Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 13 nov 2020 09:00:00 +0200
Manused
PRFoods-10004378611-en.pdf
PRFoods-10004378612-en.pdf
PRFoods-10004378613-en.pdf
PRFoods-10004378614-en.pdf
PRFoods-10004378615-en.docx
PRFoods-10004378616-en.docx
PRFoods-10004378617-en.docx
PRFoods-10004378619-et.pdf
PRFoods-100043786110-et.pdf
PRFoods-100043786111-et.pdf
PRFoods-100043786112-et.pdf
PRFoods-100043786113-et.docx
PRFoods-100043786114-et.docx
PRFoods-100043786115-et.docx
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS PRFOODS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA
Tekst
?AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna
linnaosa, Pärnu mnt 141, 11314; ISIN EE3100101031) juhatus teeb eesmärgiga
vältida  kogunemisi  COVID-19 pandeemia  ajal  aktsionäridele  ettepaneku
aktsionäride  otsuste  vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata vastavalt
äriseadustiku §?le 299(1).

Otsuste eelnõude kohta tekkivad küsimused palume saata e-posti aadressile
investor@prfoods.ee (mailto:investor@prfoods.ee) või AS PRFoods aadressile Pärnu
mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti hiljemalt 4.12.2020. Asjakohased küsimused ja
vastused  avalikustatakse  AS  PRFoods  koduleheküljel  www.prfoods.ee.
Hääleõiguslike  aktsionäride  nimekiri  fikseeritakse  4.12.2020 Nasdaq CSD
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Käesoleva teate avaldamise seisuga on
AS-i  PRFoods aktsiakapital 7 736 572 eurot. AS?il PRFoods on 38 682 860
lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle. Hääletada on võimalik
perioodil 7.12.2020 kuni 13.12.2020 (k.a). Kui aktsionär jätab hääletamata,
loetakse,  et ta hääletas otsuse vastu. Hääletussedel on kättesaadav AS
PRFoods koduleheküljel www.prfoods.ee.

Aktsionäril on oma hääle andmiseks järgmised võimalused:

(i) Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja
digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud
hääletussedeli  edastamisega  e-posti  teel  aadressile investor@prfoods.ee
hääletusperioodi jooksul.
(ii) Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja
omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega
AS PRFoods kontorisse aadressil Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti selliselt,
et see jõuab kohale hiljemalt kell 17:00, 11.12.2020.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-posti teel edastatav
hääletusvorm  digitaalselt  allkirjastada.  Paberkandjal  allkirjastatud ja
skaneeritud  hääletussedeli  edastamisel  e-posti  teel  või  paberkandjal
allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga
edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt
pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev).
Aktsionäri esindajal tuleb edastada täiendavalt kehtiv kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada
volikirja blanketti, mis on kättesaadav AS PRFoods veebilehel www.prfoods.ee.
Välisriigis  registreeritud  juriidilisest isikust aktsionäri puhul palume
edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub
esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema
inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga
võrdsustatud ametiisiku poolt.

Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste osas on
järgmised:

 1.        AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta aruande kinnitamine

AS-i PRFoods nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta
aruanne.

 2.        AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta kahjumi kinnitamine ja kahjumi
katmise otsustamine

AS-i PRFoods nõukogu ettepanek on kinnitada 2019/2020 majandusaasta kahjum
summas 1 718  tuhat eurot ning katta kahjum järgmiselt:

      a) eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt 66 tuhat eurot;

      b) kohustusliku reservkapitali arvelt 51 tuhat eurot;

      c) ülekursi arvelt 1 601 tuhat eurot.

 3. Audiitori nimetamine 2020/2021 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

AS-i  PRFoods  nõukogu teeb ettepaneku kinnitada AS-i PRFoods 2020/2021
majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082)
ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga
sõlmitavale lepingule.

Käesoleva  teate  avaldamisest  arvates on aktsionäridel võimalik tutvuda
üldkoosoleku  materjalidega,  otsuste  eelnõudega  ning muude üldkoosoleku
dokumentidega AS-i PRFoods kodulehel aadressil www.prfoods.ee ja NASDAQ CSD SE
Eesti filiaali kodulehel www.nasdaqbaltic.com.

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja AS
PRFoods veebilehel hiljemalt 18.12.2020.


Indrek Kasela
AS PRFoods juhatuse liige