal. Fookuses on kontserni püsikulude
juhtimine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et
realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2022. aasta I poolaastal töötas kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes
kokku keskmiselt 671 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas
437 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ca 1%.

Töötajate keskmine arv kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

          6k 2022  6 k 2021  6k 2020  2021
-------------------------------------------------------
 ITP         437    426    442  434

 Töölised       234    254    265  251

 Keskmine kokku    671    680    707  685

Kontserni  2022. aasta  I  poolaastal  tööjõukulud koos kõikide maksudega
moodustasid 12 936 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid
tööjõukulud kokku 12 020 tuhat eurot. Tööjõukulud on suurenenud ligikaudu 8%,
mis on tingitud palkade kasvust.
Nordecon  AS-i  nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2022. aasta I
poolaastal 75 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 25 tuhat eurot (I
poolaasta 2021: vastavalt 75 tuhat eurot ja 25 tuhat eurot).
Nordecon  AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2022. aasta I
poolaastal  202 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 67 tuhat eurot (I
poolaasta 2021: vastavalt 182 tuhat eurot ja 60 tuhat eurot

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern  on  oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi
töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

                          6k 2022 6k 2021 6k 2020 2021
-------------------------------------------------------------------------------
 Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat
 eurot                       470,0  403,3  385,7 420,8

 Muutus võrreldava perioodi suhtes, %        16,5%  4,6%  20,0% -0,5% Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot  12,8  10,9   9,7 11,5

 Muutus võrreldava perioodi suhtes, %        17,6%  12,7%  3,7% 5,5%

Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus suurenes
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, suurenemise põhjuseks on peamiselt
müügitulu kasv.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com (mailto:andri.hobemagi@nordecon.com)
www.nordecon.com (http://www.nordecon.com/)