Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 11 sept 2020 16:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS ESTEVE kohtuvaidluse lõppemine Vanasadama sildumisteenuse lepingu lõpetamise osas
Tekst
ASil Tallinna Sadam (edaspidi: ?Tallinna Sadam") on kolm omavahel seotud
kohtuvaidlust  ASiga  ESTEVE  (edaspidi:  ?ESTEVE"),  millest  üks lõppes
07.09.2020.  Vaidluste sisu on täpsemalt kirjeldatud Tallinna Sadama 17.01.2020
avaldatud                              börsiteates
(https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=918288&me
ssageId=1157182). Harju Maakohtus on menetluses ESTEVE ASi poolt 19.12.2019
esitatud hagi (edaspidi: ?hagi 1") Tallinna Sadama vastu Vanasadama ja Paldiski
Lõunasadama sildumisteenuste lepingute väidetavalt alusetust ennetähtaegsest
lõpetamisest tekkinud saamata jäänud tulu hüvitamiseks kokku summas 379 768
eurot, millele lisanduvad viivised. Hagi 1 põhineb ESTEVE poolt Harju Maakohtule
26.08.2016 esitatud hagiavaldusel (edaspidi: ?hagi 2") Paldiski Lõunasadama ja
29.08.2016 esitatud   hagiavaldusel   (edaspidi:   ?hagi  3") Vanasadama
sildumisteenuste  lepingute kehtivuste tuvastamise nõudes, kuna ESTEVE ei
nõustunud  lepingute  Tallinna  Sadama  poolse  erakorralise ennetähtaegse
ülesütlemisega pidades seda põhjendamatuks.

15.01.2020 võttis Tallinna Ringkonnkohus hagi 3 osas vastu otsuse, kus jättis
ESTEVE hagiavalduse Tallinna Sadama vastu Vanasadama sildumisteenuste lepingu
kehtivuse tuvastamise nõudes rahuldamata ja kohtukulud ESTEVE kanda. ESTEVE
kaebas nimetatud otsuse kassatsiooni korras edasi Riigikohtusse. 07.09.2020
otsustas Riigikohtu tsiviilkolleegium jätta kassatsioonkaebus menetlusse võtmata
ning sellega on vaidlus hagi 3 osas lõppenud. Hagi 1 kogusummast (379 768 eurot)
on hagiga 3 ehk Vanasadamas osutatud sildumisteenustega seotud 226 293 eurot.
Hetkel on hagi 1 osas menetlus peatatud. Hagi 2 on jätkuvalt Harju Maakohtu
menetluses.

Tallinna Sadama on ESTEVE hagidega seotud võimaliku hüvitisnõude katteks alates
2017. aastast  moodustanud kulureservi. Seoses hagi 3 vaidluse lõppemisega
tühistab Tallinna Sadam 2020. a III kvartalis hagi 3 eeldatud mõju ulatuses
varasemalt moodustatud kulureservi.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a
müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot
ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
+372 5342 6591
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)