Teate vaade
Ettevõte AS Harju Elekter
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 23 veebr 2021 08:00:00 +0200
Manused
Vahear.IV kv_2020-EST.pdf
Vahear.IV kv_2020-ENG.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta EUR - Euro
Pealkiri Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020
Tekst
Müügitulu, kulud ja kasum

Harju Elekter kontserni jaoks kujunes nii IV kvartal kui ka 2020. aasta
tervikuna muutusterohkeks ja hoolimata keerulisest aastast edukaks. Kontserni
viimaste aastate suuremahulised investeeringud ja aktiivne müügitöö
suurendamaks turuosa nii Skandinaavias kui ka koduriigis on vilja kandnud.
Varasematest perioodidest üle kandunud ja aruandeaastal lisandunud
müügitellimused tõid kaasa rekordilise müügitulu ning kasumi nii
aruandekvartalis kui -aastal. 

--------------------------------------------------------------------------------
EUR'000            IV kv  IV kv   +/- 12 kuud 12 kuud   +/-
                2020  2019  kv/kv   2020   2019 12k/12k
--------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu           35 243 31 246  12,8% 146 614 143 397   2,2%
Brutokasum           5 585  3 995  39,8%  21 209  18 244  16,3%
Ärikasum enne kulumit     2 400  1 112  115,8%  10 340  6 791  52,3%
 (EBITDA)                                    
Ärikasum (EBIT)        1 335   210  535,7%  6 546  3 273  100,0%
Perioodi puhaskasum      1 159   55 2007,3%  5 528  2 367  133,5%
sh emaettevõtte omanike osa  1 165   77 1413,0%  5 563  2 460  126,1%
Puhaskasum aktsia kohta     0,07  0,00 1413,0%   0,31   0,14  126,1%
 (eurot)                                    
--------------------------------------------------------------------------------

Kontserni konsolideeritud auditeerimata müügitulu aruandekvartalis oli 35,2
(2019 IV kv: 31,2) miljonit eurot ja aruandeaastal kokku 146,6 (2019: 143,4)
miljonit eurot. 

Aruandekvartali äritegevuse kulud kokku olid 34,0 (2019 IV kv: 31,1) miljonit
eurot. Valdava osa kulude kasvust moodustas müüdud toodete ja teenuste kulude
suurenemine: kvartalite võrdluses 2,4 miljonit eurot. Kontserni ettevõtted
otsisid aktiivselt uuteks perioodideks võimalusi ärimahtude suurendamiseks,
osaledes mitmetes hangetes, mistõttu turustuskulud on võrreldava kvartali
suhtes kasvanud 0,7 miljoni võrra 2,2 miljoni euroni. Tööjõukulud kvartalite ja
aastate võrdluses kasvasid, olles vastavalt 7,3 (2019 IV kv: 7,2) miljonit
eurot ja 27,3 (2019: 26,7) miljonit eurot. Tööjõukulude kasvu põhjuseks on
eelkõige Kontserni ettevõtete head 2020. aasta majandustulemused, lisaks
keerulisel aastal tehtud erakorralised tootmisvahetused, millega kaasnesid
tööaja suurenemine ja kõrgemad lisatasud. 

Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 5 585 (2019 IV kv: 3 995) tuhat
eurot ning brutokasumi marginaaliks kujunes 15,8% (2019 IV kv: 12,8%).
Aruandeaasta konsolideeritud brutokasum oli 21 209 (2019: 18 244) tuhat eurot
ja brutokasumi marginaal oli 14,5% (2019: 12,7%). Konsolideeritud ärikasum
(EBIT) edestas kvartalite võrdluses kuuekordselt eelmise aasta sama perioodi
näitajat ja kahekordistus aastate võrdluses, olles vastavalt 1 335 (2019 IV kv:
210) ja 6 546 (2019: 3 273) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaablus suurenes
3,1 protsendipunkti võrra 3,8%ni ja 12 kuuga 2,2 protsendipunkti võrra 4,5%ni. 

