Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 01 apr 2021 09:39:42 +0300
Manused
AVG AA 2020 ENG.pdf
AVG AA 2020 EST.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Arco Vara majandusaasta aruanne 2020
Tekst
JUHATAJA KOMMENTAARID

2020. aasta alguses oodati tänu COVID-19 piirangutele ka kinnisvarasektoris
hindade kõikumist ja kiiret turukorrektuuri, mida uusarenduste puhul ei tulnud.
Arco Vara ja meie partnerid reageerisid kiiresti, et piirata viiruse levikut,
mis tagas objektide tähtaegse valmimise ning seatud müügieesmärkide täitmise.

Oluliseks arenguks saab pidada arenduslaenude paranenud tingimusi, mis on
olulised Eesti arendusprojektide edukaks läbiviimiseks ka aastatel 2021 ja
2022. Bulgaarias on peamiseks märksõnaks Iztok Parkside kasutusloa saamine, kus
enamus lõppmüügid toimusid 2021. aasta I kvartalis.

Arendustegevuse Eesti poolel on Arco Vara saavutanud usaldusväärse arendaja
maine, mida näitab Kodulahe ja Kodukalda projektide edukus. Tänaseks on Kodulahe
3. etapi  hoone väljamüüdud ning 4. ja 5. etapi hoonetest eelmüüdud juba
ligikaudu 70%. Tartu Kodukalda projektis on veel müümata 4 korterit, kuid huvi
arenduse kohta on püsiv, mis annab kindlust lõppmüükide saavutamiseks II
kvartalis.

Valmis ja valmivatele projektidele lisaks alustasime 2020. aasta lõpus Kodulahe
6. etapi projekteerimist, mille avalik müük algab planeeritust 3 kuud varem -
2021. aasta III kvartalis.

Bulgaaria arendustegevus saavutas pikalt oodatud Iztok Parkside kasutusloa,
mille  väljamüügi  eesmärk on 2021. aasta II kvartal. Hetkel on sealses
arendusprojektis müüdud 66 korterit 67-st.

Ärikinnisvara  objekt  Madrid BLVD oli 2020. aasta vältel ligikaudu 95%
täituvusega, mis läinud aastat silmas pidades on sealse meeskonna poolt edukas
saavutus. Tänu hoone mitmele otstarbele ja antud hoonet soosinud piirangutele
oli võimalik üürnikel äritegevust enamuse aastast jätkata, mis tagas oodatust
väiksema müügitulu vähenemise.

Lähtudes 2020. aasta tulemustest, tuues välja 2,5 korda suurenenud omakapitali
tootluse  ja  puhaskasumi  marginaali  ligi  2-kordset kasvu, oleme teel
arendusmahtude kasvatamisele järgneva kolme aasta jooksul. Seda toetavad ka
2021. aasta alguses sõlmitud lepingud Paldiski mnt 124b ja Soodi tn 6 kinnistute
arendamiseks.

2021. aastal on peamisteks ülesanneteks Kodulahe 6. etapi edukas algus ja uute
arendusprojektide projekteerimiste alustamine nii Eestis kui Bulgaarias.


PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2020. aasta müügitulu oli 14 056 tuhat eurot, mis on 7% suurem 2019. aasta
müügitulust 13 109 tuhat eurot.

2020. aasta ärikasum oli 1 449 tuhat eurot ja puhaskasumiks kujunes 1 012 tuhat
eurot, 2019. aasta lõppes ärikasumiga 950 tuhat eurot ja puhaskasum 388 tuhat
eurot.

2020. aasta müüdi grupi poolt arendatavates projektides kokku 81 korterit ja 1
kinnistu Lätis, 2019. aastal 82 korterit.

Grupi laenukoormus (netolaenud) langes 2020. aastal 2 951 euro võrra, tasemele
8 499 tuhat eurot 31.12.2020 seisuga.

Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2020
seisuga 4,8%, mis on 0,6% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2019 seisuga.


TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2020. aastal 14 056 tuhat eurot (2019: 13 109 tuhat eurot),
sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas 13 129 tuhat
eurot (2019. aastal 12 152 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu
Madrid Blvd hoonest Sofias, mis oli 2020. aastal 614 tuhat eurot (2019. aasta
696 tuhat  eurot).  Covid-19 tõi  2020. aastal  kaasa  muudatusi  rentnike
majanduslikus olukorras. Mitmed rentnikud 2020. aastal vahetusid, aga seda Arco
Varale  soodsamas  suunas.  2020. aasta  lõpus  olid  95% kaubandus-  ja
kontoripindadest välja renditud.

2019. aasta lõpus valminud Kodulahe Kvartali II etapis (Lahepea 9) müügitulu jäi
suuremas osas 2019. aastasse. Aruande esitamise ajal on müümata äripind -
viimane korter müüdi 2020. aasta II kvartalis. 2020. aastal sai Lahepea 9 maja
kasutusloa.

2020. aasta IV kvartalis lõppesid ehitustööd Kodulahe Kvartali III etapis, kus
valmis  50 korteriga  eluhoone aadressile Soodi 4 Merimetsas. Aastaaruande
avaldamise päevaks on kõik korterid müüdud ning majal on olemas kasutusluba.

2020. aasta lõpus alustati Kodulahe IV-V etapi hoonete ehitust. Valmimisel on
kaks 36 korteriga eluhoonet aadressile Pagi 3 ja Pagi 5 Merimetsas. Lõppmüügi
faasi jõuavad kortermajad umbes pooleteise aasta pärast. Aastaaruande avaldamise
päevaks on 72 korterist 38 eelmüüdud ja 18 broneerituna notari ootel.

2020. aasta IV kvartalis algasid lõppmüügid Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu
rajati 4 väiksemat kortermaja Kodukalda projektinime all. Vahearuande avaldamise
päevaks on 30 korterist müüdud 26 korterit.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias hoogustus 2020. aasta detsembris,
mil hoone sai kasutusloa. Aruande avaldamise päevaks on eelmüügita 1 korter.
Projekt koosnes kolmest kortermajast kokku 67 korteriga. Kuna korterid anti
bürokraatlike takistuste tõttu kätte aasta hiljem kui lubatud, soovib 2 klienti
hüvitist kokku summas 40 tuhat eurot. Kuna nimetatud korteriomanikud soovivad
valuraha, aga mitte korteritest loobuda, ei ole hüvitise maksmise kohustus
realistlik ja reservi selleks pole moodustatud.

Botanica Lozeni projekti oli kavandatud preemiumklassi arendus, mis Covid-19
taandumiseni on otsustatud ajutiselt külmutada. Ehitus võiks soodsate
turutingimuste jätkudes alata 2021. aasta kolmandas kvartalis, jaotatuna
väiksemateks etappideks. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja
eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Oodatav ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

---------------------------------------------------------
 EUR tuhandetes              2020   2019
---------------------------------------------------------


 Müügitulu enda kinnisvara müügist   13 129  12 152

 Müügitulu teenuste müügist        927    957

 Müügitulu kokku            14 056  13 109 Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu  -11 313  -11 295

 Brutokasum               2 743   1 814 Muud äritulud               10    137

 Turustuskulud              -89    -96

 Üldhalduskulud             -922   -777

 Muud ärikulud              -273   -121

 Kahjum kinnisvara allahindlusest     -20    -7

 Ärikasum                1 449    950 Finantstulud- ja kulud         -437   -562

 Aruandeperioodi puhaskasum       1 012    388 Aruandeperioodi koondkasum       1 012    388
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
 - tava                 0,11   0,04

 - lahustatud              0,11   0,04
---------------------------------------------------------


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

---------------------------------------------------------------------
 EUR tuhandetes               31.12.2020  31.12.2019
---------------------------------------------------------------------


 Raha ja raha ekvivalendid            2 200     870

 Nõuded ja ettemaksed              1 344     544

 Varud                     14 960    15 807

 Käibevara kokku                18 504    17 221 Nõuded ja ettemaksed                5      0

 Kinnisvarainvesteeringud            9 564    11 051

 Materiaalne põhivara                22     265

 Immateriaalne põhivara              136     217

 Põhivara kokku                 9 727    11 533

 VARAD KOKKU                  28 231    28 754 Laenukohustused                 3 482    6 416

 Võlad ja saadud ettemaksed           3 308    3 135

 Lühiajalised kohustused kokku          6 790    9 551 Laenukohustused                 7 217    5 904

 Pikaajalised kohustused kokku          7 217    5 904

 KOHUSTUSED KOKKU                14 007    15 455 Aktsiakapital                  6 299    6 299

 Registreerimata aktsiakapital           273      0

 Ülekurss                    2 285    2 285

 Kohustuslik reservkapital            2 011    2 011

 Muud reservid                    0     245

 Jaotamata kasum                 3 356    2 459

 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital    14 224    13 299

 OMAKAPITAL KOKKU                14 224    13 299

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU         28 231    28 754
---------------------------------------------------------------------


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
www.arcovara.com