Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 07 apr 2021 07:00:00 +0300
Manused
2020 Merko Ehitus annual report.pdf
2020 Merko Ehitus aastaaruanne.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020
Tekst
ASi  Merko  Ehitus  2020. majandusaasta  konsolideeritud  auditeeritud
finantstulemused ei ole võrreldes 11. veebruaril 2021 avaldatud esialgsete
tulemustega muutunud.

JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE

2020. aasta oli Merko kontsernile edukas - suutsime täita oma finantseesmärgid
ja lõpetasime majandusaasta viimaste aastate parima tulemusega, vaatamata COVID-
19 tõrje piirangutele. Meie varasem strateegiline otsus suurendada fookust
korteriarendusele on kandnud vilja - kolme Balti riigi peale kokku müüsime 900
uut kodu. Seda on rohkem kui kunagi varem ja selle taga on meie meeskonna mitme
aasta töö ning klientide jätkuv usaldus Merko vastu. Meie eesmärk on hoida seda
usaldust  ka edaspidi ning jätkame investeerimist uute kodude ja parema
elukeskkonna loomisse.

Ehkki tulenevalt pandeemiast pandi ehitusturul paljud uued investeeringud
ootele,  kasvas  2020. aastal  kontserni uute ehituslepingute maht. Tugev
lepinguportfell tagab meile jätkuvalt keerulises majanduskeskkonnas ärimahtude
stabiilsuse.  Riskid  ehitusvaldkonnas  on aga veelgi kasvanud: pandeemia
tagajärjel on suurenenud määramatus majandusarengu, võimalike tarneahelate
katkestuste, ootamatu hinnamuutuse ning tööjõu kättesaadavuse osas. Sellises
tegevuskeskkonnas on meie eesmärk hoida ettevõtte rahaseis tugevana ning olla
valmis tegema kiireid otsuseid.

COVID-19 kriis tõi esile vajaduse hoida oma töötajate ja koostööpartnerite
tervist ning tagada turvaline töökeskkond, samuti korterite ostuprotsess.
Pandeemia algusnädalatel töötasime kiiresti välja koroonaennetuse tegevuskava,
mida järgiti kontserni ettevõtetes, ning oleme uhked, et sellest võtsid eeskuju
ka teised ehitusettevõtted.

2020. aastal  tähistas Merko 30. tegutsemisaastat. Oleme tänaseks kasvanud
rahvusvaheliseks  ettevõtteks,  mille  ärist  pool on Eestist väljaspool.
Aastakümnete jooksul oleme rajanud suure hulga kaasaegseid ja kestvaid hooneid
ning elukvaliteeti parandavaid rajatisi nii Eestis, Lätis ja Leedus kui viimasel
viiel  aastal  ka  Norras.  Keskendume  pikale perspektiivile, kestvatele
lahendustele ja kvaliteedile. Samu väärtusi järgime ka ühiskonda panustamisel.
Toetame Eesti kunstivaldkonda ja teeme koostööd ülikoolidega ning aitame
terviseradade võrgustiku väljaarendamise kaudu teadvustada regulaarse liikumise
olulisust. Maailm muutub kiiresti ja nii ehitame ka meie tulevikku silmas
pidades.   Digitaalsed   lahendused,   muutuv   tarbijakäitumine,  üha
keskkonnasäästlikum mõtteviis ja professionaalne järelkasv aitavad meil edu
saavutada ka järgmistel aastakümnetel.

Tänan kõiki Merko töötajaid ja koostööpartnereid tulemusliku aasta eest, samuti
meie tellijaid ja koduostjaid, kes olete Merkot usaldanud. Tänan ka kõiki
aktsionäre, kes usuvad Merko tulevikku.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
tuhandetes eurodes

                                  2020   2019

 Müügitulu                          315 918  326 779

 Müüdud toodangu kulu                    (272 169) (291 958)

 Brutokasum                          43 749  34 821 Turustuskulud                        (4 212)  (4 260)

 Üldhalduskulud                       (13 412) (12 988)

 Muud äritulud                         2 320   2 983

 Muud ärikulud                        (2 979)  (1 318)

 Ärikasum                           25 466  19 238 Finantstulud                            1     3

 Finantskulud                          (866)   (684)

 Kasum (kahjum) ühisettevõtetelt                (144)   1 766

 Kasum enne maksustamist                    24 457  20 323 Tulumaksukulu                        (1 954)  (3 833) Perioodi puhaskasum                      22 503  16 490

 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist           22 994  16 270

 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist           (491)    220 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem
 klassifitseerida kasumiaruandesse

 Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel       (115)    13

 Perioodi koondkasum                      22 388  16 503

 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist           22 890  16 281

 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist           (502)    222

 Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja
 lahustatud, eurodes)                      1,30   0,92

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
tuhandetes eurodes

                       31.12.2020  31.12.2019

 VARAD

 Käibevara

 Raha ja raha ekvivalendid           47 480    24 749

 Nõuded ja ettemaksed              32 657    50 413

 Ettemakstud tulumaks               306     104

 Varud                     126 332   166 226

                         206 775   241 492

 Põhivara

 Ühisettevõtete aktsiad või osad         2 354    2 498

 Muud pikaajalised laenud ja nõuded       17 979    11 094

 Edasilükkunud tulumaksuvara            653      -

 Kinnisvarainvesteeringud            13 922    14 047

 Materiaalne põhivara              14 521    11 919

 Immateriaalne põhivara              711     777

                         50 140    40 335 VARAD KOKKU                  256 915   281 827 KOHUSTUSED

 Lühiajalised kohustused

 Laenukohustused                13 649    20 725

 Võlad ja ettemaksed              55 846    69 585

 Tulumaksukohustus                1 202     812

 Lühiajalised eraldised             6 347    7 976

                         77 044    99 098

 Pikaajalised kohustused

 Pikaajalised laenukohustused          15 409    43 001

 Edasilükkunud tulumaksukohustus         3 001    1 682

 Muud pikaajalised võlad             4 026    3 491

                         22 436    48 174 KOHUSTUSED KOKKU                99 480   147 272 OMAKAPITAL

 Mittekontrolliv osalus             4 207    4 217

 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital

 Aktsiakapital                  7 929    7 929

 Kohustuslik reservkapital             793     793

 Realiseerimata kursivahed            (814)    (710)

 Jaotamata kasum                145 320   122 326

                         153 228   130 338

 OMAKAPITAL KOKKU               157 435   134 555 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU        256 915   281 827

ASi Merko Ehitus auditeeritud 2020. aasta majandusaasta aruanne on lisatud
manusena  börsiteatele  ning  on  avalikustatud  NASDAQ Tallinn ja Merko
koduleheküljel (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)).

Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
andres.trink@merko.ee (mailto:andres.trink@merko.ee)

Priit Roosimägi
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
priit.roosimagi@merko.ee (mailto:priit.roosimagi@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning
Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on
kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu
seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu
oli 316 miljonit eurot.