Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 24 juuli 2020 08:00:00 +0300
Manused
Baltika-10003690731-en.doc
Baltika-10003690732-en.doc
Baltika-10003690734-et.doc
Baltika-10003690735-et.doc
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA
Tekst
?Aktsiaselts BALTIKA, registrikood 10144415, asukohaga Veerenni 24, Tallinn
10135 juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks
ilma koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 299(1. )Ettepanek
otsuste vastuvõtmiseks ilma aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata on
aktsionäride mugavuseks ja et vältida kogunemisi COVID-19 pandeemia ajal.

Otsustamisele pandavate ettepanekute osas tekkivad küsimused saab saata ette e-
mailile baltika@baltikagroup.com kuni 7. August 2020 ja vastused asjakohastele
küsimustele avalikustatakse AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com
(http://www.baltikagroup.com/).

Aktsionäride otsuste hääletamiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri
fikseeritakse 7. Augusti 2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada perioodil 10. August kuni 16. August
2020 (kaasa arvatud). Kui aktsionär jätab hääletamata, loetakse, et ta hääletas
vastu.

Aktsionäril on oma hääle andmiseks kaks võimalust:

 1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja
  digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud
  hääletussedeli edastamisega e-maili teel
  aadressile baltika@baltikagroup.com hääletusperioodi jooksul.
 2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja
  omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või
  saatmisega AS Baltika kontorisse aadressil Veerenni 24, 10135, Tallinn
  selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 14 August kell 16.00. Tehniliste
  vahendite puudumisel on võimalik hääletussedelit täita ja allkirjastada ka
  AS Baltika kontoris eeltoodud aadressil tööpäevadel ajavahemikus 9.00-16.00.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav
hääletusvorm digitaalselt allkirjastada. Paberkandjal allkirjastatud ja
skaneeritud hääletussedeli edastamisel e-maili teel või paberkandjal
allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga
edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt
pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev).
Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada
volikirja blanketti, mis on kättesaadav AS Baltika
 veebilehel www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com/).

Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume
edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub
esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema
inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga
võrdsustatud ametiisiku poolt.

Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste osas on
järgmised:

 1. 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS Baltika 2019. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.

 1. 2019. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada 2019. majandusaasta konsolideeritud puhaskahjum summas 5 908 558
eurot.

 1. Nõukogu liikme tagasikutsumine

  ?3.1 Kutsuda nõukogust tagasi Tiina Mõis tema tagasiastumisavalduse
  valguses.
  3.2 Nõukogu jätkab neljaliikmelisena.

 1. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord

Nimetada AS Baltika audiitoriks 2020. majandusaasta aruande auditeerimisel AS
PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule.
Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni üldkoosoleku toimumise päevani on
aktsionäridel võimalik tutvuda AS Baltika 2019. a majandusaasta aruandega,
sõltumatu vandeaudiitori aruandega ja  AS Baltika kodulehel aadressil
www.baltikagroup.com ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali kodulehel
www.nasdaqbaltic.com. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta
saab esitada e-posti aadressil baltika@baltikagroup.com või aktsiaseltsi
aadressile saadetud kirjaga.

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja AS
Baltika veebilehel hiljemalt 24 August 2020 vastavalt ÄS 299(1 )lg-le 6.


Flavio Perini

Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com