Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 04 aug 2022 08:00:00 +0300
Manused
Merko_Ehitus_2022_6M_interim_report.pdf
Merko_Ehitus_2022_6k_vahearuanne.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2022. aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2022. aasta teise kvartali müügitulu oli 88 miljonit eurot ning 6
kuu müügitulu 156 miljonit eurot, puhaskasum vastavalt 4,2 miljonit eurot teises
kvartalis ning 7,2 miljonit eurot esimesel poolaastal. Merko on andnud tänavu
ostjatele üle 214 korterit ning mitu arendusprojekti valmib teisel poolaastal.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul vastasid tulemused ootustele, arvestades praegust
turusituatsiooni ning ehitussektori kõigi osapoolte kohanemist ehituse kiire
kallinemisega. Teise kvartali puhaskasumit mõjutasid ka 0,3 miljoni eurone
annetus Ukraina toetusprojektidele ning 0,3 miljoni euro võrra suurem tulumaksu
kulu võrreldes aastatagusega.

Kontserni ehitusteenuse valdkonnas on inflatsiooni ja sisendite kallinemise mõju
jätkuvalt suur, ent kõigi töös olevate ehitusprojektide elluviimine on jätkunud
plaanipäraselt. Olukord on keeruline kõigis ehitusvaldkondades, ent kõige
kriitilisem teedeehituses, kus sisendhindade kasv on olnud suurim ja uute
investeeringute plaanid on ootele pandud. Jagame valdkonna liidrite muret
sektori jätkusuutlikkuse osas.

Esimese poolaastaga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 193
miljoni euro väärtuses ning tellijatega sõlmitud ehituslepingute jääk oli juuni
lõpu  seisuga  323 miljonit  eurot.  Juhtkonna  hinnangul  on  kontserni
ehitustellimuste portfell praegu tugev, ent turul tervikuna on vähe nii
ärikinnisvara kui taristu uusi ehitustellimusi. Samuti on energiakriisi ja
rohepöörde poliitikat arvestades mõneti üllatav, et turule on tulnud vaid
üksikuid suuremaid taastuvenergia ja energiasäästlike hoonete projekte. Mida
kiiremini kohanevad tellijad kasvanud sisendhindade ja tarneraskustega, millega
ehitusettevõtted silmitsi seisavad, seda kiiremini jõuavad plaanitud projektid
ehitusse. Vaja on leida lahendusi riskide jagamiseks ning jätkata investeerimist
vaatamata kiirenenud inflatsioonile.

Tänavu 6 kuuga andis Merko ostjatele üle 214 uut korterit ja ühe äripinna ning
mitme ehituses oleva korteriarendusprojekti valmimine jääb plaanipäraselt teise
poolaastasse. Merko korterite uusmüük on jätkunud ka peale sisendhindade kiirest
kasvust tingitud hinnatõusu, mis näitab turu järkjärgulist kohenemist uute
hindadega.  Samas on uute korterite pakkumine turul tervikuna vähenenud.
Elamuarendus on Merko jaoks pika perspektiiviga ärivaldkond ning kontsern on
jätkanud investeeringuid uutesse arendusprojektidesse, ehkki senisest mõõdukamas
tempos.

Esimesel poolaastal käivitas kontsern 186 uue korteri ja nelja äripinna ehituse
Riias. Kvartali lõpu seisuga oli kolmes Balti riigis ehituses üle 1700 korteri,
millest üle poole on kaetud eelmüügi lepingutega ning mis valmivad 2022. ja
2023. aastal. Suuremad korteriarendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessneri,
ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturd?rzs, Mezhpils?ta ja Magnolijas
Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.

2022. aasta teises kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Eestis
Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmas arendusetapp,
Tallinna  Muusika-  ja  Balletikool,  Püha  Johannese  Kool,  Pelgulinna
riigigümnaasium ja Arter kvartal ning Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa
taristu lõigud ja Rannamõisa tee rekonstrueerimine. Lätis olid töös Orkla
vahvli- ja küpsisetehas, GUSTAVS ärikeskus, Elemental Skanste büroohooned, NATO
rajatised ?dazhis ning linnapark ja noortemaja Kauguris, Leedus mitme tuulepargi
taristurajatised ning autohoolduskeskus Vilniuses.

KOKKUVÕTE II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS
2022. aasta 6 kuu kasum enne makse oli 8,4 mln eurot ja II kvartalis 4,9 mln
eurot (6 kuud 2021: 10,5 mln eurot ja II kvartalis 6,7 mln eurot), mis andis 6
kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 5,4% (6 kuud 2021: 7,2%).
2022. aasta 6 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 7,2 mln eurot (6
kuud 2021: 9,8 mln eurot) ja II kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist
4,2 mln eurot (II kvartal 2021: 6,4 mln eurot). 6 kuu puhaskasumi marginaal oli
4,6% (6 kuud 2021: 6,7%).

MÜÜGITULU
2022. aasta II kvartali müügitulu oli 87,8 mln eurot (II kvartal 2021: 85,8 mln
eurot) ning 6 kuu müügitulu oli 156,2 mln eurot (6 kuud 2021: 145,9 mln eurot).
6 kuu  müügitulu  suurenes  7,2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Väljaspool  Eestit  teenitud  6 kuu  müügitulu osakaal oli 53,8% (6 kuud
2021: 38,0%).

