Teate vaade
Ettevõte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 30 juuni 2020 16:00:00 +0300
Manused
SilvanoFas-10003652501-en.pdf
SilvanoFas-10003652502-en.pdf
SilvanoFas-10003652504-et.pdf
SilvanoFas-10003652505-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Aktsiaselts Silvano Fashion Group aktsionäride üldkoosoleku otsused
Tekst
Aktsiaselts  Silvano Fashion Group  (edaspidi SFG) korraline aktsionäride
üldkoosolek  toimus     30. juunil 2020.a. kell 09:03 Hilton Tallinn Park
hotellis  konverentsisaalis  "Grand  Ballroom",  aadressil Fr.R.Kreutzwaldi
23, 10147 Tallinn, Eesti (edaspidi ?Koosolek").

Koosoleku   päevakorras  olid 08.06.2020. a.  Tallinna  Väärtpaberibörsi
kodulehel  ja  Varssavi  Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 08.06.2020. a.
ajalehes  "Eesti  Päevaleht"  ja  Aktsiaselts  Silvano  Fashion  Group
kodulehel avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh eelmise
majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine, põhikirja
muutmine,  Nõukogu liikmete nõukogust tagasikutsumine ja nõukogu liikmete
valimine, audiitori nimetamine.

Koosolek algas kell 09:03 ja lõppes kell 09:36. Koosolekul osales 22 aktsionäri,
kelle  aktsiatega  oli  esindatud  18 467 814 häält, mis moodustab 51,3%
hääleõiguslike aktsiate arvust. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid
Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group 2019. a majandusaasta aruande
kinnitamine

Otsustati:

1. Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2019. majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

 poolt:      18 467 811 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest;

 vastu:      0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;

 erapooletu:   3 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;

 ei hääletanud:  0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group 2019. a kasumi jaotamine

Otsustati:

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2019. a majandusaasta puhaskasumiks
10 663 000.- eurot.

2.2. Mitte  eraldada  AS-i  Silvano  Fashion  Group  2019.a. majandusaasta
puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse
seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2019. aasta majandusaasta puhaskasum
jaotamata kasumi hulka.

Hääletamise tulemused:

 poolt:      18 453 798 häält ehk 99,92% koosolekul esindatud häältest;

 vastu:      6 389 häält ehk 0,03% koosolekul esindatud häältest;

 erapooletu:   7 627 häält ehk 0,04% koosolekul esindatud häältest;

 ei hääletanud:  0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

Päevakorrapunkt 3: Põhikirja muutmine

Otsustati:

3.1. Tühistada põhikirja punkti 5.7. mis sisaldab: Aktsiaseltsi võib kõikides
õigustoimingutes esindada üksnes kaks Juhatuse liiget ühiselt.

3.2. Kinnitada seltsi uus põhikiri.

Hääletamise tulemused:

 poolt:      18 460 298 häält ehk 99,96% koosolekul esindatud häältest;

 vastu:      0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;

 erapooletu:   7 516 häält ehk 0,04% koosolekul esindatud häältest;

 ei hääletanud:  0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest.

Päevakorrapunkt  4: Nõukogu  liikmete nõukogust tagasikutsumine ja nõukogu
liikmete valimine

Otsustati:

4.1.  Kutsuda SFG nõukogust tagasi nõukogu liige Toomas Tool, Mart Mutso, Risto
Mägi, Triin Nellis ja  Stephan David Balkin.

Hääletamise tulemused:

 poolt:      18 453 564 häält ehk 99,92 % koosolekul esindatud häältest;

 vastu:      0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;

 erapooletu:   14 250 häält ehk 0,08% koosolekul esindatud häältest;

 ei hääletanud:  0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest.

4.2.1  Valida Toomas Tool SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks
kuni 30.juuni 2025.a.

Hääletamise tulemused:

 poolt:      18 456 564 häält ehk 99,94% koosolekul esindatud häältest;

 vastu:      0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;

 erapooletu:   11 250 häält ehk 0,06% koosolekul esindatud häältest;

 ei hääletanud:  0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest.

4.2.2  Valida Mari Tool SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks
kuni 30.juuni 2025.a.

Hääletamise tulemused:

 poolt:      18 445 940 häält ehk 99,88% koosolekul esindatud häältest;

 vastu:      0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;

 erapooletu:   21 874 häält ehk 0,12% koosolekul esindatud häältest;

 ei hääletanud:  0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest.

4.2.3  Valida Risto Mägi SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks
kuni 30. juuni 2025.a.

Hääletamise tulemused:

 poolt:      18 448 940 häält ehk 99,90 % koosolekul esindatud häältest;

 vastu:      0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;

 erapooletu:   7 624 häält ehk 0,04% koosolekul esindatud häältest;

 ei hääletanud:  11 250 häält ehk 0,06% koosolekul esindatud häältest.

4.2.4 Valida Triin Nellis SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks
kuni 30. juuni 2025.a.

Hääletamise tulemused:

 poolt:      18 456 564 häält ehk 99,94% koosolekul esindatud häältest;

 vastu:      0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;

 erapooletu:   3 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;

 ei hääletanud:  11 247 häält ehk 0,06% koosolekul esindatud häältest.

4.2.5  Valida Stephan David Balkin SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks
perioodiks kuni 30. juuni 2025.a.

Hääletamise tulemused:

 poolt:      18 466 687 häält ehk 99,99% koosolekul esindatud häältest;

 vastu:      0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;

 erapooletu:   1 127 häält ehk 0,01% koosolekul esindatud häältest;

 ei hääletanud:  0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest.

Päevakorrapunkt 5: AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2020-2022.
majandusaastateks ja audiitori tasu määramine

Otsustati:

5.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young
Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävala puiestee 4, 10143 Tallinn);

5.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga
Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2020.a. -
2022.a. majandustegevuse auditeerimiseks.

Hääletamise tulemused:

 poolt:      18 455 440 häält ehk 99,93% koosolekul esindatud häältest;

 vastu:      0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;

 erapooletu:   3 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;

 ei hääletanud:  12 371 häält ehk 0,07% koosolekul esindatud häältest.

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud
otsuste vastuvõtmise korda.

Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad
hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel.

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 17, 10613 Tallinn
http://www.silvanofashion.com