Teate vaade
Ettevõte AS Trigon Property Development
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 31 aug 2020 11:42:20 +0300
Manused
TrigonProp-10004149031-en.pdf
TrigonProp-10004149033-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2020. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused
Tekst
Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.06.2020 seisuga
omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21 hektari
suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja
logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid
tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS
arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda
omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas
läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks
projektiks.

2020. aasta teises kvartalis müüdi 0,7 hektariline kinnistu hinnaga 65 000
eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.06.2020 kajastab
täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2020.
aasta esimese poolaasta puhaskahjum -10 569 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta
-0,00235 eurot.

Seisuga 30.06.2020 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku
2 133 350 eurot. Ühingu omakapital oli 2 132 892 eurot, mis moodustas 99,98%
bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

+-----------------------------------------------+------------+------------+
| EUR                      | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
+-----------------------------------------------+------------+------------+
| Raha                     |  155 438 |  150 007 |
+-----------------------------------------------+------------+------------+
| Nõuded ja ettemaksud             |   2 506 |   7 381 |
+-----------------------------------------------+------------+------------+
| Käibevara kokku                |  157 944 |  157 388 |
+-----------------------------------------------+------------+------------+
| Kinnisvarainvesteeringud           | 1 975 406 | 2 036 000 |
+-----------------------------------------------+------------+------------+
| Põhivara kokku                | 1 975 406 | 2 036 000 |
+-----------------------------------------------+------------+------------+
| AKTIVA KOKKU                 | 2 133 350 | 2 193 388 |
+-----------------------------------------------+------------+------------+
| Võlad ja ettemaksed              |    458 |   49 927 |
+-----------------------------------------------+------------+------------+
| Lühiajalised kohustused kokku         |    458 |   49 927 |
+-----------------------------------------------+------------+------------+
| Kohustused kokku               |    458 |   49 927 |
+-----------------------------------------------+------------+------------+
| Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses     | 2 299 020 | 2 299 020 |
+-----------------------------------------------+------------+------------+
| Ülekurss                   |  226 056 |  226 056 |
+-----------------------------------------------+------------+------------+
| Kohustuslik reservkapital           |  287 542 |  287 542 |
+-----------------------------------------------+------------+------------+
| Jaotamata kahjum               |  -679 726 |  -699 157 |
+-----------------------------------------------+------------+------------+
| Omakapital kokku                              | 2 132 892 | 2 143 461 |
+-----------------------------------------------+------------+------------+
| PASSIVA KOKKU                 | 2 133 350 | 2 193 388 |
+-----------------------------------------------+------------+------------+

Lühendatud koondkasumiaruanne

+------------------------------------------+-------------+-------------+
| EUR                   | 2020 6 kuud | 2019 6 kuud |
+------------------------------------------+-------------+-------------+
| Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist |    4 405 |      0 |
+------------------------------------------+-------------+-------------+
| Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud |   -6 335 |   -7 311 |
+------------------------------------------+-------------+-------------+
| Brutokahjum               |    1 930 |   -7 311 |
+------------------------------------------+-------------+-------------+
| Üldhalduskulud              |   -8 646 |   -8 804 |
+------------------------------------------+-------------+-------------+
| Ärikahjum                |   -10 576 |   -16 115 |
+------------------------------------------+-------------+-------------+
| Neto finantstulu (-kulu)         |      7 |      3 |
+------------------------------------------+-------------+-------------+
| PERIOODI PUHASKAHJUM           |   -10 569 |   -16 112 |
+------------------------------------------+-------------+-------------+
| PERIOODI KOONDKAHJUM           |   -10 569 |   -16 112 |
+------------------------------------------+-------------+-------------+

Rando Tomingas
Juhatuse liige
+372 667 9200