Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 26 aug 2021 15:02:25 +0300
Manused
power-of-attorney.2021-08-26.eng.DOCX
power-of-attorney-legal.2021-08-26.eng.DOCX
Voting-ballot.2021-08-26.eng.DOCX
Final.Füüsilise-isiku-volikiri-Arco-Vara-AS-i-otsuste-vastuvõtuvõtmisel-osalemiseks.2021-08-26.doc
Final.hääletusseadel.Arco-Vara-AS.2021-08-26.est.DOCX
Final.Juriidilise-isiku-volikiri-Arco-Vara-AS-i-otsuste-vastuvõtuvõtmisel-osalemiseks.2021-08-26.doc
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Aktsionäride otsuse vastuvõtmine üldkoosolekut kokku kutsumata
Tekst
Käesolev  Arco  Vara  AS-i  (registrikood  10261718, edaspidi Aktsiaselts)
aktsionäride  otsuse  eelnõu  on  26. augustil 2021 saadetud  Aktsiaseltsi
aktsionäridele eesmärgiga võtta kooskõlas äriseadustiku §-is 299(1) sätestatuga
üldkoosolekut kokku kutsumata vastu Aktsiaseltsi aktsionäride järgmine otsus:

 1. Aktsiaseltsi aktsiate avaliku pakkumise perioodi pikendamine ning sellest
  tulenevalt 12. augustil 2021 vastu võetud üldkoosoleku otsuse muutmine

Otsuse eelnõu:

Aktsiaseltsi aktsionärid on otsustanud pikendada Aktsiaseltsi uute aktsiate
avaliku pakkumise perioodi (pakkumisperioodi) ning sellega seoses muuta 12.
augustil 2021 toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul vastu võetud
otsuse punkti c) ning kinnitada see järgmises sõnastuses:

?c)       Uute aktsiate märkimine ja nende eest tasumine toimub perioodil 20.
septembrist  2021 kell  10:00 kuni 15. oktoobrini 2021 kell 16:00 vastavalt
pakkumisdokumendis täpsustatud korrale, mis avaldatakse enne pakkumisperioodi
algust."

12. augustil 2021 toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul vastu võetud
otsuse muid punkte ei muudeta ning need jäävad kehtima üldkoosolekul vastuvõetud
ja muutmata kujul.
-----------------------------------

Otsuse eelnõu ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed on
avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel www.arcovara.com (http://www.arcovara.com).
Samuti on Aktsiaseltsi kodulehel ülevaade dokumentidest, mis on vajalikud otsuse
eelnõu osas seisukohtade kujundamiseks.
Küsimused seoses otsuse eelnõu, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas
palume   esitada  Aktsiaseltsi  e-posti  aadressile  info@arcovara.com
(mailto:info@arcovara.com).  Vastuvõetud  otsus avalikustatakse Aktsiaseltsi
kodulehel.

Hääletamise kord ja juhised
Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse
lõppemist, s.o. 3. septembril 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva
lõpu seisuga. Aktsionäridel on võimalik otsuse eelnõu osas hääletada üksnes kas
elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paberkandjal järgmiselt:

  i. hääletada saab alates 27.08.2021 kell 10.00-st kuni 10.09.2021 kella
   10.00-ni (GMT+3);
 ii. palume hääletamisel kasutada käesolevale otsuse eelnõule lisatud
   hääletussedeli vormi;
 iii. elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär või tema esindaja
   hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle
   digitaalselt (ID-kaardi, digi-ID või Mobiil-ID abil) ning edastab
   digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile
   info@arcovara.com (mailto:info@arcovara.com) ülal punktis (i) nimetatud
   tähtajaks;
 iv. paberkandjal hääletamiseks täidab aktsionär või tema seaduslik või
   volitatud esindaja hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele,
   allkirjastab selle paberkandjal ning saadab skaneeritud hääletussedeli e-
   posti aadressile info@arcovara.com (mailto:info@arcovara.com) ja
   hääletussedeli originaali koos koopiaga isikut tõendava dokumendi
   isikuandmetega leheküljest postiga aadressile Maakri 30, 11 korrus,
   Tallinn, selliselt, et see saabuks hiljemalt 10.09.2021 kell 10.00
   (GMT+3);
  v. kui hääletussedeli täidab aktsionäri volitatud esindaja, tuleb lisaks
   hääletussedelile edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või
   paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava volikirja originaal. Volikirja
   vorm on lisatud käesolevale otsuse eelnõule;
 vi. kui hääletussedeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks
   hääletussedelile (ja volikirjale, kui see on asjakohane), edastada ülal
   punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka
   vastava välisriigi juriidilise isiku registrikaardi väljatrükk, millelt
   nähtuvad välisriigi juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud.

Äriseadustiku § 299(1) lõike 2 kohaselt, kui aktsionär ei teata nimetatud
tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab
otsuse vastu.

Hääletustulemused avaldab juhatus 10.09.2021 börsiteatena, hääletustulemuste
kohta koostab juhatus hääletusprotokolli vastavalt äriseadustiku § 299(1)
lõike 4 nõuetele. Pärast seitsme päeva möödumist aktsionäridele seisukoha
esitamiseks antud tähtpäevast on vastuvõetud otsused kättesaadavad Aktsiaseltsi
kodulehel.

Otsuse eelnõu avaldatakse ka ajalehes Postimees 27. augustil 2021.

Käesolevale otsuse eelnõule on lisatud alljärgnevad lisad:

Lisa 1 - hääletussedel

Lisa 2 - volikirja vorm füüsilisele isikule

Lisa 3 - volikirja vorm juriidilisele isikule

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Miko-Ove Niinemäe

Juhatuse liige
miko.niinemae@arcovara.com (mailto:miko.niinemae@arcovara.com)
www.arcovara.com (http://www.arcovara.com)