Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 12 jaan 2021 08:30:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.12.2020
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS teenis detsembris 950 tuhat eurot müügitulu, mis
on 8 tuhat eurot rohkem kui novembris. Seoses kaubanduskeskuste turustuskulude
vähendamisega teenis fond detsembris puhast renditulu 21 tuhat eurot rohkem kui
kuu varem, kokku 954 tuhat eurot.

Fondi sõltumatu kinnisvarahindaja Colliers International viis detsembris läbi
kaks korda aastas korraliselt teostatava kinnisvarainvesteeringute hindamise,
mille tulemusel tõusis fondi kinnisvaraportfelli väärtus 0,4% (611 tuhat eurot).
Tänu  kinnisvarainvesteeringute  ümberhindluse  kasumile  oli  detsembris
tavapärasest  kõrgem  ka  fondi puhaskasum, ulatudes 1 347 tuhande euroni
(novembris  oli  fondi puhaskasum 616 tuhat eurot). Fondi tegelik varade
puhastootlus  oli  2020. aasta  4. kvartali  puhta  renditulu  baasil
finantsvõimendust arvestamata 8,0% aastas.

2020. aasta 12 kuu kokkuvõttes on EfTEN Real Estate Fund III AS auditeerimata
andmetel teeninud 10,7 miljonit eurot (2019: 9,5 miljonit eurot) müügitulu ja
8,5 miljonit eurot (2019: 7,0 miljonit eurot) EBITDA-d. Fondi konsolideeritud
puhas renditulu on 2020. aastal 10,1 miljonit eurot, mis on 16% rohkem kui
eelmisel aastal. Arvestades 12 kuu intressikulu ning laenude annuiteetmakseid,
on fond aasta jooksul teeninud 3,7 miljonit eurot vaba rahavoogu (eelmisel
aastal: 3,4 miljonit eurot). Hinnanguliselt oli Covid-19 negatiivne mõju fondi
2020. aasta rahavoole 0,5 miljonit eurot, s.t tavaolukorras oleks fond teeninud
dividendimaksete  aluseks olevat rahavoogu 14% rohkem. Hoolimata Covid-19
negatiivsest mõjust kontserni rahavoogudele, on fondi juhtkond 2020. aasta
tulemusega rahul. Kokkuvõttes eeldasime kevadel isegi suuremat üüritulu langust,
mis  portfelli  head  hajutatust  arvestades  jäi  siiski  suhteliselt
tagasihoidlikuks. Lisaks varasemale portfellile soetas fond 2020. aastal neli
uut kinnisvarainvesteeringut koguväärtuses 33,6 miljonit eurot, mis üüritulu
languse mõju fondi rahavoogudele veelgi enam lahjendas.

Fondi ning fondi tütarettevõtete kontodel on seisuga 31.12.2020 raha kokku 5,1
miljonit eurot. Arvestades fondi dividendipoliitikat, dividendide maksmisega
seotud tulumaksukulu, laenu eritingimustest tulenevat minimaalse raha jäägi
hoidmise kohustust ning lühiajalist likviidsusvajadust saaks fond maksta 2020.
aasta tulemuste alusel 2,8 miljonit eurot netodividende (66,3 senti aktsia
kohta). 2020. aastal maksis EfTEN Real Estate Fund III AS varasema aasta eest
dividende kokku 2,7 miljonit eurot (65 senti aktsia kohta). Dividendimakse saaks
fond teha pärast plaanitavat kevadist aktsiaemissiooni, millega eelisjärjekorras
on fondil kohustus refinantseerida emaettevõttele detsembris Pirita pansionaadi
soetuseks võetud laen summas 3,1 miljonit eurot. Nii dividendmakse suurus ja
ajastus kui ka plaanitava lisaemissiooni ärilised tingimused eeldavad fondi
üldkoosoleku heakskiitu. Fondi korraline üldkoosolek on plaanitud 15. aprillile
2021. aastal.

Fondi puhaskasum on 2020. aasta 12 kuu kokkuvõttes 3,3 miljonit eurot (2019*:
7,5 MEUR).  Väiksem  puhaskasum  on  seotud  fondi  kinnisvaraportfelli
allahindlusega, mis aasta peale kokku moodustab 3,4 miljonit eurot (2019. aastal
sai fond kinnisvaraportfelli üleshindluse kasumit summas 3,1 miljonit eurot).

EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud varade maht oli 31.12.2020 seisuga
150,4 miljonit eurot (31.12.2019: 132,8 miljonit eurot) ning omakapital 71,5
miljonit eurot (31.12.2019: 70,9 miljonit eurot).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.12.2020 oli
16,93 eurot, kasvades detsembris 1,5%. EPRA NAV oli seisuga 31.12.2020 18,07
eurot ning EPRA NAV kasvas detsembris 1,4%.

* 2019. aasta puhaskasumit on edasilükkunud tulumaksuarvestuse arvestuspõhimõtte
muutuse tõttu 260 tuhande euro võrra allapoole korrigeeritud.





Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 6559 515
E-mail: marilin.hein@eften.ee