Teate vaade
Ettevõte AS Trigon Property Development
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 04 juuni 2021 19:46:33 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Aktsionäride 4. juuni 2021. a korralise üldkoosoleku otsused
Tekst
AS Trigon Property Development (registrikood 10106774; edaspidi ?Aktsiaselts")
aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 4. juunil 2021.a. Tallinnas, Pärnu mnt
18.

Üldkoosolek algas kell 14:00. Üldkoosolekul oli aktsiatega esindatud 2 608 419
häält,  mis  moodustab  57,9770% kõigist Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud
häältest.  Üldkoosolek  oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud
küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

          1.     Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine

Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse
poolt koostatud Aktsiaseltsi 2020 a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt
Aktsiaseltsi konsolideeritud bilansimaht 31.12.2020 a. seisuga oli 2 497 679
Eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 347 893 Eurot.

          2.     Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta kasumi jaotamine/kahjumi
katmine

Aktsiaseltsi  aktsionäride üldkoosolek otsustas kanda Aktsiaseltsi 2020. a
majandusaasta puhaskasum summas 347 893 Eurot eelmiste perioodide kahjumisse.

          3.     Aktsiaseltsi 2021. a majandusaastaks audiitori valimine ja
audiitori tasustamise korra määramine

Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas valida Aktsiaseltsi 2020.a.
majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876;
aadress Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub
audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

          4.     Aktsiaseltsi nõukogu liikme volituste pikendamine

Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas seoses Aktsiaseltsi nõukogu
liikme  Joakim  Johan  Heleniuse volituste tähtaja lõppemisega, pikendada
Aktsiaseltsi nõukogu liikme Joakim Johan Heleniuse volitusi järgmiseks viie (5)
aastaseks ametiajaks.

          5.     Aktsiaseltsi põhikirja muutmine

Aktsiaseltsi  aktsionäride  üldkoosolek  otsustas  seoses  Aktsiaseltsi
aktsiakapitali vähendamisega, muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri
üldkoosolekule esitatud redaktsioonis.

          6.     Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine

Aktsiaseltsi  aktsionäride  üldkoosolek  otsustas  vähendada  Aktsiaseltsi
aktsiakapitali alljärgnevatel tingimustel:

(i)      Vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali 1 849 114,07 Euro võrra, summalt
2 299 020,17 Eurot, summani 449 906,10 Eurot;

(ii)      Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise
teel  selliselt,  et  vähendamise  tulemusena väheneb Aktsiaseltsi aktsia
arvestuslik väärtus 0,411 Euro võrra 0,511 Eurolt 0,10 Euroni. Aktsiaseltsi
aktsiate arv jääb samaks (4 499 061);

(iii)      Aktsiakapitali vähendamisel tehakse aktsionäridele väljamakse 0,089
Eurot aktsia kohta. Väljamaksed aktsionäridele tehakse vastavalt seaduses
sätestatud tähtaegadele;

(iv)      Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on asjaolu, et Aktsiaseltsil
puudub  vajadus  käesoleval  hetkel ja lähitulevikus omada aktsiakapitali
registreeritud suuruses; ja

(v)      Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride ning sellega seoses
tehtavale väljamaksele õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18. juunil
2021. a, kell 23:59.


Aktsionäride   üldkoosoleku   protokoll  on  kättesaadav  Aktsiaseltsi
kodulehel http://www.trigonproperty.com/.

Rando Tomingas

Juhatuse liige

+372 66 79 200

info@trigonproperty.com (mailto:info@trigonproperty.com)