Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 15 juuli 2021 09:00:00 +0300
Manused
Baltika_interim_2Q2021.pdf
Baltika_vahearuanne_2Q2021.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri BALTIKA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, TEINE KVARTAL JA 6 KUUD 2021
Tekst
Baltika Grupp lõpetas teise kvartali 37 tuhande euro suuruse puhaskasumiga.
Eelmise aasta sama perioodi kasum oli 3 965 tuhat eurot, kuid see sisaldas
ühekordset saneerimise mõju summas 5 905 tuhat eurot. Seega tähendab tulemus
1 977 tuhande euro suurust paranemist võrreldes eelmise aasta tavapärase
äritulemusega.

Grupi teise kvartali müügitulu oli 3 207 tuhat eurot, vähenedes 13% võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga. Jaemüügi vähenemise peamiseks põhjuseks oli 33
kahjumliku kaupluse sulgemine kogu Baltikumis ning COVID-19 teise laine tõttu
kehtestatud piirangud, mis kehtisid peamiselt aprillis ja mais.

Teises kvartalis leevendati COVID-19 piiranguid. Eesti kauplused olid täielikult
avatud alates 3. maist, Leedu kauplused alates 29. maist ja Läti kauplused 3.
juunist 2021. E-kaubanduse müügitulu vähenes 2021. aasta teises kvartalis 41%,
st. 270 tuhande euro võrra, mis tulenes peamiselt üleminekust tavapoodide suunas
seoses piirangute leevendamisega teise kvartali teises pooles. Seega näitavad
tulemused  aasta  lõikes  endiselt  väga tugevat müügitulemust (+16%) ja
brutokasumit  (+32%) vaatamata ettevõtte strateegilisele otsusele lõpetada
Montoni ja Baltmani kaubamärkide müük.

Kvartali brutokasum oli 1 656 tuhat eurot, vähenedes 166 tuhande euro võrra
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (II kvartal 2020: 1 822 tuhat eurot),
mis on kooskõlas müügimahu vähenemisega. Ettevõtte brutokasumi marginaal oli
teises kvartalis 51,6%, mis on 2,4 protsendipunkti kõrgem kui eelmise aasta
teise kvartali marginaal (II kvartal 2020: 49,2%). Brutokasumi marginaali kasv
on tingitud Grupi strateegilisest otsusest keskenduda täishinnaga müügile ja
anda vähem allahindlusi, et vastata enam uue kliendisegmendi ootustele.

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid teises kvartalis 2 036 tuhat eurot,
vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 42% ehk 1 489 tuhat eurot. Üle
60% kulude  langusest  on  seotud jaemüügikulude vähendamisega. Peakontori
turustus- ja üldhalduskulud vähenesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes
veel 310 tuhat eurot, kuna peamised muudatused peakontoris toimusid pärast
2020. aasta teist kvartalit.

Esimesel poolaastal vähenes grupi müügitulu võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 46% ja ulatus 5 339 tuhande euroni. Jaemüügi müügitulu vähenes 54%,
samas kui e-poe müügitulu kasvas 16%. Grupp lõpetas poolaasta 1 618 tuhande euro
suuruse puhaskahjumiga. Esimese poolaasta kahjum on  tingitud kõigist COVID-19
piirangutest Balti riikides alates 1.jaanuarist 2021, lisaks sellele, et aasta
nõrgim kvartal jaekaubanduses on alati esimene kvartal. Seetõttu kõigist COVID-
19 tingitud raskustest, mis mõjutasid tugevalt kogu Balti jaemüügiäri, on grupp
näidanud tugevat ja vastupidavat uut ärimudelit ning oli teises kvartalis juba
kasumlik.

Teine kvartal 2021. aastal näitas Baltika Grupi tegevuse ümberkorraldamist ja
loodetavasti ka COVID-19 piirangute lõppu. Baltika Grupi fookus teises kvartalis
2021. aastal oli kogu kaupluste kulude optimeerimine, sulgedes mittekasumlikud
poed kogu Baltikumis ning hoides sellega tegevuskulusid kontrolli all. Sellega
seoses lõpetati lao rendileping ning sõlmiti leping professionaalse laoteenuse
pakkujaga, mis toob kulude kokkuhoiu vastavalt mahtudele.

Kvartal lõppes kasumiga ja on tugevas finantsseisundis ning seega võib alata
järgmine periood, mil keskendutakse peamiselt taaslansseeritava Ivo Nikkolo
kaubamärgile.


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

                          30.06.2021     31.12.2020
-------------------------------------------------------------------------------
 VARA

 Käibevara

 Raha ja raha ekvivalendid               772        1 427

 Nõuded ostjatele ja muud nõuded            155         318

 Varud                        3 126        3 467

 Käibevara kokku                   4 053        5 212

 Põhivara

 Edasilükkunud tulumaksuvara              140         140

 Muu pikaajaline vara                  143         111

 Materiaalne põhivara                  968        1 218

 Vara kasutusõigus                  6 795        9 199

 Immateriaalne põhivara                 590         597

 Põhivara kokku                    8 626       11 255

 VARA KOKKU                     12 679       16 477 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 Lühiajalised kohustused

 Võlakohustused                     377         252

 Rendikohustis                    2 460        3 127

 Võlad hankijatele ja muud kohustused         2 775        3 019

 Lühiajalised kohustused kokku            5 612        6 398

 Pikaajalised kohustused

 Võlakohustused                    1 356         874

 Rendikohustis                    4 617        6 493

 Pikaajalised kohustused kokku            5 973        7 367

 KOHUSTUSED KOKKU                         11 585              13 765 OMAKAPITAL

 Aktsiakapital nimiväärtuses             5 408        5 408

 Reservid                       3 931        3 931

 Eelmiste perioodide jaotamata kasum
 (-kahjum)                      -6 627       -6 250

 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)        -1 618        - 377

 OMAKAPITAL KOKKU                   1 094        2 712

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU           12 679       16 477


Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

                       2 kv 2021 2 kv 2020 6k 2021 6k 2020
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu                   3 208   3 707  5 339  9 844

 Müüdud kaupade kulu              -1 552  -1 885 -2 811 -5 275

 Brutokasum                   1 656   1 822  2 528  4 569 Turustuskulud                 -1 696  -2 806 -3 837 -7 006

 Üldhalduskulud                 -340   -718  -835 -1,510

 Muud äritulud (-kulud)              451   5 841   685  5 878

 Ärikasum (-kahjum)                71   4 139 -1 459  1 931 Finantskulud                   -34   -174  -159  -440

 Kasum (-kahjum) enne maksustamist         37   3 965 -1 618  1 491 Tulumaks                      0     0    0    0 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)       37   3 965 -1 618  1 491 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)       37   3 965 -1 618  1 491

 Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR
 aruandeperioodi puhaskahjumist         0,00   0,07  -0,03  0,03 Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR
 aruandeperioodi puhaskahjumist         0,00   0,07  -0,03  0,03


Flavio Perini
Juhatuse esimees, tegevjuht
flavio.perini@baltikagroup.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=kFHNBackukURPkBgqkS4_rE3af1hnX2WFHbG
2wSR7vXFUqEGOGGmSPRDlIc9WjOAQqDFB7RSMzEQ85ZBuY29C0Tl8qAe5KVOTI4aqe67wM2z8cL_dSg7
ztp8hQ67cVvb)