Teate vaade
Ettevõte Admiral Markets AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 31 juuli 2020 10:17:37 +0300
Manused
AdmiralMar-10004002081-en.pdf
AdmiralMar-10004002083-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Admiral Markets AS 2020. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused
Tekst
Admiral Markets AS teenis 2020. aasta I poolaastal ettevõtte ajaloo suurima
käibe- ja kasumirekordi

Admiral Markets AS-i jaoks oli 2020. aasta I poolaasta kogu tegevusaja edukaim.
Ettevõtte püstitas 19 aasta suurima käibe- ja kasumirekordi. Admiral Markets AS-
i kauplemistegevuse netotulu kasvas 2020. aasta esimesel poolel 31,6 miljoni
euroni. Admiral Markets AS-i emaettevõtte Admiral Markets Group AS vastav
näitaja oli 37,9 miljonit eurot. Admiral Markets AS-i puhaskasum kasvas 2019.
aasta I poolaastaga võrreldes 2022% ning Admiral Markets Group AS-i puhaskasum
1321%.

Admiral Marketsi tegevjuht Sergei Bogatenkov ütles, et vaatamata I poolaastat
defineerinud COVID19-st põhjustatud eriolukorrale terves maailmas, suutsid nad
ettevõttena olla paindlikud ja reageerisid kiiresti, viies nii Tallinnas asuva
peakontori kui ülejäänud riikides asuvad esindused paari päevaga kodukontori
töörezhiimile. "Kõige olulisem oli tagada meie inimestele turvaline keskkond.
Kuna meie äritegevus toimub online-maailmas, saime jätkata tavapärase
töörütmiga, et pakkuda klientidele meid valdkonna liidrina iseloomustavat
kõrgetasemelist kliendisuhtlust ja personaliseeritud kauplemis- ning
investeerimiskogemust," kirjeldas Bogatenkov.

Lisaks läbi aegade suurimale käibe- ja kasumirekordile, püstitas ettevõte ka
uute klientide arvu rekordi, mis kasvas grupi tasemel võrreldes eelmise aasta
sama ajaga 260%. "Admiral Markets on tänaseks finantsiliselt turvaline ettevõte,
pakkudes oma klientidele edukat partnerlust. Meie fookus on suunatud klientide
arvu tugevale kasvule. Digitaalselt arenenud ettevõttena on üheks edu toonud
põhjuseks kindlasti meie IT-arendused. Nende seast on kõnekaim uus
kauplemisrakendus, mis võimaldab klientidele varasemast veelgi enam
isikupärastatud  native-kauplemiskogemust," selgitas tegevjuht. Lisaks näitas
Admiral Markets suurepäraseid tulemusi Lõuna- ja Lääne-Euroopas, kus nii
klientide kui nende varade kasv ületas ootusi.

Sergei Bogatenkovi sõnul oli eriolukorrast põhjustatud sotsiaalse distantsi
hoidmine proovikivi kõigi jaoks, kuid ettevõtte töötajad olid äärmiselt
pühendunud, mõistes olukorra tõsidust ja enesejuhtimise vajalikkust. "Ma olen
meie meeskonnale südamest tänulik, sest tänu neile oli esimene poolaasta
ärilises mõistes läbi aegade edukaim."

Admiral Markets kasvatas esimesel poolaastal märkimisväärselt tuntust ka
kaubamärgina. Edaspidi leiab Tallinna Lennart Meri lennujaamas väravas number 5
Admiral Marketsi nimelise lennuvärava. "Admiral Marketsit iseloomustavaks
märksõnaks on kvaliteet. Just sellist kauplemis- ja investeemiskogemust pakume
oma klientidele ning see on toonud meile tunnustuse rahvusvahelistelt
finantsasutustelt. Tänaseks oleme võitnud üle 40 rahvusvahelise auhinna meie
pakutava teenuse, kvaliteedi ja panuse eest finantsalase hariduse edendamisse,"
ütles Bogatenkov.

