Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 30 juuli 2020 08:00:00 +0300
Manused
EfTENReal-10003997811-en.pdf
EfTENReal-10003997813-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS 2020. aasta II kvartali ja I poolaasta auditeerimata majandustulemused
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta II kvartali
müügitulu oli kokku 2,422 miljonit eurot (2019 II kvartal: 2,321 miljonit
eurot), kasvades aastaga 4,4%. 2020. aasta veebruari lõpus soetatud kahe
kinnistu (airBaltic büroohoone ja Kekava logistikakeskus Riias) ning eelmise
aasta lõpus valminud Tähesaju Hortese müügitulu oli samal perioodil kokku 386
tuhat eurot, s.t selle aasta II kvartali müügitulu kasvust moodustas uute
kinnisvarainvesteeringute müügitulu 16,6%. Ülejäänud kinnisvarainvesteeringute
müügitulu vähenes peamiselt Covid-19 negatiivsest majanduslikust mõjust ja
sõlmitud üürialanduse kokkulepetest tulenevalt.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta I poolaasta
müügitulu oli 4,865 miljonit eurot (2019 I poolaasta: 4,636 miljonit eurot),
kasvades aastaga 4,9%. Kontserni kasum enne kinnisvarainvesteeringute
ümberhindluseid, intressiswapi õiglase väärtuse muutust ja tulumaksukulu oli
2020. aasta I poolaasta jooksul kokku 3,132 miljonit eurot (2019 I poolaasta:
2,882 miljonit eurot), kasvades aastaga 8,7%. Kontserni teenis Covid-19
põhjustatud majanduslikust ebakindlusest, eeldatavast rahavoogude vähenemisest
ning sellest tulenevast kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse vähenemisest
oma tegevusaja esimese puhaskahjumi kogusummas 1,065 miljonit eurot.

2020. aasta esimesel poolaastal teenis fond konsolideeritud EBITDA-d 3,8
miljonit eurot (2019 I poolaasta: 3,6 miljonit eurot). Sellest EBITDA kasvust on
0,3 miljonit eurot seotud airBalticu büroohoone ja Kekava logistikahoone
lisandumisega ning 0,2 miljonit eurot on seotud Tähesaju Hortese üüritulu
lisandumisega fondi kinnisvaraportfelli. EBITDA on Covid-19 kriisist ja sellest
tulenevatest ajutistest allahindlustest võrreldes eelmise aastaga vähenenud 0,2
miljonit eurot. Kõik ajutised allahindlused lõpevad hiljemalt selle aasta
septembris. Fondi juhtkonna hinnangul on Covid-19 kriisist tulenev negatiivne
majanduslik mõju fondi tulemustele väiksem kui seda algselt eeldati, mis
osaliselt on seotud nii EfTEN Real Estate Fund III AS-i kinnisvaraportfelli hea
hajutatusega sektorite ja riikide lõikes kui ka tugeva üürnikebaasi, hea
kapitaliseerituse ja konservatiivse finantseerimisstrateegiaga.

2020. aasta juunis viis Colliers International läbi fondi kinnisvaraportfelli
korralise hindamise, mis seekord Covid-19 tulenevast majanduslikust
ebakindlusest oli varasemast veelgi konservatiivsem. Kui tootlikkuse määrad
hindamiste sisendina ei muutunud ühegi kinnisvarainvesteeringu osas, siis
tulenevalt intressimäärade tõusuootusest on enamuse objektide diskontomäärad
tõusnud 0,3 protsendipunkti. Veelgi olulisemat mõju kinnisvarainvesteeringute
väärtustele omas aga madalam rahavoogude prognoos, kus Colliers Internationali
hinnangul 1 kuni 1,5 aasta plaanis võiks osade objektide puhul oodata üüritulu
langust ca 4% selle tavapärasest tasemest. Kokkuvõttes langes fondi
kinnisvaraportfelli väärtus hindamiste tulemusel 3,99 miljonit eurot (3,1%).

Kontserni varade maht 30.06.2020 seisuga oli 137,676 miljonit eurot (31.12.2019:
132,829 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas
varade mahust 91%  (31.12.2019: 85%).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus seisuga 30.06.2020 oli
15,95 eurot (31.12.2019: 16,85 eurot). EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia
puhasväärtus langes 2020. aasta I poolaastal kokku 5,4%. Aktsia puhasväärtus
langes 5,6% peamiselt Covid-19 põhjustatud majanduslikust ebastabiilsusest ning
sellest mõjutatud kontserni kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutuse
kahjumist tulenevalt. Seoses dividendide väljakuulutamisega summas 2 745 tuhat
eurot 2020. aasta juunis langes aktsia puhasväärtus täiendavalt 4,2%. Ilma
kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutuseta ja kasumi jaotamiseta oleks EfTEN
Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus 2020. aasta I poolaastal kasvanud
4,4%.

Järgmise 12 kuu jooksul saabub mitme kontserni tütarettevõtte laenulepingu
tähtaeg. Enamus kontserni laene on sõlmitud 5-aastase tähtajaga, mis
refinantseeritakse laenulepingu lõppemisel. Järgmise 12 kuu jooksul
refinantseeritakse kontserni laenukohustustest 34,285 miljonit eurot, s.o 56,1%
kogu laenuportfellist. Seisuga 30.06.2020 on kontserni laenulepingute keskmine
intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) 2,01% (31.12.2019: 1,84)%
ning LTV (Loan to Value) 54% (31.12.2019: 52%).

2020. aasta I poolaasta jooksul on kontsern teeninud vaba rahavoogu 1,7 miljonit
eurot (2019 6 kuud: sama), millest sellel aastal lisandunud
kinnisvarainvesteeringute rahavoog moodustab 234 tuhat eurot. Covid-19
tulenevast eriolukorrast põhjustatud üürilepingute allahindlused moodustasid
2020. aasta I poolaastal kokku 254 tuhat eurot, s.t üürnikega sõlmitud
ajutistest erikokkulepetest tulenevalt on kontserni 2020. aasta I poolaasta vaba
rahavoog langenud 13%.

2020. aasta juuni lõpu seisuga on kontsernil 13 (31.12.2019: 11)
ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 125,328
miljonit eurot (31.12.2019: 113,011 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 118,053
miljonit eurot (31.12.2019: 101,746 miljonit eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

                             II kvartal I poolaasta
                           --------------------------
 EUR tuhandetes                      2020 2019  2020 2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu                       2 422 2 321 4 865 4 636
                           --------   --------
 Müüdud teenuste kulu                  -59  -71  -147 -147
                           --------------------------
 Brutokasum                      2 363 2 250 4 718 4 489
                           --------   --------

                           --------   --------
 Turustuskulud                      -43 -134  -136 -220
                           --------   --------
 Üldhalduskulud                     -358 -376  -772 -664
                           --------   --------
 Kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse
 muutusest                      -3 986 1 460 -3 986 1 460
                           --------   --------
 Muud äritulud ja -kulud                 -5   0   0  -1
                           --------------------------
 Ärikasum                       -2 029 3 200  -176 5 064
                           --------   --------

                           --------   --------
 Finantskulud                      -345 -392  -678 -730
                           --------------------------
 Kasum enne tulumaksu                 -2 374 2 808  -854 4 334
                           --------   --------

                           --------   --------
 Tulumaksukulu                      -59 -479  -211 -636
                           --------------------------
 Aruandeperioodi koondkasum kokku           -2 433 2 329 -1 065 3 698
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum aktsia kohta
                           --------   --------
   - tava                       -0,58 0,68 -0,25 1,11
                           --------   --------
   - lahustatud                    -0,58 0,68 -0,25 1,11
-------------------------------------------------------------------------------

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

                   30.06.2020  31.12.2019
                 --------------
 EUR tuhandetes
                 --------------
 VARAD
                 --------------
 Raha ja raha ekvivalendid       10 920    12 986
                 --------------
 Lühiajalised hoiused            0    6 000
                 --------------
 Nõuded ja viitlaekumised        1 199     667
                 --------------
 Ettemakstud kulud             55      51
                 --------------
 Käibevara kokku            12 174    19 704
                 --------------

                 --------------
 Kinnisvarainvesteeringud       125 328   113 011
                 --------------
 Materiaalne põhivara           170     114
                 --------------
 Immateriaalne põhivara           4      0
                 --------------
 Põhivara kokku            125 502   113 125
                 --------------------------
 VARAD KOKKU             137 676   132 829
------------------------------------------------------------

                 --------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
                 --------------
 Laenukohustused            37 147    21 147
                 --------------
 Tuletisinstrumendid           284     271
                 --------------
 Võlad ja ettemaksed          4 062    1 132
                 --------------------------
 Lühiajalised kohustused kokku     41 493    22 550
                 --------------

                 --------------
 Laenukohustused            23 882    34 225
                 --------------
 Muud pikaajalised võlad         790     609
                 --------------
 Edasilükkunud tulumaksukohustus    4 150    4 274
                 --------------
 Pikaajalised kohustused kokku     28 822    39 108
                 --------------------------
 Kohustused kokku           70 315    61 658
                 --------------

                 --------------
 Aktsiakapital             42 225    42 225
                 --------------
 Ülekurss                9 658    9 658
                 --------------
 Kohustuslik reservkapital       1 323     936
                 --------------
 Jaotamata kasum            14 155    18 352
                 --------------------------
 Omakapital kokku           67 361    71 171
                 --------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    137 676   132 829
------------------------------------------------------------

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee