Teate vaade
Ettevõte Hepsor AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 03 aug 2022 14:28:08 +0300
Manused
Hepsor 2Q_2022 interim report.pdf
Hepsor 2Q_2022 vahearuanne.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Parandusteade: Hepsor ASi 2022. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
Parandatud on inglise keelset börsiteadet.

Hepsori 2022. aasta kuue kuu konsolideeritud müügitulu ulatus 4,0 miljoni euroni
(sh 2,7 miljonit eurot 2022. aasta teises kvartalis) ja puhaskahjumiks kujunes
0,3 miljonit eurot (sh 0,3 miljonit eurot 2022. aasta teises kvartalis).

Enamik  müügitehinguid  veel ehituses olevate arendusprojektidega toimuvad
käesoleva aasta teises pooles ning seetõttu kajastub ka nende projektide
müügitulu ja kasum III ja IV kvartali tulemustes. Kontserni müügitulu ja kasum
sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24-36 kuud.
Müügitulu tekib alles selle tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ning arenduse
algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja
kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu vaates üksteisest olulisel määral
erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite
lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam. Hindamaks
kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja majandustulemusi
tervikpildis, on kontserni tulemuste paremaks hindamiskriteeriumiks ettevõtte
arendusprojektide portfell ning kolme aasta keskmised majandusaasta tulemused.

Müügitulu on tekkinud peamiselt lõppenud elukondlike arendusprojektide müügist.
25. juuli 2022 seisuga oleme müünud valminud projektidest Lätis 32 korterit
(2022. aasta II kvartali lõpu seisuga 27 korterit), sh 13 korterit Str?lnieku
4b arendusprojektis,  18 korterit  Balozhu  9 arendusprojektis ning 1 korter
?genskalna 24 arendusprojektis.

Eestis on käesoleva aruande esitamise hetkeks asjaõiguslepingute etappi jõudnud
Priisle Kodu arendusprojekt, mida arendab kontserni sidusettevõte Hepsor N170
OÜ. Kontserni kasumiosa antud projektist kajastub kontserni 2022. aasta III ja
IV kvartali tulemustes. Kui kvartali lõpuks olid võlaõiguslepingud sõlmitud
kõigile arendusprojekti 76 korterile ja ühele äripinnale, siis 25. juuliks ehk
peale kvartali lõppu olid 32 korterile sõlmitud juba ka asjaõiguslepingud.

Hepsoril on käesoleval hetkel Eestis ja Lätis ehituses kolm elukondlikku
arendusprojekti, milles on kokku 304 uut korterit. Tänaseks on M?rupes D?rzs (92
korterit) arendusprojektis Riia lähistel võlaõigus- ja broneerimislepinguid
sõlmitud 48 korterile (52%). Ka Hepsori teise suure elukondliku arendusprojekti
müük ja ehitus Riias, Kuld?gas Parks (116 korterit), kulgeb plaanipäraselt ning
müüdud on 60 korterit (52%). Mõlemad projektid valmivad 2023 aastal. Eestis
jätkame Paevälja hoovimajade arendusprojekti ehitusega, mille raames rajame
kahes etapis kaks kortermaja kokku 96 korteriga. Tänaseks on võlaõiguslepingud
sõlmitud  76 korterile  (79%). Projekti esimene etapp 48 korteriga valmib
käesoleva aasta lõpuks ning teine etapp järgmise aasta esimeses kvartalis.

Juulis sõlmisime LHV Pank ASiga 14 miljoni euro suuruse laenulepingu, mille
eesmärk on finantseerida Ojakalda Kodude arendusprojekti ehitust. Tallinna ja
Harku piirile kerkivas kolmetornilises eluhoones on 101 avarat perekorterit.
Ojakalda elumajade arendamisel on kesksel kohal meie roheline mõtteviis: loome
keskkonnateadlikku  ja jätkusuutliku elukeskkonda. Ojakalda arendusprojekti
eelmüük on alanud, ehitusega alustame septembris 2022.

Elukondlikest arendusprojektidest kavandab Hepsor lisaks juba ehituses ja müügis
olevatele projektidele 2022. aasta teises pooles alustada ka Manufaktuuri
Kvartali järgmise etapiga, kuhu ehitame ligikaudu 160 uut korterit. Riias
plaanime alustada Ra??a Dambise arendusprojektiga, kuhu ehitame 36 uut korterit.
Tallinnas ja Riias kokku on 2022. aastal planeeritud alustada 383 korteri
ehitusega, millest 128 asub Riias. Lisaks sõlmis Hepsor 2022. aasta mais
eellepingu kinnistu ostuks Riias Imanta piirkonnas. Kinnistule saab rajada
ligikaudu 40 korterit.

Ärikinnisvara arendusprojektidest on käesoleval aastal Tallinnas valminud või
kohe valmimas kolm projekti. Priisle 1 asuva 11-korruselise äri- ja eluhoone
esimesel korrusel asuvale äripinnale rajasime kaubanduspinna, kus täna tegutseb
Selver (üüritav pind ca 1500 m(2)). Rohelise mõtteviisi Grüne Maja büroohoones
on üürilepingutega kaetud 80% üüritavast pinnast ning maja on juba ka kasutuses,
lisaks on käimas aktiivsed läbirääkimised viimase 20% vakantse pinna osas. Aasta
lõpus anname üle 100% ulatuses üürilepingutega kaetud Büroo113 ärihoone, mille
ankurrentnikuks saab kaasaegne ja uudse kontseptsiooniga kliinik. Büroo113 puhul
on rohelise mõtteviisi lahendusi (maa-kütab-maa-jahutab, vihmavee kasutamine,
energiatõhus arhitektuur, väga hea sisekliima, päikeseenergia jne) esmakordselt
kasutatud ka kesklinna kõrghoones. Riias valmib 2022. aastal Ulbrokas 30 stock-
office'i tüüpi ärihoone, mis on samuti üürilepingutega 100% ulatuses kaetud.

Juunis viisime lõpule ostu-müügitehingu, millega omandasime Riia linnas asuva
kinnistu  Gan?bu  Dambis 17A, kus asub 13 erineva ärifunktsiooniga hoonet
(üüritava pinnaga 8200 m(2)), millest ligikaudu 81% on üürilepingutega kaetud.
Käesoleva aasta kolmandas kvartalis ootame seetõttu ka üüritulu osakaalu kasvu
meie müügitulus. Hepsor kontserni jaoks on tegemist eelkõige arendusprojektiga,
mille käigus osa amortiseerunud hooneid lammutatakse ning rajatakse uued
äripinnad,  sh  nii kontori kui ka ladu-kontor ehk stock-office'i tüüpi
üüripinnad. Kokku tuleb kvartalisse ligikaudu 20 000 m(2) üüritavat pinda.

Käesoleva aruande esitamise seisuga on kontsernil kokku 25 arendusprojekti.
Aruandeaastal lõppesid ?genskalna ja Balozhu projektid Lätis ning lisandus
arendusprojekt Riias Imanta piirkonnas.

Hepsori juhtkond prognoosib jätkuvalt 2022. aasta käibeks 28 miljonit eurot ja
kasumiks 3,3 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 3,1 miljonit
eurot).

Käesoleva aruande seisuga võime öelda, et vaatamata keerulisele globaalsele
olukorrale kliendid lepingutest ei tagane ning uute kodude asjaõigustehingud
toimuvad varem kokkulepitud tingimustel. Riia projektide uute korterite müük on
ületanud püstitatud ootusi ning Eestis täna ehituses olevates projektides on
müümata kokku vaid 20 korterit. 24. veebruaril 2022 alanud Venemaa sõjaline
sissetung ja rünnak Ukraina iseseisvuse vastu mõjutab ettevõtteid ja eraisikuid
üle kogu maailma. Kuigi käimasoleva sõjalise konflikti pikkus, mõju ja tulemus
on  jätkuvalt  ebaselge,  on selgelt tunnetatavad kõrge inflatsioonimäär,
energiahindade kasv, Euroopa Keskpanga rahapoliitikast lähtuv Euribori tõus,
toorme- ja seeläbi ka ehitushindade kasv. Järgneva kahe-kolme kvartali vaates
omab eelnev kindlasti mõju ka uute kodude ostjate kindlustundele.

Globaalsest  ebakindlusest  tingituna  pöörab  kontserni juhtkond suuremat
tähelepanu riskidele, mis kaasnevad uute projektide viimisega müügi- ja ehituse
staadiumisse.  Hoolimata  eelnevast  ei  ole  kontserni  juhtkond  hetkel
arendusprojekte seisma pannud ja tänases parimas teadmises algab eespool
mainitud järgmiste projektide müük ja ehitus juba sügisel 2022.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|       tuhandetes eurodes       |30.06.2022|31.12.2021|30.06.2021|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Varad                    |      |      |      |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Käibevarad                  |      |      |      |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Raha ja raha ekvivalendid          |   4 361|  10 889|   1 277|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Nõuded ja ettemaksed             |    576|    652|    636|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Lühiajalised laenunõuded           |    279|   2 388|    256|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Varud                    |  56 128|  37 237|  33 084|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Käibevarad kokku               |  61 344|  51 166|  35 253|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Põhivarad                  |      |      |      |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Materiaalne põhivara             |    260|    229|    410|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Immateriaalne põhivara            |     3|     0|     0|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Finantsinvesteeringud            |     2|    402|     2|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Pikaajalised laenunõuded           |   2 308|   3 408|   1 970|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Muud pikaajalised nõuded           |    380|    140|    99|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Põhivarad kokku               |   2 953|   4 179|   2 481|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Varad kokku                 |  64 297|  55 345|  37 734|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kohustised ja omakapital           |      |      |      |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Lühiajalised kohustised           |      |      |      |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Lühiajalised laenukohustised         |   2 472|   5 501|   4 393|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Lühiajalised rendikohustised         |    64|    123|    72|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Ettemaksed klientidelt            |   2 453|   1 164|   1 238|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Võlad tarnijatele ja muud võlad        |   3 959|   5 539|   1 967|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Edasilükkunud tulumaksukohustis       |     8|     0|     0|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Lühiajalised kohustised kokku        |   8 956|  12 327|   7 670|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Pikaajalised kohustised           |      |      |      |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Pikaajalised laenukohustised         |  34 641|  22 862|  19 169|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Pikaajalised rendikohustised         |    66|    66|    284|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Muud pikaajalised kohustised         |   1 762|   1 053|   1 080|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Edasilükkunud tulumaksukohustis       |     0|     0|    73|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Pikaajalised kohustised kokku        |  36 469|  23 981|  20 606|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kohustised kokku               |  45 425|  36 308|  28 276|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Omakapital                  |      |      |      |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Aktsia-/osakapital              |   3 855|   3 855|     6|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Ülekurss                   |   8 917|   8 917|   3 211|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Jaotamata kasum               |   6 100|   6 265|   6 241|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Omakapital kokku               |  18 872|  19 037|   9 458|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital|     |     |     |
|kokku                    |  18 345|  18 904|   9 370|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku |    527|    133|    88|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kohustised ja omakapital kokku        |  64 297|  55 345|  37 734|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+


