Teate vaade
Ettevõte Skano Group AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 26 juuni 2020 13:51:46 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
Tekst
NORDIC  FIBREBOARD  AS  (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu
80042) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus reedel, 26.06.2020. aastal
algusega kell 11:00 ja lõppes 11:45 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil
Suur-Jõe 48, Pärnu.

Koosolekul  oli  esindatud  2 744 142 häält,  mis  moodustavad  60,99%
aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid
päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine

Võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad.

2)       Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtuga seoses muuta Seltsi põhikirja
punkte 2.1, 2.2, 2.3 ning kinnitada need uues sõnastuses alljärgnevalt:

2.1. Seltsi miinimumkapital on EUR 100 000 (sada tuhat eurot) ja maksimumkapital
on EUR 400 000 (nelisada tuhat eurot).
2.2. Seltsi aktsiate miinimumarv on  2 500 000 ja maksimumarv on 10 000 000. Iga
aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Seltsil on ühte liiki aktsiad
- nimiväärtuseta nimelised aktsiad.
2.3. Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab üldkoosolek.
Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud
vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud häältest. Seltsi aktsiakapitali
suurendamisel on Seltsi aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele
proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate arvestuslikule väärtusele.
Aktsionäri eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud
vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest.

3)         Nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtu tulemusena on Seltsil 4 499 061
nimiväärtuseta aktsiat, kusjuures iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul
ühe hääle. Käesoleva otsuse vastuvõtmise tulemusena on Seltsi aktsia arvestuslik
väärtus EUR 0,60.

4)         Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud
redaktsioonis.

Otsus võeti vastu 2 744 142 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud
häältest.

2. Kohustusliku reservkapitali ja ülekursi kasutamine eelmiste perioodide
jaotamata kahjumi katmiseks

 1. Kanda Seltsi reservkapital summas 287 542.41 EUR Seltsi kahjumi arvele;
 2. Kanda Seltsi ülekurss summas 364 197.7 EUR Seltsi kahjumi arvele.

Otsus võeti vastu 2 682 193 häälega, mis moodustab 97,74% registreerunud
häältest, vastu oli 61 949 häält mis moodustab 2,26% registreerunud häältest.

 3. Aktsiakapitali vähendamine eelmiste perioodide jaotamata kahjumi katmiseks

Vähendada Seltsi aktsiakapitali pärast põhikirja muudatuste jõustumist pärast
kõikide reservide ärakasutamist järelejäänud 1 242 300,66 euro suuruse kahjumi
katmiseks lihtsustatud korras järgmiselt:

1)       Vähendada Seltsi aktsiakapitali EUR 2 429 492,94 võrra, summalt EUR
2 699 436,60 summani EUR 269 943,66;

2)         Aktsiakapitali vähendatakse   aktsiate   arvestusliku  väärtuse
vähendamise teel: vähendamise tulemusena väheneb Seltsi aktsia arvestuslik
väärtus  EUR-lt  0,60 EUR-ni  0,06 aktsiate  arv  jääb  samaks (4 499 061
nimiväärtuseta aktsiat) ja uueks aktsiakapitali suuruseks on EUR 269 943,66;

5)         Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri
fikseeritakse 10.07.2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga

Otsus  võeti  vastu 2 682 193 häälega, mis moodustab 97,74% registreerunud
häältest, vastu oli 61 949 häält mis moodustab 2,26% registreerunud häältest.


Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=03pHY-
tdmvd_RjLVwYggiVHOufYi9y9nKI0Vn1dVUUVVzQuNPUfjC-
g3NKPeAtkLXRbbv9ypAdFBbmfhlYGYrR0ZRJvpQihbRR5DiDqMgStQOnr7McFBRKyfCYCq_yzyG1VWoA
9OMxWqxr8prMW2w76eaPEZpdJ1Bclcyv3DcXMYzsIgoB0bcuV5gjj-
EYn43iSN3oEP1V8xiyVP0qhtbVj4GHxi8ty2PILVLAzPQPgLw_3HpbjRWMyt7xaDRaoAv-
BEt4145QdOhKzOHZee8hKs2pxIGwqALoGfFeUHgq1ZCNoBM69m3_OUpGRrRyQq)