Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 31 juuli 2020 08:00:00 +0300
Manused
EkspressGr-10004000781-en.pdf
EkspressGr-10004000783-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Ekspress Grupp: 2020. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
ASi Ekspress Grupp 2020. aasta II kvartali müügitulu oli 13,9 miljonit eurot,
mida on 20% vähem kui eelmine aasta samal ajal. I poolaasta müügitulu oli 29,6
miljonit, mis on 10% väikesem võrreldes 2019. aastaga. Kontserni II kvartali
tulemust mõjutasid oluliselt koroonaviiruse levikuga kaasnenud kriisikuud, kus
kontserni reklaamitulud vähenesid peamiselt Eestis ja Lätis ca 19% võrreldes
eelmise aastaga. Kõige enam on COVID-19-st tingitud eriolukord mõjutanud aga
Läti piletimüügiplatvormi tegevust ja reklaamimüüki digitaalsetel väliekraanidel
nii Eestis kui ka Lätis. Nende valdkondade müügitulud olid II kvartalis
minimaalsel tasemel.

Kontsern  reageeris  kriisile kiiresti. Vähendasime kulubaasi (sh palkade
vähendused  pea  kõikides  ettevõtetes) ja taotlesime erinevaid riiklikke
abimeetmeid, et leevendada olukorda ning hoida ära töötajate koondamisi. Kui
reklaamitulud näitasid II kvartalis juba taastumise märke, siis üritustega
seotud piirangud mõjutavad piletiäri tegevusmahtusid veel mitmeid kuid, mis ei
luba oodata olukorra kiiret taastumist varasemasele tasemele.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA)
oli II kvartalis 1,65 miljonit eurot, mis on 0,01 miljonit eurot rohkem
võrreldes 2019. aasta II kvartaliga. EBITDA oli I poolaastal kokku 2,33 miljonit
eurot, olles kasvanud 3% võrdluses eelmise aastaga.

Majanduslanguse  olukorras  juhindusime  kontserni pikaajalisest digitulude
kasvatamise ambitsioonist. Oleme digitulude kasvatamise osas seatud eesmärke
täitmas:  II  kvartali lõpuks moodustasid digitaalsed tulud 68% kontserni
meediasegmendi müügituludest ning 46% kontserni kogukäibest. Eelmise aasta
esimesel poolaastal olid vastavad numbrid 66% ja 42%.

2020. aasta II kvartalis kasvas tugevalt Ekspress Grupi meediaväljaannete
digitellimuste hulk ja jõudis Balti riikides kokku 63 tuhande tellijani, mis
26% enam võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga. 2020. aasta II kvartali lõpuks
moodustas  Ekspress Grupi väljaannete digitellimuste arv Eestis 53% Eesti
Meediaettevõtete Liidu poolt avaldatavast kogu turu mahust. Digitellijate kasv
näitab  selgesti,  et  suudame pakkuda oma lugejatele nii tava- kui ka
kriisiolukorras usaldusväärset ajakirjandust. Trendile ennab hoogu kogu maailmas
toimuv nn digipööre, kus tarbijad on järjest rohkem valmis maksma hea video-,
audio- või tekstisisu eest.

Kontserni II kvartali puhaskasumiks kujunes 0,58 miljonit eurot, mida on
võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,23 miljonit eurot enam. I poolaasta
kahjumiks  kujunes 0,16 miljonit eurot, mis on 0,10 miljonit eurot vähem
võrreldes eelmise aastaga.

Kontsern suutis vaatamata kriisikuudele parandada likviidsust. Kontsernil on I
poolaasta lõpuks rahalisi vahendeid 6,3 miljonit eurot (30.06.2019 1,5 miljonit
eurot), mida on positiivselt mõjutanud pankade poolt antud maksepuhkused,
maksukohustuste ajatamine ning Eesti Töötuskassalt saadud töötasu hüvitis.
Likviidsuspositsiooni hoidmine on meile oluline, kuna koroonamõjudest tingitud
kriisi edasine ulatus on veel teadmata.

Balti  riikides  prognoositakse  käesolevaks  aastaks  keskmiselt  10%
majanduslangust. Näeme, et viirusega kaasneva majanduskriisi mõjud avaldavad
kontsernile  olulist mõju ka kolmandas ja neljandas kvartalis. Tulevaste
võimalike piirangute suhtes on kõige haavatavamad kontserni meediaettevõtted,
eriti välimeedia, ning piletimüügi platvorm Lätis.KOKKUVÕTE II KVARTALI JA I POOLAASTA TULEMUSTEST

Rahvusvaheliste  finantsaruandluse  standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50%
ühisettevõtted   kajastada  konsolideeritud  raamatupidamise  aruannetes
kapitaliosaluse meetodil. Selleks, et aruandetarbijale tagada selgem ühtne vaade
raamatupidamise aruannetega, on alates 2020. aasta I kvartalist tegevusaruandes
esitatud ainult näitajaid, milles ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse
meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

MÜÜGITULU

2020. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 13,9 miljonit eurot (II
kvartal 2019: 17,5 miljonit eurot). II kvartali müügitulu vähenes 20% võrreldes
eelmise  aastaga.  Müügitulu  langus  tuleneb peamiselt reklaamitulude ja
trükiteenuste müügitulude langusest tulenevalt COVID-19 eriolukorrast tingitud
ärikeskkonna halvenemisest. 2020. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu
oli 29,6 miljonit eurot (I poolaasta 2019: 32,8 miljonit eurot). Kontserni
digitaalsete tulude osakaal moodustas II kvartali lõpus 46% kogukäibest ning
68% meedia segmendi käibest (2019 II kvartal vastavalt 42% kogukäibest ja 66%
meedia segmendi käibest). 2020. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu,
milles ühisettevõtted on 50% rida-realt konsolideeritud, oli 15,7 miljonit eurot
(II  kvartal  2019: 19,5 miljonit  eurot)  ja  2020. aasta  I  poolaasta
konsolideeritud müügitulu 33,3 miljonit eurot (I poolaasta 2019: 36,8 miljonit
eurot).

KASUMLIKKUS

2020. aasta II kvartali konsolideeritud EBITDA oli 1,65 miljonit eurot (II
kvartal 2019: 1,64 miljonit eurot) ja 2020. aasta I poolaasta konsolideeritud
EBITDA oli 2,33 miljonit eurot (I poolaasta 2019: 2,26 miljonit eurot). 2020.
aasta II kv EBITDA kasvas 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli
11,9% (II kvartal 2019: 9,4%). Kasumlikkust mõjutas positiivselt 2020. aasta II
kvartalis väga olulised kontserniülesed kulude kokkuhoiud (sh palgakärped) ja
saadud töötasu hüvitis Eesti Töötukassalt kokku summas 1,14 miljonit eurot, mis
periodiseeritakse tulusse II - IV kvartali jooksul. 2020. aasta II kvartali
EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 0,32 miljonit eurot. 2020. aasta II kvartali
puhaskasum  oli  0,58 miljonit eurot, mida on võrreldes 2019. aasta sama
perioodiga 0,23 miljonit eurot ehk 63 protsenti enam.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 6,3 miljonit eurot
ja omakapitali 51,5 miljonit eurot (54% bilansimahust). Võrreldavad andmed
2019. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 1,5 miljonit eurot ning 50,0
miljonit  eurot (55% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2020 oli kontserni
netovõlg 16,3 miljonit eurot (30. juuni 2019: 19,2 miljonit eurot). Tulenevalt
COVID-19 eriolukorrast on kontsernil kokkulepe AS-iga SEB Pank laenumaksete
peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot) ja AS-iga Citadele
banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020 (0,3 miljonit
eurot). Täiendavalt on kontserni rahapositsiooni mõjutanud positiivelt Eesti
Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja eriolukorra ajal
tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine perioodiks 24 kuud.Segmentide peamised finantsnäitajad

 (tuhandetes EUR)   Müügitulu

            II kv  II kv  Muutus I pa  I pa  Muutus 12 kuud
             2020   2019  %    2020  2019  %    2019

 Meedia segment    9 860  11 512 -14%  19 863 20 869 -5%   44 218

   sh tulu kõikidest
 digitaalsetest ja
 online kanalitest   7 021  7 775  -10%  13 526 13 829 -2%   30 534

   sh % tulu kõikidest
 digitaalsetest ja
 online kanalitest   71%   68%        68%   66%        69%

 Trükiteenuste segment 4 569  6 610  -31%  10 813 13 180 -18%  25 695

 Kesksed tegevused   520   508   2%   1 035  1 046  -1%   2 076

 Segmentidevahelised
 elimineerimised    (1 037) (1 155)      (2 118) (2 310)      (4 533)

 KONTSERN KOKKU    13 912  17 475 -20%  29 593 32 785 -10%  67 456

 sh % tulu kõikidest
 digitaalsetest ja
 online kanalitest   50%   44%        46%   42%        45% (tuhandetes EUR)   EBITDA

                                     12
            II kv  II kv      I pa  I pa       kuud
             2020  2019  Muutus % 2020  2019  Muutus % 2019

 Meedia segment    1 514  1 364  11%   1 762  1 800  -2%   5 966

 Trükiteenuste segment 248   558   -56%   831   1 108  -25%   2 032

                                     (1
 Kesksed tegevused   (92)  (273)  66%   (236)  (636)  63%   150)

 Segmentidevahelised
 elimineerimised    (16)  (7)        (33)  (13)       (75)

 KONTSERN KOKKU    1 654  1 643  1%    2 325  2 259  3%    6 772 EBITDA marginaal   II kv 2020 II kv 2019 I pa 2020 I pa 2019 12 kuud 2019

 Meedia segment    15%    12%    9%    9%    13%

 Trükiteenuste segment 5%     8%     8%    8%    8%

 KONTSERN KOKKU    12%    9%     8%    7%    10%Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

 (tuhandetes EUR)                    30.06.2020 31.12.2019
------------------------------------------------------------------------------
 VARAD
------------------------------------------------------------------------------
 Käibevara
------------------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid                  6 306   3 647
------------------------------------------------------------------------------
 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded             9 799   12 705
------------------------------------------------------------------------------
 Ettevõtte tulumaksu nõuded                   24     0
------------------------------------------------------------------------------
 Varud                            3 053   3 120
------------------------------------------------------------------------------
 Käibevara kokku                       19 181   19 472
------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara
------------------------------------------------------------------------------
 Muud nõuded ja investeeringud                1 002    975
------------------------------------------------------------------------------
 Edasilükkunud tulumaksu vara                  38     38
------------------------------------------------------------------------------
 Investeeringud ühisettevõtetesse               1 407   1 254
------------------------------------------------------------------------------
 Investeeringud sidusettevõtetesse              2 274   2 356
------------------------------------------------------------------------------
 Materiaalne põhivara                    14 561   14 943
------------------------------------------------------------------------------
 Immateriaalne põhivara                   56 664   56 369
------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara kokku                       75 945   75 935
------------------------------------------------------------------------------
 VARAD KOKKU                         95 126   95 407
------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED
------------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused
------------------------------------------------------------------------------
 Võlakohustused                        3 264   5 100
------------------------------------------------------------------------------
 Võlad ja ettemaksed                     18 118   16 483
------------------------------------------------------------------------------
 Ettevõtte tulumaksu kohustused                 35     65
------------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused kokku                21 416   21 647
------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused
------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised võlakohustused                 19 310   19 242
------------------------------------------------------------------------------
 Muud pikaajalised kohustused                 2 930   2 895
------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused kokku                22 239   22 137
------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED KOKKU                      43 655   43 784
------------------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL
------------------------------------------------------------------------------
 Vähemusosalus                         108    100
------------------------------------------------------------------------------
 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:
------------------------------------------------------------------------------
 Aktsiakapital                        17 878   17 878
------------------------------------------------------------------------------
 Ülekurss                          14 277   14 277
------------------------------------------------------------------------------
 Omaaktsiad                          (22)    (22)
------------------------------------------------------------------------------
 Reservid                           1 758   1 688
------------------------------------------------------------------------------
 Jaotamata kasum                       17 472   17 701
------------------------------------------------------------------------------
 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku   51 363   51 522
------------------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU                      51 471   51 622
------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU               95 126   95 407
------------------------------------------------------------------------------Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

                                    12 kuud
 (tuhandetes EUR)     II kv 2020 II kv 2019 I pa 2020 I pa 2019    2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu           13 912   17 475  29 593  32 785   67 456
-------------------------------------------------------------------------------
 Müüdud toodangu kulu    (11 598)  (14 126) (25 070) (27 223)  (54 044)
-------------------------------------------------------------------------------
 Brutokasum           2 315   3 349   4 523   5 562   13 412
-------------------------------------------------------------------------------
 Muud äritulud          552    170    659    289    607
-------------------------------------------------------------------------------
 Turunduskulud         (531)   (894)  (1 288)  (1 625)  (3 124)
-------------------------------------------------------------------------------
 Üldhalduskulud        (1 602)  (1 969)  (3 495)  (3 906)  (8 024)
-------------------------------------------------------------------------------
 Muud ärikulud          (56)    (35)   (80)   (56)   (148)
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum /(kahjum)        678    621    319    264   2 722
-------------------------------------------------------------------------------
 Intressitulud           6     6    12    12     22
-------------------------------------------------------------------------------
 Intressikulud         (217)   (183)   (441)   (317)   (784)
-------------------------------------------------------------------------------
 Muud finantstulud/(kulud)    (12)    (25)   (28)   (44)    (61)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kokku
 finantstulud/(kulud)      (223)   (202)   (457)   (349)   (823)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum/(kahjum)
 ühisettevõtete aktsiatelt
 ja osadelt            135     51     8     0    (38)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum/(kahjum)
 sidusettevõtete
 aktsiatelt ja osadelt      (8)    (16)   (28)   (75)   (114)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum /(kahjum) enne
 tulumaksustamist         582    454   (158)   (160)   1 746
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaks             (1)    (97)    (2)   (98)   (339)
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi kasum
 /(kahjum)            582    356   (160)   (258)   1 407
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi kasum
 /(kahjum), mis on
 omistatav
-------------------------------------------------------------------------------
 Emaettevõtte
 aktsionäridele          575    354   (168)   (263)   1 394
-------------------------------------------------------------------------------
 Vähemusosalusele          7     2     8     5     13
-------------------------------------------------------------------------------
 Koondkasum /(kahjum)
 kokku              582    356   (160)   (258)   1 407
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi
 koondkasum /(kahjum), mis
 on omistatav
-------------------------------------------------------------------------------
 Emaettevõtte
 aktsionäridele          575    354   (168)   (263)   1 394
-------------------------------------------------------------------------------
 Vähemusosalusele          7     2     8     5     13
-------------------------------------------------------------------------------
 Tava- ja lahustunud kasum
 /(kahjum) aktsia kohta     0,02    0,01  (0,01)  (0,01)    0,05
-------------------------------------------------------------------------------Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

 (tuhandetes EUR)                      I pa 2020 I pa 2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavood äritegevusest
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi ärikasum                     319    264
-------------------------------------------------------------------------------
 Korrigeerimised:
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara kulum ja väärtuse langus               2 011   1 977
-------------------------------------------------------------------------------
 (Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest        (3)     2
-------------------------------------------------------------------------------
 Äritegevuse rahavood:
-------------------------------------------------------------------------------
 Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus       2 470  (1 902)
-------------------------------------------------------------------------------
 Varude muutus                           68   (77)
-------------------------------------------------------------------------------
 Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus     1 515   2 182
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavood põhitegevusest                    6 379   2 446
-------------------------------------------------------------------------------
 Makstud ettevõtte tulumaks                   (56)   (140)
-------------------------------------------------------------------------------
 Makstud intressid                       (306)   (317)
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavood äritegevusest kokku                  6 017   1 989
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavood investeerimistegevusest
-------------------------------------------------------------------------------
 Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost
 (miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse
 meetodil arvestatud investeeringutesse             (203)  (4 960)
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadud intressid                          1    12
-------------------------------------------------------------------------------
 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine       (1 037)  (1 352)
-------------------------------------------------------------------------------
 Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük            29     4
-------------------------------------------------------------------------------
 Antud laenud                          (98)   (78)
-------------------------------------------------------------------------------
 Antud laenude tagasimaksed                     0    301
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavood investeerimistegevusest kokku            (1 308)  (6 073)
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavood finantseerimistegevusest
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadud dividendid                        150     0
-------------------------------------------------------------------------------
 Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed              (519)   (410)
-------------------------------------------------------------------------------
 Arvelduskrediidi kasutuse muutus               (1 018)    67
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadud laenud / Laenude tagasimaksed              (662)   4 667
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavood finantseerimistegevusest kokku           (2 050)   4 324
-------------------------------------------------------------------------------
 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS               2 659    240
-------------------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses           3 647   1 268
-------------------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus            6 306   1 507
-------------------------------------------------------------------------------

Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee (mailto:signe.kukin@egrupp.ee)AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning
trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern
elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress
Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1700 inimesele,
omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige
populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid
ajakirju.