Konsolideeritud koondkasumi aruanne

+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|                   |      |korrigeeritud|II kv |II kv |
|                   |      |       |   |   |
|     tuhandetes eurodes     |6 kuud 2022| 6 kuud 2021 | 2022 | 2021 |
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|                    |      |       |    |    |
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Müügitulu               |   3 954|    3 874| 2 682|  985|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)  |   -3 752|    -3 290|-2 586| -826|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Brutokasum              |    202|     584|  96|  159|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Turustuskulud (-)           |    -173|     -100|  -78|  -52|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Üldhalduskulud (-)          |    -537|     -298| -209| -173|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Muud äritulud             |     47|      43|  37|  23|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Muud ärikulud (-)           |    -39|     -51|  -32|  -38|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Ärikasum               |    -500|     178| -186|  -81|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Finantstulud             |    567|      76|  58|  43|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Finantskulud (-)           |    -312|     -191| -144|  -83|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Kasum enne tulumaksu         |    -245|      63| -272| -121|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Tasumisele kuuluv tulumaks      |     -5|     -16|   0|  -16|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Edasilükkunud tulumaks        |     -8|     -13|  -8|  -2|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Aruandeperioodi puhaskasum      |    -258|      34| -280| -139|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|     Emaettevõtte omanikele kuuluv osa|      |       |   |   |
|        puhaskasumis/-kahjumis|    -273|     -84| -278| -134|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|        Vähemusosalusele kuuluv osa|      |       |   |   |
|        puhaskasumis/-kahjumis|     15|     118|  -2|  -5|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|                    |       |       |    |    |
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
| Muu koondkasum/- kahjum       |       |       |    |    |
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Omanikuvahetusega seotud muutused   |    135|      0|   0|   0|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Vähemusosaluse        varjatud|      |       |   |   |
|tuletisinstrumentide väärtuse muutus |    -13|     -31|  -31|  59|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Aruandeperioodi  muu koondkasum kokku |    122|     -31|  -31|  59|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|     Emaettevõtte omanikele kuuluv osa|      |       |   |   |
|      muu koondkasumis/-kahjumis|    -286|      0| -200|   0|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|        Vähemusosalusele kuuluv osa|      |       |   |   |
|        koondkasumis/-kahjumis|    408|     -31|  169|  59|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|                    |       |       |    |    |
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Aruandeperioodi koondkasum kokku   |    -136|      3| -311|  -80|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|     Emaettevõtte omanikele kuuluv osa|      |       |   |   |
|        koondkasumis/-kahjumis|    -559|     -84| -478| -134|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|        Vähemusosalusele kuuluv osa|      |       |   |   |
|             koondkasumis|    423|      87|  167|  54|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|Kasum aktsia kohta          |       |       |    |    |
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|    Tava (eurot aktsia kohta)     |   -0,07|    -0,02| -0,07| -0,03|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+
|    Lahustatud (eurot aktsia kohta)  |   -0,07|    -0,02| -0,07| -0,03|
+--------------------------------------+-----------+-------------+------+------+


Anneli Simm
Investorsuhete juht
Telefon: +372 5615 7170
e-post: anneli@hepsor.ee (mailto:anneli@hepsor.ee)

Hepsor AS (www.hepsor.ee (http://www.hepsor.ee)) on üks kiiremini kasvavaid
elukondliku  ja  ärikinnisvara  arendajaid Eestis ja Lätis. Üheteistkümne
tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1400 kodu ja 23 000 m(2) äripinna.
Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke
insener-tehnilisi  lahendusi,  mis  muudavad  ettevõtte  rajatavad  hooned
energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on
kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 176 000 m(2).