Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 30 juuli 2020 10:46:26 +0300
Manused
ArcoVara-10004000131-en.pdf
ArcoVara-10004000133-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2020. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
JUHATAJA KOMMENTAARID

Tulemused teises kvartalis positiivseid üllatusi ei toonud. Seoses Covid-19
jätkuva puhanguga kvartali alguses, oli kinnisvarasektori müügitempo võrreldes
paari eelneva aastaga selgelt aeglasem. Siiski on õnnestunud kõik arendused
hoida kindlalt ehitusgraafikus ja tööd kordagi seiskunud ei ole.

Kodulahe projekti kolmandast hoonest on aruande valmimise hetkeks eelmüüdud
ligikaudu 50% korteritest, mille müügitulu on oodatud 2021. aasta esimeses
kvartalis. Hoone ehitus on plaanipärane. Algamas on Kodulahe projekti IV ning V
hoone ehitushanke koostamine - ehituse algusaeg oleneb soovitud ehitushinna
saavutamisest.

Tartus Kodukalda 30 korteriga arenduses käib ehitus vastavalt graafikule ja
eelmüügilepingud on sõlmitud 13 korteri müügiks. Müügitulu on oodatud 2020.
aasta neljandas kvartalis.

Bulgaarias Iztok Parkside kortermajad ei ole saanud kasutusluba, kuid klientide
huvi on püsiv, mida kinnitab ka asjaolu, et 85% korteritele on sõlmitud
eelmüügilepingud. Jätkuvalt probleemiks olevate juurdepääsutänavate teemal loeme
positiivseks uudiseks, et kõnealused tänavad on kantud Sofia linna omandisse,
tänu  millele  saab sel aastal võimalikuks kasutusloa taotluse esitamine
vajalikele ametkondadele. Samas peame arvestama, et Bulgaarias kasvuteel olevad
Covid-19 juhtumid võivad kasutusloa protsessi aeglustada.

Madrid BLVD hoones lõpetati Covid-19 poolt kaasa toodud majanduslike raskuste
tõttu mõne ettevõttega üürilepingud, kuid Bulgaarias asuv meeskond on taas
saavutanud rentnikega ligikaudu 95% täituvuse.

Jooksval  aastal  on peamisteks küsimusteks: millisesse arendusse suunata
kapitali, kasutamaks ära kõikuvaid ehitushindu, tõstmaks omakapitali tootlust
ning soov leida võimalused maapanga suurendamiseks tulevaste arenduste jaoks
Eestis.

Arco Vara juhatus on 2020. aasta II kvartali jooksul saanud kinnitust, et tänane
olukord erineb paljuski eelmisest kriisist, mida kinnitab turuaktiivsuse tõus
juunis ja erakordselt aktiivne juuli. Seega on juhatuse vaade Eesti arenduste
osas optimistlik, aga tervishoiu seisu arvestades Bulgaarias konservatiivne.


PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2020. aasta II kvartali müügitulu oli 951 tuhat eurot, mis on 37% enam kui
2019. aasta II kvartali müügitulu 695 tuhat eurot. Grupi 2020. aasta 6 kuu
müügitulu 3 189 tuhat eurot on 83% suurem 2019. aasta 6 kuu müügitulust 1 746
tuhat eurot.

2020. aasta  II  kvartali  ärikasumiks (=EBIT) kujunes 42 tuhat eurot ja
puhaskahjumiks 69 tuhat (6 kuud 2020: ärikasum 175 tuhat eurot ja puhaskahjum
oli -49 tuhat eurot). 2019. aasta II kvartalis sai grupp ärikahjumit 59 tuhat
eurot ja puhaskahjumit 174 tuhat eurot (6 kuud 2019: ärikahjum 54 tuhat eurot ja
puhaskahjum oli 286 tuhat eurot).

2020. aasta II kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 5 korterit
(6 kuuga kokku 15 korterit). 2019. aasta II kvartalis müüdi 3 korter ning 6
kuuga kokku 10 korterit.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2020. aasta esimese 6 kuuga 2 420 tuhande
euro  võrra,  tasemele  13 870 tuhat  eurot  30.06.2020 seisuga.  Grupi
intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.06.2020
seisuga 4,7%, mis on 0,5% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2019 seisuga.


TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2020. aasta II kvartalis 951 tuhat eurot (II kvartal
2019: 695 tuhat eurot) ja 6 kuuga 3 189 tuhat eurot (6 kuud 2019: 1 746 tuhat
eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas II
kvartalis 782 tuhat eurot ja 6 kuuga 2 777 tuhat eurot (2019. aasta: II
kvartalis 440 tuhat eurot ja 6 kuuga 1 263 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu
Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2020. aasta II kvartalis oli 148 tuhat eurot ja
6 kuuga 310 tuhat eurot (2019. aasta II kvartalis 178 tuhat eurot ja 6 kuuga
350 tuhat eurot). 2020. aasta II kvartal ja Covid-19 tõi kaasa muudatusi
rentnike  majanduslikus  olukorras. Mitmed rentnikud on lähikuude jooksul
vahetunud, aga seda üllatuslikult Arco Varale soodsamas suunas, mistõttu näeme
võimalust, et 2020. aasta sügisest on kõik kaubandus- ja kontoripinnad koos
kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

2019. aasta lõpus valminud Kodulahe kvartali II etapis on müümata äripind -
viimane korter müüdi 2020. aasta II kvartalis. 2020. aastal sai Lahepea 9 maja
kasutusloa.

2020. aasta II kvartalis jätkusid ehitustööd Kodulahe kvartali III etapis, kuhu
tuleb 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4 Merimetsas. Ehitus on plaanis
valmis jõuda 2021. aasta I kvartalis, kuid soodsate ehitustingimuste jätkumisel
võib maja valmida juba ka 2020. aasta IV kvartalis. Vahearuande avaldamise
päevaks on eelmüüdud 26 korterit.

Kodulahe IV-V etapil on olemas ehitusluba, projekteerimine on lõppenud. IV-V
etapi ühist ehitust on plaanis alustada hiljemalt 2021. aastal. Lõppmüügi faasi
jõuavad kortermajad umbes poolteist aastat pärast ehituse alustamist.

2020. aasta II kvartalis jätkusid ehitustööd Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu
on rajamisel 4 väiksemat kortermaja Kodukalda projektinime all. Ehitus peaks
plaanide kohaselt lõppema 2020. aasta IV kvartalis. Vahearuande avaldamise
päevaks on eelmüüdud 13 korterit 30st.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias jätkus 2020. aasta II kvartali
lõpus, kuid on suuremas osas planeeritud 2020. aasta III kvartalisse peale
kasutusloa saamist. Aruande avaldamise päevaks on eelmüügi lepinguta 10
korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67 korteriga.

Botanica Lozeni projekti projekteerimistööd Bulgaarias Sofia lähedal on
lõppenud. Kuna kavandatud oli preemiumklassi arendus, siis hetkel on otsustatud
projekt ajutiselt külmutada ning oodata turu taastumist Covid-19st. Ehitus võiks
soodsate turutingimuste jätkudes alata 2021. aasta kolmandas kvartalis,
jaotatuna väiksemateks etappideks. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu
(korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Oodatav ehitusaeg on vähemalt
2 aastat.

Lätis oli 30.06.2020 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4
Marsili elamukrunti.KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

-------------------------------------------------------------------------------
 EUR tuhandetes          6 kuud 2020 6 kuud 2019 II kv 2020 II kv 2019
-------------------------------------------------------------------------------


 Müügitulu enda kinnisvara
 müügist                2 777    1 263    782    440

 Müügitulu teenuste müügist        412     483    169    255

 Müügitulu kokku            3 189    1 746    951    695 Müüdud kinnisvara ja teenuste
 kulu                 -2 541   -1 329    -714    -514

 Brutokasum                648     417    237    181 Muud äritulud               0     91     0     0

 Turustuskulud              -57    -153    -15    -68

 Üldhalduskulud             -415    -382    -179    -149

 Muud ärikulud               -1     -27     -1    -23

 Ärikasum (-kahjum)            175     -54     42    -59 Finantstulud- ja kulud         -224    -232    -111    -115

 Aruandeperioodi puhaskahjum       -49    -286    -69    -174 Aruandeperioodi koondkahjum       -49    -286    -69    -174
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)

 - tava                 -0,01    -0,03   -0,01   -0,02

 - lahustatud              -0,01    -0,03   -0,01   -0,02
-------------------------------------------------------------------------------


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

-----------------------------------------------------------
 EUR tuhandetes          30.06.2020  31.12.2019
-----------------------------------------------------------


 Raha ja raha ekvivalendid        781     870

 Nõuded ja ettemaksed          545     544

 Varud                18 476    15 807

 Käibevara kokku           19 802    17 221 Kinnisvarainvesteeringud       10 696    11 051

 Materiaalne põhivara          257     265

 Immateriaalne põhivara         184     217

 Põhivara kokku            11 137    11 533

 VARAD KOKKU             30 939    28 754 Laenukohustused            7 800    6 416

 Võlad ja saadud ettemaksed      3 303    3 135

 Lühiajalised kohustused kokku    11 103    9 551 Laenukohustused            6 673    5 904

 Pikaajalised kohustused kokku     6 673    5 904

 KOHUSTUSED KOKKU           17 776    15 455 Aktsiakapital             6 299    6 299

 Registreerimata aktsiakapital      273      0

 Ülekurss               2 285    2 285

 Kohustuslik reservkapital       2 011    2 011

 Muud reservid               0     245

 Jaotamata kasum            2 295    2 459

 OMAKAPITAL KOKKU           13 163    13 299

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    30 939    28 754
-----------------------------------------------------------


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
www.arcovara.com