Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 20 juuli 2021 08:00:00 +0300
Manused
LHV Group Interim Report 2021-Q2-EN.pdf
LHV Group Factbook 2021-Q2-EN.pdf
LHV Group Presentation 2021-Q2-EN.pdf
LHV Group vahearuanne 2021-Q2-ET.pdf
LHV Group faktiraamat 2021-Q2-ET.pdf
LHV Group investoresitlus 2021-Q2-ET.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri LHV Groupi 2021. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused
Tekst
AS LHV Group teenis 2021. aasta II kvartalis kokku 12,9 miljonit eurot
konsolideeritud puhaskasumit. Pank teenis kvartaliga 16,5 miljonit eurot
puhaskasumit, sealhulgas 3,1 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud
klientide teenindamisest. Varahaldus teenis 2,3 miljonit eurot puhaskahjumit ja
Kindlustus 112 tuhat eurot puhaskahjumit. Grupi omakapitali tootlus (ROE) oli
teises kvartalis 19,7%.

Võrreldes käesoleva aasta esimese kvartaliga oli grupi puhaskasum 1,5 miljoni
euro võrra ehk 13% suurem. Võrreldes 2020. aasta teise kvartaliga puhaskasum
3,6-kordistus, kasvades 9,4 miljoni euro võrra.

LHV Groupi varade maht oli II kvartali lõpus 5,86 miljardit eurot. Grupi
konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 97 miljoni euro võrra 2,4
miljardi euroni (+4%; +96 miljonit eurot I kvartalis) ja konsolideeritud hoiused
188 miljoni euro võrra 4,92 miljardi euroni (+4%; +614 miljonit I kvartalis).
LHV poolt juhitud fondide koondamaht kasvas II kvartalis 33 miljoni euro võrra
1,62 miljardi euroni (+2%; +50 miljonit eurot I kvartalis). Töödeldud maksete
arv ulatus II kvartalis 16,8 miljoni makseni (+8% võrreldes 15,6 miljoni maksega
I kvartalis).

AS-i LHV Group 2021. aasta 6 kuu konsolideeritud puhaskasum ulatus 24,3 miljoni
euroni, mis on aastatagusega võrreldes 13,3 miljoni euro võrra ehk 121% suurem.
AS LHV Pank teenis 6 kuuga 28,3 miljonit eurot puhaskasumit, sealhulgas 5,3
miljonit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV
Varahaldus teenis 6 kuuga 2,9 miljonit eurot puhaskahjumit ja AS LHV Kindlustus
388 tuhat eurot puhaskahjumit.
 Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes II kv 2021 I kv 2021 6 kuud 2021 6 kuud 2020
-------------------------------------------------------------------------------
    Neto intressitulu         22 927  20 372   43 299   31 868
-------------------------------------------------------------------------------
    Neto teenustasutulu         9 098   8 640   17 738   12 696
-------------------------------------------------------------------------------
    Neto finantstulud           292   -375     -83     -68
-------------------------------------------------------------------------------
    Tulu kindlustustegevusest       419    89     508      0
-------------------------------------------------------------------------------
    Muud tegevustulud           97    40     137     20
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulud kokku              32 834  28 765   61 599   44 516
-------------------------------------------------------------------------------
    Personalikulu           -8 006  -7 253   -15 259   -11 916
-------------------------------------------------------------------------------
    Kontorikulud             -384   -463    -847    -514
-------------------------------------------------------------------------------
    IT kulud               -993  -1 005   -1 998   -1 511
-------------------------------------------------------------------------------
    Turunduskulud            -549   -532   -1 081    -790
-------------------------------------------------------------------------------
    Muud tegevuskulud         -7 993  -4 507   -12 500   -7 104
-------------------------------------------------------------------------------
 Kulud kokku             -17 925  -13 760   -31 685   -21 835
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne allahindlusi        14 910  15 005   29 915   22 681
-------------------------------------------------------------------------------
    Laenude allahindlus          791  -1 601    -810   -8 683
-------------------------------------------------------------------------------
    Tulumaksukulu           -2 785  -1 988   -4 773   -2 964
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum              12 916  11 417   24 332   11 034
-------------------------------------------------------------------------------
    Vähemusosaluse osa          507    373     880    1 019
-------------------------------------------------------------------------------
    Emaettevõtte aktsionäride osa
 kasumist               12 409  11 043   23 452   10 014 Bilanss, tuhandetes eurodes   juuni.21  märts.21  juuni.20
---------------------------------------------------------------------
    Raha ja raha ekvivalendid   3 341 694  3 193 146  1 438 793
---------------------------------------------------------------------
    Finantsvarad           86 614   149 739   423 117
---------------------------------------------------------------------
    Laenud klientidele      2 418 634  2 322 518  1 818 644
---------------------------------------------------------------------
    Laenude allahindlus       -17 298   -18 170   -14 608
---------------------------------------------------------------------
    Nõuded klientide vastu      5 319    5 185    3 039
---------------------------------------------------------------------
    Muud varad            26 704   30 005   28 527
---------------------------------------------------------------------
 Varad kokku           5 861 667  5 682 423  3 697 512
---------------------------------------------------------------------
       Nõudmiseni hoiused     4 658 731  4 272 474  2 512 196
---------------------------------------------------------------------
       Tähtajalised hoiused     262 762   461 369   574 739
---------------------------------------------------------------------
       Saadud laenud        505 867   508 801   271 553
---------------------------------------------------------------------
    Võlgnevused klientidele    5 427 361  5 242 644  3 358 488
---------------------------------------------------------------------
    Muud kohustused         62 264   74 544   35 702
---------------------------------------------------------------------
    Allutatud laenud        110 000   110 000   90 000
---------------------------------------------------------------------
 Kohustused kokku         5 599 625  5 427 188  3 484 190
---------------------------------------------------------------------
 Omakapital             262 043   255 235   213 322
---------------------------------------------------------------------
    sh vähemusosaluse osa       7 263    6 756    5 243
---------------------------------------------------------------------
 Kohustused ja omakapital kokku  5 861 667  5 682 423  3 697 512

?

 Kasumlikkuse suhtarvud     II kv 2021 I kv 2021 6 kuud 2021 6 kuud 2020
----------------------------------------------------------------------------
    Omakapitali tootlus       19,7%   18,2%    19,2%    10,4%
----------------------------------------------------------------------------
    Kulude ja tulude suhe (C/I)   54,6%   47,8%    51,4%    49,0%
----------------------------------------------------------------------------
    Riskikulumäär          -0,1%   0,3%    0,1%    1,1%


LHV Groupi kasumit suurendasid II kvartalis tavapärasest kõrgemad tulud
finantsvahendajate hoiustest ning laenuallahindluste vähenemine 0,8 miljoni euro
võrra. Samas mõjus kvartali puhaskasumile negatiivselt pensionireformi tulemusel
II samba pensionifondidest lahkuvate klientidega seotud mitterahavooline
immateriaalse vara allahindlus summas 3,1 miljonit eurot.

Poolaasta lõpuks edestab LHV finantsplaani puhaskasumi osas 7,6 miljoni euro
võrra. Planeeritust paremate tulemuste tõttu avalikustab ettevõte augustis
2021. aasta uuendatud finantsplaani.

LHV laenuportfelli kvartalikasvust tulenes 47 miljonit eurot jaelaenude arvelt
ja 50 miljonit eurot ettevõtete laenudest. Hoiuste kasvust tulenes 306 miljonit
eurot finantsvahendajate arvelt ja 32 miljonit eurot tavaklientidelt,
hoiuseplatvormide osa vähenes 150 miljoni euro võrra.

Aastases võrdluses eelmise aasta juuni lõpuga on hoiuste maht kasvanud 1,8
miljardi euro (+59%), laenude maht 597 miljoni euro (aastane kasv +33%), fondid
180 miljoni euro võrra (+12%) ja töödeldud maksete arv 12 miljoni võrra (+59%).
LHV Pank on jõudnud 286 tuhande kliendini, kasvatades aastaga klientide arvu
28% võrra.

Samas on panga krediidikvaliteet püsinud hea. Eelmise aasta eriolukorra taustal
väljastatud maksepuhkused on enamuses õigeaegselt lõppenud ja algse 350 miljoni
euro pealt on need langenud 39 miljoni euroni.

Jätkunud on investeerimisteenuste aktiivne kasutamine ja investeerivate
klientide arvu kasv. Kvartali jooksul sõlmiti ligi 6600 uut
investeerimislepingut ja lisandus üle 4600 varadega kliendi.

Muudest kvartali jooksul olulistest sündmustest on LHV Pank tõusnud Kantar Emori
Eesti tööandjate maineuuringu järgi töötavate inimeste eelistuste pingereas 5.
kohale ja tudengite silmis kõige hinnatumaks tööandjaks. Kantar Emori eestlaste
lemmikbrändi uuringus jõudis LHV esmakordselt esikümnesse. Lisaks kohalikule
tunnustusele nimetas rahvusvaheline juhtiv majandusajakiri Euromoney LHV Panga
juba neljandat aastat järjest Eesti parimaks pangaks.

LHV pensionifondid näitasid kvartali jooksul head tootlust, ehkki madalama
aktsiariski tõttu jäid aktiivselt juhitud fondid alla indeksfondidele. Oma osa
on selles ka septembris väljuvate klientide jaoks vajaliku likviidsuse hoidmisel
aktiivselt juhitud fondides. Kvartaliga vähenes pensionifondide aktiivsete
klientide hulk ligi 2000 võrra.

LHV Kindlustus tõi mais turule kasko- ja liikluskindlustuse ja alustas
kindlustustoodete pakkumist kõigile Eesti klientidele. Uue Eesti kapitalil
põhineva kindlustusseltsina soovib LHV Kindlustus tugevalt konkureerida seni
peamiselt välismaiste firmade poolt hõivatud kahjukindlustusturul.LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"LHV jaoks kujunes teine kvartal ühtede parimate tulemustega kvartaliks. Näeme
selgelt, et Eesti majandus on kasvamas ning ettevõtete ja tarbijate kindlustunne
taastumas. Oleme rahul, et oleme suutnud majanduse olukorrast hoolimata
klientide kõrval seista ning seeläbi ka LHV kasvu hoida. Näiteks on
laenuportfell aastaga kasvanud ligi 600 miljoni euro ehk kolmandiku võrra, ning
seda vaatamata järjest kõrgemale võrdlusbaasile.
Ka muu ärimahtude kasv on laiapõhjaline. Oleme kõige terviklikuma
tooteportfelli, investeerimishariduse laialdase pakkumise, parima Balti
maaklerteenuse ning soodsaimate teenustasude kaudu suutnud oma turuliidri rolli
kasvatada.
Eraldi tähelepanu all on meie rahvusvaheline äritegevus. Ühendkuningriigi
krediidiasutuse litsentsi taotlemisel esitasime II kvartali lõpuks järelvalvele
esialgse regulatiivse äriplaani ning keskendume järgmises etapis likviidsuse- ja
kapitali adekvaatsuse hindamisetele ja muu vajamineva dokumentatsiooni
ettevalmistamisele.
Kuna oleme tulemuste osas oluliselt edestamas veebruaris avaldatud
finantsplaani,avalikustame uue 2021. aasta finantsplaani juba augustis."AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Kvartalitulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna
Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub enne turu
avanemist 20. juulil kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume
registreeruda aadressil
https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_g8hK1ZvvR8Sf_2eAC_PNgw.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus.
LHV-s töötab üle 590 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 286 000 klienti ja
LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 175 000 aktiivset klienti. LHV
Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 150 rahvusvahelisele
finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni
üle terve maailma.Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)