Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 22 mai 2020 10:00:00 +0300
Manused
ProKapital-10003386191-en.pdf
ProKapital-10003386193-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2020. aasta I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)
Tekst
TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2020. aasta esimene kvartal on olnud meie jaoks väga kiire periood, hoolimata
sellest, et SARS-CoV-2 viiruse ja COVID-19 ülemaailmse leviku tõttu paljudes
sektorites on ettevõtlustegevus aeglustunud.

Aruandeperioodil  on  refinantseeritud  tagatud  võlakirjad  2015/2020 uute
võlakirjadega 2020/2024 - igaüks nominaalväärtusega 100 000 eurot, fikseeritud
intressimääraga 8,00% ja lunastustähtajaga 2024. aasta veebruaris. Pro Kapital
kavatseb  taotleda  uute  võlakirjade  noteerimist  12 kuu jooksul alates
väljaandmise kuupäevast.

Meie  kinnisvaraarendused on jätkunud plaanipäraselt. Veebruaris sõlmisime
Ratsuri Majade projekti renoveerimis- ja ehituslepingu. Tallinnas, Kristiine
linnaosas asuv endine tallihoone renoveeritakse, mahutamaks ainulaadseid kõrgete
lagedega kortereid ning renoveeritud maja kõrvale ehitatakse moodne Uus-Hollandi
stiilis elumaja koos pool-maa-aluse parkimisega. Järgmise aasta kevadel valmib
kokku 39 korterit. Tallinnas jätkub jõudsalt ka Kalaranna Kvartali ehitus -
ootame hoonete valmimist juba 2021. aastal. Valmimise ajakavas ei ole viivitusi
ette näha ning mõlemale arendusele on tagatud väline rahastamine.

Hetkel ei ole meil Riias käimasolevaid ehitusi. Jätkame luksuskorterite müüki
River Breeze Residence'is ja valmistame ette Kliversala kvartali edasiste
etappide arendamist. Tallinase elamukvartali ja Brivibase tänava ärikvartali
tehniline projekteerimisprotsess jätkub.

Vilniuses on juba müüdud enam kui 70% eelmisel aastal valminud Shaltiniu Namai
Attico  projekti  viiest  majast ja kliendid on aktiivsed ka praegustes
majandusoludes.

Piirangute tõttu Saksamaal suleti märtsi lõpus Bad Kreuznachis asuv PK Parkhotel
Kurhaus, mille kavatseme uuesti avada juuni keskel.

Eriolukorra seisund (välja kuulutatud kõigis meie tegevuspiirkonna riikides) on
avaldanud märkimisväärset mõju jaekaubandusele ja sellest tulenevalt ka meie T1
Mall of Tallinn kaubanduskeskusele. Eesti kaubanduskeskused olid alates märtsi
lõpust suletud ja taasavati 11. mail. Vahepeal lubati tegevust jätkata ainult
toidupoodidel ja apteekidel. T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskust omav ja haldav
tütarettevõte, AS Tallinna Moekombinaat, esitas Harju maakohtule avalduse
saneerimismenetluse   alustamiseks   eesmärgiga   lahendada   ajutised
likviidsusprobleemid, mõistlikult ümber korraldada kohustused ja suurendada
kasumlikkust. 03. aprillil 2020 algatas Harju maakohus saneerimismenetluse ja AS
Tallinna  Moekombinaat  peab  hiljemalt  02. juunil  2020 esitama  kohtule
saneerimismeetmeid,  sh  saneerimise  mõju  võlausaldajatele  käsitleva
saneerimiskava. Saneerimiskava kinnitamiseks peavad võlausaldajad selle poolt
hääletama  ning  lõpliku  otsuse  plaani  kinnitamise  kohta teeb kohus.
Saneerimismenetluse algatamine ei mõjuta T1 Mall of Tallinn, tema üürnike ja
koostöö partnerite igapäevast majandustegevust - see tähendab, et T1 Mall of
Tallinn  jätkab tegevust. Saneerimismenetluse eesmärk on tagada normaalse
igapäevase  majandustegevuse  jätkumine,  kaitstes  investorite, töötajate,
võlausaldajate ja kõigi koostööpartnerite õigusi ja huve. Saneerimisprotsess
hõlmab ainult AS-i Tallinna Moekombinaat ja sellel puudub otsene mõju ühelegi
teisele AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluvale ettevõttele.

Oleme 2020. aastat alustanud oodatavate müügitulude ja brutokasumi tulemustega.
2020. aasta esimese kvartali müügitulu oli 5,9 miljonit eurot, mis on 43% vähem
kui eelmise aasta sama perioodi 10,4 miljonit eurot. 2019. aasta tulemust
mõjutas  uue  hoone valmimine Kristina Majade projektis. Meie müügitulud
kinnisvara müügist sõltuvad elamuarendusprojektide valmimisest, kuna müügitulu
kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalsed müügitehingud. 2020. aasta
esimese kvartali ärikasum oli
0,3 miljonit eurot, võrreldes 2,6 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal.
Puhastulemit  mõjutasid  T1  projektiga  seotud 2,6 miljoni euro suurused
intressikulud,. Seetõttu oli 2020. aasta esimese kvartali puhastulem 3 966 tuhat
eurot kahjumit, võrreldes 2019. aasta sama perioodi kahjumiga 113 tuhat eurot.

Aastal 2020 ei näe me ette ühegi käimasoleva kinnisvaraprojekti lõpule viimist,
vaid keskendume käimasolevate projektide edasiarendamisele, teeme ettevalmistusi
uute  projektide  alustamiseks  ja  panustame  tavapärase majandustegevuse
taastamisele renditegevuses ja hotellinduses.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive 2020. aasta esimeses kvartalis oli 5,9 miljonit eurot, mis
on  43% väiksem  kui võrdlusperioodil (2019 3 kuud: 10,4 miljonit eurot).
Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna
müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid
antakse ostjale üle. 2019. aasta esimese kvartali suuremat müügikäivet mõjutas
eluhoone valmimine Kristina Majade arenduses. 2020. aastal jätkab Ettevõtte
River Breeze Residence ja Shaltini? Namai Attico arenduste korterite müügiga.
2020. aasta esimese kvartali brutokasum vähenes 48% võrra ja moodustas 2,1
miljonit eurot võrrelduna 4,1 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal.
2020. aasta esimese kvartali ärikasumi moodustas 0,3 miljonit eurot võrrelduna
2,6 miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. Ärikasumi langust on mõjutanud
vähenenud müügitulud ja üldhalduskulude suurenemine.
2020. aasta esimese kvartali puhaskahjum oli vastavalt 4,0 miljonit eurot.
Võrdlusperioodil oli kolme kuu puhaskahjum 0,1 miljonit eurot. Puhaskahjumit
mõjutas negatiivselt  AS-i Tallinna Moekombinaat kõrgem intressikulu.
Rahavood põhitegevusest moodustasid 2020. esimeses kvartalis positiivsed 2,0
miljonit eurot võrreldes negatiivse 0,4 miljoni euroga samal perioodil 2019.
aastal.
Aktsia puhasväärtus oli 31. märts 2020 seisuga 1,19 eurot võrreldes 1,78 euroga
31. märtsil 2019.

Peamised tulemusnäitajad

                      2020   2019   2019
                    3 kuud  3 kuud  12 kuud
------------------------------------------------------------------
 Käive (tuhat EUR)           5 873  10 372  55 276

 Brutokasum (tuhat EUR)         2 137  4 142  15 809

 Brutokasum, %              36%   40%    29%

 Ärikasum/ -kahjum (tuhat EUR)      346  2 644  -15 193

 Ärikasum/ -kahjum %            6%   25%   -27%

 Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot)  -3 966   -113  -29 121

 Puhaskasum / -kahjum, %         -68%   -1%   -53% Kasum / -kahjum aktsia kohta (euro)  -0.07   0.00   -0.48


                   31.03.2020  31.03.2019  31.12.2019
-------------------------------------------------------------------------
 Varad kokku (tuhat eurot)      209 622   247 386   210 805

 Kohustused kokku (tuhat eurot)    142 022   146 761   139 187

 Omakapital kokku (tuhat eurot)    67 600   100 625    71 566

 Võla / omakapitali suhe *        2.10     1.46     1.94 Varade tootlus, % **          -1.7%    -0.1%    -12.8%

 Omakapitali tootlus, % ***       -4.7%    -0.1%    -34.4%

 Aktsia puhasväärtus, eurot ****     1.19     1.78     1.26

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

 tuhandetes eurodes              31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019
-------------------------------------------------------------------------------
 VARAD

 Käibevara

   Raha ja raha ekvivalendid            9 459   6 166   10 616

   Lühiajalised nõuded               1 281    845   1 475

   Varud                      40 329   59 962   41 031
                       ---------------------------------
 Käibevara kokku                  51 069   66 973   53 122

 Põhivara

   Pikaajalised nõuded               2 942    677   2 297

   Materiaalne põhivara               7 100   7 108   7 146

   Kasutusõigusega vara                480    635    519

   Kinnisvarainvesteeringud            147 667  171 672  147 365

   Immateriaalne põhivara               364    321    372
                       ---------------------------------
 Põhivara kokku                  158 553  180 413  157 699

 VARAD KOKKU                   209 622  247 386  210 821 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 Lühiajalised kohustused

   Lühiajalised võlakohustused           83 153   14 540  111 759

   Ostjate ettemaksed                5 935   5 510   3 974

   Lühiajalised võlad tarnijatele         10 837   8 188   8 741

   Maksukohustused                  849    395   1 155

   Lühiajalised eraldised               329    903    267
                       ---------------------------------
 Lühiajalised kohustused kokku          101 103   29 536  125 896

 Pikaajalised kohustused

   Pikaajalised võlakohustused           38 398  113 937   10 871

   Muud pikaajalised kohustused           1 064   1 140   1 013

   Edasilükkunud tulumaksukohustus         1 320   2 004   1 348

   Pikaajalised eraldised               137    144    127
                       ---------------------------------
 Pikaajalised kohustused kokku           40 919  117 225   13 359

 KOHUSTUSED KOKKU                 142 022  146 761  139 255 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital

   Aktsiakapital nimiväärtuses           11 338   11 338   11 338

   Ülekurss                     5 661   5 661   5 661

   Kohustuslik reservkapital            1 134   1 082   1 134

   Ümberhindluse reserv               3 262   3 262   3 262

   Eelmiste perioodide jaotamata kasum       49 744   76 771   76 725

   Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum       -3 788    -43  -26 981
                       ---------------------------------
 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
 kokku                       67 351   98 071   71 139

 Mittekontrolliv osalus                249   2 554    427

 OMAKAPITAL KOKKU                 67 600  100 625   71 566 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU          209 622  247 386  210 821

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

                          2020   2019   2019
 tuhandetes eurodes               3 kuud  3 kuud  12 kuud
---------------------------------------------------------------------------
 JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD

 Äritulud

 Müügitulu                    5 873  10 372  55 276

 Müüdud toodete ja teenuste kulu        -3 736  -6 230  -39 467
                        ----------------------------
 Brutokasum                   2 137  4 142  15 809 Turustuskulud                  -161   -142   -728

 Üldhalduskulud                 -1 562  -1 353  -6 013

 Muud äritulud                    3    27    95

 Muud ärikulud                   -71   -30  -24 341
                        ----------------------------
 Ärikasum/-kahjum                 346  2 644  -15 178 Finantstulud                    1    1     4

 Finantskulud                  -4 244  -2 757  -14 019
                        ----------------------------
 Kahjum enne tulumaksu             -3 897   -112  -29 193

 Tulumaks                     -69    -1    21
                        ----------------------------
 Perioodi puhaskahjum              -3 966   -113  -29 172 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:

   Emaettevõtte omanikele kuuluv osa      -3 788   -43  -26 981

   Mittekontrolliv osalus             -178   -70  -2 191 Aruandeperioodi koondkahjum kokku       -3 966   -113  -29 172

 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:

   Emaettevõtte omanikele kuuluv osa      -3 788   -43  -26 981

   Mittekontrolliv osalus             -178   -70  -2 191 Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro)  -0.07   0.00   -0.48

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

                              2020  2019  2019
 tuhandetes eurodes                    3 kuud 3 kuud 12 kuud
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhitegevuse rahavood

 Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum           -3 966  -113 -29 172

 Korrigeerimised:

   Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum        105   94   399

   Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist            0   0   -3

   Kahjum põhivara ja immateriaalse põhivara maha
 kandmisest                          0   0    6

   Põhivara väärtuse muutus                  0   0   -15

   Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus          0   0 24 236

   Finantstulud ja -kulud                 4 243 2 756 14 016

   Edasilükkunud tulumaksu muutus              -27   0  -656

   Muud mitterahalised muutused (netosumma)          -1   31   419

 Muutused käibevahendites:

   Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes          -409 1 572  -630

   Varudes                          703  -582 18 276

   Kohustustes ja ettemaksetes               1 336 -4 145 -6 412

   Eraldistes                         10   10   -51
                            -----------------------
 Põhitegevuse rahavood kokku                1 994  -377 20 413 Rahavood investeerimistegevusest

 Materiaalse põhivara soetamine               -10  -31  -226

 Immateriaalse põhivara soetamine               -2   -1   -74

 Kinnisvarainvesteeringute soetamine            -302 -3 533 -6 019

 Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist         0   0  2 170

 Saadud intressid                       1   1    4
                            -----------------------
 Rahavood investeerimistegevusest kokku           -313 -3 564 -4 145 Rahavood finantseerimistegevusest

 Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest    28 500   0    0

 Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine     -28 000   0  -500

 Saadud laenud                        100 7 570 16 461

 Tagastatud laenud                     -648 -3 843 -21 551

 Kapitalirendi tagasimaksed                 -48  -36  -192

 Makstud intressid ja muud finantskulud          -2 742  -624 -6 910
                            -----------------------
 Rahavood finantseerimistegevusest kokku         -2 838 3 067 -12 692 Raha ja raha ekvivalentide muutus            -1 157  -874  3 576

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses        10 616 7 040  7 040

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus         9 459 6 166 10 616

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee