Teate vaade
Ettevõte Tallinna Kaubamaja Grupp AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 22 veebr 2021 16:31:00 +0200
Manused
Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud aastaaruanne 2020_eng.pdf
Report of the supervisory board Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020 eng.pdf
2021 Draft resolutions_eng.pdf
2021 Information on the annual general meeting_eng.pdf
2021 Authorisation Document to Exercise the Rights of Shareholder_eng.docx
2021 Notice for Withdrawal of the Authorisation Document_eng.docx
2021 AGM Ballot Paper_eng.docx
Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud aastaaruanne 2020_est.pdf
Tallinna Kaubamaja Grupp AS Nõukogu aruanne 2020_est.pdf
2021 otsuste eelnõud est.pdf
2021 teave aktsionärile est.pdf
2021 volikirja blankett est.docx
2021 volikirja tagasivõtmise blankett est.docx
2021 ÜK hääletussedel est.docx
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Tekst
Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143
Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 19. märtsil
2021. aastal algusega kell 11:00 Tallinnas, aadressil Liivalaia tänav 33 asuvas
Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 19. märtsil 2021 kell 10:30.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva
enne  üldkoosoleku  toimumist,  s.o.  12. märtsil  2021 Nasdaq  CSD Eesti
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Juhatus annab teada, et COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu
on aktsionäridel võimalus hääletada  üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte
soovi korral enne üldkoosolekut e-posti- või postiteel. Lisaks on aktsionäridel
võimalik  osaleda  korralist  üldkoosolekut  kajastaval  veebiseminaril,
registreerides  end  hiljemalt  18. märtsil  2021. aastal kell 12:00 siin:
https://attendee.gotowebinar.com/register/9214160741195990798.   Veebiseminari
kaudu on võimalik jälgida ja kuulata üldkoosolekul toimuvat ning küsida
küsimusi. Veebiseminari kaudu ei ole võimalik osaleda hääletamisel. Täpsem
ülevaade,  kuidas  on  võimalik  hääletada enne üldkoosolekut ja osaleda
veebiseminaril on toodud käesoleva teate osas ?Korralduslikud küsimused".

Juhatus  kinnitab,  et  üldkoosoleku toimumispaigas rakendatakse osalejate
kaitsmiseks vajalikke meetmeid koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks
ning koosoleku toimumiskohas on kättesaadavad vajalikud desinfitseerimis- ja
isikukaitsevahendid. Vajadusel täiendatakse rakendatavaid meetmeid vastavalt
üldkoosoleku toimumise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele
piirangutele.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva
päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt
heaks kiidetud 2020. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja
Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020 on 597 284 tuhat eurot,
aruandeaasta müügitulu 741 938 tuhat eurot ning puhaskasum 19 499 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. aasta kasumi jaotamise ettepanek
juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

 Eelmiste aastate jaotamata kasum         82 132 tuhat eurot

 2020. aasta puhaskasum              19 499 tuhat eurot

 Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2020  101 631 tuhat eurot

 Maksta dividendi 0,60 eurot aktsia kohta     24 438 tuhat eurot

 Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist  77 193 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 6.
aprillil 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend
makstakse aktsionäridele 9. aprillil 2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine
Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 20.05.2021 teeb nõukogu
ettepaneku valida Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates
21.05.2021 järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo, Andres Järving, Enn
Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder.
Maksta nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehele makstava tasu
suuruseks on 2 400 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on
2 000 eurot kuus.

Korralduslikud küsimused

Aktsionäri  õigused  seoses  üldkoosoleku päevakorraga. Aktsionärid, kelle
aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate
küsimuste  võtmist  üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud
kirjalikult hiljemalt 04.03.2021. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud
vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti
kohta otsuse eelnõu hiljemalt 16.03.2021. Täpsem teave äriseadustiku § 287
(aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste
võtmist  päevakorda) ja § 293(1) lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt
päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada
iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja
tähtaja  kohta  on  kättesaadav  Tallinna  Kaubamaja  Grupp AS kodulehel
www.tkmgroup.ee  (http://www.tkmgroup.ee)  ja Nasdaq Balti börsi kodulehel
(https://nasdaqbaltic.com/) avaldatud börsiteatele lisatult. Tallinna Kaubamaja
Grupp AS kodulehel avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja
põhjendused, kui selliseid laekub.

Üldkoosoleku dokumentidega tutvumine. Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise
üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori
aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande ja otsuste eelnõudega on
võimalik  tutvuda  Tallinna  Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee
(http://www.tkmgroup.ee) ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.
Lisaks on dokumendid kättesaadavad alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate
avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani tööpäeviti kell 10:00 kuni
16:00 Tallinna Kaubamaja Grupp AS kontoris Kaubamaja 1 (5. korrus) Tallinnas.
Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti
aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee (mailto:tkmgroup@kaubamaja.ee) või aktsiaseltsi
aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.

Enne üldkoosolekut hääletamiseks palume aktsionäridel täita hääletussedel, mis
on   kättesaadav   Tallinna   Kaubamaja   Grupp   AS-i   kodulehel
(https://www.tkmgroup.ee/)  ning  üldkoosoleku  kokkukutsumise  börsiteatele
lisatult. E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel digitaalselt
allkirjastada ning saata juhatusele e-kirjaga aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee
hiljemalt 18. märtsil 2021. aastal kella 12:00-ks. Posti teel hääletamisel tuleb
täidetud  hääletussedel  omakäeliselt  allkirjastada  ning  koos  koopiaga
allkirjastaja  isikut  tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest saata
juhatusele postiga hiljemalt 18. märtsil 2021. aastal kella 12:00-ks aadressil
Tallinna Kaubamaja Grupp AS, Kaubamaja 1, Tallinn 10143. Juhul, kui enne
üldkoosolekut  hääletussedeli  edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka
füüsiliselt,  loetakse  kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud
hääletussedelid kehtetuks. Täpne enne üldkoosolekut hääletamise kord on toodud
aktsionäride teabe dokumendis, mis on kättesaadav nii Tallinna Kaubamaja Grupp
AS  kodulehel www.tkmgroup.ee (http://www.tkmgroup.ee) kui ka üldkoosoleku
kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Esindaja määramine. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja
määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil
tkmgroup@kaubamaja.ee (mailto:tkmgroup@kaubamaja.ee) või üle andes nimetatud
dokumendi(d) tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 hiljemalt 16. märtsil 2021
Tallinna  Kaubamaja Grupp AS kontoris Kaubamaja 1 (5. korrus) Tallinnas,
kasutades selleks blankette, mis on avaldatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS
kodulehel   www.tkmgroup.ee   (http://www.tkmgroup.ee)  ja  üldkoosoleku
kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Samas on teave esindaja määramise ja
volituste tagasivõtmise korra kohta.

Üldkoosolekul füüsiliselt osalejate registreerimiseks palume esitada:
füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument; füüsilisest isikust
aktsionäri  esindajal  -  isikut  tõendav dokument ja kirjalik volikiri;
juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal - väljavõte vastavast
(äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut
tõendav dokument;
juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud
dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud
kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid
palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei
tulene teisiti. Tallinna Kaubamaja Grupp AS võib registreerida välisriigi
juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik
nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale
välisriigis  väljastatud  notariaalses  volikirjas  ja volikiri on Eestis
aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Üldkoosoleku veebiseminaril osalemiseks palume:
Aktsionäril registreeruda hiljemalt 18. märtsil 2021. aastal kell 12:00 siin:
https://attendee.gotowebinar.com/register/9214160741195990798.       Peale
registreerumist  saadetakse  link  veebiseminarile  ning juhised keskkonna
kasutamiseks. Kui osalete veebiseminaril esimest korda, palutakse alla laadida
vajalik  rakendus.  Juhul kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb
automaatselt veebibrauser, mis võimaldab veebiseminari kuulata. Veebiseminar
toimub eesti keeles.
Veebiseminaril tutvustavad ettevõtte tulemusi ja küsimustele vastavad juhatuse
esimees Raul Puusepp, finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen
Tulve. Kuna veebiseminari aeg on piiratud, palume küsimused saata hiljemalt 18.
märtsil  2021 kell  12:00-ks  e-kirjaga  aadressil  tkmgroup@kaubamaja.ee
(mailto:tkmgroup@kaubamaja.ee).
Veebiseminar  salvestatakse  ning avalikustatakse nii ettevõtte veebilehel
https://www.tkmgroup.ee kui ka Nasdaq Baltic youtube.com kontol.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i enamusaktsionär OÜ NG Investeeringud on juhatusele
andnud teada oma kavatsusest hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide
poolt vastavalt otsuste eelnõudele.

Lugupidamisega
Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatus