Teate vaade
Ettevõte AS Inbank
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 03 aug 2022 08:00:00 +0300
Manused
Inbank_Interim_Report_2022_Q2.pdf
Inbank_vahearuanne_2022_Q2.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Inbanki 2022. aasta teise kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused
Tekst
Inbanki 2022. aasta teise kvartali puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot, mis on
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 45% enam. Esimese poolaasta
puhaskasumiks kujunes 5,6 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 28%
enam. Teise kvartali omakapitali tootlus oli 12,5%.

 * Inbanki laenuportfell kasvas 2021. aasta teise kvartaliga võrreldes 37% ja
  ulatus 674 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas 36% ja ulatus teise
  kvartali seisuga 709 miljoni euroni.
 * Teise kvartali müügimaht oli kokku 129 miljonit eurot, mis on aastatagusega
  võrreldes 4% enam. Toodete lõikes kahanes järelmaksu tooteliin eelmise aasta
  teise kvartaliga võrreldes 15% ja oli 76 miljonit eurot moodustades 58%
  kogumüügist. Väikelaenu müügimaht  suurenes 56% ja oli 23 miljonit eurot,
  autosid finantseeriti 31 miljoni euro eest, mis on 44% rohkem kui eelmisel
  aastal samal ajal.
 * 1. juulil viidi lõpule Inbanki 29,8% osaluse müük Maksekeskuses, mille
  tulemusena teenib Inbank kolmandas kvartalis 11,5 miljonit eurot
  erakorralist kasumit.
 * 2022. aasta teise kvartali lõpus oli Inbankil 823 000 aktiivset
  kliendilepingut ja enam kui 5100 aktiivset partnerit.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

"Juba kümnendat kvartalit järjest opereerib Inbank üsna ebaselges keskkonnas.
Samas kasvavad meie ärimahud ikka rekordiliselt. Teises kvartalis müüsime
krediiditooteid 129,6 miljoni euro eest ning teenisime 2,6 miljonit eurot
puhaskasumit. Esimese poolaasta kasumiks kujunes nii 5,6 miljonit eurot.

Kui viimase kahe aasta jooksul on Inbanki kasvu vedanud Poola turg, siis
eelmises kvartalis oli panga kasvumootoriks taas Baltikum. Selle muutuse peamine
põhjus on Poola turu 7%-ni tõusnud intressimäärad. Kõrgemad intressid ja kaasnev
elukalliduse kasv on selgelt vähendanud Poolas kasvumahte. Küll aga on tore
näha, et Inbanki hajutatud ärimudel töötab hästi ja Poola kasvu kahanemise
kattis rekordmüük Baltikumis.

Keerulises keskkonnas navigeerimine on olnud osa Inbanki kasvuloost. Meie edu
peamiseks aluseks on olnud tootearendus, investeeringud tehnoloogiasse ja kasv
uutele turgudele. Paljud neist investeeringutest on osutunud viljakaks. Nii ka
seekord. 1. juulil sai lõplikult teoks Inbanki 29,8% osaluse müük Maksekeskuses.
Selle tulemusena teenib Inbank kolmandas kvartalis erakorralise kasumina 11,5
miljonit eurot. Maksekeskuse müügist saadud kapital annab Inbankile hea puhvri
keerulisema keskkonnaga toimetulekuks.

Samuti saime juuni alguses Tshehhi Keskpangalt heakskiidu osutada Tshehhis
finantsteenuseid. Juba juulis alustasime seal järelmaksu pakkumist läbi esimese
partneri, mis paneb aluse Inbanki kasvule veel ühel Euroopa turul."

Olulisemad finantsnäitajad 30.06.2022 ja 2. kvartali seisuga

Bilansimaht 876 miljonit eurot
Laenuportfell 674 miljonit eurot
Hoiuseportfell 709 miljonit eurot
Omakapital 84,7 miljonit eurot
Puhaskasum 2,61 miljonit eurot
Omakapitali puhastootlikkus 12,5%

 Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)*

                2. kvartal  2. kvartal
                    2022     2021 6 kuud 2022 6 kuud 2021

 Intressitulu sisemise
 intressimäära meetodil       14 937    11 473   28 758   22 589

 Intressikulu            -3 817    -2 264   -6 764   -4 407

 Neto intressitulu         11 120    9 209   21 994   18 182 Teenustasutulu            826     486    1 531     935

 Teenustasukulu            -789     -783   -1 591   -1 572

 Neto teenustasutulu          37     -297     -60    -637 Netokahjum/kasum õiglases
 väärtuses kajastatavatelt
 finantsvaradelt            342      0     158      0

 Valuutakursi ümberhindluse
 kahjumid/kasumid           -226     -191    -253    -131

 Neto kasum/-kahjum
 finantsinstrumentidelt        116     -191     -95    -131 Muud põhitegevusega seotud
 tulud                6 437    5 031   12 096    8 553

 Muud põhitegevusega seotud
 kulud               -4 614    -3 707   -8 488   -6 428

 Neto intressi- ja
 teenustasutulu ning muud
 tulud ja kulud kokku        13 096    10 045   25 447   19 539 Tööjõukulud            -3 476    -2 832   -6 748   -5 583

 Turunduskulud            -783     -657   -1 346   -1 200

 Halduskulud            -2 071    -1 582   -3 859   -2 696

 Põhivara kulum           -1 094     -805   -2 103   -1 545

 Tegevuskulud kokku         -7 424    -5 876   -14 056   -11 024 Kasum enne sidusettevõtete
 kasumit ja
 laenude allahindluse kulu      5 672    4 169   11 391    8 515 Kasum sidus- ja
 tütarettevõtetelt           -82     -79    -140     257

 Laenude allahindluse kulu     -3 087    -1 941   -5 660   -3 746

 Aruandeperioodi kasum enne
 tulumaksu              2 503    2 149    5 591    5 026 Tulumaks               108     -344     -39    -675

 Aruandeperioodi puhaskasum     2 611    1 805    5 552    4 351 Muu koondkasum, mida võib
 hiljem klassifitseerida
 kasumiaruandesse

 Realiseerumata kursivahed       -61     185     35     59

 Aruandeperioodi koondkasum     2 550    1 990    5 587    4 410

 Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
 (tuhandetes eurodes)

                         30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021

 Varad

 Nõuded keskpankadele               79 484   77 453   64 123

 Nõuded krediidiasutustele             13 442   17 870   18 881

 Investeeringud võlakirjadesse           8 994   7 684   6 194

 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega
 läbi kasumiaruande                  153     0     0

 Laenud ja nõuded                 673 566  604 848  492 211

 Investeeringud sidusettevõtetesse          816    774   4 429

 Materiaalsed varad                34 368   19 147   12 563

 Vara kasutusõigus                 25 354   25 231   27 385

 Immateriaalsed varad               24 265   22 423   21 043

 Muud finantsvarad                 2 350   2 151   1 388

 Muud varad                     6 690   2 769   3 326

 Edasilükkunud tulumaksu vara            2 764   2 401   2 258

 Müügiks hoitavad sidusettevõtted          4 203   4 203     0

 Varad kokku                   876 449  786 954  653 801 Kohustised

 Klientide hoiused                 708 727  617 857  520 907

 Muud finantskohustised              49 417   49 188   45 027

 Tulumaksukohustis                   95    284    637

 Edasilükkunud tulumaksu kohustis           73    125     0

 Muud kohustised                  2 871   3 296   3 891

 Allutatud võlaväärtpaberid            30 540   37 187   17 582

 Kohustised kokku                 791 723  707 937  588 044 Omakapital

 Aktsiakapital                    997    997    961

 Ülekurss                     30 436   30 436   23 865

 Kohustuslik reservkapital              100     96     96

 Muud reservid                   1 782   1 625   1 619

 Jaotamata kasum                  51 411   45 863   39 216

 Omakapital kokku                 84 726   79 017   65 757 Kohustised ja omakapital kokku          876 449  786 954  653 801


* Parema ülevaatlikkuse huvides on 31.12.2021 aruandes sisse viidud
korrigeerimine, mille tulemusel klassifitseeriti ringi tütarettevõtte 100%
väljaostuvõimaluse kulu ning kajastatakse samas kulude grupis, kus
tütarettevõtte muud põhitegevusega seotud kulud. Lisaks tulenevalt Poola ja
Tshehhi äritegevuse ja välisvaluuta tehingute kasvust klassifitseeriti
valuutakursi kasumid ja kahjumid ringi halduskulude grupist ning kajastatakse
aruanderal ?Valuutakursi ümberhindluse kahjumid/kasumid." Muudatuse mõju aruande
ridadele ning numbrilised näitajad on esitatud järgnevas tabelis:

            II          II kvartal  6
         kvartal Ümberklassifit-     2021 kuud Ümberklassifit- 6 kuud 2021
            2021    seerimine korrigeeritud 2021    seerimine korrigeeritud

 Valuutakursi
 ümberhindluse
 kahjumid/kasumid    0      -191     -191  0      -131     -131

 Muud
 põhitegevusega                      -6
 seotud kulud   -3 592      -115    -3 707 313      -115    -6 428                             -2
 Halduskulud    -1 888       306    -1 582 942       246    -2 696


Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb
Balti riikides, Poolas ja Tshehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias,
Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 5 100 aktiivset koostööpartnerit ja
823 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq
Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva
Inbank AS
kommunikatsioonijuht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550