Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 26 mai 2020 15:03:15 +0300
Manused
Baltika-10003391991-en.pdf
Baltika-10003391993-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltika auditeerimata majandustulemused, esimene kvartal 2020
Tekst
Baltika Grupp lõpetas esimese kvartali 2 474 tuhande euro suuruse
puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 1 442 tuhat eurot.
Esimese kvartali negatiivne majandustulemus on tugevalt mõjutatud nõrgast
märtsikuust, mida põhjustas ülemaailmne COVID-19 pandeemia välja kuulutamine.
Jaanuari- ja veebruarikuu majandustulemused vastasid ettevõtte prognoosidele.

Kõige  teravamalt  avaldas COVID-19 esimeses kvartalis mõju Baltika Grupi
tegevusele Leedus, kus tulenevalt Leedu valitsuse korraldustest suleti alates
16. märtsist  kõik kauplused, 27. märtsist suleti valitsuse otsusega kõik
kaubanduskeskused Eestis. Lätis olid kauplused avatud lühendatud tööajaga nädala
sees ja suletud nädalavahetusel. Alates eriolukorra välja kuulutamisest suunab
Baltika Grupp senisest veelgi suuremat ressursi e-poele www.andmorefashion.com
(http://www.andmorefashion.com), mille kaudu saavad kliendid kontaktivabalt
ostelda.

Täiendavalt on Baltika Grupi finantstulemusi ja likviidsust esimesel kvartalil
negatiivselt mõjutanud ka Baltika Grupis toimuvate ümberkorraldustega (peamiselt
tootmise lõpetamisega Eestis) seonduvad ühekordsed kulud. Ülaltoodud raskuste
ületamiseks alustas kohus AS Baltika saneerimismenetlust 26. märtsil 2020.
Baltika on seisukohal, et praeguses olukorras on ettevõtte saneerimine parim
viis  kaitsta  Baltika  aktsionäride,  töötajate,  võlausaldajate  ja
koostööpartnerite õigusi ja huve.

Grupi esimese kvartali müügitulu oli 6 137 tuhat eurot, vähenedes 34% võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga. Enamus ehk 70% müügitulu kaotusest (2,2 miljonit
eurot) tuli märtsikuust, mil Baltikumis kuulutati välja eriolukord ja poed
suleti. Jaanuari- ja veebruarikuu müügitulu oli veidi madalam kui eelneval
aastal,  aga  väga tugeva tulemuse tegi meestekollektsioon, kus Baltmani
ülikondade ja Montoni üleriiete müük kasvas oluliselt võrreldes eelneva aastaga.

Suurima osatähtsusega müügikanal, jaemüük, vähenes 32% (2,6 miljonit eurot),
millest  80% moodustab  märtsikuu  ülinõrk  tulemus.  Baltika Grupi e-poe
Andmorefashion.com esimese kvartali müügitulu langes võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga 7% ja oli 505 tuhat eurot. Äriklientide müügitulu oli esimeses
kvartalis 200 tuhat eurot, vähenedes aastatagusega võrreldes 72%. Äriklientide
müügitulu vähenemine on ootuspärane, kuna äriklientide müügikanalist väljumine
on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist.

Grupi turustuskulud olid esimeses kvartalis 4 200 tuhat eurot, vähenedes 17% ehk
829 tuhat  eurot  võrreldes  eelmise aasta sama perioodiga. Turustus- ja
üldhalduskulude järjepidev ning oluline vähendamine on üks osa Baltika Grupi
käimasolevast restruktureerimisplaanist.

2020 aasta esimese kvartali tulemus sisaldab 11 tuhande euro ulatuses uue
raamatupidamisstandardi - IFRS 16 negatiivset mõju.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

                          31.03.2020  31.12.2019
--------------------------------------------------------------------------
 VARA

 Käibevara

 Raha ja raha ekvivalendid               215     264

 Nõuded ostjatele ja muud nõuded            753     621

 Varud                        8 035    7 644

 Müügiootel põhivara                   28      28

 Käibevara kokku                   9 031    8 557

 Põhivara

 Edasilükkunud tulumaksuvara              281     281

 Muu pikaajaline vara                  222     222

 Materiaalne põhivara                 1 538    1 683

 Vara kasutusõigus                  14 925    16 040

 Immateriaalne põhivara                 557     536

 Põhivara kokku                   17 523    18 762

 VARA KOKKU                     26 554    27 319 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 Lühiajalised kohustused

 Võlakohustused                    2 819    1 731

 Rendikohustis                    6 237    5 383

 Võlad hankijatele ja muud kohustused         4 920    4 118

 Lühiajalised kohustused kokku            13 976    11 232

 Pikaajalised kohustused

 Võlakohustused                    1 412     488

 Rendikohustis                    10 437    12 396

 Pikaajalised kohustused kokku            11 849    12 884

 KOHUSTUSED KOKKU                  25 825    26 116 OMAKAPITAL

 Aktsiakapital nimiväärtuses             5 408    5 408

 Ülekurss                         0      0

 Reservid                       4 045    4 045

 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)    -6 250     -341

 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)        -2 474    -5 909

 OMAKAPITAL KOKKU                    729    3 203

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU           26 554    27 319

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

                               1 kv 2020 1 kv 2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu                           6 137   9 270

 Kliendiboonuste eraldis                      0     0

 Müügitulu peale kliendiboonuste eraldist            6 137   9 270

 Müüdud kaupade kulu                      -3 390  -4 836

 Brutokasum                           2 747   4 434 Turustuskulud                         -4 200  -5 029

 Üldhalduskulud                         -792   -598

 Muud äritulud (-kulud)                      37    117

 Ärikasum (-kahjum)                      -2 208  -1 076 Finantskulud                          -266   -366

 Kasum (-kahjum) enne maksustamist               -2 474  -1 442 Tulumaks                              0     0 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)             -2 474  -1 442 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)             -2 474  -1 442

 Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi
 puhaskahjumist                         -0,05   -0,04 Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi
 puhaskahjumist                         -0,05   -0,04Flavio Perini
Juhatuse liige, Tegevjuht
flavio.perini@baltikagroup.com (mailto:flavio.perini@baltikagroup.com)