Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 18 mai 2020 14:35:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Kommentaar Sixth Street Partnerite ja Lintgen Adjacent Investments S.à r.l pressiteatele T1 Mall of Tallinn restruktureerimise kohta
Tekst
AS Pro Kapital Grupp on teavitanud tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat
suhtes  saneerimismenetluse  algatamisest  03. aprilli  2020 Harju Maakohtu
määrusega.  7. mail  2020 esitas  AS  Tallinna Moekombinaat saneerimiskava
võlausaldajatele   tutvumiseks  ning  seisukoha  edastamiseks.  Enamus
võlausaldajatest on juba hääletanud saneerimiskava poolt.

TPG Sixth Street Partners ja Lintgen Adjacent Investments S.à r.l (edaspidi TPG
Sixth Street Partners) avaldasid 18. mail 2020 pressiteate, milles teatasid, et
hääletavad AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimiskava vastu ning kutsusid üles ka
teisi võlausaldajaid kava vastu hääletama.

TPG Sixth Street Partners ei ole käitunud heas usus AS-i Tallinna Moekombinaat
ning ettevõtte võlausaldajate, üürnike ja koostööpartnerite suhtes.

Eksitavast avalikust pressiteatest on selgunud, et TPG Sixth Street Partnersi
eesmärk on nurjata AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimiskava vastu võtmine ja
viia AS Tallinna Moekombinaat pankrotti. TPG Sixth Street Partnersi tegevus
kahjustab  AS-i  Tallinna  Moekombinaat  äritegevust  ja  seetõttu  kõigi
võlausaldajate huve. TPG Sixth Street Partners on vältinud AS-i Tallinna
Moekombinaat ja saneerimisnõustaja püüdlusi pidada nendega läbirääkimisi seoses
saneerimiskavaga.

TPG Sixth Street Partners on oma pressiteates jätnud mainimata ja täpsustamata
 järgmist: TPG Sixth Street Partners nõue on pandiga tagatud ja AS-i Tallinna
Moekombinaat pankroti korral oleks ta üks vähestest võlausaldajatest, kes saaks
oma nõudele mingit rahuldust ja saaks seda suurimas ulatuses. Kõik ülejäänud
võlausaldajad, kelle nõuded on tagamata, ei saaks AS-i Tallinna Moekombinaat
pankroti  korral  oma nõuetele mitte mingisugust rahuldust.  Seetõttu on
saneerimiskava, mis näeb ette tagamata nõuetega võlausaldajatele 40% nõuete
tasumist tegelikult kõigi tagamata võlausaldajate huvides,  vastupidiselt TPG
Sixth Street Partnersi väidetule.

TPG Sixth Street Partnersi enneolematu avalik üleskutse kõigile teistele
võlausaldajatele ei ole seega midagi muud kui katse sundida ASi Tallinna
Moekombinaat saneerimiskava nurjumisele ja tagada TPG Sixth Street Partnerite
huvi võimalikult suures ulatuses, tehes seda AS-i Tallinna Moekombinaat tagamata
nõuetega võlausaldajate arvelt, kellele pankrotimenetluses peaaegu midagi ei
laekuks. Seadus on ette näinud võimaluse, et üks suur pahatahtlik võlausaldaja
võib proovida takistada saneerimist oma isiklike huvide eesmärgil ning on
võimaldanud  kohtul  sellise võlausaldaja tegevusele vaatamata saneerimist
jätkata.

Saneerimine hõlmab üksnes AS-i Tallinna Moekombinaat ega oma vahetut mõju AS-i
Pro Kapital Grupp kontserni teistele ettevõtetele. AS-i Pro Kapital Grupp
kontserni ettevõtted ei ole taganud AS-i Tallinna Moekombinaat kohustusi.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee