Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muudatused aktsialiikidega esindatud õigustes
Avaldamise aeg 31 märts 2021 15:24:01 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Olulise osalusega aktsionäride leping
Tekst
31.03.2021 jõustus Tallinna linna ja OÜ Utilitas vahel 03.02.2021 sõlmitud AS
Tallinna Vesi aktsionäride leping (edaspidi Aktsionäride Leping). Jõustumisel
liitus Aktsionäride Lepinguga AS Tallinna Vesi.

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi reeglite ?Nõuded emitentidele" punktile 7.8 on
Emitent kohustatud tagama, et aktsionärid, kes omavad rohkem kui viis protsenti
(5%) Emitendi aktsiatega esindatud häältest, avalikustavad Emitendi vahendusel
kõigi selliste lepingute olulised tingimused, mis on sõlmitud teise aktsionäri
või kolmandate isikutega ning on suunatud aktsiate vaba võõrandamise õiguse
piiramisele või mis võivad oluliselt mõjutada aktsiate hinda.

Vastavalt  ?Nõuded  emitentidele"  punktile  7.9.3 on  Emitent  kohustatud
viivitamatult avalikustama teabe tehingutest seotud isikutega. Avalikustatav
börsiteade selliste tehingute kohta peab sisaldama:

  i. teavet tehingu kõigi poolte ning nende seotuse kohta emitendiga;
 ii. tehingu tingimuste kirjeldust ja teavet emitendi poolt saadavate või
   tasutavate summade suuruse ning tasumise tähtaegade kohta;
 iii. teavet tehingu mõjust emitendi kasumile, varadele ja kohustustele;
 iv. teavet seotud isiku omandis olevate emitendi aktsiate arvu kohta pärast
   tehingu täitmist, kui tehingu sisuks on osaluse omandamine seotud isikult
   ning osaluse omandamiseks tasub emitent oma aktsiatega.

Käesoleva teate avaldamise hetkel kuulub Tallinna Linnale 10 469 565 AS-i
Tallinna Vesi (edaspidi ka kui Selts) A-aktsiat (s.o. ligikaudu 52,35% Seltsi A-
aktsiatest) ja Seltsi ainus B-aktsia. OÜ-le Utilitas kuulub 3 530 435 Seltsi A-
aktsiat (s.o. ligikaudu 17,65% Seltsi A-aktsiatest).

Aktsionäride Leping reguleerib Seltsi äritegevuse põhimõtteid, kuid sellest
tulenevad osapoolte kohustused ei ole summaliselt määratletud, mistõttu ei ole
võimalik välja tuua Aktsionäride Lepingu mõju Seltsi kasumile, varadele ja
kohustustele. Aktsionäride Leping ei näe ette konkreetsete summade tasumist
Seltsile või Seltsi poolt ning Aktsionäride Lepingu jõustumine ei toonud kaasa
muudatust ühelegi selle osapoolele kuuluvate Seltsi aktsiate arvus.

 * Seltsi edaspidise juhtimise korraldamise aspektist toome välja, et

   i. on kokku lepitud, et Seltsi nõukogusse jääb üheksa liiget. Kokkuleppe
     kohaselt on Tallinna Linnal õigus nimetada kandidaadid neljale nõukogu
     liikme kohale (neist kaks otsemääramise teel) ning OÜ-l Utilitas
     kolmele nõukogu liikme kohale (neist kaks otsemääramise teel). Kaks
     nõukogu liiget valitakse jätkuvalt sõltumatute kandidaatide hulgast.
     Nõukogu esimees valitakse OÜ Utilitas poolt nimetatud nõukogu liikmete
     seast. Nõukogu aseesimees valitakse Tallinna Linna nimetatud nõukogu
     liikmete hulgast.
   ii. Seltsi juhatuses on kaks kuni kolm liiget. Vähemalt kaks juhatuse
     liikme kandidaati nimetab OÜ Utilitas ja juhatuse esimees valitakse OÜ
     Utilitas nimetatud juhatuse liikmete seast.

 * Seltsi aktsiate omandamise ja võõrandamise osas on Aktsionäride Lepingus
  kokku lepitud, et

    i. Aktsionäride Leping ei piira Tallinna Linna ega OÜ Utilitas õigust
      omandada Seltsi aktsiaid kolmandatelt isikutelt;
    ii. Tallinna Linn ja OÜ Utilitas võivad neile kuuluvaid Seltsi aktsiaid
      võõrandada vaid rahalise makse eest, välja arvatud kui
      juhtumipõhiselt lepitakse kokku teisiti või kui OÜ Utilitas võõrandab
      aktsiaid seotud isikule, kes vastab Aktsionäride Lepingu
      tingimustele;
   iii. Tallinna Linn ja OÜ Utilitas on kohustatud enda poolt võõrandavaid
      Seltsi aktsiaid esmalt pakkuma omandamiseks teineteisele, välja
      arvatud kui OÜ Utilitas võõrandab aktsiaid seotud isikule, kes vastab
      Aktsionäride Lepingu tingimustele;
    iv. Tallinna Linn võib võõrandada Seltsi A-aktsiaid mahus, mis vastab 50
      protsendile Seltsi kõigist A-aktsiatest pluss veel üks A-aktsia,
      üksnes koos ja ühe plokina. OÜ Utilitas võib võõrandada temale
      käesoleva teate kohaselt kuuluvaid Seltsi A-aktsiaid üksnes koos ja
      ühe plokina. (Kumbki vastav aktsiate plokk edaspidi nimetatud kui
      Tuumikaktsiad);
    v. OÜ Utilitas vajab oma Tuumikaktsiate võõrandamiseks endaga
      mitteseotud ostjale Tallinna Linna nõusolekut, mille andmisest ei või
      ebamõistlikult keelduda, kui omandajaks on Aktsionäride Lepingus
      määratletud tingimustele vastav strateegiline investor;
    vi. Tuumikaktsiate omandaja peab astuma Aktsionäride Lepingusse temale
      Tuumikaktsiad võõrandanud aktsionäri asemele;
   vii. kui Tallinna Linn kavatseb müüa oma Tuumikaktsiad, siis on teatud
      juhtudel ka OÜ-l Utilitas õigus või kohustus müüa samale omandajale
      OÜ-le Utilitas kuuluvaid Seltsi aktsiaid;
   viii. kui Aktsionäride Lepingu pooleks oleva aktsionäri suhtes on välja
      kuulutatud pankrot või on ilma Tallinna Linna eelneva kooskõlastuseta
      muutunud OÜ Utilitas üle otsekontrolli omav isik (vastavalt
      Aktsionäride Lepingu määratlusele), siis peab vastav aktsionär müüma
      oma Tuumikaktsiad teisele Aktsionäride Lepingu pooleks olevale
      aktsionärile, kui viimane seda nõuab; ja
    ix. kui emiteeritakse uusi Seltsi aktsiaid, siis võivad Aktsionäride
      Lepingu pooleks olevad aktsionärid neid märkida proportsionaalselt
      oma osalusega, välja arvatud juhul, kui mõni aktsionär ei soovi oma
      osaluse proportsiooni säilitada.

 * Aktsionäride Leping on sõlmitud arusaamise ja ootusega, et Seltsi aktsiad
  jäävad noteerituks Nasdaq Tallinna börsil. Tallinna Linn ja OÜ Utilitas on
  Aktsionäride Lepingus kokku leppinud, et nad ei hääleta Nasdaq Tallinna
  börsil Seltsi aktsiate noteerimise lõpetamise otsuse poolt ilma, et nad
  oleksid eelnevalt kokku leppinud Aktsionäride Lepingu muudatustes, mis
  jõustuksid pärast aktsiate noteerimise lõpetamist.
 * Aktsionäride Leping lõpeb kas kõigi poolte sellekohasel kirjalikul
  kokkuleppel, Seltsi likvideerimisel või kui Tallinna Linnale ja OÜ-le
  Utilitas kuuluvate Tuumikaktsiate (ning kuni selle tühistamiseni ka Seltsi
  B-aktsia) omanikuks on saanud üks ja sama isik.


Laura Korjus
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsioonijuht
(+372) 62 62 271
?laura.korjus@tvesi.ee