LEPINGUTE PORTFELL
30. juuni 2022 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 322,9 mln eurot (30.
juuni 2021: 249,8 mln eurot). 2022. aasta 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted
lepinguid kogumahus 193,3 mln eurot (6 kuud 2021: 135,1 mln eurot). II kvartali
uute lepingute maht oli 22,1 mln eurot (II kvartal 2021: 37,8 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2022. aasta  6 kuuga müüs kontsern 214 korterit, 2021. aasta 6 kuuga 145
korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2022. aasta
6 kuuga 27,1 mln eurot ning 2021. aasta samal perioodil 25,8 mln eurot. 2022.
aasta II kvartalis müüdi 88 korterit, võrreldes 2021. aasta II kvartalis müüdud
55 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu
11,6 mln eurot (II kvartal 2021: 11,0 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 16,8 mln eurot ning
omakapital 156,7 mln eurot (41,5% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta
30. juuni seisuga olid vastavalt 21,7 mln eurot ning 145,3 mln eurot (52,5%
bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2022 oli kontserni netovõlg 73,2 mln eurot
(30. juuni 2021: 16,1 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

               2022.a.  2021.a.   2022.a.   2021.a.  2021.a.
               6 kuud  6 kuud  II kvartal  II kvartal  12 kuud

 Müügitulu         156 198  145 860   87 772   85 753  339 375

 Müüdud toodangu kulu   (138 917) (128 622)  (78 363)  (75 489) (292 563)

 Brutokasum         17 281  17 238    9 409   10 264  46 812 Turustuskulud       (2 169)  (1 830)   (1 054)    (883)  (3 611)

 Üldhalduskulud       (7 522)  (5 706)   (3 799)   (2 991) (13 925)

 Muud äritulud        1 422   1 314     736     639   3 508

 Muud ärikulud        (455)   (93)    (394)    (39)   (582)

 Ärikasum           8 557  10 923    4 898    6 990  32 202 Finantstulud (-kulud)    (193)   (441)    (33)    (257)   (75)

 sh kasum (kahjum) sidus-
 ja  ühisettevõtetelt      328     3     330     (4)    799

 Intressikulud        (374)   (316)    (212)    (170)   (681)

 kasum (kahjum)
 valuutakursi muutustest    (67)   (39)    (119)    (39)    (8)

 muud finantstulud (-
 kulud)            (80)   (89)    (32)    (44)   (185)

 Kasum enne maksustamist   8 364  10 482    4 865    6 733  32 127 Tulumaksukulu       (1 176)   (856)    (755)    (427)  (3 104) Perioodi puhaskasum     7 188   9 626    4 110    6 306  29 023

 sh emaettevõtte omanike
 osa puhaskasumist      7 202   9 763    4 196    6 395  29 140

 mittekontrolliva osaluse
 osa puhaskasumist       (14)   (137)    (86)    (89)   (117) Muu koondkasum, mida
 võib hiljem
 klassifitseerida
 kasumiaruandesse

 Valuutakursivahed
 välisettevõtete
 ümberarvestusel        (12)    16    (28)     (7)    33

 Perioodi koondkasum     7 176   9 642    4 082    6 299  29 056

 sh emaettevõtte omanike
 osa koondkasumist      7 189   9 779    4 169    6 387  29 163

 mittekontrolliva osaluse
 osa koondkasumist       (13)   (137)    (87)    (88)   (107)

 Puhaskasum emaettevõtte
 omanike aktsia kohta
 (tava ja lahustatud,
 eurodes)           0,41   0,55    0,24    0,36   1,65

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

                      30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021

 VARAD

 Käibevara

 Raha ja raha ekvivalendid          16 773   21 713   44 930

 Nõuded ja ettemaksed             68 317   62 902   55 484

 Ettemakstud tulumaks               36    315    114

 Varud                    228 240  136 605  160 593

                        313 366  221 535  261 121

 Põhivara

 Sidus-ja ühisettevõtte aktsiad või osad    9 707   2 357   7 703

 Muud pikaajalised laenud ja nõuded      23 616   22 797   24 079

 Edasilükkunud tulumaksuvara          1 115    842    622

 Kinnisvarainvesteeringud           11 536   13 872   13 828

 Materiaalne põhivara             17 347   14 611   16 350

 Immateriaalne põhivara             635    733    669

                        63 956   55 212   63 251 VARAD KOKKU                 377 322  276 747  324 372 KOHUSTUSED

 Lühiajalised kohustused

 Laenukohustused               48 854   9 279   11 636

 Võlad ja ettemaksed             117 702   77 814   90 054

 Tulumaksukohustus               2 275    731    681

 Lühiajalised eraldised            6 879   5 720   7 976

                        175 710   93 544  110 347

 Pikaajalised kohustused

 Pikaajalised laenukohustused         41 153   28 493   41 001

 Edasilükkunud tulumaksukohustus        1 649   1 739   3 112

 Muud pikaajalised võlad            2 322   3 586   2 900

                        45 124   33 818   47 013 KOHUSTUSED KOKKU              220 834  127 362  157 360 OMAKAPITAL

 Mittekontrolliv osalus            (240)   4 078   (227)

 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital

 Aktsiakapital                 7 929   7 929   7 929

 Kohustuslik reservkapital            793    793    793

 Realiseerimata kursivahed           (804)   (798)   (791)

 Jaotamata kasum               148 810  137 383  159 308

                        156 728  145 307  167 239

 OMAKAPITAL KOKKU              156 488  149 385  167 012 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU       377 322  276 747  324 372

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn
ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)).

Urmas Somelar
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
urmas.somelar@merko.ee (mailto:urmas.somelar@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni ettevõtted
arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat
elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras.
2021. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 670 inimesele ning ettevõtte 2021.
aasta müügitulu oli 339 miljonit eurot.