Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 19 veebr 2021 08:00:00 +0200
Manused
EkspressGr-10004573551-en.pdf
EkspressGr-10004573553-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Ekspress Grupp: 2020.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
AS  Ekspress  Grupi  jaoks oli 2020. aasta kokkuvõttes edukas: vaatamata
eriolukorrale ja koroonaviirusest tingitud majanduse ebakindlusele suutis grupp
tugevdada  oma  positsioone ning parandada oluliselt kasumlikkust. 12 kuu
müügitulu kahanes 2019. aastaga võrreldes 6 protsenti 63,2 miljonile eurole ja
puhaskasum kasvas 80% 2,5 miljoni euroni. Kontserni digitaalsete tulude osakaal
moodustas detsembri lõpus 49% kogukäibest ning 71% meedia segmendi käibest.

ASi Ekspress Grupp 2020. aasta IV kvartali müügitulu oli 18,4 miljonit ja
puhaskasum 1,6 miljonit eurot. Arvestades jätkuvat pandeemia olukorda olid
kontserni IV kvartali finantstulemused väga tugevad. Meedia segmendi müügitulu
näitas väga head taastumist - võrreldes eelmise aastaga olid müügitulud samal,
13 miljoni euro tasemel. Aastas kokku olid meediasegmendi tulud 43,7 miljonit
eurot, mis on kõigest 1% madalam võrreldes eelmise aastaga. Meedia segmendi
müügitulude taga on nii veebireklaami kui digitellimuste jätkuv tugev müük.

12 kuu müügitulu oli kontsernis 63 miljonit eurot, mis on 6% vähem võrreldes
eelmise aastaga. Kuueprotsendiline käibelangus tuleneb peamiselt II kvartali
eriolukorra mõjust ning kogu aasta lõikes trükiteenuste segmendis langenud
müügituludest.

Ekspress Grupp kasvatas IV kvartalis digitaalseid tulusid, mis moodustasid 71%
kontserni meediasegmendi müügituludest ning 49% kontserni kogukäibest. ASi
Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2020. aastal Balti riikides
kokku 73% ja ulatus detsembri lõpus üle 81 tuhande. 2020. aasta oli meie
väljaannetele digitellimuste kasvu osas murranguline kõigil turgudel. Tellimuste
kasvu peamine põhjus on inimeste hoiakute ja harjumuste muutus ning ka
ühiskonnas toimuvad suured muudatused ja protsessid. Kvaliteetse omakeelse
digitaalse sisu eest maksmine on muutunud tänapäeval normiks. Muutust toetas ka
üleüldine  foon  -  valeuudiste ja vandenõuteooriate levik sotsiaalmeedia
platvormidel  on  omakorda tähtsustanud objektiivse ajakirjanduse tähtsust
ühiskonnas.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA)
oli IV kvartalis 2,4 miljonit eurot, mis on 0,7 miljonit eurot vähem võrreldes
2019. aasta IV kvartaliga. COVID-19 jätkuva mõju tõttu majandusolukorrale on
kontsern  kajastanud 2020. aasta 4. kvartalis ühekordse mõjuga materiaalse
põhivara  väärtuse  langust  summas  1,0 miljonit  eurot ning ühekordseid
koroonakriisiga seotud riiklikke abimeetmeid summas 0,4 miljonit eurot. EBITDA
oli 12 kuuga kokku 7,0 miljonit eurot, kasvades 3% võrreldes eelmise aastaga.
Kui 12-kuu vaates kokku on kontsern võrreldes 2019. aastaga kaotanud peamiselt
COVID-19 pandeemia mõjust ca 4,2 miljonit eurot müügitulusid, siis kuludes on
sama perioodi võrdluses hoitud kokku 5,4 miljonit eurot.

Kontserni puhaskasum oli IV kvartalis 1,6 miljonit eurot ja 12 kuu vaates kokku
2,5 miljonit eurot. IV kvartali tulemust mõjutab positiivselt jätkuv kulude
kokkuhoid, müügitulude taastumine ning ühekordse finantstuluna kajastatud 0,7
miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tuleviku kohustuse osa
õiglase väärtuse korrigeerimise eest. 2020. aastal teenitud puhaskasum on 80%
kõrgem võrreldes eelmise aastaga.

Kõige  enam  on  COVID-19-st  tingitud  eriolukord  mõjutanud  Läti
piletimüügiplatvormi tegevust. Kevadest alates on Läti riik seadnud 50%-lise
piirangu saalide täituvuse osas ning alates novembri algusest kehtestati riigis
uus eriolukord, mis kestab vähemalt kuni 4. aprillini 2021. Eriolukorra tõttu on
kõik üritused tühistatud, mistõttu on piletimüügiplatvormi tegevus oluliselt
piiratud.  Piletimüügiplatvorm  on  saanud  keskenduda  oma veebiplatvormi
arendusele.

Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. 31. detsembri 2020 seisuga on kontsernil
rahalisi  vahendeid  6,3 miljonit  eurot  (31.12.2019 3,6 miljonit eurot).
Likviidsust  mõjutasid  positiivselt  pankade  poolt  antud maksepuhkused,
maksukohustuste ajatamine ning Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis.
Likviidsuspositsiooni hoidmine on kontsernile oluline, sest koroonamõjudest
tingitud kriisi edasine ulatus 2021. aastal on veel teadmata.

Kontserni juhatus teeb ettepaneku jätta 2020. majandusaasta kasum jaotamata,
kuna  kontserni  eesmärk  on  jätkata investeeringuid digitaalse ärisuuna
kasvatamisse. ASi Ekspress Grupp strateegiline fookus on kvaliteetseima ning
efektiivseima meediaorganisatsiooni arendamine, digitaalse äri kasvatamine nii
orgaaniliselt kui uute omandamiste teel ning tugeva turupositsiooni säilitamine
trükimeedias, kuivõrd paljud lugejad eelistavad lisaks digitaalsele meediale
jätkuvalt trükiformaati.



KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST

Rahvusvaheliste  finantsaruandluse  standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50%
ühisettevõtted   kajastada  konsolideeritud  raamatupidamise  aruannetes
kapitaliosaluse meetodil. Selleks, et aruandetarbijale tagada selgem ühtne vaade
raamatupidamise aruannetega, on alates 2020. aasta I kvartalist tegevusaruandes
esitatud ainult näitajaid, milles ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse
meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

MÜÜGITULU

2020. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 18,4 miljonit eurot (IV
kvartal 2019: 19,7 miljonit eurot). IV kvartali müügitulu vähenes 7% võrreldes
eelmise aastaga. 2020. aasta 12 kuu konsolideeritud müügitulu oli 63,2 miljonit
eurot (12 kuud 2019: 67,5 miljonit eurot). Kontserni digitaalsete tulude osakaal
moodustas aruandeaastal 49% kogukäibest ja 71% meedia segmendi käibest (12 kuud
2019: vastavalt 45% kogukäibest ja 69% meedia segmendi käibest).

KASUMLIKKUS

2020. aasta IV kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,45 miljonit eurot (IV
kvartal 2019: 3,20 miljonit eurot) ja 12 kuu konsolideeritud EBITDA oli 7,00
miljonit eurot (12 kuud 2019: 6,77 miljonit eurot). 2020. aasta IV kvartali
EBITDA vähenes 23% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 13,3% (IV
kvartal 2019: 16,2%). 2020. aasta 12 kuu EBITDA kasvas 3% võrreldes eelmise
aastaga ning EBITDA marginaal oli 11,1% (12 kuud 2019: 10,0%). Seoses COVID-19
jätkuva mõjuga majandusolukorrale kajastas kontsern IV kvartalis ühekordse
mõjuga materiaalse põhivara allahindluse summas 1,0 miljonit eurot. Kasumlikkust
mõjutas positiivselt 2020. aasta II kuni IV kvartalis toimunud kontserniülene
kulude kokkuhoid ja II kvartalis saadud töötasu hüvitis Eesti Töötukassalt
summas 1,14 miljonit eurot, mis periodiseeriti tulusse II, III ja IV kvartali
jooksul. 2020. aasta IV kvartali EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 0,41
miljonit eurot ja 2020. aasta 12 kuu EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 1,14
miljonit eurot. Kui 12-kuu vaates kokku on kontsern võrreldes 2019. aastaga
kaotanud peamiselt COVID-19 pandeemia mõjust ca 4,2 miljonit eurot müügitulusid,
siis kuludes on sama perioodi võrdluses hoitud kokku 5,4 miljonit eurot.

2020. aasta IV kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,61 miljonit eurot (IV
kvartal 2019: 1,65 miljonit eurot) ja 2020. aasta 12 kuu puhaskasum oli 2,54
miljonit eurot (12 kuud 2019: 1,41 miljonit eurot), mis on 1,13 miljonit eurot
ja 80% kõrgem võrreldes 2019. aastaga. IV kvartali tulemust mõjutas positiivselt
jätkuv kulude kokkuhoid, müügitulude taastumine ning ühekordse finantstuluna
kajastatud 0,7 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tuleviku
kohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimise eest.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid summas 6,3 miljonit
eurot  ja  omakapitali  summas   54,6 miljonit eurot (58% bilansimahust).
Võrreldavad andmed 2019. aasta 31. detsembri seisuga olid vastavalt 3,6 miljonit
eurot ja 51,6 miljonit eurot (54% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2020 oli
kontserni  netovõlg 15,9 miljonit eurot (31. detsember 2019: 20,7 miljonit
eurot). Tulenevalt COVID-19 eriolukorrast sõlmis kontsernil kokkulepe AS-iga SEB
Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot)
ja AS-iga Citadele banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020
(0,3 miljonit eurot). Täiendavalt mõjutas kontserni rahapositsiooni positiivselt
Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja eriolukorra
ajal tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine perioodiks 24 kuud.



Segmentide peamised finantsnäitajad

 (tuhandetes EUR)    Müügitulu

            IV kv   IV kv       12 kuud  12 kuud
             2020   2019   Muutus % 2020   2019   Muutus %

 Meedia segment     13 061  13 441  -3%   43 728  44 218  -1%

        sh tulu
 kõikidest
 digitaalsetest ja
 online kanalitest   9 625   9 842   -2%   30 963  30 534  1%

       sh % tulu
 kõikidest
 digitaalsetest ja
 online kanalitest   74%    73%         71%   69%

 Trükiteenuste segment 5 670   6 906   -18%   21 384  25 695  -17%

 Kesksed tegevused   1 032   518    99%   2 761  2 076  33%

 Segmentidevahelised
 elimineerimised    (1 387)  (1 180)       (4 629) (4 533)

 KONTSERN KOKKU     18 377  19 685  -7%   63 243  67 456  -6%

 sh % tulu kõikidest
 digitaalsetest ja
 online kanalitest   52%    50%         49%   45%



 (tuhandetes EUR)    EBITDA

             IV kv   IV kv       12 kuud  12 kuud
              2020   2019   Muutus % 2020   2019   Muutus %

 Meedia segment     3 110   2 978  4%    6 601  5 966  11%

 Trükiteenuste segment  790    567   39%   2 224  2 032  9%

 Kesksed tegevused    (394)   (296)  -33%   (720)  (1 150) 37%

 Segmentidevahelised
 elimineerimised*    (1 058)  (52)        (1 101) (75)

 KONTSERN KOKKU     2 448   3 196  -23%   7 004  6 772  3%

* COVID-19 jätkuva mõju tõttu majanduslikule olukorrale on kontsern IV kvartalis
2020. aastal kajastanud materiaalse põhivara väärtuse languse kahjumit summas
1,0 miljonit eurot.



 EBITDA marginaal   IV kv 2020 IV kv 2019 12 kuud 2020 12 kuud 2019

 Meedia segment    24%    22%    15%     13%

 Trükiteenuste segment 14%    8%     10%     8%

 KONTSERN KOKKU    13%    16%    11%     10%



Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

 (tuhandetes EUR)                    31.12.2020 31.12.2019
------------------------------------------------------------------------------
 VARAD
------------------------------------------------------------------------------
 Käibevara
------------------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid                  6 269   3 647
------------------------------------------------------------------------------
 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded             9 450   12 705
------------------------------------------------------------------------------
 Ettevõtte tulumaksu nõuded                    7     0
------------------------------------------------------------------------------
 Varud                            2 756   3 120
------------------------------------------------------------------------------
 Käibevara kokku                       18 482   19 472
------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara
------------------------------------------------------------------------------
 Muud nõuded ja investeeringud                 982    975
------------------------------------------------------------------------------
 Edasilükkunud tulumaksu vara                  30     38
------------------------------------------------------------------------------
 Investeeringud ühisettevõtetesse               1 661   1 254
------------------------------------------------------------------------------
 Investeeringud sidusettevõtetesse              2 253   2 356
------------------------------------------------------------------------------
 Materiaalne põhivara                    14 134   14 943
------------------------------------------------------------------------------
 Immateriaalne põhivara                   56 635   56 369
------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara kokku                       75 696   75 935
------------------------------------------------------------------------------
 VARAD KOKKU                         94 177   95 407
------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED
------------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused
------------------------------------------------------------------------------
 Võlakohustused                        3 613   5 100
------------------------------------------------------------------------------
 Võlad ja ettemaksed                     15 251   16 483
------------------------------------------------------------------------------
 Ettevõtte tulumaksu kohustused                 81     65
------------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused kokku                18 945   21 647
------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused
------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised võlakohustused                 18 589   19 242
------------------------------------------------------------------------------
 Muud pikaajalised kohustused                 2 025   2 895
------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused kokku                20 613   22 137
------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED KOKKU                      39 558   43 784
------------------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL
------------------------------------------------------------------------------
 Vähemusosalus                         126    100
------------------------------------------------------------------------------
 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:
------------------------------------------------------------------------------
 Aktsiakapital                        18 478   17 878
------------------------------------------------------------------------------
 Ülekurss                          14 277   14 277
------------------------------------------------------------------------------
 Omaaktsiad                          (209)    (22)
------------------------------------------------------------------------------
 Reservid                           1 758   1 688
------------------------------------------------------------------------------
 Jaotamata kasum                       20 189   17 701
------------------------------------------------------------------------------
 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku   54 493   51 522
------------------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU                      54 619   51 622
------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU               94 177   95 407
------------------------------------------------------------------------------



Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

 (tuhandetes EUR)       IV kv 2020 IV kv 2019 12 kuud  2020 12 kuud 2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu             18 377   19 685    63 243    67 456
-------------------------------------------------------------------------------
 Müüdud toodangu kulu      (13 312)  (14 660)   (50 637)   (54 044)
-------------------------------------------------------------------------------
 Brutokasum             5 065   5 025    12 607    13 412
-------------------------------------------------------------------------------
 Muud äritulud            784    157     2 040     607
-------------------------------------------------------------------------------
 Turunduskulud           (752)   (814)    (2 701)   (3 124)
-------------------------------------------------------------------------------
 Üldhalduskulud          (2 379)  (2 156)    (7 532)   (8 024)
-------------------------------------------------------------------------------
 Muud ärikulud          (1 232)    (94)    (1 336)    (148)
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum /(kahjum)         1 485   2 119     3 078    2 722
-------------------------------------------------------------------------------
 Intressitulud             9     4      28      22
-------------------------------------------------------------------------------
 Intressikulud           (219)   (229)     (877)    (784)
-------------------------------------------------------------------------------
 Muud finantstulud/(kulud)      675    (24)      614     (61)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kokku finantstulud/(kulud)      465   (249)     (235)    (823)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum/(kahjum) ühisettevõtete
 aktsiatelt ja osadelt        (5)    (22)      102     (38)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum/(kahjum)
 sidusettevõtete aktsiatelt ja
 osadelt               (54)    (17)     (129)    (114)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum /(kahjum) enne
 tulumaksustamist          1 891   1 831     2 816    1 746
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaks              (277)   (186)     (280)    (339)
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi kasum
 /(kahjum)             1 614   1 645     2 536    1 407
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi kasum
 /(kahjum), mis on omistatav
-------------------------------------------------------------------------------
 Emaettevõtte aktsionäridele    1 603   1 637     2 510    1 394
-------------------------------------------------------------------------------
 Vähemusosalusele           11     8      26      13
-------------------------------------------------------------------------------
 Koondkasum /(kahjum) kokku     1 614   1 645     2 536    1 407
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi koondkasum
 /(kahjum), mis on omistatav
-------------------------------------------------------------------------------
 Emaettevõtte aktsionäridele    1 603   1 637     2 510    1 394
-------------------------------------------------------------------------------
 Vähemusosalusele           11     8      26      13
-------------------------------------------------------------------------------
 Tavakasum /(-kahjum) aktsia
 kohta                0,05    0,05     0,08     0,05
-------------------------------------------------------------------------------
 Lahustunud kasum /(kahjum)
 aktsia kohta            0,05    0,05     0,08     0,05
-------------------------------------------------------------------------------



Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

 (tuhandetes EUR)                   12 kuud 2020 12 kuud 2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavood äritegevusest
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi ärikasum                  3 078    2 722
-------------------------------------------------------------------------------
 Korrigeerimised:
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara kulum                       3 968    4 070
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum tütarettevõtte osaluse muutusest             0     (31)
-------------------------------------------------------------------------------
 (Kasum)/-kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja
 väärtuse langusest                      986     (4)
-------------------------------------------------------------------------------
 Äritegevuse rahavood:
-------------------------------------------------------------------------------
 Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus      3 274   (2 929)
-------------------------------------------------------------------------------
 Varude muutus                         375     262
-------------------------------------------------------------------------------
 Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete
 muutus                          (1 201)    3 594
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavood põhitegevusest                  10 480    7 684
-------------------------------------------------------------------------------
 Makstud ettevõtte tulumaks                 (263)    (270)
-------------------------------------------------------------------------------
 Makstud intressid                      (903)    (740)
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavood äritegevusest kokku                9 314    6 675
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavood investeerimistegevusest
-------------------------------------------------------------------------------
 Tütar- ja sidusettevõtete ost (miinus omandatud
 sularaha)                          (342)   (6 648)
-------------------------------------------------------------------------------
 Laekumised muudest investeeringutest              16      9
-------------------------------------------------------------------------------
 Sissemaksed ja laekumised kapitaliosaluse meetodil
 arvestatud investeeringutesse /-st              (83)     (63)
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadud intressid                        2      14
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadud dividendid                       150      0
-------------------------------------------------------------------------------
 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine      (2 562)   (2 775)
-------------------------------------------------------------------------------
 Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük          308      19
-------------------------------------------------------------------------------
 Antud laenud                        (331)    (118)
-------------------------------------------------------------------------------
 Antud laenude tagasimaksed                   0     303
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavood investeerimistegevusest kokku          (2 841)   (9 259)
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavood finantseerimistegevusest
-------------------------------------------------------------------------------
 Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed             (949)    (978)
-------------------------------------------------------------------------------
 Arvelduskrediidi kasutuse muutus             (1 018)    (265)
-------------------------------------------------------------------------------
 Võlakirjade emiteerimine                    0    5 000
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadud laenud / Laenude tagasimaksed           (1 884)    1 207
-------------------------------------------------------------------------------
 Laekunud aktsiate emiteerimisest               600      0
-------------------------------------------------------------------------------
 Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel             (600)      0
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavood finantseerimistegevusest kokku          (3 851)    4 964
-------------------------------------------------------------------------------
 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS              2 621    2 379
-------------------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses         3 647    1 268
-------------------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus          6 269    3 647
-------------------------------------------------------------------------------



Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee (mailto:signe.kukin@egrupp.ee)



AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning
trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern
elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress
Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1600 inimesele,
omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige
populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid
ajakirju.