Finantsseisundi aruanne

 (tuhandetes eurodes)                30.06.2020       31.12.2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Varad

 Nõuded krediidiasutustele                 25 881       19 757

 Nõuded investeerimisühingutele             9 533      6 786

 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi
 kasumiaruande                     11 915      9 759

 Laenud ja nõuded                    6 842      3 983

 Muud varad                       1 098       912

 Pikaajalised investeeringud               4 180        0

 Materiaalne põhivara                  1 365      1 283

 Kasutusõigusega vara                  4 447      4 059

 Immateriaalne põhivara                  546       630

 Varad kokku                      65 807      47 169
-------------------------------------------------------------------------------


 Kohustused

 Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega
 läbi kasumiaruande                    133        66

 Võlad ja ettemaksed                   2 739      2 349

 Allutatud võlakirjad                   1 827      1 827

 Rendikohustis                      4 584      4 145

 Kohustused kokku                    9 283      8 387
-------------------------------------------------------------------------------


 Omakapital

 Aktsiakapital                      2 586      2 586

 Kohustuslik reservkapital                 259       259

 Jaotamata kasum                    53 679      35 937

 Omakapital kokku                    56 524      38 782
-------------------------------------------------------------------------------


 Kohustused ja omakapital kokku             65 807      47 169Koondkasumiaruanne

 (tuhandetes eurodes)                  6 kuud 2020 6 kuud 2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Netokasum  klientidega  ja  likviidsuspakkujatega
 kaubeldavatelt  finantsvaradelt  õiglases väärtuses
 muutustega läbi kasumiaruande                39 878   14 940

 Vahendustasu tulu                        57     20

 Komisjoni- ja vahendustasu kulu               -8 338   -5 352

 Muud kauplemistegevusega seotud tulud              12     22

 Muud kauplemistegevusega seotud kulud             -18     -9

 Kauplemistegevuse netotulu                 31 591    9 621
-------------------------------------------------------------------------------
 Muud tulud                           611     421

 Muud kulud                          -237     -10

 Intressitulu  vastavalt  efektiivse  intressimäära
 meetodile                            48     34

 Muud samalaadsed intressitulud                 98     82

 Intressikulu                         -122     -75

 Netokasum valuutakursi muutustest               -250     87

 Tööjõukulud                         -3 950   -3 343

 Tegevuskulud                        -7 855   -5 170

 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum          -292    -254

 Kasutusõigusega vara kulum                  -263    -170

 Kasum enne tulumaksu                    19 379    1 223
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaks                           -266    -311

 Aruandeperioodi kasum                    19 113     912
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi koondkasum                 19 113     912
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta       47,31    2,26
-------------------------------------------------------------------------------

Admiral    Markets    AS-i    aruanded    on    kättesaadavad
aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ZQatyQyjlw0qgRfE2ideeY2I3CHjJPYPEnNm
3glVCIwAYwI2CiPisAFzvtIK211MEa4Nv4czpBr7cr_NVxDcLgfHRfXlcfqhzh-ibVX1-
7_8Rjcya8uy0xkYNfUwfX1t4Yxm6De1ab1MC_W7npQyqfrRr-
cUe376eOhtEsKBYloGGIbS3TlLwQ8eTPeJ067eVZvzH1BRlNVXOvsZBMg4nc1rnAlFadKuDa_RE3rxbG
Wq6XRhSceKY7_waSGiXJ-
tvhRlSB6UeA2U1awSNVjbyVc3TxnmCNPaU5Axl5MLu9ZY5WtsMNO_ceUfCaMBAg18WdE6T4nZ1ohZGSK
qv0NBOn63qm9G6uaL1uYg0DeJcQgqLIQJeLa23spAslXvwBqaXW3QoOZVE1xzJZ3qmQVfX9PM9hgPJBc
z-gH-2QDugCCSYoutVdEDpfGL0nQ1XGUzv7Td0ccAGQChhvSIMsgU-
i7QkR2Zr7b_32d9cHG_p6zmCghigMhdWcuvJxS_mvJYWyO6R2D2vuw1mHVdSuU_PwPike_03ktUk95B4
vhpX-BPn8-
2J3wygnAuaDTgdXArAV2zyEj02IWRnYQK0EZkfpfv54x1PKg9_PeduMAqjPp5baJKDUpmvXs9_YsXii4
tFZDPLlYcWyBe9UdCx1atgJNAkkGdi1VTcZnpGLOlMZ4x8qLLR2RZ7_yfisp_bw2oGX7LHvPcB7Dja3M
WBvUGWpsR8P_arnzBPn0CZln8NJA=)reports
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=iLx96Xfj12vPxrFkGaWzsQRzIcI8NrgebRmn
4nbk3EA9WfZPAGScOt28SaW_8O4fw6lVwyVQbijh1VtxU2EpoxK2U4dGjhGBbiKWL1zj88K3E1uy3h8N
NWEb-E4XC51vhukiEdlb15ZW5dboNBarO7D5pLR-
URNrCoVUUq_vaM_yUgUHqUUa_ateHoKDUBuEbqNf1eks9-0M1LeFjXLtWtBmstFJYbUaiQ2-
RYSYQMGAd1oPIlkMhMxsYDYSvmCNvIImC6B1HPOBi6PQVnkaN4xWPOU-
lDRRCWxN4CJbVapcEs8IvZvdSonhllBG-
9aAWHpkGp8doYpoP6OsG_Zqsu3Hyxa6h7pzZBMcljCYXrgPLX-ibEjxZV-eDy_3CxxX6GQgUwB1h-
hHdMKPnhQfqdLhXZdM9uTm_Fq6pOh3oZl0i24EdBgDHu2jw2bCnKjrb3imovhqGaxoZLAwBIq2eI6Pur
XtgG0aI6JjXGINW4E=)/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ktuOVlgsk49xGxMYx_42Vc1PDZidCmVedmpz
SHnqFAunZZcd9mVts18N0H299fPoCT5N1hMry8mCYn6lJl9-
WHWTLlMdyt0qenmbn6AvwvDb73pBO7ZjXqrG-
i1yf7dPUoB7nlk8Bv5XGsEwls2--p4hKmYPKzAcxHRn14fXjJ9y1xk9iiYRN9sR182kH4yaiOnFG35dW
9fwoa6_D8k9CpE4uzRWdxhxeoDWTbAkxqMcsbZQ6suy7ln-Tu0pAopcdtZcpnB25LP39x3ue_ICFE7c4
dZR66rG6Xx9zUQ0xINV7knmggUrXCfqw1wrNlgCfatl__1d-MYeNRBmi1m54GOv41daTmkhTgjuTr_U3
MS2RKBD6N4LUu0UKDp8FP9oVS0LkUMeJD3G4LP5dmW5Xbjqi5r5DNso9HHbMgtYiz71VpMe6fw8tqcmU
-uRG6_p-n9T1WTWcFlU2ABmxdG4Qg==).

Admiral Markets on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse
klientidele võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka
börsil noteeritud instrumente. Alates asutamisest 2001. aastal on Admiral
Markets  oma  haaret  pidevalt  laiendanud ning tegutseb täna kohalikule
regulatsioonile alluvate ettevõtete kaudu terves maailmas.

Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admiral Markets Group
AS-i tütarettevõtte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti
Finantsinspektsiooni  tegevusloa  alusel  Euroopa  Liidus  ning  Euroopa
Majanduspiirkonna riikides. Admiral Markets Group AS on oma reguleeritud
investeerimisühingutest tütarettevõtete kaudu füüsiliselt esindatud 19 riigis
ning omab kliendiportfelli enam kui 135 riigis.

Lisainfo:
Kaia Gil
Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht
kaia.gil@admiralmarkets.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8WXBMZ11hzQyZzB2KEKBUYsFp7nLX6inegc9
hk7dlsshUc-
XfIhmi1b_re0eaTMqLDsiSyt8KsKEgKQHQtmjCmIUB7mcKuqxNSMe7ToID4idUmfU7yxTMj1NLAJvhqJ
R)
+372 53 413 764