Aruandekvartali konsoli­deeritud puhaskasum oli 1 159 (2019 IV kv: 55) tuhat
eurot ning puhaskasum aktsia kohta 0,07 (2019 IV kv: 0,00) eurot. 2020. aasta
puhaskasum kasvas võrreldava perioodi suhtes 133,5% jõudes 5 528 (2019: 2 367)
tuhande euroni. Aruandeaasta puhaskasum aktsia kohta oli 0,31 (2019: 0,14)
eurot. 

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine moodustas Kontserni konsolideeritud
müügitulust 86%. Kontserni suurimad sihtturud on Eesti, Soome, Rootsi ja Norra.
Müük Eesti turule kasvas kvartalite võrdluses 2,9 miljoni euro võrra 6,5
miljoni euroni ning aastate võrdluses 6,7 miljonit 23,5 miljoni euroni. Suurem
osa 2019. aastal võidetud Elektrilevi OÜ raamhanke tehasetooteliste
komplektalajaamade tarneid lükkusid üksikute materjalide ja komponentide
tarneraskuste tõttu aruandeaasta teise poolde. 

Müük Soome turule langes kvartalite võrdluses 1,0 miljoni euro võrra 13,8
miljoni euroni ning seda mõjutas enim tellimuste vähenemine tööstusautomaatika
sektoris alates teisest kvartalist. Kolmes kvartalis tekkinud tellimuste langus
mõjutas ka aruandeaasta tulemust, kus müügitulu Soome turule on aastate
võrdluses vähenenud 3,0 miljoni euro võrra 68,7 miljoni euroni. Valdav osa
müügimahust moodustas toodangu müük Soome elektrivõrguettevõtetele, kelle
tellimused olid seoses hankelepingute uuendamisele languses, kuid suures osas
uuetest väljakuulutatud hangetes osutus Harju Elekter edukaks. 

Enim suurenes müük Rootsi turule. Aruandekvartalite võrdluses peaaegu
kahekordistunud Rootsi turult teenitud müügitulu oli 9,1 miljonit eurot.
Aastate võrdluses suurenes Rootsi müügitulu 7,0 miljoni euro võrra 26,5 miljoni
euroni, olles kokkuvõttes suuruselt teine turg. Kasvu tagas nii Eestis toodetud
alajaamade müügi suurenemine Rootsi turule kui ka üleüldine tellimuste kasv
Rootsis. 

Kontserni turgudest neljandal kohal on Norra, moodustades Kontserni IV kvartali
müügitulust 7,8%, olles 2,8 miljonit eurot. Aruandeaastal teeniti Norra turult
16,7 miljonit eurot, mis on 4,9 miljoni euro võrra vähem kui 2019. aastal.
Norra müügitulu vähenemise on tinginud rekordiliselt suurtest tellimustest
eelneva aasta III ja IV kvartalis. 

Investeeringud

Kontsern investeeris 2020. aastal põhivarasse kokku 8,1 (2019: 5,5) miljonit
eurot, sealhulgas kinnisvara­investeeringu­tesse 3,1 (2019: 0,9) miljonit
eurot, materiaalsesse põhivarasse 4,6 (2019: 4,2) miljonit eurot ja
immateriaalsesse põhivarasse 0,3 (2019: 0,4) miljonit eurot. Aruandeaastal
alustati Leedus tootmis- ja büroo­hoone laienduse neljanda etapi ehitusega.
Lisaks investeeriti tootmistehnoloogilisse põhivarasse, infotehnoloogia
arendustesse, Allika Tööstuspargi tootmis­hoone ehitusse ning soetati
kinnistuid. 

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq
Tallinna börsil 5,18 euro tasemel. AS Harju Elektril on 31.12.2020 seisuga 5
084 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul suurenes aktsionäride arv 253 võrra. 

Ettepanek dividendideks

Kontserni dividendipoliitika järgi makstakse dividendideks vähemalt kolmandik
tavapärase majandustegevuse puhaskasumist. Juhatus võtab dividendi ettepanekut
tehes arvesse märgatavalt paranenud majandustulemusi, samas ka suurenenud
investeeringuid ja finantsseisu. Kooskõlastatult Nõukoguga teeb juhatus
ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 0,16 eurot aktsia kohta,
kokku 2,8 miljonit eurot, mis moodustab 51% 2020. aasta puhaskasumist. KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE                
Auditeerimata                             
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
EUR'000                     31.12.2020 31.12.2019
VARAD                                 
Käibevarad                              
Raha ja raha ekvivalendid              2 843    4 878
Nõuded ostjatele ja muud nõuded           27 226   22 958
Ettemaksed                       820    1 166
Varud                        18 856   19 010
----------------------------------------------------------------------
Käibevara kokku                   49 745   48 012
----------------------------------------------------------------------
Põhivara                               
Edasilükkunud tulumaksu vara              514     472
Pikaajalised finantsinvesteeringud         11 918   10 494
Kinnisvarainvesteeringud              23 605   21 259
Materiaalne põhivara                22 494   20 402
Immateriaalne põhivara                7 199    7 260
----------------------------------------------------------------------
Põhivara kokku                   65 730   59 887
----------------------------------------------------------------------
VARAD KOKKU                    115 475   107 899
----------------------------------------------------------------------
                                   
----------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                       
----------------------------------------------------------------------
Kohustused                              
Võlakohustused                   12 056   11 305
Ostjate ettemaksed                  4 182    2 212
Võlad tarnijatele ja muud võlad           15 837   16 448
Maksuvõlad                      2 871    2 959
Lühiajalised eraldised                 34     34
----------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused kokku            34 980   32 958
----------------------------------------------------------------------
Võlakohustused                    7 032    7 901
Muud pikaajalised kohustused              66     64
----------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused kokku            7 098    7 965
----------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED KOKKU                  42 078   40 923
----------------------------------------------------------------------
Omakapital                              
Aktsiakapital                    11 176   11 176
Ülekurss                        804     804
Reservid                       6 709    3 412
Jaotamata kasum                   54 858   51 699
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku   73 547   67 091
Mittekontrolliv osalus                -150    -115
----------------------------------------------------------------------
Omakapital kokku                  73 397   66 976
----------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU           115 475   107 899
----------------------------------------------------------------------
                                   

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
Auditeerimata        

------------------------------------------------------------------------------
EUR'000                   IV kv  IV kv   12 k   12 k
                       2020   2019   2020   2019
------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu                 35 243  31 246  146 614  143 397
Müüdud toodete ja teenuste kulud     -29 658 -27 251 -125 405 -125 153
Brutokasum                 5 585  3 995  21 209  18 244
Turustuskulud               -2 208  -1 508  -5 847  -5 706
Üldhalduskulud               -2 140  -2 300  -9 259  -9 229
Muud äritulud                 213    85    707    255
Muud ärikulud                -115   -62   -264   -291
------------------------------------------------------------------------------
Ärikasum                  1 335   210   6 546   3 273
------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud                  21    4    137    139
Finantskulud                 -110   -58   -379   -225
------------------------------------------------------------------------------
Kasum enne maksustamist           1 246   156   6 304   3 187
------------------------------------------------------------------------------
Tulumaks                   -87   -101   -776   -820
------------------------------------------------------------------------------
Perioodi puhaskasum             1 159    55   5 528   2 367
------------------------------------------------------------------------------
Puhaskasumi jaotus                              
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist   1 165    77   5 563   2 460
Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist       -6   -22    -35    -93
Puhaskasum aktsia kohta                            
Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR)      0,07    0   0,31   0,14
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR)   0,07    0   0,31   0,14
------------------------------------------------------------------------------
                                       Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400