Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 23 aug 2021 14:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri LHV aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused
Tekst
Täna Tallinnas Hilton Tallinn Park hotellis (Fr. R. Kreutzwaldi 23) toimunud ja
aktsionäridele ka video teel üle kantud AS-i LHV Group (Grupp) aktsionäride
erakorraline üldkoosolek kinnitas aktsiakapitali suurendamise otsuse.

Üldkoosolekul osales kokku 1484 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli
esindatud 20 437 465 häält, mis moodustavad 70,18% kõigist aktsiatega määratud
häältest. Neist 1445 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud
8 993 954 häält, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist elektrooniliselt
vastavalt koosoleku kutsega avalikustatud elektroonilise hääletamise korrale.

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 2. augustil 2021 börsi
infosüsteemis, LHV kodulehel ning teade ilmus sama kuupäeva päevalehes Eesti
Päevaleht.

Grupi aktsionäride üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. Aktsiakapitali suurendamine

Üldkoosolek otsusas suurendada Grupi aktsiakapitali 25,340,000 euro võrra uute
lihtaktsiate väljalaskmise teel järgmistel tingimustel:

 1. emiteerida 905 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro, mille tulemusel on
   aktsiakapitali uueks suuruseks 30 023 873 eurot;
 2. aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle
   nimiväärtus, mis on 1 euro ning ülekurss alampiiriga 27 eurot, millest
   kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks;
 3. uute aktsiate märkimisel on lubatud osaleda üksnes Grupi aktsionäridel,
   kellel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks kahe nädala jooksul aktsiate
   märkimisperioodi algusest. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute
   (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 8. septembri 2021 Nasdaq CSD
   arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga;
 4. Grupi aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja fikseerimispäeva
   seisuga antakse iga olemasoleva 33 (kolmekümne kolme) aktsia kohta üks (1)
   märkimise eesõigus. Iga uue aktsia märkimiseks on vajalik omada ühte (1)
   märkimise eesõigust. Kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna
   õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse märgitavate aktsiate arv
   vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures
   murdarvud alla ühe ümardatakse üheni. Uute aktsiate jaotamise täpsed
   põhimõtted sätestatakse enne pakkumise algust avaldatavas avaliku
   pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis (?Prospekt");
 5. aktsiate märkimise eesõigustega kauplemine toimub vastavalt Prospektis
   märgitud korrale ajavahemikul 15. september 2021 kuni 27. september 2021;
 6. uusi aktsiad jaotatakse üksnes isikutele, kellele kuuluvad aktsiate
   märkimise eesõigused 29. septembri 2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi
   tööpäeva lõpu seisuga.
 7. uute aktsiate märkimine ja tasumine toimub vastavalt Prospektis märgitud
   korrale ajavahemikul 15. september 2021 kuni 29. september 2021;
 8. uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte
   rohkem kui vastavale isikule kuulub aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud
   kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt
   märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt
   märgitud aktsiate arv);
 9. juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel
   emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel
   proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud
   aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud
   aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Grupi nõukogu. Liigmärgitud
   aktsiate tühistamise otsustab Grupi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud
   tähtajaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Grupi juhatusel õigus
   märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise
   perioodi jooksul märgitud. Uute aktsiate jaotuse täpsed põhimõtted
   sätestatakse Prospektis;
 10. uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2021. aasta
   majandusaastast.

Poolthääli: 20 415 970 häält (99,89% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 3936 häält (0,02% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 17 453 häält (0,09% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

Kõigi Grupi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega on põhjalikumalt
võimalik tutvuda LHV kodulehel
(https://investor.lhv.ee/uldkoosolekud/#23.08.2021). Sealsamas tehakse hiljemalt
7 päeva möödudes kättesaadavaks ka üldkoosoleku protokoll.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus.
LHV-s töötab üle 620 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 290 000 klienti, LHV
hallatavatel pensionifondidel on 174 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega
on kaitstud 132 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse
taristut enam kui 160 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu
jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 5020786
E-post: priit.rum@lhv.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fpUAdpgly7200vaQWedUC1UjBAfNLziBvb0G
qEyIVMdt6BiIvepvDhKR8q64KUhEGiHjuDgz_8ZSUAM27tahiw==)