Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 08 juuni 2021 21:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Finantsinspektsioon rakendab sunniraha 2020. majandusaasta auditeeritud aruande esitamise hilinemise eest
Tekst
3. mail 2021 tegi Finantsinspektsioon AS-le Pro Kapital Grupp ettekirjutuse
2020. majandusaasta auditeeritud aruande tähtajaks esitamata jätmise eest.
Ettekirjutusega koos tehti hoiatus tähtajaga 14. mai 2021. Kuna Ettevõte ei ole
saanud  siiani  auditeeritud  majandusaasta  aruannet  esitada,  andis
Finantsinspektsioon  08. juunil teada, et rakendab ettekirjutuses märgitud
sunniraha 15 000 eurot. Samas hoiatas Finantsinspektsioon, et kui sunniraha
esmakordne rakendamine ei saavuta vajalikku eesmärki, ehk Pro Kapital ei täida
Finantsinspektsiooni   ettekirjutust   hiljemalt  11. juunil  2021, peab
Finantsinspektsioon põhjendatuks määrata järgmine sunniraha summas 20 000 eurot
ning, kui Pro Kapital ei täida ettekirjutust hiljemalt 30. juunil 2021, määrata
järgmine sunniraha summas 25 000 eurot.

Ettevõtte teeb kõik endast sõltuva, et avaldada 2020. majandusaasta auditeeritud
aruanne esimesel võimalusel. Ettevõtte soov on olla avatud ja läbipaistev.
Hoolimata sellest, et aastaaruanne on auditeerimata, avaldas Ettevõtte   2021.
aasta esimese kvartali vahearuande tähtaegselt.Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee)