Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 01 juuli 2020 09:00:00 +0300
Manused
TallinkGru-10003654071-en.pdf
TallinkGru-10003654072-en.pdf
TallinkGru-10003654074-et.pdf
TallinkGru-10003654075-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PARANDUSTEADE: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Tekst
PARANDUSTEADE: AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

AS Tallink Grupp tegi täpsustuse 30. juunil 2020 avaldatud ?Aktsionäride
korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates". Täpsustuse kohaselt on kolmandas
päevakorrapunktis sisalduva otsuse eelnõu kolmas alampunkt muudetud järgmiselt:
?Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla kõrgem, kui aktsia omandamise päeval
Tallinna Börsil AS Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind".

Lugupeetud AS-i Tallink Grupp aktsionär!

AS-i Tallink Grupp, registrikood 10238429, asukoht ja aadress Sadama 5, 10111
Tallinn, juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 30. juulil
2020 algusega kell 11.00 (Eesti aja järgi) Tallink SPA & Conference Hotelli
konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinn.

Aktsionäride registreerimine algab kell 10.00 üldkoosoleku toimumise kohas.

AS-i Tallink Grupp nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra
ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2019 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise
ettepanek:
1) Kinnitada 2019 majandusaasta puhaskasum summas 49 718 000 eurot;
2) Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 486 000  eurot;
3) Aktsionäridele dividendi mitte maksta;
4) Kanda 47 232 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. Oma aktsiate omandamise õiguse andmine
Anda AS-ile Tallink Grupp õigus omandada AS Tallink Grupp aktsiaid
alljärgnevatel tingimustel:
1) AS-il Tallink Grupp on õigus omandada oma aktsiaid viie aasta jooksul alates
käesoleva üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest;
2) AS-ile Tallink Grupp kuuluvate oma aktsiate arvestuslike väärtuste summa ei
või ületada 1/10 aktsiakapitalist;
3) Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla kõrgem, kui aktsia omandamise
päeval Tallinna Börsil AS Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind; ja
4) Oma aktsiate eest tuleb tasuda varast, mis ületab aktsiakapitali,
reservkapitali ja ülekurssi.

4. Nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine
Seoses nõukogu liikme Enn Pandi (Pant) volituste tähtaja lõppemisega
13.06.2020, pikendada nõukogu liikme Enn Pandi (Pant) nõukogu liikme volitusi
järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks tagasiulatuvalt alates 14.06.2020.
Jätkata nõukogu liikmete töö tasustamist vastavalt AS Tallink Grupp 07.06.2012
aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

5. Audiitori nimetamine 2020. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise
korra määramine
Nimetada AS-i Tallink Grupp 2020 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks
audiitorühingu KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga
sõlmitavale lepingule.

_________________________

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse
seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 23. juuli 2020 Eesti
väärtpaberite registri pidaja (Nasdaq CSD SE) ja Euroclear Finland Oy
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (nimekirja fikseerimise päev).

AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, üldkoosolekule
esitatavate dokumentidega ja muude üldkoosolekuga seotud oluliste andmetega,
sealhulgas otsuste eelnõude, AS?i Tallink Grupp 2019. aasta majandusaasta
aruande, nõukogu aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ja
aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta (kui selliseid
laekub) ning andmetega nõukogu liikme kandidaadi ja audiitori kandidaadi kohta,
on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp kodulehel
aadressil www.tallink.com/annual-general-meeting/2020
(http://www.tallink.com/annual-general-meeting/2020), Tallinna Börsi kodulehel
aadressil www.nasdaqbaltic.com (http://www.nasdaqbaltic.com/) ja AS-i Tallink
Grupp kontoris aadressil Sadama 5, Tallinn, I korrus, tööpäeviti ajavahemikus
09:00-16:00 alates üldkoosoleku toimumisest teatamisest kuni üldkoosoleku
toimumise päevani. ÄS §-s 294(1) sätestatud teave on aktsionäridele kättesaadav
AS-i Tallink Grupp kodulehel aadressil www.tallink.com/annual-general-
meeting/2020 (http://www.tallink.com/annual-general-meeting/2020) kuni
üldkoosoleku toimumise päevani (kaasa arvatud).

Aktsionär saab esitada küsimusi päevakorras olevate teemade kohta, saates
vastavad küsimused e-posti aadressil investor@tallink.ee
(mailto:investor@tallink.ee).

Aktsionäril on õigus AS-i Tallink Grupp üldkoosolekul saada juhatuselt teavet
AS-i Tallink Grupp tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on
alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele.
Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema
nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada
üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule
avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,
kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.
Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Eelnimetatud dokumendid tuleb AS-ile Tallink Grupp esitada kirjalikult
aadressile AS Tallink Grupp, Sadama 5, 10111 Tallinn või saata elektroonilises
vormis (allkirjastatud kvalifitseeritud e-allkirjaga eIDAS määruse mõttes - nt
digitaalne allkiri) e-posti aadressile investor@tallink.ee
(mailto:investor@tallink.ee).

AS Tallink Grupp ei võimalda üldkoosolekul elektroonilist osalemist ega
elektroonilist hääletamist (TsÜS § 33(1) ja ÄS § 290(1)) ega hääletamist enne
koosolekut (ÄS § 298(2)).

