Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 16 veebr 2021 08:00:00 +0200
Manused
ASLHV-10004566571-en.pdf
ASLHV-10004566573-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri LHV Groupi 2021. aasta finantsplaan ja viieaastane finantsprognoos
Tekst
AS LHV Group avalikustab käesolevaga finantsplaani 2021. aastaks ning pikema
viieaastase finantsprognoosi. Finantsplaani avalikustamise eesmärk on pakkuda
investoritele läbipaistvat ülevaadet ettevõtte plaanidest ja kasvusuunast.
Finantsplaan ei sisalda erakorralisi tulusid.

Finantsplaani järgi kasvavad AS-i LHV Group konsolideerimisgrupi tulud 2021.
aastal 17% 121,5 miljoni euroni, kulud 37% 60,3 miljoni euroni ning puhaskasum
5% 41,7 miljoni euroni. Kulude kasv summas 4,4 miljonit eurot on seotud II
sambast lahkuvate klientidega seonduva mitterahavoolise täiendava kulumiga. Ilma
antud kulumit arvestamata kasvaks puhaskasum 16% 46,2 miljoni euroni.
Finantsplaan ei sisalda võimalikku LHV Varahalduse edukustasu.

----------------------------------------------------------------------------
 Võtmenäitajad                  FP2021  2020     ?
----------------------------------------------------------------------------
 Maksude-eelne kasum                49,3  48,7    +1%
----------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum                     41,7  39,8    +5%
----------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum ilma Varahalduse täiendava kulumita   46,2  39,8   +16%
----------------------------------------------------------------------------
 Laenud (mln eurot)                 2604  2209   +18%
----------------------------------------------------------------------------
 Hoiused (mln eurot)                4101  4120    -0%
----------------------------------------------------------------------------
 Fondide maht (mln eurot)              1221  1537   -21%
----------------------------------------------------------------------------
 Kulu/tulu suhe                  49,6%  42,5%  +7,1 pp
----------------------------------------------------------------------------
 ROE (tulumaksueelne; omanike osa)         18,7%  21,0%  -2,3 pp
----------------------------------------------------------------------------
 Kapitali adekvaatsus               18,2%  19,3%  -1,1 pp
----------------------------------------------------------------------------

(* Ärimahud toodud miljonites eurodes)

Finantsplaani järgi jätkub 2021. aastal LHV laenuportfelli kasv. Grupi
konsolideeritud laenude maht suureneb 395 miljoni euro võrra (18%), peamiselt
ettevõtete laenude (+203 miljonit eurot) ja kodulaenude (+163 miljonit eurot)
arvelt. Hoiuste osas näeb finantsplaan ette sama taseme säilimist nagu 2020.
aastal, kuna finantsvahendajate hoiuste maht stabiliseerub ligi 1 miljardi euro
tasemel ning hoiuseplatvormide kaudu kaasatud hoiused vähenevad, samal ajal kui
jaeklientide hoiuste maht jätkab kasvu. Finantseerimisallikana on LHV-l plaanis
välja anda mitte-eelistatud tagamata (non-preferred senior) võlakirju mahus 135
miljonit eurot.

LHV juhitud fondide maht 2021. aastal pensionireformi jõustumise tõttu väheneb.
Finantsplaanis on arvestatud aktiivsete klientide 29% vähenemisega, mis toob
kaasa fondide mahu 316 miljoni eurose languse. Ettevõtte kasumlikkust mõjutab
negatiivselt II sambast lahkuvate klientidega seonduv mitterahaline täiendav
kulum summas 4,4 miljonit eurot. Ilma kulumita ja võimalikku edukustasu
arvestamata oleks LHV Varahalduse kasum 1,2 miljonit eurot.

Grupi kulu/tulu suhe on suurenemas pensionifondidest lahkuvate klientidega
seotud immateriaalse vara allahindluse ja oluliste investeeringute tõttu. Grupi
tütarettevõte LHV UK Limited alustab pangalitsentsi taotlemist Ühendkuningriigis
ning aktiivselt on käimas AS-i LHV Kindlustus toodete arendus ja turuletoomine.
LHV Kindlustuse eesmärk 2021. aastal on puhaskasumisse jõudmine.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"LHV jätkab kasvuettevõttena, meie koduturgudeks on Eesti ja Ühendkuningriik.
Meie pikaajaline siht on pakkuda klientidele parimat teenindust - olenemata
kliendigrupist või teeninduskanalist - ning olla rahvusvahelistele
finantsvahendajatele kaasamõtlevaim finantsteenuste pakkuja. Meie jaoks on
tähtsad läbipaistvus ja investoritele 20% omakapitali tootluse pakkumine. Oleme
ühiskondlikult parimate juhtimispraktikate, positiivsete sotsiaalsete mõjude ja
kliimaeesmärkidega ettevõte. Hoolimata jõulistest ambitsioonidest ei soovi me
kasvada kasumlikkuse ja riskide arvelt.

Järgmise viie aasta jooksul soovime laenude mahtu ja hoiuseid kasvatada 2,5
miljardi ja fonde 600 miljoni euro võrra. Lisaks keskendume üha enam
rahvusvahelisele kasvule, eraldades oma finantsvahendajate ärisuuna. Soovime
asutada Ühendkuningriigis eraldi panga, kuid see eeldab vähemalt aasta kestvaid
ettevalmistusi ja kohalikult järelvalvelt loa saamist.

Kiire kasv iseloomustab ka 2021. aastat, kui laenumahud kasvavad 400 miljoni
euro võrra. Hoiuste mahu kasvu me selleks aastaks ette ei näe, kuivõrd 2020.
aasta lõpus olid finantsvahendajate hoiused jõudnud tasemele, kus ootame nende
stabiliseerumist. Tavaklientide hoiuste suurenemisele vastukaaluks vähenevad
hoiuseplatvormidelt võetud hoiuste mahud.

Fondide mahu vähenemine on seotud pensionifondidest lahkuvate klientidega
sügisel, ootame fondide mahtude taastumist senisele tasemele 2023. aastal.
Puhaskasumi kasvu 2021. aastal mõjutab pensionifondidest lahkuvate klientidega
seotud immateriaalse vara allahindlus, mis on mitterahavooline ja ei mõjuta
omavahendeid. Ilma selleta oleks kasum 46,2 miljonit eurot koos aastase kasvuga
16%. Lisaks on oluline märkida, et 2021. aastasse ei ole raskesti
prognoositavate sisendite tõttu planeeritud edukustasu, mida hea tootluse korral
on võimalik saavutada. 2020. aasta tulemustesse tõi edukustasu 6,2 miljonit
eurot.

Oleme pingutanud, et kasvu tagamiseks oleks LHV Pangal võimalikult tugev
pakkumine. Eraisikute puhul paneme rõhu kliendibaasi kasvatamisele ja klientide
aktiivsuse suurendamisele. Ettevõtete puhul keskendume laenuportfelli
kasvatamisele ning kaubanduse finantseerimise osakaalu suurendamisele.
Finantsvahendajate ärisuunal keskendume ettevalmistustele Ühendkuningriigis
panga loomiseks. LHV Kindlustuse puhul alustame tegevust, seades eesmärgiks
korrata panga edu. LHV Varahalduse poolt juhitud pensionifondides on esikohal
tugeva pikaajalise tootluse saavutamine."Finantsprognoos 2021-2025

Ühtlasi avalikustab AS LHV Group järgmise viie aasta finantsprognoosi. Prognoosi
kohaselt kasvavad grupi tulud järgneval viiel aastal keskmiselt 16%, samal ajal
kui kulud kasvavad keskmiselt 8% aastas. Prognoosi kohaselt jõuab LHV
konsolideeritud puhaskasum 27%-lise keskmise aastakasvuga 2025. aastaks ligi
108,5 miljoni euroni.

-------------------------------------------------------------------------------
 Võtmenäitajad                FP2021 FP2022 FP2023 FP2024 FP2025
-------------------------------------------------------------------------------
 Maksude-eelne kasum              49,3  62,7  78,1  98,4 123,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum                  41,7  54,1  68,1  86,0 108,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum ilma Varahalduse täiendava
 kulumita                   46,2  54,6  68,6  86,6 109,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Laenud                    2604  3058  3573  4120  4690
-------------------------------------------------------------------------------
 Hoiused                    4101  4746  5284  5924  6604
-------------------------------------------------------------------------------
 Fondide maht                 1221  1385  1630  1900  2138
-------------------------------------------------------------------------------
 Kulu/tulu suhe                49,6% 45,9% 42,7% 39,8% 37,0%
-------------------------------------------------------------------------------
 ROE (tulumaksueelne; omanike osa)      18,7% 20,5% 21,7% 22,9% 23,9%
-------------------------------------------------------------------------------
 Kapitali adekvaatsus             18,2% 18,6% 18,3% 19,4% 19,4%
-------------------------------------------------------------------------------

(* Ärimahud toodud miljonites eurodes)

Finantsprognoos näeb järgmiseks viieks aastaks ette kõikide oluliste ärimahtude
orgaanilist kasvu. Võrreldes 2020. aasta lõpuga suureneb hoiuste maht 60% 6,60
miljardi euroni ja laenuportfell 112% 4,69 miljardi euroni. Prognoos näeb ette
LHV juhitud fondide mahu taastumist senisele tasemele 2023. aastal ja 2025.
aasta lõpuks 39% kasvu võrreldes 2020. aastaga ehk 2,14 miljardi euroni.

Viie aasta jooksul on tulude kasv plaanitud oluliselt kiiremaks kulude kasvust.
Kulude puhul on arvestatud maksukulude suurenemisega. 2025. aastaks väheneb
kulu/tulu suhe 37%-ni. Aktsionäride tulumaksueelsel puhaskasumil põhineva
omakapitali tootluses saavutatakse eesmärgiks olev 20% tootlus prognoosi järgi
2022. aastal. Lisakapitali vajadus lahendatakse prognoosi järgi võlakirjade abil
kapitali kaasamisega.

Viie aasta jooksul võib ettevõte ja majanduskeskkond oluliselt muutuda.
Viieaastase prognoosi koostamisel on eeldusteks võetud majanduskeskkonna
kriisijärgne paranemine ning ärimahtude suurenemine, samal ajal kui
intressikeskkonnas olulisi muutusi ette ei nähta. Plaanis on arvestatud LHV
senise dividendipoliitika jätkumisega. Varahalduse finantsplaan võimalikku
edukustasu ei sisalda. UK tütarettevõtte puhul on prognoosis arvestatud ainult
asutamiskuludega järgmise kahe aasta jooksul, paralleelselt on arvestatud
olemasoleva filiaali finantsprognoosiga. LHV UK panga finantsprognoos tehakse
peale tegevusloa saamist, kui kohalik järelevalve on selleks loa andnud.LHV Group muudab 2021. aasta finantsplaani juhul, kui muutub tõenäoliseks
planeeritava puhaskasumi rohkem kui 10% ulatuses erinevus finantsplaanist. Viie
aasta prognoosi uuendab ettevõte taas 2022. aasta alguses või vajadusel koos
2021. aasta finantsplaani muudatustega.

Finantsplaanide tutvustamiseks korraldab LHV veebiseminaride keskkonna Zoom
kaudu investorkohtumise 16. veebruaril kell 9.00. Investoreil ja huvilistel
palume registreeruda aadressil https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_E2mO-
6iSStqis2_d9JrIRA.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus.
LHV-s töötab üle 520 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 259 000 klienti ja
LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 180 000 aktiivse kliendi. LHV
Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele
finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni
üle terve maailma.
Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)