Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 30 juuli 2020 18:00:00 +0300
Manused
ProKapital-10004000911-en.pdf
ProKapital-10004000913-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2020. a II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)
Tekst
TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2020. aasta esimene poolaasta kujunes meile väga kiireks perioodiks, hoolimata
sellest, et SARS-CoV-2 viiruse ja COVID-19 ülemaailmse leviku tõttu on paljudes
sektorites ettevõtlustegevus aeglustunud.

Esimeses  kvartalis  refinantseerisime  tagatud  võlakirjad  2015/2020 uute
võlakirjadega 2020/2024 - igaüks nominaalväärtusega 100 000 eurot, fikseeritud
intressimääraga  8,00% ja  lunastustähtajaga  2024. aasta  veebruaris. Uued
võlakirjad on noteeritud Nasdaq Stockholm börsi kauplemissüsteemis alates 9.
juulist 2020.

Aruandekuupäeva  järgselt  alustati  juulis  esimese  etapi  PKG1-PKG7
konverteeritavate võlakirjade refinantseerimise protsessiga, mille raames kanti
AS-ile  Pro  Kapital  Grupp  tagasi 2 925 641 konverteerivatavat võlakirja
koguväärtusega  8 191 794,80 eurot.  3. augustil  tühistatakse  eelnimetatud
võlakirjad ning nende asemele emiteeritakse ja jaotatakse investoritele uued
mitte-konverteeritavad  võlakirjad.  Uued tagamata ja mittekonverteeritavad
võlakirjad lastakse välja fikseeritud 8% intressimääraga ja lunastustähtajaga
31. oktoober 2024.

COVID-19 tõttu  muutunud  turuolukorrast  hoolimata,  on meie käimasolevad
ehitustööd jätkunud plaanipäraselt. Veebruaris sõlmiti Tallinnas, Kristiine City
elamupiirkonda kerkiva Ratsuri Majade projekti ehitusleping. Ehituse käigus
rekonstrueeritakse endine tallihoone ning teostatakse kaasaegne Uus-Hollandi
stiilis elumaja koos hoonealuse parkimisega. Järgmise aasta kevadel valmib kokku
39 korterit. Tallinnas jätkub jõudsalt ka Kalaranna Kvartali ehitus - ootame
hoonete  valmimist  2021. aastal. Võttes  arvesse  eriolukorrast  tingitud
ebamäärasust, otsustasime esialgu teised arendusprojektid mõneks ajaks edasi
lükata. Samas näeme, et kinnisvaraturg on taastumas, mistõttu oleme alustanud
Kristiine City's uue arendusprojekti Kindrali Majad turundamise ning huviliste
registreerimisega.

Riias hetkel aktiivset ehitustegevust ei toimu. Kinnisvaraturg oli jahenenud
juba enne COVID-19 pandeemia algust. Olgugi, et näeme turul klientide huvi
suurenemist, on nad lõplike otsuste tegemisel ettevaatlikud. Kahtlemata mõjutab
seda ka pankade jäigad finantseerimistingimused. Eelnevast hoolimata jätkame
korterite müüki River Breeze Residence'is, mis on alates hoone valmimisest olnud
luksussegmendis õigustatult turuliider. Samuti tegeleme aktiivselt Kliversala
Kvartali järgmiste etappide planeerimisega ning jätkame Tallinas elamukvartali
ja Brivibase tänava ärikvartali tehnilise projekteerimisprotsessiga. Planeerime
oma tegevust nii, et olla turuolukorra paranedes valmis aktiivselt edasi liikuma
järgmiste projektide elluviimisega.

Vilniuses on müüdud juba enam kui 84% eelmisel aastal valminud Shaltiniu Namai
Attico  projekti  viiest  majast ja kliendid on aktiivsed ka praegustes
majandusoludes. COVID-19 eriolukorra esmase mõju järgselt on müügid taastunud
ning  Shaltiniu  Namai Attico on luksuskinnisvara segmendis konkurentidega
võrreldes olnud edukas. Lähitulevikus otsustame, millal saame alustada Shaltiniu
Namai projekti järgmise etapi ehitust.

Piirangud mõjutasid ka meie tegevust Saksamaal, kus suleti märtsi lõpus Bad
Kreuznachis asuv PK Parkhotel Kurhaus. Seetõttu hotellil teises kvartalis käive
puudus ning kulud viidi selleks perioodiks miinimumini. Esimese poolaasta
käibele mõjus hotelli sulgemine negatiivselt vähendades käivet üle ühe miljoni
euro ning puhastulemit üle poole miljoni euro. Saksa riigi poolt eriolukorra
tõttu seatud piirangute leevenedes  alustas hotell taas oma tööd 1. juulil. PK
Parkhotel  Kurhaus operaatorettevõte taotles Saksa riigilt COVID-19 mõjude
vähendamiseks võimaldatud pikaajalist tagatiseta laenu summas 500 000 eurot,
intressimääraga 3% aastas. Nimetatud laenu kasutatakse hotelli taaskäivitamise
toetamiseks.

Eriolukorra seisund (mis oli välja kuulutatud kõigis meie tegevuspiirkonna
riikides)  on  avaldanud  märkimisväärset mõju jaekaubandusele ja sellest
tulenevalt ka T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskusele. Eesti kaubanduskeskused
olid alates märtsi lõpust suletud ja taasavati 11. mail. Vahepeal lubati
tegevust jätkata ainult toidupoodidel ja apteekidel. T1 Mall of Tallinn
kaubanduskeskust omav ja haldav tütarettevõte, AS Tallinna Moekombinaat (TMK),
esitas Harju maakohtule avalduse saneerimismenetluse alustamiseks eesmärgiga
lahendada ajutised likviidsusprobleemid, mõistlikult ümber korraldada kohustused
ja  suurendada  kasumlikkust.  3. aprillil  2020 algatas  Harju  maakohus
saneerimismenetluse. Saneerimisnõustajaga koostöös valmistati kreeditoridele
ette realistlik ja õiglane saneerimiskava. Kuigi valdav osa kreeditoridest oli
kava kinnitamise poolt, ei piisanud sellest otsuse vastu võtmiseks, kuna suurim
kreeditor  hääletas kava kinnitamise vastu. Seejärel taotles TMK kohtult
ekspertide kaasamist saneerimiskava hindamiseks. Kohus määras kaks eksperti kava
hindama ja andis aega hinnangute esitamiseks 22. juulini 2020, ekspertide
hinnangud on üldiselt saneerimiskava toetavad. Ringkonnakohtu juhiste kohaselt
peab kohus ekspertide määramise küsimust täiendavalt analüüsima. Kohus peaks
lähiajal tegema otsustused selles küsimuses ning saneerimiskava heaks kiitmise
osas. Saneerimismenetluse algatamine ei mõjuta T1 Mall of Tallinn, tema üürnike
ja koostööpartnerite igapäevast majandustegevust - see tähendab, et T1 Mall of
Tallinn  jätkab tegevust. Saneerimismenetluse eesmärk on tagada normaalse
igapäevase  majandustegevuse  jätkumine,  kaitstes  investorite, töötajate,
võlausaldajate ja kõigi koostööpartnerite õigusi ja huve. Saneerimisprotsess
hõlmab ainult AS-i Tallinna Moekombinaat ja sellel puudub otsene mõju ühelegi
teisele AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluvale ettevõttele. Ükski grupi
ettevõte ei ole taganud AS-i Tallinna Moekombinaat kohustusi. Kui peaks
realiseeruma  saneerimisprotsessi  negatiivne  stsenaarium  ning TMK läheb
pankrotti, kannab kontsern (AS Pro Kapital Eesti) kahju maksimaalselt 27
miljonit eurot, sh laen summas 22,2 miljonit, intressid summas 2,6 miljonit,
tasumata arved summas 0,3 miljonit ning TMK omakapital väärtuses 2,2 miljonit
eurot 30. juuni 2020 seisuga. Negatiivne stsenaarium ei avalda mõju grupi
likviidsusele ega lühiajalistele rahavoogudele. Selline olukord avaldaks mõju
kontserni pikaajalistele rahavoogudele eelkõige laenude ning intressimaksetega
seoses.

Meie tulud kinnisvara müügist sõltuvad elamuarendusprojektide valmimisest, kuna
müügitulu  kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalsed müügitehingud.
2019. aasta tulemust mõjutas ühe uue hoone valmimine Kristina Majade projektis
ning viie uue hoone valmimine Shaltiniu Namai projektis. 2020. aastal jätkame oma
kinnisvara laovaru müügiga. 2020. aasta esimese poolaasta tulemused on olnud
oodatust paremad. 2020. aasta esimese kuue kuu müügitulu oli 9,1 miljonit eurot,
mis  on  60% vähem kui eelmise aasta sama perioodi 22,5 miljonit eurot.
2020. aasta esimese poolaasta ärikasum oli 0,3 miljonit eurot, võrreldes 5,1
miljoni  euroga  samal  perioodil 2019. aastal. Puhastulemit mõjutasid T1
projektiga seotud 5,9 miljoni euro suurused intressikulud. Seetõttu oli 2020.
aasta esimese poolaasta puhastulem 7,9 miljonit eurot kahjumit, võrreldes 2019.
aasta sama perioodi 0,3 miljoni eurose kahjumiga.

Aastal 2020 ei ole ette näha käimasolevate kinnisvaraprojektide valmimist, seega
keskendume käimasolevate projektide eelmüükidele ja edasiarendamisele, müüme
varudes olevat kinnisvara, teeme ettevalmistusi uute projektide alustamiseks ja
panustame  tavapärase  majandustegevuse  taastamisele  renditegevuses  ja
hotellinduses. Uute arendusprojektide eelmüügid lähevad edukalt, kuid neil
puudub mõju ettevõtte finantstulemustele kuni projektide lõpliku valmimiseni ja
notariaalsete müügilepingute sõlmimiseni. COVID-19 on avaldanud nii üldist
globaalset mõju kui ka mõjutanud otseselt kinnisvaraturgu. Seetõttu jätkame
olukorra jälgimist ning kaalume oma tulevikku vaatavaid otsuseid hoolikalt, et
leida õige tasakaal ootuste ja võimaluste vahel ka COVID-19-järgses ühiskonnas.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive oli 2020. aasta esimesel poolaastal 9,1 miljonit eurot, mis
on 60% väiksem kui võrdlusperioodil (2019 6 kuud: 22,5 miljonit eurot). Teise
kvartali kogukäive ulatus 3,2 miljoni euroni vähenedes võrdlusperioodi 12,1
miljoni euro kogukäibe suhtes 74%. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub
elamuarenduste  valmimise  ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui
sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2019. aasta
esimese poolaasta suuremat müügikäivet mõjutas eluhoonete valmimine Kristina
Majade ning Shaltini? Namai Attico arendustes. 2020. aastal jätkab Ettevõte River
Breeze Residence ja Shaltini? Namai Attico arenduste korterite müügiga.

2020. aasta  esimese  poolaasta brutokasum vähenes 57% võrra ja moodustas
3,5 miljonit eurot võrrelduna 8,2 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal.
Teise kvartali brutokasum oli 1,4 miljonit eurot võrrelduna 4,0 miljoni euroga
võrdlus­perioodil. Brutokasumimäär kasvas 6% võrra.

2020. aasta esimese poolaasta ärikasum moodustas 0,3 miljonit eurot võrrelduna
5,1 miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. Teise kvartali ärikahjum oli 0,1
miljonit eurot. Möödunud aasta samal perioodil oli ärikasum 2,5 miljonit eurot.
Ärikasumi langust on mõjutanud vähenenud müügitulud ja mõningane üldhalduskulude
suurenemine.

2020. aasta esimese poolaasta puhaskahjum oli 7,9 miljonit eurot ning teises
kvartalis oli 3,9 miljonit eurot. Võrdlusperioodil olid vastavalt puhaskahjum
0,3 miljonit eurot ja 0,2 miljonit eurot. Puhaskahjumit mõjutas negatiivselt
AS-i Tallinna Moekombinaat kõrge intressikulu.

Rahavood põhitegevusest olid 2020. esimesel poolaastal negatiivsed 2,6 miljonit
eurot võrreldes positiivse 0,5 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal.
Teises kvartalis olid rahavood põhitegevusest negatiivsed 4,6 miljonit eurot
ning võrdlusperioodil positiivsed 0,8 miljonit eurot.

Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2020 seisuga 1,12 eurot võrreldes 1,77 euroga
30. juunil 2019 a.

Peamised tulemusnäitajad

                    2020  2019    2020    2019 2019 12
                  6 kuud 6 kuud II kvartal II kvartal   kuud
-------------------------------------------------------------------------------
 Käive (tuhat eurot)        9 053 22 512   3 180   12 140  55 276

 Brutokasum (tuhat eurot)      3 491 8 179   1 354   4 037  15 809

 Brutokasum, %            39%  36%    43%    33%   29%

 Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot)   250 5 121    -96   2 477 -15 178

 Ärikasum / -kahjum, %         3%  23%    -3%    20%   -27%

 Puhaskasum / -kahjum (tuhat
 eurot)              -7 903  -276   -3 937    -163 -29 172

 Puhaskasum / -kahjum, %       -87%  -1%   -124%    -1%   -53% Kasum / -kahjum aktsia kohta
 (eurot)              -0,13  0,00   -0,07    0,00  -0,48


                   30.06.2020  30.06.2019  31.12.2019
-------------------------------------------------------------------------
 Varad kokku (tuhat eurot)      212 836   248 972   210 821

 Kohustused kokku (tuhat eurot)    149 173   148 510   139 255

 Omakapital kokku (tuhat eurot)    63 663   100 462    71 566

 Võla / omakapitali suhe *        2,34     1,48     1,94 Varade tootlus, % **          -3,7%    -0,1%    -12,8%

 Omakapitali tootlus, % ***      -12,1%    -0,3%    -34,4%

 Aktsia puhasväärtus, eurot ****     1,12     1,77     1,26

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

 tuhandetes eurodes              30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019
-------------------------------------------------------------------------------
 VARAD

 Käibevara

   Raha ja raha ekvivalendid            7 061   4 102   10 616

   Lühiajalised nõuded               1 077   2 856   1 475

   Varud                      45 381   57 935   41 031
                       ---------------------------------
 Käibevara kokku                  53 519   64 893   53 122

 Põhivara

   Pikaajalised nõuded               3 716   3 199   2 297

   Materiaalne põhivara               7 047   7 186   7 146

   Kasutusõigusega vara                438    597    519

   Kinnisvarainvesteeringud            147 762  172 757  147 365

   Immateriaalne põhivara               354    340    372
                       ---------------------------------
 Põhivara kokku                  159 317  184 079  157 699

 VARAD KOKKU                   212 836  248 972  210 821

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 Lühiajalised kohustused

   Lühiajalised võlakohustused           83 162   39 788  111 759

   Ostjate ettemaksed                6 059   4 932   3 974

   Lühiajalised võlad tarnijatele         15 430   6 975   8 741

   Maksukohustused                  167    298   1 155

   Lühiajalised eraldised               325    1101    267
                       ---------------------------------
 Lühiajalised kohustused kokku          105 143   53 094  125 896

 Pikaajalised kohustused

   Pikaajalised võlakohustused           41 179   92 360   10 871

   Muud pikaajalised kohustused           1 416   1 118   1 013

   Edasilükkunud tulumaksukohustus         1 289   1 827   1 348

   Pikaajalised eraldised               146    111    127
                       ---------------------------------
 Pikaajalised kohustused kokku           44 030   95 416   13 359

 KOHUSTUSED KOKKU                 149 173  148 510  139 255

 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital

   Aktsiakapital nimiväärtuses           11 338   11 338   11 338

   Ülekurss                     5 661   5 661   5 661

   Kohustuslik reservkapital            1 216   1 134   1 134

   Ümberhindluse reserv               3 262   3 262   3 262

   Eelmiste perioodide jaotamata kasum       49 661   76 663   76 725

   Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum       -7 554    -129  -26 981
                       ---------------------------------
 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
 kokku                       63 584   97 929   71 139

 Mittekontrolliv osalus                79   2 533    427

 OMAKAPITAL KOKKU                 63 663  100 462   71 566

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU          212 836  248 972  210 821

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

                2020  2019    2020    2019
 tuhandetes eurodes      6 kuud 6 kuud II kvartal II kvartal 2019 12 kuud
-------------------------------------------------------------------------------
 JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD

 Äritulud

 Müügitulu           9 053 22 512   3 180   12 140    55 276

 Müüdud toodete ja teenuste
 kulu             -5 562 -14 333   -1 826   -8 103   -39 467
               --------------------------------------------------
 Brutokasum          3 491  8 179   1 354   4 037    15 809

 Turustuskulud         -287  -294    -126    -152     -728

 Üldhalduskulud        -2 950 -2 775   -1 388   -1 422    -6 013

 Muud äritulud          70   50     67     23      95

 Muud ärikulud          -74   -39     -3     -9   -24 341
               --------------------------------------------------
 Ärikasum /-kahjum        250  5 121    -96   2 477   -15 178

 Finantstulud           2    2     1     1      4

 Finantskulud         -8 076 -5 572   -3 832   -2 815   -14 019
               --------------------------------------------------
 Kahjum enne tulumaksu    -7 824  -449   -3 927    -337   -29 193

 Tulumaks            -79   173    -10    174      21
               --------------------------------------------------
 Perioodi puhaskahjum     -7 903  -276   -3 937    -163   -29 172

 Aruandeperioodi puhastulemi
 jaotus:

   Emaettevõtte omanikele
 kuuluv osa          -7 554  -129   -3 768    -86   -26 981

   Mittekontrolliv osalus    -349  -147    -169    -77    -2 191

 Aruandeperioodi koondkahjum
 kokku            -7 903  -276   -3 937    -163   -29 172

 Aruandeperioodi puhastulemi
 jaotus:

   Emaettevõtte omanikele
 kuuluv osa          -7 554  -129   -3 768    -86   -26 981

   Mittekontrolliv osalus    -349  -147    -169    -77    -2 191

 Perioodi kasum / -kahjum
 aktsia kohta (euro)      -0,13  0,00   -0,07    0,00    -0,48

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

                 2020  2019    2020    2019
 tuhandetes eurodes      6 kuud 6 kuud II kvartal II kvartal 2019 12 kuud
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhitegevuse rahavood

 Aruandeperioodi puhaskasum /
 -kahjum            -7 903  -276   -3 937    -163   -29 172

 Korrigeerimised:

   Materiaalse ja
 immateriaalse põhivara kulum   208  194    104    100     399

   Kasum
 kinnisvarainvesteeringu
 müügist              0   0     0     0      -3

   Kahjum põhivara ja
 immateriaalse põhivara maha
 kandmisest             0   0     0     0      6

   Põhivara väärtuse muutus     0   0     0     0     -15

   Kinnisvarainvesteeringute
 väärtuse muutus          0   0     0     0    24 236

   Finantstulud ja -kulud    8 074 5 570   3 831   2 814    14 016

   Edasilükkunud tulumaksu
 muutus              -59  -177    -32    -177     -656

   Muud mitterahalised
 muutused (netosumma)        1   50     1     20     419

 Muutused käibevahendites:

   Lühiajalistes nõuetes ja
 ettemaksetes          -980  -959    -570   -2 531     -630

   Varudes           -4 350 1 411   -5 053   1 993    18 276

   Kohustustes ja
 ettemaksetes          2 348 -5 368   1 012   -1 223    -6 412

   Eraldistes           19   24     10     14     -51
               --------------------------------------------------
 Põhitegevuse rahavood kokku  -2 642  469   -4 634    847    20 413

 Rahavood
 investeerimistegevusest

 Materiaalse põhivara
 soetamine            -12  -166     -3    -135     -226

 Immateriaalse põhivara
 soetamine             -2  -25     0    -24     -74

 Kinnisvarainvesteeringute
 soetamine            -397 -4 637    -95   -1 104    -6 019

 Laekumised
 kinnisvarainvesteeringute
 müügist              0   0     0     0    2 170

 Saadud intressid          2   2     0     1      4
               --------------------------------------------------
 Rahavood
 investeerimistegevusest
 kokku              -409 -4 826    -98   -1 262    -4 145

 Rahavood
 finantseerimistegevusest

 Laekumised mitte-
 konverteeritavatest
 võlakirjadest         28 500   0     0     0      0

 Mitte-konverteeritavate
 võlakirjade lunastamine   -28 000  -300     0    -300     -500

 Saadud laenud         2 857 13 388   2 757   5 818    16 461

 Tagastatud laenud        -656 -7 576     -8   -3 733   -21 551

 Kapitalirendi tagasimaksed    -84  -85    -36    -49     -192

 Makstud intressid ja muud
 finantskulud         -3 121 -2 008    -379   -1 384    -6 910

 Deponeeritud summa laenu
 tagamiseks             0 -2 000     0   -2 000      0
               --------------------------------------------------
 Rahavood
 finantseerimistegevusest
 kokku              -504 1 419   2 334   -1 648   -12 692

 Raha ja raha ekvivalentide
 muutus            -3 555 -2 938   -2 398   -2 063    3 576

 Raha ja raha ekvivalendid
 perioodi alguses        10 616 7 040   9 459   6 165    7 040

 Raha ja raha ekvivalendid
 perioodi lõpus         7 061 4 102   7 061   4 102    10 616

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee