Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 13 juuli 2021 08:00:00 +0300
Manused
EREF_III_reports_monthly_06_2021.pdf
EfTEN-Real_Estate_Fund_III_VALUATION_SUMMARY_090721.pdf
EREF_III_reports_monthly_06_2021.pdf
EfTEN-Real_Estate_Fund_III_VALUATION_SUMMARY_090721.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS fondijuhi kommentaar ja aktsia puhasväärtus seisuga 30.06.2021
Tekst
Fondijuht, Viljar Arakase kommentaar:

EfTEN Real Estate Fund III AS'i majandustulemused on olnud 2021. aasta esimesel
poolaastal üle ootuse head. Fondi selle aasta kuue kuu EBITDA on kokku 4,89
miljonit eurot, mis 27% kõrgem eelmise aasta sama perioodi EBITDA-st. Aasta
alguseks oli koroonaviiruse ehmatavalt kiire levik tugevalt piiranud äritegevust
eelkõige Lätis ja Leedus ning väljavaated pessimistlikud. Eestis hakkasid
olulised liikumispiirangud kehtima veebruarist. Sellele vaatamata suutsime hoida
kõik fondi varad edukalt töös - nii palju kui piirangud seda võimaldasid, ning
rakendasime väga ranget jooksvate kulude kontrolli.

Juhtimislikult oli I poolaastal tähelepanu suunatud eelkõige meie klientidele
ehk  üürnikele.  Kliendispetsiifilised  lahendused  leiti  kõikvõimalikele
pandeemiast tingitud ärikatkestustele ning fondi üüripindade täituvus on olnud
väga hea. Juuni lõpu seisuga on fondi kinnisvaraportfelli vakantsus vaid 0,7%.
Koroonakriisist tulenevatest maksete hilinemisest (peamiselt Saules Miestase
kaubanduskeskuses)  hoolimata  on  olnud  hea  ka üürnike maksekäitumine.
Makseprobleemidega seoses oleme teinud üürnikega ka kokkuleppeid maksetähtaja
edasilükkamise osas peamiselt kuni augusti lõpuni ning üürnike vahetumise oleme
suutnud hoida minimaalsena.

Veel väärib esimesest poolaastast märkimist eduka aktsiaemisiooni läbiviimine
kogumahus  15,13 miljonit  eurot.  Kokku  esitati  emissioonis  4 564
märkimiskorraldust  ning  emissioon  märgiti  3,6-kordselt üle. Emissiooni
läbiviimise kulud olid investoritele taaskord minimaalsed, moodustades vaid
ligikaudu 0,4% emissiooni mahust. Emissiooni korraldamisse kaasas fondivalitseja
minimaalselt väliseid nõustajaid ning pakkumine viidi läbi ainult Eestis.

Fondi olemasoleva portfelli lisainvesteeringud tegime 2021. aasta I poolaastal
peamiselt  Leedus  Shiauliais  asuva  Saules  Miestase  kaubanduskeskuse
territooriumile,  kuhu  fondi  tütarettevõte  ehitas  eraldiseisva  KFC
kiirtoidurestorani hoone. Fondijuhtidena otsime pidevalt võimalusi, kuidas meie
olemasolevat  varade  väärtust  läbi  lisaarenduste kasvatada. Lisanäitena
sellistest investeeringutest saame tuua päikesepargi rajamise Laagri Selveri
kaubanduskeskuse hoone katusele.

Esimeses poolaastas tegime ühe uue investeeringu, omandades Leedus Panevezhyses
kokku 10 miljoni euro eest kaks tööstus- ja laohoonet. Tehingu pangalaenuga
võimendamata sisenemistootlus oli 8,0% ning hoone ostuhind ühe ruutmeetri kohta
oli 500 eurot, mis on madalam kui maja taastamisväärtus. Hoonet üürib 16 aastase
üürilepingu alusel ADAX UAB. Tehingut finantseeris 6 miljoni euro ulatuses
Siauliu bankas.

Fondi edukas esimene poolaasta lubab vaadata optimistliku pilguga ka 2021. aasta
teisele poolaastale.

Finantsülevaade

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 30.06.2021 oli
17,6021 eurot, kasvades juunis 3,6%. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik
puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide
õiglast väärtust arvestamata) oli 30.06.2021 seisuga 18,60 eurot. EPRA NAV
suurenes juunis 2,6% võrra.

Juunis viis fond läbi oma tavapärase kinnisvarainvesteeringute hindamise, mille
käigus kasvas fondi kinnisvaraportfelli väärtus 1,4% (2,020 miljoni euro) võrra.
Väärtuse muutus tuli peamiselt rahavoo-ootuste paranemisest Saules Miestases ja
Ulonu  büroohoones.  Ülejäänud  objektide  väärtuse  kasv  tuli peamiselt
väljumistootlikkuse  (exit  yield)  langetamisest  poole  või  neljandiku
protsendipunkti võrra.

Juunis teenis EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud müügitulu kokku
1 097 tuhat eurot, mis on 57 tuhat eurot rohkem kui mais, sisaldades ka 15 päeva
üüritulu juunis soetatud tööstus- ja laohoonetelt Panevezhyses, Leedus. Lisaks
suurenes juunis seoses Covid 19 piirangute järk-järgulise lõpetamisega ka Saules
Miestase  kaubanduskeskuse üüritulu, mis on nüüd veel keskmiselt 4% alla
tavapärase taseme.

Fondi  konsolideeritud EBITDA oli juunis 827 tuhat eurot, mis on seoses
Panevezhyses asuva tööstus- ja laohoonete soetuse ja sellega kaasnevate kulude
ning aktsiaemissiooni läbiviimisega seotud kulude tõttu 26 tuhande euro võrra
madalam kui mais.

Selle aasta kuue kuu jooksul on fond teeninud 5,96 miljoni euro (2020 6 kuud:
4,86 miljoni euro) suuruse müügitulu juures 4,89 miljonit eurot (2020: 3,83
miljonit eurot) EBITDA-d. EBITDA on võrreldes eelmise aastaga kasvanud kokku
1,06 miljonit  eurot,  millest  740 tuhat  eurot  on  toonud  uute
kinnisvarainvesteeringute lisandumine. Enne uusi investeeringuid olemas olnud
(like-for-like) kinnisvaraportfelli EBITDA on selle aasta 6 kuu jooksul olnud
kokku 3,8 miljonit eurot, mis on 320 tuhat eurot (9%) rohkem kui eelmisel aastal
samal ajal.

Fondi konsolideeritud üle tähtaja võlgnevus oli 30. juuni seisuga 148 tuhat
eurot, vähenedes juunis 43 tuhande euro võrra. Üle tähtaja võlgnevus on täies
ulatuses seotud Saules Miestase ajatatud võlgnevusega, mis jätkuvad osaliselt
augusti lõpuni.

Fondi konsolideeritud raha jääk kasvas juunis 3,574 miljoni euro võrra ning oli
seisuga 30.06.2021 9,9 miljonit eurot. Aktsiaemissioonist saadud vahenditest
maksime juunis tagasi Pirita hooldekodu jaoks võetud emaettevõtte pangalaenu
3,1 miljonit eurot, tegime laenukovenantidele vastamiseks osalise EfTEN Riga
Airport SIA pangalaenu tagasimakse summas 0,9 miljonit eurot ning Panevezhyses
asuvate tööstus- ja laohoonete investeeringu, kuhu kulus omavahendeid 4 011
tuhat eurot. Fondil on juuni lõpu seisuga investeerimata kapitali 7,1 miljonit
eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 30.06.2021
seisuga 89,287 miljonit eurot (31.12.2020: 71,483 miljonit eurot).

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee (mailto:marilin.hein@eften.ee)