Teate vaade
Ettevõte Coop Pank aktsiaselts
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 21 juuli 2021 08:00:00 +0300
Manused
Coop Pank 2021 Q2 results_EN.pdf
Coop Pank 2021-06_EN.pdf
Interim report_6m 2021_EN.pdf
Coop Pank 2021 Q2 tulemused_ET.pdf
Coop Pank 2021-06_ET.pdf
Vahearuanne_6k 2021_ET.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Coop Pank 2021. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused
Tekst
2021. aasta II kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 100 200 klienti, klientide
arv  kasvas  kvartaliga  7 000 kliendi võrra (8%). Arvelduskontot omavate
eraklientide arv kasvas kvartaliga 6 500 ja äriklientide arv 500 võrra. Aastaga
on panga kliendibaas kasvanud 34% ehk 25 500 kliendi võrra.

Coop Panga hoiuste maht kasvas 2021. aasta II kvartalis 43 miljoni euro võrra
(+5%), ulatudes 891 miljoni euroni. Kiireimat kasvu näitas äriklientide hoiuste
portfell, mille maht kasvas 79 miljoni euro võrra, millest 46 miljonit olid
nõudmiseni hoiused ja 33 miljonit tähtajalised hoiused. Eraklientide hoiuste
maht kasvas 18 miljoni euro võrra, millest 16 miljonit olid nõudmiseni hoiused
ja 2 miljonit tähtajalised hoiused. Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi
Raisin hoiused ja muu finantseering vähenes 54 miljoni euro võrra. Võrreldes
2020. aasta II kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 276 miljoni euro
võrra (+45%). Aastases võrdluses on panga nõudmiseni hoiuste osakaal kõigist
hoiustest tõusnud 32% pealt 44% peale ja finantseerimiskulu langenud 1% pealt
0,8% peale.

2021. aasta II kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 77 miljoni euro
võrra (+11%), ulatudes 773 miljoni euroni. Kiireimat kasvu näitas ärilaenude
portfell, mille maht kasvas 36 miljoni euro võrra (+14%). Kodulaenude portfell
kasvas 29 miljoni euro võrra (+10%), liisinguportfell kasvas 10 miljoni euro
võrra (+11%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 2 miljoni euro võrra
(+3%). 2020. aasta II kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 213 miljoni
euro võrra ehk 38%.

2021. aasta II kvartalis oli Coop Panga viivises olev laenuportfell 3% tasemel,
samal tasemel on viivises olev laenuportfell püsinud alates 2020. aasta IV
kvartalist. Aastases võrdluses on viivises oleva laenuportfelli maht langenud
7% tasemelt 3% peale, mis on viimase nelja aasta madalaim tase.

Finantsvarade allahindluse kulu oli 2021. aasta II kvartalis 0,8 miljonit eurot,
mis on samal tasemel 2021. aasta I kvartaliga, kuid 56% väiksem kui aasta
tagasi, mil tehti erakorralisi allahindlusi seoses tervisekriisiga.

Coop Panga netotulud olid 2021. aasta II kvartalis 9,3 miljonit eurot, tõustes
kvartaalses võrdluses 5% ja aastases võrdluses 25%. Tegevuskulud ulatusid II
kvartalis 5,3 miljoni euroni, suurenedes kvartaalses võrdluses 4% ja aastases
võrdluses 23%.

Coop Pank teenis 2021. aasta II kvartalis 3 miljonit eurot puhaskasumit, mis on
7% suurem kui 2021. aasta I kvartalis ja 123% rohkem kui aasta tagasi. Panga
kulude ja tulude suhe oli II kvartalis 57% ja omakapitali tootlus 11,9%.

Coop Pangal on 30.06.2021 seisuga 18 462 aktsionäri, kvartaliga on lisandunud
2577 aktsionäri.


Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:

?Möödunud kvartali märgilisemaks tulemuseks Coop Pangale oli 100 000 kliendi
piiri ületamine. See oli üks viiest strateegilisest eesmärgist, mida lubasime
investoritele börsile tulles ning see täitus oodatust oluliselt kiiremini.
Viimase aastaga on meie kliendibaas kasvanud enam kui kolmandiku võrra ning üha
rohkem on kliente, kes nimetavad Coop Panka oma kodupangaks.

Kliendibaasi kasv on toonud kaasa kodumaiste hoiuste mahu olulise suurenemise
ning võimaldanud meil vähendada rahvusvaheliselt hoiuste platvormilt kogutud
kallimate hoiuste osatähtsust. Finantseerimiskulu langusele aitab kaasa ka
nõudmiseni hoiuste osakaalu kasv.

Laenuportfelli kasv, mis esimeses kvartalis turu madalseisu tõttu aeglustus, sai
taas hoo üles ning näitas teises kvartalis korraliku tulemust. Viimast vedasid
eelkõige ärilaenud ning kodulaenud. Kuigi konkurents laenuturul on aastaga
kasvanud, näeme et meie positsioneering võimaldab turuosa kasvatada. Head meelt
teeb ka see, et kiire kasvu juures püsib meie laenuportfelli kvaliteet jätkuvalt
väga kõrgel tasemel.

Klientide arvu kasv, finantseerimiskulu langus ning laenuportfelli kasv parandab
kuust kuusse meie tulemuslikkust. Teenisime teises kvartalis korraliku kasumi
ning jätkus omakapitali tootluse (ROE) kasv. Aktsionäride arvu poolest oli Coop
Pank enam kui 18 000 aktsionäriga teise kvartali lõpus Tallina börsil teisel
kohal."

 Kasumiaruanne, tuhandetes
 eurodes          II kv 2021 I kv 2021 II kv 2020  6k 2021 6k 2020
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto intressitulu        8 325   8 043   6 852   16 368 13 210

 Neto teenustasutulu        783    648    477   1 431   998

 Muud tulud, neto         233    202    135    435   373
-------------------------------------------------------------------------------
 Netotulud kokku         9 341   8 893   7 464   18 234 14 581
-------------------------------------------------------------------------------
 Tööjõukulud          -3 065   -2 879   -2 603   -5 944 -5 265

 Turunduskulud          -313    -306    -201    -619  -427

 Rendi- ja kontorikulud,
 materiaalse põhivara kulum    -576    -579    -552   -1 155 -1 115

 IT kulud ja immateriaalse
 põhivara kulum          -809    -740    -565   -1 549 -1 055

 Muud tegevuskulud        -573    -619    -434   -1 192  -935
-------------------------------------------------------------------------------
 Tegevuskulud kokku       -5 336   -5 123   -4 355  -10 459 -8 797
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne allahindluse
 kulu              4 005   3 770   3 109   7 775  5 784

 Finantsvarade allahindluse
 kulu               -753    -771   -1 721   -1 524 -2 935

 Kasum/kahjum enne
 tulumaksu            3 252   2 999   1 388   6 251  2 849

 Tulumaksu kulu          -220    -164    -26    -384   -26
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi puhaskasum   3 032   2 835   1 362   5 867  2 823
-------------------------------------------------------------------------------
 Tava puhaskasum aktsia
 kohta (eurodes)         0.03    0.03    0.01    0.06  0.03

 Lahustatud puhaskasum
 aktsia kohta (eurodes)      0.03    0.03    0.01    0.06  0.03

 Finantsseisundi aruanne,
 tuhandetes eurodes     30.06.2021 31.03.2021 31.12.2020 30.06.2020
------------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid   221 666  249 416  170 750  133 905

 Võlainstrumendid        3 678   3 074   3 011   3 682

 Laenud klientidele      772 516  695 721  670 593  559 295

 Muud varad           26 513   26 700   25 555   24 948
------------------------------------------------------------------------
 Varad kokku         1 024 373  974 911  869 909  721 830
------------------------------------------------------------------------
 Klientide hoiused ja
 saadud laenud         891 397  848 755  757 835  615 153

 Muud kohustised        11 982   8 626   7 443   7 381

 Allutatud laenud        17 064   17 111   7 064   7 064
------------------------------------------------------------------------
 Kohustised kokku       920 443  874 492  772 342  629 598
------------------------------------------------------------------------
 Omakapital          103 930  100 419   97 567   92 232
------------------------------------------------------------------------
 Kohustised ja omakapital
 kokku            1 024 373  974 911  869 909  721 830
------------------------------------------------------------------------

Coop Panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.cooppank.ee/aruandlus

Coop Pank korraldab 2021. aasta II kvartali majandustulemuste tutvustamiseks
veebiseminari 21. juulil 2021 kell 9.00. Osalemiseks palume eelnevalt
registreeruda aadressil:
https://register.gotowebinar.com/register/3348165054750841360

Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse nii ettevõtte kodulehel
www.cooppank.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ysaYE2aduEcKrKAVh7DYM6LiE28UTJqD7xkd
SPeY2t-8glSNNf3zmGgGz59--m-ZGdW8mZfR_aEVv-L5dz38qQ==) kui ka Nasdaq Balti
youtube.com kontol.

Eesti  kapitalil  põhinev  Coop  Pank  on üks viiest Eestis tegutsevast
universaalpangast. Pangal on 100 200 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank
kasutab  jaekaubanduse  ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob
igapäevased  pangateenused  inimeste  kodu lähedale. Panga strateegiliseks
aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku
kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902
E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee (mailto:kerli.lohmus@cooppank.ee)