Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 06 jaan 2021 08:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Tallinna Sadama strateegia uuendamine
Tekst
ASi Tallinna Sadam nõukogu kinnitas ettevõtte järgmise 5 aasta strateegia.
Strateegia  põhifookuses  on  ettevõtte  visiooni  -  saada  Läänemere
uuendusmeelseimaiks sadamaks, elluviimine; omanike ootuste ja dividendilubaduse
täitmine ning kõrge ärikultuuri ja kestliku arengu tagamine.

Olulise täiendusena on strateegiasse sügavamalt integreeritud kestliku arengu
põhimõtted   (https://www.ts.ee/kestlik-areng-ja-vastutustundlikkus/)   ja
pikaajalised eesmärgid kolmes valdkonnas - keskkond, majandus ja sotsiaalne
vastutus. Strateegia kokkuvõttega (https://www.ts.ee/strateegilised-eesmargid/)
saab tutvuda ettevõtte kodulehel

Kestliku arengu keskkonna valdkonna olulisim eesmärk on kliimaneutraalsuse
saavutamine  aastaks  2050. Esimese  sammuna kaardistati koostöös Tallinna
Tehnikaülikooli Mereakadeemia ekspertidega Tallinna Sadama grupi ökoloogiline
jalajälg ehk kasvuhoonegaaside (edaspidi KHG) heide ettevõtte sadamates ja
laevadel 2019. aasta andmete põhjal. Tallinna Sadama sadamates oli 2019 (sh
üürnike ja operaatorite tegevus, laevakülastused, transport) KHG heide 97 tuh
tonni CO(2) ekvivalendina, millest 53% moodustas laevakülastustest tekkiv heide.
Tallinna Sadama kontserni ettevõtete KHG heide ilma kolmandate osapoolteta oli
27 tuh tonni CO(2) ekvivalendina, millest suurim osa on seotud Eesti mandri ja
suursaarte vahel sõitvate parvlaevadega. Lisaks KHG heite mahu hindamisele
töötati välja olulisema mõjuga meetmed, mille rakendamise kaudu on võimalik
Tallinna Sadama KHG heidet vähendada. Nendest mitmed on ka juba kas osaliselt
kasutusel  või väljaarendamisel - kaldaelekter reisilaevadele Vanasadamas,
taastuvenergia kasutus, sadamatasude soodustused keskkonnasäästlikele laevadele,
mandri  ja  suursaarte  vahelises  liikluses ökonoomsete hübriidlahenduste
kasutusele võtmine ja ettevalmistused üleminekuks taastuvenergiat kasutavatele
täislahendustele jm.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a
müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot
ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Marju Zirel
Investorsuhete juht
+372 5342 6591
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)