Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 07 sept 2020 09:00:00 +0300
Manused
EkspressGr-10004160371-en.pdf
EkspressGr-10004160372-en.pdf
EkspressGr-10004160373-en.pdf
EkspressGr-10004160374-en.pdf
EkspressGr-10004160375-en.docx
EkspressGr-10004160376-en.docx
EkspressGr-10004160377-en.docx
EkspressGr-10004160378-en.pdf
EkspressGr-100041603710-et.pdf
EkspressGr-100041603711-et.pdf
EkspressGr-100041603712-et.pdf
EkspressGr-100041603713-et.pdf
EkspressGr-100041603714-et.docx
EkspressGr-100041603715-et.docx
EkspressGr-100041603716-et.docx
EkspressGr-100041603717-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Tekst
ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Parda 6, 10151 Tallinn)
juhatus  kutsub  kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub
29.09.2020. a algusega kell 10.00 ASi Ekspress Grupp asukohas Tallinnas Parda 6
VI korrusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9.30 koosoleku
toimumiskohas.

Juhatus palub aktsionäridel arvestada, et koroonaviiruse põhjustatud COVID-19
haiguse tõttu on soovitatav minimeerida füüsiliste kogunemiste ulatust ning
nendest osavõttu. Seetõttu soovitab juhatus aktsionäridel hääletada üldkoosoleku
päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid elektrooniliselt
enne üldkoosolekut ning üldkoosolekul füüsiliselt mitte osaleda.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäridel täita hääletussedel, mis on
lisatud  üldkoosoleku  kokkukutsumise  teatele  nii  Nasdaq  Balti  börsi
(https://nasdaqbaltic.com/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LkCE02RXdFwE9joK6UO3K9ie4IocDSdwC7h_
l0qVN05TDLqRFzOX-n6V7G14FVs5mCXcekLzvlj_SfEi1R6SEB4uVu7NHaN5n8zEH8BupNE=))  kui
ka  Ekspress Grupi kodulehel, ning edastada see e-posti teel aadressile
egrupp@egrupp.ee (mailto:egrupp@egrupp.ee) hiljemalt 28.09.2020. a kella 16.00-
ks kas

 1. digitaalselt allkirjastatuna

või

 1. omakäeliselt allkirjastatuna ja skaneerituna koos koopiaga isikut tõendava
  dokumendi isikuandmetega leheküljest.

Aktsionäri volitatud esindajal tuleb edastada lisaks hääletussedelile kehtiv
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles.
Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Ekspress Grupi
veebilehel  https://egrupp.ee/.  Juhul,  kui  aktsionäriks  on välisriigis
registreeritud juriidiline isik, palume edastada koos hääletussedeliga koopia
vastava välisriigi äriregistri kehtivast väljavõttest, millest nähtub esindaja
õigus  aktsionäri  esindada  (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema
inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga
võrdsustatud ametiisiku poolt.

Elektroonilise hääletamise täpsem kord on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise
teatele eelnimetatud veebilehtedel.

Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on erakorralise üldkoosoleku
päevakord järgmine:

 1. 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimine ja
  aktsionäride 13.06.2017. a üldkoosoleku otsuse muutmine
 2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine 13.06.2017. a kinnitatud
  aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate osas
 3. Põhikirja muutmine
 4. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine

ASi  Ekspress  Grupp juhatus teeb aktsionäridele päevakorrapunktide kohta
järgmised ettepanekud.

1. 13.06.2017. a  kinnitatud  aktsiaoptsiooniprogrammi  realiseerimine  ja
aktsionäride 13.06.2017. a üldkoosoleku otsuse muutmine

Kiita heaks järgmised optsiooniprogrammi täitmiseks vajalikud tegevused.

1.1. Ekspress Grupp emiteerib kuni 1,3 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega
0,6 eurot aktsia. Aktsiad emiteeritakse nõukogu valitud optsiooniprogrammi
korraldajale.
1.2. Ekspress Grupp sõlmib optsiooniprogrammi korraldamise lepingu nõukogu
valitud usaldusväärse kolmanda isikuga (optsiooniprogrammi korraldaja). Lepingu
alusel kohustub optsiooniprogrammi korraldaja omandama nominaalhinnaga Ekspress
Grupi optsiooniprogrammi täitmiseks emiteeritud aktsiad ning need kokku lepitud
tingimustel ja nominaalhinna eest Ekspress Grupile tagasi võõrandama.
1.3. Muuta ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku 13.06.2017 otsuse punkti
4.10 ning sõnastada see järgmiselt:

4.10. Aktsiaoptsioonide täitmiseks  omandab  aktsiaselts  perioodil  alates
käesoleva  otsuse  vastuvõtmisest  kuni  01.04.2021. a  optsiooniprogrammi
korraldajalt kuni 1,3 miljonit oma aktsiat. Oma aktsiate omandamise miinimum- ja
maksimumhind on aktsiate nominaalhind. Aktsiate eest tasutakse varast, mis
ületab aktsiakapitali ja reservkapitali, ning aktsiad ei tohi olla koormatud
kolmandate isikute õigustega.

2. Aktsionäride märkimise  eesõiguse  välistamine  13.06.2017. a  kinnitatud
aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate osas

Välistada   aktsionäride  eesõigus  märkida  13.06.2017. a  kinnitatud
aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavaid aktsiaid.

3. Põhikirja muutmine

Lisada põhikirja punkt 5.9 järgmiselt:

5.9. Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul põhikirja redaktsiooni kehtima
hakkamisest suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni 780 000
(seitsmesaja kaheksakümne tuhande) euro võrra.

4. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp aktsiaoptsiooniprogramm perioodiks 2021-2023.


Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse
seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 22.09.2020. a arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigi ASi Ekspress Grupp erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega,
sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel
www.egrupp.ee  (http://www.egrupp.ee)  ja  Nasdaq  Balti  börsi  lehel
(https://nasdaqbaltic.com/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LkCE02RXdFwE9joK6UO3K9ie4IocDSdwC7h_
l0qVN05TDLqRFzOX-n6V7G14FVs5mCXcekLzvlj_SfEi1R6SEB4uVu7NHaN5n8zEH8BupNE=)).

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp
tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest,
võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle,
või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse
kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu
hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 26.09.2020, esitades
selle e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee (mailto:egrupp@egrupp.ee).

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 7.09.2020. a seisuga 17 878 104,60 eurot.
Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust
ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 17 527 oma aktsiat.

Erakorralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

 * Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või
  ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument
  ja volitusi tõendav kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis dokument
  eesti või inglise keeles.
 * Välismaise juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada koopia vastava
  välisriigi äriregistri kehtivast väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus
  aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema
  ingliskeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või
  vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.
 * Aktsionäri volitatud esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv volitusi tõendav
  kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis dokument eesti või inglise
  keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav
  Ekspress Grupi veebilehel (https://egrupp.ee/grupist/juhtimine/aktsionaride-
  uldkoosolek/). Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja
  määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel
  aadressil egrupp@egrupp.ee (mailto:egrupp@egrupp.ee) või toimetades eespool
  nimetatud dokumendi(d) ASi Ekspress Grupp kontorisse Parda 6, Tallinn
  10151, VI korrus (tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 28.09.2020.
  a kell 16:00.

Posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

AS Ekspress Grupp jätab endale õiguse üldkoosolek ära jätta, kui selgub, et
riiklikult rakendatud uute piirangute tõttu või muul põhjusel ei ole koosoleku
läbiviimine mõistlikult võimalik.

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee (mailto:mariliis.ryytsalu@egrupp.ee)

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning
trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern
elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress
Grupp, mis alustas tegevust 1989. aastal, annab tööd 1700 inimesele, omab
juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades, annab kõige populaarsemaid päeva- ja
nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.