Teate vaade
Ettevõte Skano Group AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 30 juuni 2020 17:46:50 +0300
Manused
SkanoGroup-10003652971-en.pdf
SkanoGroup-10003652973-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Auditeeritud Majandusaasta Aruanne 2019
Tekst
Nordic Fibreboard AS nõukogu kinnitas 30. juuni 2020 toimunud koosolekul
ettevõtte 2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruande.

MAJANDUSTEGEVUSE ÜLEVAADE

Müügitulu ja majandustulemus

Nordic Fibreboard EBITDA oli 2019. aastal jätkuvatelt tegevustelt positiivne
325 tuhat eurot (2018 jätkuvad tegevused: positiivne 428 tuhat eurot). 2019.
aasta EBITDA sisaldab ühekordset tulu kinnisvarainvesteeringu ümberhindamisest
327 tuhat eurot, samas kui 2018. aasta EBITDA sisaldab ühekordset kulu hüviste
reservi suurendamisest 25 tuhat eurot. Kiudplaadi kasumlikkuse vähenemise taga
oli peamiselt puiduhakke hinnatõus jat ühe kuivati lekked, mis põhjustas
neljandas kvartalis oluliselt suuremat energiakulu. Mööbli jaemüügi EBITDA
muutus võrreldes 2018 aastaga veelgi negatiivsemaks salongide sulgemise tõttu.

Puhaskahjum oli aastal 2019 jätkuvatelt tegevustelt 1 127 tuhat eurot (2018
jätkuvatelt tegevustelt kahjum 360 tuhat eurot). Konsolideeritud müügitulu
jätkuvatelt tegevustelt oli 2019 aastal 13,33 miljonit eurot, mis on 6%  tõusu
2018. aastaga võrreldes (2018: 12,53 miljonit eurot).

Puitkiudplaadi müügitulu 2019 aastal oli 11,75 miljonit eurot, mis on võrreldes
eelmise aastaga, kui müügitulu oli 11,01 miljonit eurot, tõusnud 7% ning mis
tulenes uute klientide lisandumisest märkmetahvlite ning uksesisude segmendis.
Müügitulu kasv tulenes oluliselt Aasia ja Aafrika arenevatelt turgudelt ning
Euroopa Liidu klientidelt seoses uue toote turuosa kindlustamisega. Meie suurima
turu, Soome, müük oli jätkuvalt langustrendis, hoolimata sellest, et Nordic
Fibreboard hoiab oma turuosa pehme tihedusega puitkiudplaatide segmendis, mis
näitab, et ehitussektoris kasutatavate alternatiivsete materjalide  kasutus,
peamiselt kortermajade uusehitistes, on kasvanud.

Mööbli hulgimüügi, kuni selle segmendi müügihetkeni 05.09.2019, müügitulu oli
2019. aastal 1,22 miljonit eurot (2018 terve aasta müügitulu 2,27 miljonit
eurot). Käesolevas aruandes käsitletakse mööbli hulgimüüki lõpetatud tegevusena.

Mööbli jaemüügi müügitulu vähenes aastaga 1% (1,54 miljonilt eurolt 1,52
miljonile eurole). Müügitulu langes Tallinnas Pärnu mnt salongi ning Tartu, Riia
ja Vilniuse salongide sulgemise tõttu. Mööbliäri  jaemüügi EBITDA oli 2019.
aastal negatiivne 200 tuhat eurot (2018. aastal negatiivne 104 tuhat eurot).

KONTSERNI MÜÜGITULU JAOTUS TEGEVUSALADE LÕIKES

                   tuh EUR   | % müügitulust |
               ---------+--------+------+--------+
                  2019 |  2018  2019 |  2018
---------------------------------------+--------+------+---------
 Jätkuvad tegevused          |     |    |
---------------------------------------+--------+------+---------
 Kiudplaadi tootmine ja müük  11 745 | 11 007 | 81% |  74%
---------------------------------------+--------+------+---------
 Mööbli jaemüük         1 515 | 1 536 | 10% |  10%
---------------------------------------+--------+------+---------
 Kinnisvara haldamine       111 |   0 |  1% |   0%
---------------------------------------+--------+------+---------
 Elimineerimine         (38) |  (15) | (0%) |  (0%)
---------------------------------------+--------+------+---------
 Kokku             13 333 | 12 528 | 92% |  85%
                    |    |   |

---------------------------------------+--------+------+---------
 Lõpetatud tegevus       1 215 | 2 270 |  8% |  15%
---------------------------------------+--------+------+---------

---------------------------------------+---------------+---------
 KOKKU             14 548 | 14 797  100% |  100%
---------------------------------------+---------------+---------KONTSERNI MÜÜGITULU regioonide LÕIKES

              tuh EUR   | % müügitulust |
          ---------+--------+------+--------+
 tuh EUR        2019 |  2018 | 2019 |  2018
-----------------------------+--------+------+---------
 Euroopa Liit    10 244 | 9 820 | 70% |  67%
-----------------------------+--------+------+---------
 Venemaa       1 545 | 1 531 | 11% |  10%
-----------------------------+--------+------+---------
 Aasia         544 |  294 |  4% |   2%
-----------------------------+--------+------+---------
 Aafrika        523 |  168 |  4% |   1%
-----------------------------+--------+------+---------
 Teised riigid     245 |  403 |  2% |   3%
-----------------------------+--------+------+---------
 Lähis-Ida       232 |  312 |  1% |   2%
-----------------------------+--------+------+---------
 KOKKU        13 333 | 12 528 | 92% |  85%
               |    |   |

-----------------------------+--------+------+---------
 Lõpetatud tegevus  1 215 | 2 270 |  8% |  15%
-----------------------------+--------+------+---------

-----------------------------+---------------+---------
 KOKKU        14 548 | 14 797  100% |  100%
-----------------------------+---------------+---------

Kontserni müügitulu näitas suurenemist mõnedel turgudel nagu Euroopa Liit, Aasia
ja Aafrika samas kui müügitulu langes märkimisväärselt Ida-Euroopas.

KASUM ÄRISEGMENTIDE LÕIKES

 tuh EUR                2019 | 2018
---------------------------------------------+--------
 Jätkuvad tegevused              |
---------------------------------------------+--------
 EBITDA ärisegmentide lõikes         |
---------------------------------------------+--------
 Kiudplaadi tootmine ja müük       68 |  280
---------------------------------------------+--------
 Mööbli jaemüük            (200) | (104)
---------------------------------------------+--------
 Kinnisvara haldamine          352 |   0
---------------------------------------------+--------
 Elimineerimine             105 |  252
---------------------------------------------+--------
 KOKKU EBITDA              325 |  428
---------------------------------------------+--------
 Põhivara kulum ja amortisatsioon   (668) | (558)
---------------------------------------------+--------
 KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM        (343) | (130)
---------------------------------------------+--------
 Neto finantskulud          (784) | (228)
---------------------------------------------+--------
 Tulumaksukulu              0 |  (2)
---------------------------------------------+--------
 PUHASKASUM/-KAHJUM         (1 127) | (360)
                       |

---------------------------------------------+-------+
 Lõpetatud tegevus          (271) | (532) |
---------------------------------------------+-------+

---------------------------------------------+--------
 KOKKU               (1 398) | (891)
---------------------------------------------+--------

FINANTSSEISUNDI JA RAHAVOOGUDE ARUANNE

Seisuga 31.12.2019 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 9,1 miljonit eurot
(31.12.2018: 10,3 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga
31.12.2019 7,5 miljonit eurot (31.12.2018: 7,4 miljonit eurot), milledest Nordic
Fibreboardil  oli  laenukohustisi  4,6 miljonit  eurot seisuga 31.12.2019
(31.12.2018: 4,8 miljonit).

Nõuded  ja  ettemaksed olid kokku 1,4 miljonit eurot seisuga 31.12.2019
(31.12.2018: 1,1 miljonit eurot). Varud seisuga 31.12.2019 0,9 miljonit eurot
(31.12.2018 2,3 miljonit eurot). Finantsinvesteeringud (ehk Trigon Property
Development aktsiad) olid 422 tuhat eurot seisuga  31.12.2018 ja 397 tuhat eurot
seisuga  31.12.2019. Kinnisvarainvesteeringud  seisuga 31.12.2019 olid 1,12
miljonit eurot (31.12.2018 0,18 miljonit eurot), materiaalne ja immateriaalne
põhivara kokku seisuga 31.12.2019 on 5,2 miljonit eurot (6,3 miljonit seisuga of
31.12.2018).

Kontserni äritegevuse rahavoog oli 2019. aastal 516 tuhat eurot (2018: 507 tuhat
eurot). Investeerimistegevusest tulenevalt toimus 2019. aastal raha väljavool
summas 153 tuhat eurot, võrreldes raha väljavooluga 275 tuhande euroga 2018.
aastal. Finantseerimistegevuse tulemuseks oli 2019. aastal samuti raha väljavool
summas 410 tuhat eurot (2018: raha väljavool 252 tuhat eurot). Netorahavoo
tulemuseks oli 2019. aastal raha väljavool summas 47 tuhat eurot, mis on 27
tuhat eurot rohkem raha väljavoolu võrreldes raha väljavooluga summas 20 tuhande
euroga aastal 2018.

Investeeringuid põhivaradesse tehti 2019. aastal summas 133 tuhat eurot, 2018.
aastal 270 tuhat eurot.

ÄRIÜKSUSTE ülevaade

Nordic Fibreboard Ltd

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2019. aastal 11,75 miljonit eurot, mis on 7% suurem
kui 2018. aastal (2018: 11,01 miljonit eurot). Me müüsime oma tooteid 2019.
aastal 39-e riigi klientidele. See on tingitud peamiselt uute klientide
lisandumises  Euroopa  Liidu  piirkonnas  märkmetahvlite  ja  uksetööstuse
täitematerjalide segmentides. Venemaa turuosas oli 2019. aasta jooksul märgata
tagasihoidlikku   tõusu,   mis  peegeldab  ettevõtjate  usalduse  ja
ettevõtlusaktiivsuse kasvu turul. Lähis-Ida turgudel valitseb endiselt nõrk
majanduskeskkond, kuid Aasia turul oleme leidnud uusi kliente ning Aafrika turu
tõus toimus suurelt osalt sealse konkurendi turult kadumisest.  Puitkiudplaadi
EBITDA  oli  2019. aastal 68 tuhat eurot (2018. aastal 280 tuhat eurot),
kasumlikkuse vähenemine 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga tulenes ühelt osalt
uutele  klientidele  uute toodete väljaarendamise tegevustest uksetööstuse
täitematerjalide ja märkmetahvlite segmendis ning teiselt osalt ühe tehase
kuivati rikkest põhjustatud oluliselt suuremast energiatarbimisest.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

           tuh EUR    % müügitulust
            |        |
          2019 |  2018  2019 |  2018
------------------------+--------+------+--------
 Euroopa Liit  8 656 | 8 297 | 74% |  75%
------------------------+--------+------+--------
 Venemaa     1 545 | 1 531 | 13% |  14%
------------------------+--------+------+--------
 Aasia       544 |  294 |  5% |   3%
------------------------+--------+------+--------
 Aafrika      523 |  168 |  4% |   2%
------------------------+--------+------+--------
 Lähis-Ida     232 |  312 |  2% |   3%
------------------------+--------+------+--------
 Teised      245 |  404 |  2% |   4%
------------------------+--------+------+--------
 Kokku     11 745 | 11 007 | 100% |  100%Siseviimistlusplaadid

Siseviimistlusplaate   toodetakse   100% oma  kaubamärgi  Isotex  all.
Siseviimistlusplaate valmistatakse Pärnu kiudplaadivabriku põhi tootmisliinil
toodetavatest naturaalsetest puitkiudplaatidest, mille servadesse töödeldakse
punntapid ja pealispind kaetakse paber- või tekstiilkattega. See tehnoloogia
võimaldab toota erineva värvi ja mustriga plaate.

Üldehitusplaadid

Tuuletõkkeplaadid  ja  uste  täitematerjal  olid jätkuvalt suurimad Pärnu
kiudplaadivabriku tootegrupp. Püssi kiudplaaditehase peamine toodang kuulub
märkmetahvlite segmenti, mida Nordic Fibreboard müüb mitmel kontinendil.

SKANO FURNITURE FACTORY: MÖÖBLI TOOTMINE JA HULGIMÜÜK

05.09.2019 müüs Nordic Fibreboard AS oma tütarettevõtte Skano Furniture Factory
OÜ ja väljus sellega mööbli tootmise ja mööbli hulgimüügi ärist. Pärast Skano
Furniture Factory OÜ müüki sai Nordic Group ASist otsene emaettevõte Skano
Furniture OÜ-le, kelle peamiseks tegevusalaks on oma ja kolmandate osapoolte
poolt toodetud kodusisustusmööbli müük Baltikumis.  Skano Furniture Factory
äritegevusesks  oli  käsitööna  valmistatud, puidust, originaalse, kõrgema
hinnaklassi kodusisustusmööbli tootmine ja hulgimüük. Skano Furniture Factory
tootmine asus Pärnus.

Kuni mööbli hulgimüügiga tegeleva tütarettevõtte Skano Furniture Factory OÜ
müügini  05.09.2019 oli  mööbli  hulgimüügi  2019. aasta  müügitulu  koos
kontsernisiseste tehingutega 1,70 miljonit eurot (2018. aasta müügitulu oli
3,01 miljonit eurot). Mööbli hulgimüügi EBITDA tulemus, kuni müügihetkeni
05.09.2019, oli negatiivne 176 tuhat eurot (2018. aastal terve aasta negatiivne
334 tuhat eurot).

Mööbli hulgimüügitulu geograafiliselt

 tuh EUR      tuh EUR   % müügitulust
            |       |
          2019 | 2018  2019 |  2018
------------------------+-------+------+--------
 Venemaa      627 | 1 217 | 36% |  40%
------------------------+-------+------+--------
 Soome       335 |  798 | 20% |  27%
------------------------+-------+------+--------
 Skano jae     476 |  733 | 28% |  24%
------------------------+-------+------+--------
 Teised riigid   265 |  258 | 16% |   9%
------------------------+-------+------+--------
 Kokku      1 703 | 3 006 | 100% |  100%

Skano furniture: mööbli jaemüük

Mööbli jaeäri opereeritakse tütarettevõtte Skano Furniture OÜ ning selle Läti ja
Leedu tütarettevõtete kaudu. Seisuga 31.12.2019 olid jäänud alles 2 salongi, üks
Tallinnas ja üks Pärnus, mõlemad salongid suleti 31.01.2020. Läti ja Leedu
salongid  suleti  30.09.2019. Nende kaupluste sulgemine tähendas kontserni
väljumist mööbli jaemüügisektorist.

Mööbli jaemüügi 2019. aasta müügitulu vähenes 1%  võrreldes 2018 aastaga (1,54
miljonilt eurolt 1,52 miljonile eurole).

Mööbli jaemüügitulu geograafiliselt

                       %
 tuh EUR           tuh EUR  müügitulust  Kaupluste arv
                 |     |         |
                2019| 2018 2019| 2018 31.12.2019|31.12.2018
---------------------------------+-----+----+------+----------+----------
 Eesti           1 152| 962| 76%|  63%|     2|     4
---------------------------------+-----+----+------+----------+----------
 Läti*            137| 272| 9%|  18%|     0|     1
---------------------------------+-----+----+------+----------+----------
 Leedu*            226| 302| 15%|  20%|     0|     1
---------------------------------+-----+----+------+----------+----------
 Kokku (toimivad kauplused) 1 515|1 536|100%| 100%|     2|     6

* Läti ja Leedu salongid suleti 30.09.2019.

Mööbli jaemüügiäri EBITDA oli 2019 aastal negatiivne 200 tuhat eurot (2018.
aastal negatiivne 104 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

Nordic Fibreboard Ltd

Kiudplaadi segmendis tegeleme erinevate aplikatsioonipõhiste toodete müügi
edendamisega, milledel on rahvusvahelisem haare kui senistel tuuletõkke ja
isolatsiooniplaatidel senistel traditsioonilistel turgudel nagu Soome, Venemaa
ja Eesti. Tööstuslik segment pakub rohkem võimalusi, kuna kliendid väärtustavad
üha enam keskkonnasõbralikke materjale nagu seda on meie puitkiudplaat. Me näeme
potensiaali märkmetahvlite segmendis, eriti Aasia turgudel.

Pärnu Riverside Development

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist.

Finantssuhtarvud

 tuh EUR
                      |      |
 Kasumiaruanne              |    2019 |    2018
-------------------------------------------+------------+------------
 Müügitulu                |   13 333 |   12 528
-------------------------------------------+------------+------------
 EBITDA                  |    325 |    428
-------------------------------------------+------------+------------
 EBITDA rentaablus            |     2% |     3%
-------------------------------------------+------------+------------
 Ärikasum/-kahjum             |   (343) |   (130)
-------------------------------------------+------------+------------
 Ärirentaablus              |    (3%) |    (1%)
-------------------------------------------+------------+------------
 Puhaskasum/-kahjum            |  (1 127) |   (360)
-------------------------------------------+------------+------------
 Puhasrentaablus             |    (8%) |    (3%)
                      |      |

--------------------------------------------------------+------------
 Lõpetatud tegevus                (271) |   (532)
--------------------------------------------------------+------------

-------------------------------------------+------------+------------
 KASUM/KAHJUM KOKKU            |  (1 398) |   (891)
-------------------------------------------+------------+------------                      |      |
 Bilanss                 | 31.12.2019 | 31.12.2018
-------------------------------------------+------------+------------
 Koguvarad                |   9 045 |   10 307
-------------------------------------------+------------+------------
 Koguvarade puhasrentaablus        |   (12%) |    (3%)
-------------------------------------------+------------+------------
 Omakapital                |   1 542 |   2 901
-------------------------------------------+------------+------------
 Omakapitali puhasrentaablus       |   (73%) |   (12%)
-------------------------------------------+------------+------------
 Võlakordaja               |    83% |    72%
                      |      |

                      |      |
 Aktsia                  | 31.12.2019 | 31.12.2018
-------------------------------------------+------------+------------
 Aktsia viimane hind (EUR)*        |    0,41 |    0,36
-------------------------------------------+------------+------------
 Puhaskasum aktsia kohta (EUR)      |   (0,31) |   (0,20)
-------------------------------------------+------------+------------
 Hind-tulu (PE) suhtarv          |   (1,32) |   (1,81)
-------------------------------------------+------------+------------
 Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)    |    0,34 |    0,64
-------------------------------------------+------------+------------
 Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe |    1,20 |    0,56
-------------------------------------------+------------+------------
 Turukapitalisatsioon tuh EUR       |   1 845 |   1 611
-------------------------------------------+------------+------------
 Aktsiate arv tk             | 4 499 061 | 4 499 061
-------------------------------------------+      +------------

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustised / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Hinna-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia
raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv
*http://www.nasdaqbaltic.com/

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne


                       |      |      |
 tuh EUR                   | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Raha ja raha ekvivalendid          |     7 |     54 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 5)        |   1 394 |   1 142 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Varud (Lisa 6)               |    894 |   2 255 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Kokku käibevarad              |   2 296 |   3 452 |
----------------------------------------------+------------+------------+
                        |       |       |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 7)      |   1 121 |    175 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Müügiootel finantsvarad (Lisa 9)      |    397 |    422 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Materiaalne põhivara (Lisa 8)        |   5 212 |   6 223 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Immateriaalne põhivara (Lisa 8)       |     19 |     34 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Kokku põhivarad               |   6 749 |   6 855 |
----------------------------------------------+------------+------------+
                        |       |       |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Kokku varad                 |   9 045 |   10 307 |
----------------------------------------------+------------+------------+
                        |       |       |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Võlakohustised (Lisas 10)          |   4 547 |    662 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Võlad ja ettemaksed (Lisas 11)       |   2 665 |   2 418 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Lühiajalised eraldised (Lisa 12)      |     20 |     15 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Kokku lühiajalised kohustised        |   7 232 |   3 095 |
----------------------------------------------+------------+------------+
                        |       |       |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Pikaajalised võlakohustised (Lisas 10)   |     92 |   4 102 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Pikaajalised eraldised (Lisa 12)      |    179 |    210 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Kokku pikaajalised kohustised        |    271 |   4 311 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Kokku kohustised              |   7 503 |   7 406 |
----------------------------------------------+------------+------------+
                        |       |       |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 13) |   2 699 |   2 699 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Ülekurss                  |    364 |    364 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Kohustuslik reservkapital          |    288 |    288 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Muud reservid                |     84 |     45 |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Jaotamata kahjum              |  (1 894) |   (496) |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Kokku omakapital              |   1 542 |   2 901 |
----------------------------------------------+------------+------------+
                        |       |       |
----------------------------------------------+------------+------------+
 Kokku kohustised ja omakapital       |   9 045 |   10 307 |

*  Konsolideeritud  raamatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on
aastaaruande lisad lk 25 kuni 72.

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

 tuh EUR                        |  2019 |  2018
---------------------------------------------------------+---------+--------
 Jätkuvad tegevused                   |      |
---------------------------------------------------------+---------+--------
 Müügitulu (Lisa 24)                  | 13 333 | 12 528
---------------------------------------------------------+---------+--------
 Müüdud toodangu kulu (Lisa 15)             | 11 538 | 10 479
---------------------------------------------------------+---------+--------
 Brutokasum                       |  1 796 | 2 049
---------------------------------------------------------+---------+--------
                             |      |
---------------------------------------------------------+---------+--------
 Turustuskulud (Lisa 16)                |  1 698 | 1 898
---------------------------------------------------------+---------+--------
 Üldhalduskulud (Lisa 17)                |   658 |  498
---------------------------------------------------------+---------+--------
 Muud äritulud (Lisa 19)                |   351 |   14
---------------------------------------------------------+---------+--------
 Muud ärikulud (Lisa 20)                |   134 |   89
---------------------------------------------------------+---------+--------
 Ärikahjum                        |  (343) | (422)
---------------------------------------------------------+---------+--------
                             |      |
---------------------------------------------------------+---------+--------
 Finantstulud (Lisa 21)                 |   19 |   22
---------------------------------------------------------+---------+--------
 Finantskulud (Lisa 21)                 |   803 |  243
---------------------------------------------------------+---------+--------
 KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST              | (1 127) | (643)
---------------------------------------------------------+---------+--------
 Ettevõtte tulumaks                   |    0 |   2
---------------------------------------------------------+---------+--------
                             |      |
---------------------------------------------------------+---------+--------
 ARUANDEAASTA PUHASKAHJUM JÄTKUVATELT TEGEVUSTELT    | (1 127) | (645)
---------------------------------------------------------+---------+--------
                             |      |
---------------------------------------------------------+---------+--------
 Aruandeaasta puhaskahjum lõpetatud tegevustelt     |  (271) | (246)
---------------------------------------------------------+---------+--------
 ARUANDEAASTA PUHASKAHJUM KOKKU             | (1 398) | (891)
---------------------------------------------------------+---------+--------
                             |      |
---------------------------------------------------------+---------+--------
 Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 14)    | (0,31) | (0,20)
---------------------------------------------------------+---------+--------
 Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 14) | (0,30) | (0,20)
                             +---------+--------

*  Konsolideeritud  raamatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on
aastaaruande lisad lk 25 kuni 72.

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

 tuh EUR                             | 2019|  2018
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Äritegevuse rahavood                      |   |
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Ärikahjum                            |(343)| (423)
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Korrigeerimised:                        |   |
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Kulum (Lisad 7, 8)                       | 669|  558
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Kasum/kahjum kinniavarainvesteeringu ümberhindlusest (Lisa 7)  |(327)|   0
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Kasum/kahjum põhivara mahakandmisest              |  2|   0
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Mitterahalised tehingud: aktsiaoptsioonide reserv        |  39|   37
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
    Kasum/kahjum müügiootel finantsvara ümberhindlusest (Lisa  |   |
 9;21)                              |  25|   2
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded                 |  1|   0
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
   Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 5)             |(651)|(1 532)
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
   Varude muutus (Lisa 6)                    | 581|   83
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
   Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 11)       | 617|  653
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
   Lõpetatud tegevused                      | 131| 1 374
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
                                  |   |
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Äritegevusega genereeritud rahavood               | 744|  752
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Intressimaksed (Lisa 21)                    |(221)| (240)
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Tulumaks                            |  0|  (2)
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Muud finantstulud ja -kulud ( Lisa 21)             | (7)|  (3)
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Äritegevuse rahavood kokku                   | 516|  507
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
                                  |   |
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Investeerimistegevuse rahavood                 |   |
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisad 8)     |(133)|  (30)
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Kinnisvarainvesteeringu soetus (Lisa 7)             | (20)|  (5)
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Müügiootel finantsvarade soetus (Lisa 9)            |  0| (240)
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Investeerimistegevuse rahavood kokku              |(153)| (275)
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
                                  |   |
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Finantseerimistegevuse rahavood                 |   |
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Saadud laenude tagasimaksed (Lisa10)              |(306)| (246)
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 10)           | 304|  120
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Saadud laenude tagasimaksed seotud osapooltele (Lisa 10)    |(284)| (120)
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Rendikohustuste põhiosa tagasimaksed (Lisa 10)         | (96)|   0
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Arvelduskrediidi muutus (Lisa 10)                | (28)|  137
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Faktooringu muutus (Lisa 10)                  |  0| (143)
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Finantseerimistegevuse rahavood kokku              |(410)| (252)
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
                                  |   |
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 RAHAJÄÄGI MUUTUS                        | (47)|  (20)
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 Raha ja raha ekvivalentide valuutakursi muutuse mõju      |  0|   0
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 RAHA ALGJÄÄK                          |  54|   74
-----------------------------------------------------------------+-----+-------
 RAHA LÕPPJÄÄK                          |  7|   54

*  Konsolideeritud  raamatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on
aastaaruande lisad lk 25 kuni 72.Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

         |       |    | Kohustis­lik | Muud |Jaotamata|
 tuh EUR     |Aktsia­kapital|Ülekurss|reserv­kapital|reservid| kasum |Kokku
-----------------+--------------+--------+--------------+--------+---------+-----
          |        |     |        |     |     |
-----------------+--------------+--------+--------------+--------+---------+-----
 Saldo 31.12.2017|     2 699|   364|      288|    9|   393|3 753
-----------------+--------------+--------+--------------+--------+---------+-----
          |        |     |        |     |     |
-----------------+--------------+--------+--------------+--------+---------+-----
 Aktsiaoptsioonid|       |    |       |    |     |
 2018      |       0|    0|       0|   37|    0|  37
-----------------+--------------+--------+--------------+--------+---------+-----
 Muud muudatused |       0|    0|       0|    0|    2|  2
-----------------+--------------+--------+--------------+--------+---------+-----
 Aruandeaasta  |       |    |       |    |     |
 puhaskahjum 2018|       0|    0|       0|    0|  (891)|(891)
-----------------+--------------+--------+--------------+--------+---------+-----
 Muu koondkahjum |       |    |       |    |     |
 2018      |       0|    0|       0|    0|    0|  0
-----------------+--------------+--------+--------------+--------+---------+-----
 2018 koondkahjum|       0|    0|       0|    0|  (891)|(891)
-----------------+--------------+--------+--------------+--------+---------+-----
 Saldo 31.12.2018|     2 699|   364|      288|   45|  (496)|2 901
-----------------+--------------+--------+--------------+--------+---------+-----
          |        |     |        |     |     |
-----------------+--------------+--------+--------------+--------+---------+-----
 Aktsiaoptsioonid|       |    |       |    |     |
 2019      |       0|    0|       0|   39|    0|  39
-----------------+--------------+--------+--------------+--------+---------+-----
 Aruandeaasta  |       |    |       |    |     |  (1
 puhaskahjum 2019|       0|    0|       0|    0| (1 398)| 398)
-----------------+--------------+--------+--------------+--------+---------+-----
 Muu koondkahjum |       |    |       |    |     |
 2019      |       0|    0|       0|    0|    0|  0
-----------------+--------------+--------+--------------+--------+---------+-----
         |       |    |       |    |     |  (1
 2019 koondkahjum|       0|    0|       0|    0| (1 398)| 398)
-----------------+--------------+--------+--------------+--------+---------+-----
 Saldo 31.12.2019|     2 699|   364|      288|   84| (1 894)|1 542
         +--------------+--------+--------------+--------+---------+-----

* Täiendav informatsioon omakapitali osas on toodud lisas 13.
*  Konsolideeritud  raamatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on
aastaaruande lisad lk 25 kuni 72.

KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK

                            | tuh EUR |
------------------------------------------------------+---------+
 Jaotamata kasum seisuga 31.12.2018         |  (496) |
------------------------------------------------------+---------+
 Koondkahjum 2019                  | (1 398) |
------------------------------------------------------+---------+
 Kohustuslik reservkapital              |   288 |
------------------------------------------------------+---------+
 Ülekurss                      |   364 |
------------------------------------------------------+---------+
 Jaotamata kasum / (akumuleeritud kahjum) 31.12.2019 | (1 242) |
Nordic Fibreboard AS 2019.a. auditeeritud majandusaasta aruanne on kättesaadav
ka         ettevõtte         kodulehelt www.nordicfibreboard.com
(http://www.nordicfibreboard.com)
Torfinn Losvik
Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com