Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 22 mai 2020 16:30:00 +0300
Manused
EkspressGr-10003386681-en.pdf
EkspressGr-10003386682-en.pdf
EkspressGr-10003386683-en.pdf
EkspressGr-10003386684-en.pdf
EkspressGr-10003386685-en.pdf
EkspressGr-10003386686-en.docx
EkspressGr-10003386687-en.docx
EkspressGr-10003386688-en.docx
EkspressGr-10003386689-en.pdf
EkspressGr-100033866811-et.pdf
EkspressGr-100033866812-et.pdf
EkspressGr-100033866813-et.pdf
EkspressGr-100033866814-et.pdf
EkspressGr-100033866815-et.pdf
EkspressGr-100033866816-et.docx
EkspressGr-100033866817-et.docx
EkspressGr-100033866818-et.docx
EkspressGr-100033866819-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Tekst
ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Parda 6, 10151 Tallinn)
juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 17.06.2020
algusega kell 10.00 ASi Ekspress Grupp asukohas Tallinnas Parda 6 VI korrusel.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9.30 koosoleku toimumiskohas.

Juhatus palub aktsionäridel arvestada, et koroonaviiruse põhjustatud COVID-19
haiguse pandeemia oludes on soovitatav minimeerida füüsiliste kogunemiste
ulatust ning nendest osavõttu. Seetõttu soovitab juhatus aktsionäridel hääletada
üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid
elektrooniliselt  enne  üldkoosolekut ning  üldkoosolekul füüsiliselt mitte
osaleda.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäridel täita hääletussedel, mis on
lisatud  üldkoosoleku  kokkukutsumise  teatele  nii  Nasdaq  Balti  börsi
(https://nasdaqbaltic.com/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LkCE02RXdFwE9joK6UO3K9ie4IocDSdwC7h_
l0qVN05TDLqRFzOX-n6V7G14FVs5mCXcekLzvlj_SfEi1R6SEB4uVu7NHaN5n8zEH8BupNE=))  kui
ka  Ekspress  Grupi  kodulehel. Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt
allkirjastada   ning   saata   e-kirjaga   aadressil egrupp@egrupp.ee
(mailto:egrupp@egrupp.ee) hiljemalt 16. juunil 2020. aastal kella 16.00-ks.
Elektroonilise hääletamise kord on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele
eelnimetatud veebilehtedel.

Juhatus  kinnitab,  et  üldkoosoleku toimumispaigas rakendatakse osalejate
kaitsmiseks vajalikke meetmeid koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks.
Koosoleku  toimumiskohas  on  olemas  vajalikud  desinfitseerimis-  ja
isikukaitsevahendid.  Vajadusel  täiendame rakendatavaid meetmeid vastavalt
toimumise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele.

Vastavalt  ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku
päevakord järgmine:

 1. ASi Ekspress Grupp 2019. majandusaasta aruande kinnitamine
 2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
 3. Nõukogu liikme valimine
 4. Nõukogu liikme tasustamine
 5. Audiitori valimine perioodiks 1.01.2020.-31.12.2023
 6. Põhikirja muutmine

ASi  Ekspress  Grupp juhatus teeb aktsionäridele päevakorrapunktide kohta
järgmised ettepanekud.

1. ASi Ekspress Grupp 2019. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2019-31.12.2019 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2019. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 1394 tuhat eurot
järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 70 tuhande euro võrra ja
kanda ülejäänud 1324 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. Nõukogu liikme valimine

Valida nõukogu liikmeks Priit Rohumaa (isikukood 37504030225) viieks aastaks
kuni 16.06.2025.

4. Nõukogu liikme tasustamine

Maksta Priit Rohumaale kuutasu 1000 eurot.

5. Audiitori valimine perioodiks 1.01.2020.-31.12.2023

Valida ASi Ekspress Grupp audiitoriks perioodiks 1.01.2020-31.12.2023 OÜ KPMG
Baltics (registrikood 100960829) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest
vastavalt OÜga KPMG Baltics sõlmitavale lepingule.

6. Põhikirja muutmine

Kiita heaks põhikirja muutmise ettepanekud järgmiselt.

 1. Lugeda põhikirja p 2.2 õigeks järgmiselt:

2.2. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 0,60 eurot. Iga
aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

 1. Kustutada endine punkt 2.4.
 2. Lisada p 2.5 ja 2.7 järgmiselt:

2.5. Selts  võib  üldkoosoleku otsusel lasta aktsiakapitali tingimuslikuks
suurendamiseks välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia
vastu.
2.7. Seltsi omakapitali hulka kuulub muu hulgas vabatahtlik reserv. Vabatahtlik
reserv moodustatakse aktsionäride ja teiste isikute sissemaksetest ning muudest
eraldistest. Sissemakseid ja muid eraldisi vabatahtlikku reservi võib teha nii
rahas kui ka muus varas. Sissemakseid ja muid eraldisi vabatahtlikku reservi
tehakse  üldkoosoleku  otsuse  alusel. Vabatahtlikust reservist võib teha
aktsionäridele  väljamakseid  üldkoosoleku otsusel vastavalt aktsionäridele
kuuluvate aktsiate arvule. Väljamakseid võib teha, kui see ei too kaasa seltsi
netovara vähenemist alla aktsiakapitali ning kohustusliku reservkapitali summa.
Vabatahtlikku reservi tehtud sissemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi.

 1. Kustutada endised punktid 4.6 ja 4.7.
 2. Muuta punkti 5.6 ja lugeda see õigeks järgmiselt:

5.6. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole
hääletamisel osalenud nõukogu liikmetest. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid
koosolekut kokku kutsumata kas e-kirja teel hääletades või kirjaliku otsusena.
Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja seltsi
vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja seltsi
vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad
nõukogu liikme huvid on vastuolus seltsi huvidega.

 1. Muuta punkte 5.8.5-5.8.8 ja lugeda need õigeks järgmiselt:

5.8.5. investeeringute tegemine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud
kulutuste summa;
5.8.6. laenude või mis tahes liiki võlakohustuste võtmine, mis ületavad
majandusaastaks ettenähtud summa;
5.8.7. laenude andmine või võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase
majandustegevuse raamest, v.a kontsernisiseste laenude andmine ja tagamine;
5.8.8. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja
koormamine.

 1. Muuta põhikirja 7. osa ja lugeda see õigeks järgmiselt:

7. ARUANDLUS

7.1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
7.2. Juhatus koostab seltsi majandusaasta aruande ja esitab selle koos audiitori
aruandega nõukogule ja üldkoosolekule.
7.3. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku
aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta
kiidab juhatuse koostatud majandusaasta aruande heaks, ning kuidas nõukogu on
seltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.
7.4. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.


Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse
seitse  päeva  enne üldkoosoleku toimumist, s.o 9.06.2020 arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigi  ASi  Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega,
sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel
www.egrupp.ee  (http://www.egrupp.ee)  ja  Nasdaq  Balti  börsi  lehel
(https://nasdaqbaltic.com/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LkCE02RXdFwE9joK6UO3K9ie4IocDSdwC7h_
l0qVN05TDLqRFzOX-n6V7G14FVs5mCXcekLzvlj_SfEi1R6SEB4uVu7NHaN5n8zEH8BupNE=)).

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp
tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest,
võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle,
või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse
kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu
hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 13.06.2020, esitades
selle kirjalikult e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee (mailto:egrupp@egrupp.ee).

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda lisaküsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda,
kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o
kuni 1.06.2020, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee
(mailto:egrupp@egrupp.ee).

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 22.05.2020 seisuga 17 878 104,60 eurot.
Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust
ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 17 527 oma aktsiat.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

 * Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või
  ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument
  ja volitusi tõendav kirjalik dokument.
 * Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument)
  vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte
  vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis
  registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema
  legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene
  teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb
  lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik
  dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest
  isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad
  andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis
  väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja
esindatava  poolt  volituse  tagasivõtmisest  e-posti  teel  aadressil
egrupp@egrupp.ee (mailto:egrupp@egrupp.ee) või toimetades eespool nimetatud
dokumendi(d) ASi Ekspress Grupp kontorisse Parda 6, Tallinn 10151, VI korrus
(tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 16.06.2020 kell 16.00, kasutades
selleks ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee (http://www.egrupp.ee)
avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra
kohta   leiate   ASi   Ekspress   Grupp   veebilehelt  www.egrupp.ee
(http://www.egrupp.ee).  Elektrooniliselt saab üldkoosolekul hääletada enne
üldkoosoleku toimumist vastavalt juhatuse kinnitatud elektroonilise hääletamise
korrale. Posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee (mailto:mariliis.ryytsalu@egrupp.ee)

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia  sisutootmist,  ajalehtede  ja  ajakirjade  kirjastamist  ning
trükiteenuste  osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern
elektroonilist  piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress
Grupp, mis alustas tegevust 1989. aastal, annab tööd 1700 inimesele, omab
juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades, annab välja kõige populaarsemaid
päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.