Juhised korralisel üldkoosolekul osalejatele:

     1. Aktsionärid, kes on registreeritud Nasdaq CSD SE poolt peetavas
aktsiaraamatus

Palume aktsionäridel, kes on nimekirja fikseerimise päeva seisuga kantud Nasdaq
CSD SE poolt peetavasse aktsiaraamatusse ning kes soovivad osaleda korralisel
üldkoosolekul, esitada registreerimiseks järgmised dokumendid:

 * Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (pass või
  ID-kaart).
 * Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal esitada isikut tõendav dokument
  (pass või ID-kaart) ning nõuetekohaselt allkirjastatud kirjalik volikiri või
  elektroonilises vormis volikiri (allkirjastatud kvalifitseeritud e-
  allkirjaga eIDAS määruse mõttes - nt digitaalne allkiri).
 * Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte
  (või muu sarnane dokument) vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on
  registreeritud, kust nähtub isiku õigus aktsionäri esindada (Eestis
  registreeritud juriidilistel isikutel esitada väljavõte äriregistri
  registrikaardist, mis on tehtud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku
  toimumist; välisriigis registreeritud juriidilistel isikutel esitada
  kinnitatud väljavõte (või muu sarnane dokument), mis ei ole vanem kui 6
  kuud), ja esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart).
 * Juriidilisest isikust aktsionäri volitatud esindajal, kelle esindusõigus ei
  nähtu vastavast äriregistri väljavõttest (või muust sarnasest dokumendist),
  tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada aktsionäri seadusjärgse
  esindaja poolt nõuetekohaselt väljastatud kirjalikus või elektroonilises
  vormis (allkirjastatud kvalifitseeritud e-allkirjaga eIDAS määruse mõttes -
  nt digitaalne allkiri) volikiri.

Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid, mis on
väljastatud välisriigi ametiisiku poolt, peavad olema legaliseeritud või
kinnitatud apostilliga.

Võõrkeelsetele dokumentidele tuleb lisada vandetõlgi poolt koostatud tõlge eesti
keelde.

Elektroonilises vormis dokumendid (allkirjastatud kvalifitseeritud e-allkirjaga
eIDAS määruse mõttes - nt digitaalne allkiri)  tuleks saata e-postiga
aadressile investor@tallink.ee (mailto:investor@tallink.ee) hiljemalt 29. juulil
2020 kell 16:00 (Eesti aja järgi).

AS Tallink Grupp võib registreerida eelnimetatud aktsionäri üldkoosolekul
osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta
sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja
volikiri on Eestis aktsepteeritav.

     2. Aktsionärid, kes on registreeritud Euroclear Finland Oy poolt peetavas
aktsiaraamatus (Soome väärtpaberite hoidmistunnistuste (FDRide) hoidjad -
edaspidi FDRi hoidjad)

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks palutakse FDRi hoidjatel korralduslikel
eesmärkidel teavitada AS-i Tallink Grupp kirjalikult või kirjalikku
taasesitatavas vormis oma kavatsusest osaleda korralisel üldkoosolekul ning
esitada koopiad alltoodud dokumentidest (originaalid tuleb esitada koosolekul)
hiljemalt 29. juulil 2020. a. kell 16.00 (Eesti aja järgi) posti teel aadressile
Sadama 5, Tallinn 10111, Eesti või e-posti teel aadressile investor@tallink.ee.

Nordea Bank Abp kui FDRide agent annab välja volikirja, mis annab igale FDRi
hoidjale õiguse hääletada korralisel üldkoosolekul häälte arvuga, mis vastab
FDRi hoidjale nimekirja fikseerimise päeva seisuga kuuluvate FDRide arvule.
Nordea Bank Abp volikiri antakse edasivolitamise õigusega.

Palume FDRi hoidjatel, kes on nimekirja fikseerimise päeva seisuga kantud
Euroclear Finland Oy poolt peetavasse aktsiaraamatusse ning kes soovivad osaleda
korralisel üldkoosolekul, esitada registreerimiseks dokumendid, mis on toodud
üleval juhiste punktis 1.

FDRi hoidjad, kes hoiavad FDRe esindajakontol, peavad lisaks eelviidatud
dokumentidele esitama oma Soome kontohalduri poolt antud volikirja. Vastava
volikirja blankett on kättesaadav AS Tallink Grupp kodulehe
aadressilt www.tallink.com/annual-general-meeting/2020
(http://www.tallink.com/annual-general-meeting/2020).

Korraline üldkoosolek toimub eesti keeles, sünkroontõlkega inglise keelde.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Tallink Grupp esindaja
määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel
aadressil investor@tallink.ee (mailto:investor@tallink.ee) või viies eelpool
nimetatud dokumendid AS-i Tallink Grupp kontorisse, Sadama 5, Tallinn, I korrus,
tööpäeviti ajavahemikus 9:00-16:00 hiljemalt 29. juulil 2020 kell 16:00 (Eesti
aja järgi), kasutades selleks AS-i Tallink Grupp kodulehe
aadressil www.tallink.com/annual-general-meeting/2020
(http://www.tallink.com/annual-general-meeting/2020) avaldatud blankette. Teavet
esindaja määramise ja volituse tagasivõtmise korra kohta leiate AS-i Tallink
Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com/annual-general-meeting/2020
(http://www.tallink.com/annual-general-meeting/2020).


Lugupidamisega,

Paavo Nõgene
Juhatuse esimees


Joonas Joost
Juhatuse nõunik
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee

Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla kõrgem, kui aktsia omandamise päeval
Tallinna Börsil AS Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind