Teate vaade
Ettevõte Coop Pank aktsiaselts
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Uute aktsiate emiteerimine
Avaldamise aeg 14 okt 2020 13:59:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Optsiooniprogrammiga seotud aktsiakapitali suurendamine
Tekst
Coop Pank AS (edaspidi: Pank) nõukogu otsustas 14. oktoobril 2020 suurendada
Panga aktsiakapitali 795 734,54 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel.
Aktsiakapitali  suurendamise  otsus võeti vastu Panga 11. detsembri 2017
üldkoosoleku  otsusega  kinnitatud  optsiooniprogrammi  raames  väljastatud
optsioonide realiseerimise võimaldamiseks viidatud otsuses määratud tingimustel.
Aktsiakapitali suurendamine toimub kooskõlas Panga põhikirja punktiga 3.3.5.

Nõukogu otsused:

 1. Suurendada Panga aktsiakapitali 795 734,54 euro võrra, mille tulemusena
  suureneb Panga aktsiakapital 60 960 316,90 eurolt 61 756 051,44 euroni.
 2. Aktsiakapitali suurendamine toimub uute aktsiate (ISIN kood: EE3100007857)
  emiteerimise teel. Aktsiakapitali suurendamise käigus lasta välja kuni
  1 167 700 uut Panga lihtaktsiat arvestusliku väärtusega 0,6814546 eurot ühe
  aktsia kohta. Pärast aktsiakapitali suurendamist on Pangal kokku 90 623 866
  nimiväärtuseta lihtaktsiat. Panga aktsiakapitali suurendamisega seoses ei
  teki Panga lihtaktsiatega seoses mistahes erisusi või eriõigusi.
 3. Vastavalt Panga 28. mai 2020 aktsionäride üldkoosolekul päevakorrapunktis nr
  5 vastu võetud otsusele kuulub väljalastavate uute aktsiate märkimise
  eesõigus Panga töötajatele, kellele laieneb 11. detsembri 2017 Panga
  üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ning kellega Pank
  on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud (optsioonisaajad). Vastavalt
  Panga 28. mai 2020 üldkoosoleku otsusele on seniste aktsionäride uute
  aktsiate märkimise eesõigus aktsiate osas, mis lastakse välja
  optsioonisaajatele vastavalt põhikirja punktile 3.3.5. Panga
  aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks, välistatud.
 4. Märkimise eesõiguse teostamise tähtaeg ja uute väljalastavate aktsiate
  märkimise aeg on 22. oktoobrist 26. oktoobrini 2020.a.
 5. Ühe aktsia väljalaskehind on 0,7305 eurot ühe aktsia kohta, millest
  0,6814546 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,0490454 eurot on
  ülekurss.
 6. Aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate eest tasumine toimub täies
  ulatuses rahaliste sissemaksetega.
 7. Anda Panga juhatusele õigus tühistada uued aktsiad, mida ei ole märkimisaja
  jooksul märgitud (ning märkimata jäänud aktsiatele vastavas ulatuses ka
  aktsiakapitali suurendamine) või pikendada märkimise aega. Juhatus võib
  eelnimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu (või
  täiendava märkimisaja andmisel sellise täiendava tähtaja möödumisel). Kui
  Panga juhatus tühistab märkimata aktsiad 15 päeva jooksul märkimisaja
  lõpust, loetakse märkimine kehtivaks ja õnnestunuks ning Eesti väärtpaberite
  registris ning äriregistris registreeritakse aktsiakapitali suurendamine
  optsioonisaajate poolt märgitud ulatuses vastavalt Panga juhatuse otsuses
  märgitule.
 8. Aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastavad uue aktsiad annavad õiguse
  dividendidele alates 1. jaanuaril 2020 alanud majandusaasta eest.
 9. Panga juhatusel korraldada uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna börsi
  Balti Põhinimekirjas.

Eesti  kapitalil  põhinev  Coop  Pank  on üks viiest Eestis tegutsevast
universaalpangast.  Pangal on 78 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank
kasutab  jaekaubanduse  ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob
igapäevased  pangateenused  inimeste  kodu lähedale. Panga strateegiliseks
omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub
330 kauplust.

Lisainfo:
Katre Tatrik
Kommunikatsioonispetsialist
Tel: +372 5151 859
E-mail: katre.tatrik@cooppank.ee