Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 15 mai 2020 23:45:00 +0300
Manused
BalticHori-10003376011-en.pdf
BalticHori-10003376012-en.pdf
BalticHori-10003376014-et.pdf
BalticHori-10003376015-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri BALTIC HORIZON FONDI 2020. AASTA I KVARTALI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED
Tekst
Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond)
auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused I kvartali 2020. aasta
kohta.

COVID-19 pandeemia mõju
2020. aasta alguses hakkas kõikjal maailmas levima uus koroonaviirus (COVID-
19), mis on mõjutanud erinevate riikide, sh Balti riikide, ettevõtteid ja
majandust. Viiruse levik on muutnud oluliselt Fondi tegevuskeskkonda, millel on
tõenäoliselt negatiivne mõju Fondi 2020. aasta majandustulemustele.

Kuna olukord on ebakindel ja kiiresti muutuv, ei ole Fondi juhtkonnal veel
võimalik  täpselt  hinnata,  millised  on viirusepuhangu tagajärjed Fondi
finantstulemustele. 2020. aasta I kvartali tulemusi pandeemia eriti ei mõjutanud
ja need olid head. Märkimisväärne mõju Fondi tulemustele ilmneb 2020. aasta II
kvartalis, sest pandeemia hakkas Fondi tegevusele mõju avaldama alles 2020.
aasta märtsi lõpus.

COVID-19 puhangu tõttu on Fondi valitseja Northern Horizon Capital AS võtnud
kasutusele konkreetseid meetmeid, et juhtida pandeemiast tingitud riske ja
kaitsta Fondi investorite vara pikaajalist väärtust. Fondivalitseja eesmärk on
optimeerida tegevuskulusid ja jätkata aktiivset suhtlust rentnikega, et tagada
rendimaksete pikaajaline laekumine. Fondi finantsseisundi tugevdamiseks on Fond
otsustanud jätta ligikaudu 1,8 miljoni euro ulatuses jaotuskõlblikku rahavoogu
2020. aasta I kvartali tulemuste eest välja maksmata. Fondivalitseja jälgib
tähelepanelikult pandeemia majanduslikku mõju ja hindab tulevasi väljamakse-
tasemeid järgnevate perioodide majandustulemuste alusel ümber.

Fond on rakendanud mitmeid meetmeid, mille eesmärk on leevendada rahalisi
raskusi,  mis on tabanud kõige haavatavamaid rentnikke, kelle tegevusele
viirusepuhang on kõige tõsisemat mõju avaldanud. Fond on nõustunud nende puhul
rendi maksmist 90 päeva edasi lükkama ja loobunud edasilükkamisega seotud
trahvidest ja intressidest.

Baltic Horizon Fund peab valdavalt kaubandussegmendi rentnikega aktiivseid
läbirääkimisi karantiiniperioodi rendimaksete vähendamise ja tühistamise üle.
Sellel on negatiivne mõju Fondi 2020. aasta II kvartali tulemustele. Vastavalt
diskussioonidele kaubandussegmendi rentnikega, on 15. mai 2020 seisuga Fondi
juhtkond otsustanud karantiiniperioodi puhul rendimakseid vähendada keskmiselt
50% ulatuses ning seda vajadusel maksimaalselt juulini 2020. Lõplik otsus sõltub
sellest kui palju on iga rentnik olnud mõjutatud karantiiniperioodist ning
laekuvast riigiabist.

Väljamaksed 2019. aasta IV kvartali ja 2020. aasta I kvartali tulemuste eest
31. jaanuaril  2020 kuulutas  Fond  osakuomanikele 2019. aasta IV kvartali
tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 3 175 tuhat eurot (0,028
eurot  osaku kohta). See teeb 2019. aasta IV kvartali kaalutud keskmise
puhasväärtuse tootluseks 2,16%.

24. aprillil 2020 kuulutas Fond osakuomanikele 2020. aasta I kvartali tulemuste
eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 701 tuhat eurot (0,015 eurot osaku
kohta).  See teeb 2020. aasta I kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse
tootluseks 1,12%.

Puhaskasum ja puhas renditulu
Fondi 2020. aasta I kvartali puhaskasum oli 3,4 miljonit eurot, 54,3% suurem kui
2019. aasta I kvartalis, mil puhaskasum oli 2,2 miljonit eurot. Puhaskasumile
avaldas märkimisväärset mõju puhta renditulu kasv, mis oli tingitud uute
kinnisvarainvesteeringute  omandamisest 2019. aastal. Puhta renditulu kasvu
positiivset mõju vähendas teatud määral halduskulude ning neto finantskulude
kasv. Finantskulude kasvu põhjustas keskmise laenukapitali kulukuse määra tõus.
Kvartali kasum osaku kohta oli 0,03 eurot (2019. aasta I kvartal: 0,03 eurot).

Kontsern teenis kvartalis 5,8 miljonit eurot puhast renditulu. 2019. aasta I
kvartali puhas renditulu oli 3,9 miljonit eurot. Kasv saavutati tänu uutele,
2019. aastal kaasatud kapitali abil omandatud kinnisvara-investeeringutele.
Portfelli praeguse suurima vara, Galerija Centrsi, ja North Stari ärikeskuse
omandamine avaldas Kontserni 2020. aasta I kvartali puhta renditulu kasvule
olulist mõju. Portfelli EPRA võrreldav puhas renditulu suurenes aastaga 2,8%
peamiselt Eesti ja Läti turgude tugevamate tulemuste tõttu. Mõneti mõjutas
tulemust ka Leedus määratud eraldised, mille põhjustas juba 16. märtsil alanud
karantiiniperiood.

2020. aasta I kvartali puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt:
büroo 49,2% (2019. aasta I kvartal: 55,1%), kaubandus 46,2% (2019. aasta I
kvartal: 38,4%) ja vaba aeg 4,6% (2019. aasta I kvartal: 6,5%).

Keskses äripiirkonnas asuvate ostukeskuste (Postimaja, Europa ja Galerija
Centrs)  teenitud renditulu moodustas 36,1% Fondi portfelli 2020. aasta I
kvartali puhtast renditulust. Elurajoonides asuvate ostukeskuste teenitud puhas
renditulu moodustas 2020. aasta I kvartalis 10,1%.

Fondi kinnisvarainvesteeringute I kvartali puhas renditulu jagunes riikide vahel
järgmiselt: Läti 39,9% (2019. aasta I kvartal: 28,0%), Leedu 34,6% (2019. aasta
I kvartal: 36,8%) ja Eesti 25,5% (2019. aasta I kvartal: 35,2%).

Varade brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2020. aasta I kvartali lõpuks kasvas Fondi varade brutoväärtus eelmise aasta
sama  ajaga võrreldes 0,4% ja tõusis 373,3 miljoni euroni (31. detsember
2019: 271,7 miljonit  eurot).  Kasv  tulenes  peamiselt  Meraki büroohoone
arendusprojekti  tehtud investeeringutest. Fond kavatseb Meraki büroohoone
ehitust 2020. aastal jätkata, samas jälgides COVID-19 pandeemia mõju ulatust.
Fondivalitseja jälgib pandeemia majandus-mõju ja tagab piisava likviidsustaseme
ehituse ajal.

Varade puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
Fondi varade puhasväärtus püsis stabiilsena ja oli 2020. aasta I kvartali lõpu
seisuga 152,5 miljonit eurot. Kvartali paremaid majandustulemusi tasakaalustasid
osakuomanikele  tehtud  väljamaksed  summas 3,2 miljonit eurot ja rahavoo
riskimaandamise reservi negatiivne muutus summas 0,2 miljonit eurot. Seisuga
31. märts 2020 oli osaku puhasväärtus 1,3452 eurot (31. detsember 2019: 1,3451
eurot) ja EPRA nõuete kohaselt arvestatud osaku puhasväärtus 1,4349 eurot (31.
detsember 2019: 1,4333 eurot).

Kinnisvarainvesteeringud
Baltic Horizon Fundi portfelli kuulub 15 Balti riikide pealinnades asuvat
rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering
Meraki maatükil. 2020. aasta I kvartali lõpus hinnati Fondi portfelli väärtuseks
360,3 miljonit  eurot (31. detsember 2019: 358,9 miljonit eurot). Kvartali
jooksul tegi Kontsern 0,1 miljoni euro ulatuses investeeringuid olemasolevasse
portfelli ja investeeris lisaks 1,3 miljonit eurot Meraki arendusprojekti.

Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad
Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad püsisid sarnasel tasemel kui 31.
detsembril  2019 ja  moodustasid 205,8 miljonit eurot. Pangalaenukohustised
vähenesid  pisut  laenuamortisatsiooni  tõttu. Aastane laenu-amortisatsioon
moodustab 0,2% kogu tasumata jäägist.

Rahavood
2020. aasta I kvartali äritegevuse rahavoog oli positiivne summas 4,3 miljonit
eurot  (2019.  aasta  I  kvartal: positiivne summas 3,0 miljonit eurot).
Investeerimistegevuse   rahavoog   oli   olemasolevatesse   kinnisvara-
investeeringutesse tehtud täiendavate investeeringute tõttu negatiivne summas
0,1 miljonit eurot (2019. aasta I kvartal: negatiivne summas 17,9 miljonit
eurot).

Finantseerimistegevuse rahavoog oli negatiivne summas 4,6 miljonit eurot (2019.
aasta I kvartal: positiivne summas 5,6 miljonit eurot). Kvartali jooksul tegi
Fond rahalise väljamakse summas 3,2 miljonit eurot ja maksis pangalaenudelt ja
võlakirjadelt regulaarseid intresse.

2020. aasta  I kvartali lõpus oli Fondil piisavas koguses raha ja raha
ekvivalente (9,4 miljonit eurot), et rahuldada oma likviidsusvajadusi COVID-19
pandeemia ajal.

Peamised kasumi näitajad

 Tuhandetes
 eurodes                      I kv 2020   I kv 2019 Muutus (%)
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhas renditulu                    5 772     3 916   47,4%
-------------------------------------------------------------------------------
 Halduskulud                      -889     -709   25,4%
-------------------------------------------------------------------------------
 Muu äritulu                        8       6   33,3%
-------------------------------------------------------------------------------
 Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse
 kahjum                       -4       -     -
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum                        4 887     3 213   52,1%
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud ja -kulud
 (neto)                     -1 376     -897   53,4%
-------------------------------------------------------------------------------
 Maksueelne kasum                    3 511     2 316   51,6%
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaks                        -157     -143    9,8%
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi puhaskasum                  3 354     2 173   54,3%
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Ringluses olevate osakute kaalutud
 keskmine arv               113 387 525 78 496 831(1)   44,4%
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum osaku kohta
 (eurodes)                    0,03     0,03     -
-------------------------------------------------------------------------------

Peamised finantsseisundi näitajad

 Tuhandetes
 eurodes                      31.03.2020 31.12.2019 Muutus (%)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasutuses olevad
 kinnisvarainvesteeringud            356 666   356 575    0,0%
-------------------------------------------------------------------------------
 Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud          3 669   2 367     55,0%
-------------------------------------------------------------------------------
 Varade brutoväärtus (GAV)               373 345   371 734    0,4%
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Intressikandvad laenukohustised ja
 võlakirjad                   205 765   205 827   -0,0%
-------------------------------------------------------------------------------
 Kohustised kokku                    220 813   219 216    0,7%
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Varade puhasväärtus (NAV)               152 532   152 518    0,0%
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Ringluses olevate osakute
 arv                     113 387 525 113 387 525     -
-------------------------------------------------------------------------------
 Osaku puhasväärtus (eurodes) IFRS-i
 nõuete kohaselt                 1,3452   1,3451    0,0%
-------------------------------------------------------------------------------
 Osaku puhasväärtus (eurodes) EPRA nõuete
 kohaselt                     1,4349   1,4333    0,1%
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Laenu tagatuse suhtarv
 (%)                        57,1%    57,3%     -
-------------------------------------------------------------------------------
 Keskmine sisemine
 intressimäär (%)                  2,6%    2,6%     -
-------------------------------------------------------------------------------

 1. Osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond omandas osakute tagasiostu
  programmi raames.

Kinnisvarainvesteeringute tulemused

Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli keskmine tegelik täitumuse määr oli
2020. aasta I kvartalis 97,6% (IV kvartal 2019: 98,0%). Kõiki rendigarantiisid
arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,6% (IV kvartal 2019: 98,0%).
Seisuga 31. märts 2020 oli täitumuse määr 97,4% (31. detsember 2019: 98,3%).
Keskmine otsene tootlus oli 2020. aasta I kvartalis 6,7% (IV kvartal
2019: 6,6%) ja esmane puhastootlus 6,5% (IV kvartal 2019: 6,4%). Tootluste tõus
tulenes peamiselt Eesti kinnisvara-investeeringute parematest võrreldavatest
tulemustest. Kogu portfelli keskmine rendihind oli 2020. aasta I kvartalis 13,5
eurot ruutmeetri kohta.

                   Õiglane
 Kinnisvarainvesteering Segment  väärtus(1) Renditav        Esmane Täitumuse
                 (tuhandetes netopind   Otsene   puhas-   määr
                   eurodes)  (m(2)) tootlus(2) tootlus(3) I kv 2020
--------------------------------------------------------------------------------------
 Vilnius, Leedu
--------------------------------------------------------------------------------------
 Duetto I        Büroo     16 460  8 587    7,5%    6,8% 100,0%(4)
--------------------------------------------------------------------------------------
 Duetto II       Büroo     18 935  8 674    7,3%    7,1% 100,0%(4)
--------------------------------------------------------------------------------------
 Europa ostukeskus   Kaubandus   40 721  16 856    6,2%    5,7%   95,1%
--------------------------------------------------------------------------------------
 Domus Pro ostukeskus  Kaubandus   16 670  11 247    7,7%    7,2%   97,5%
--------------------------------------------------------------------------------------
 Domus Pro ärikeskus  Büroo      7 740  4 831    8,7%    7,3%  100,0%
--------------------------------------------------------------------------------------
 North Star ärikeskus  Büroo     20 104  10 550    7,0%    7,3%  100,0%
--------------------------------------------------------------------------------------
 Meraki arendus              3 669    -     -     -      -
--------------------------------------------------------------------------------------
 Vilniuses kokku            124 299  60 745    7,1%    6,6%   98,2%
--------------------------------------------------------------------------------------
 Riia, Läti
--------------------------------------------------------------------------------------
 Upmalas Biroji     Büroo
 bürookompleks             24 209  10 458    7,5%    7,4%  100,0%
--------------------------------------------------------------------------------------
 Vainodes I       Büroo     20 902  8 052    6,8%    6,9%  100,0%
--------------------------------------------------------------------------------------
 LNK Centre       Büroo     17 007  7 453    6,4%    6,5%  100,0%
--------------------------------------------------------------------------------------
 Sky ostukeskus     Kaubandus    4 851  3 254    7,7%    8,0%   98,4%
--------------------------------------------------------------------------------------
 Galerija Centrs    Kaubandus   76 408  20 022    6,0%    5,9%   93,0%
--------------------------------------------------------------------------------------
 Riias kokku              143 377  49 239    6,5%    6,4%   97,0%
--------------------------------------------------------------------------------------
 Tallinn, Eesti
--------------------------------------------------------------------------------------
 Postimaja ja CC Plaza Kaubandus   32 250  9 145    4,5%    4,8%   95,6%
--------------------------------------------------------------------------------------
 Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg    15 150  8 664    9,0%    7,1%  100,0%
--------------------------------------------------------------------------------------
 G4S-i peahoone     Büroo     17 550  9 179    7,8%    6,9%  100,0%
--------------------------------------------------------------------------------------
 Lincona        Büroo     17 820  10 871    8,2%    7,3%  100,0%
--------------------------------------------------------------------------------------
 Pirita ostukeskus   Kaubandus    9 889  5 508    6,0%    7,5%   86,5%
--------------------------------------------------------------------------------------
 Tallinnas kokku            92 659  43 367    6,5%    6,3%   97,3%
--------------------------------------------------------------------------------------
 Portfell kokku             360 335 153 351    6,7%    6,5%   97,6%
--------------------------------------------------------------------------------------

 1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2019 teostatud hindamisel,
  hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
 2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu
  soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
 3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu
  kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
 4. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

 Tuhandetes eurodes         01.01.2020-31.03.2020 01.01.2019-31.03.2019
-------------------------------------------------------------------------------


 Renditulu                     6 209         4 151

 Teenustasutulu                   1 356          763

 Renditegevuse kulud                -1 793         -998
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhas renditulu                  5 772         3 916
-------------------------------------------------------------------------------


 Halduskulud                     -889         -709

 Muu äritulu                      8           6

 Kinnisvarainvesteeringute
 ümberhindluse kahjum                 -4           -
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum                      4 887        3 213
-------------------------------------------------------------------------------


 Finantstulud                      1           2

 Finantskulud                   -1 377         -899
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud ja -kulud kokku           -1 376         -897


-------------------------------------------------------------------------------
 Maksueelne kasum                  3 511         2 316

 Tulumaksukulu                    -157         -143
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi kasum                   3 354         2 173
-------------------------------------------------------------------------------


 Tulevikus kasumisse või kahjumisse
 ümberliigitatav muu koondkasum/-
 kahjum

 Rahavoogude    riskimaandamise
 puhaskahjum                     -178         -556

 Rahavoogude    riskimaandamise
 puhaskahjumiga seotud tulumaks            13          36
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulevikus kasumisse või kahjumisse
 ümberliigitatav  tulumaksujärgne
 muu koondkahjum kokku                -165         -520


-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi      tulumaksujärgne
 koondkasum kokku                  3 189         1 653
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Tava- ja lahustatud kasum osaku
 kohta (eurodes)                    0,03         0,03
-------------------------------------------------------------------------------


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

 Tuhandetes eurodes          31.03.2020  31.12.2019
----------------------------------------------------------------


 Põhivarad

 Kinnisvarainvesteeringud         356 666   356 575

 Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud    3 669    2 367

 Tuletisinstrumendid              29      73

 Muud põhivarad                55      54
----------------------------------------------------------------
 Põhivarad kokku             360 419   359 069
----------------------------------------------------------------


 Käibevarad

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded    2 291    1 794

 Ettemaksed                  358     301

 Muud käibevarad               893     734

 Raha ja raha ekvivalendid         9 384    9 836
----------------------------------------------------------------
 Käibevarad kokku             12 926    12 665
----------------------------------------------------------------
 Varad kokku               373 345   371 734
----------------------------------------------------------------


 Omakapital

 Sissemakstud kapital           138 064   138 064

 Rahavoogude riskimaandamise reserv    -1 721    -1 556

 Jaotamata kasum              16 189    16 010
----------------------------------------------------------------
 Omakapital kokku             152 532   152 518
----------------------------------------------------------------


 Pikaajalised kohustised

 Intressikandvad võlakohustised      205 661   205 718

 Edasilükkunud tulumaksukohustised     6 343    6 199

 Tuletisinstrumendid            1 862    1 728

 Muud pikaajalised kohustised        1 327    1 298
----------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustised kokku      215 193   214 943
----------------------------------------------------------------


 Lühiajalised kohustised

 Intressikandvad võlakohustised        405     414

 Võlad tarnijatele ja muud võlad      4 546    3 171

 Tulumaksukohustis               -      8

 Muud lühiajalised kohustised         669     680
----------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustised kokku       5 620    4 273
----------------------------------------------------------------
 Kohustised kokku             220 813   219 216
----------------------------------------------------------------
 Omakapital ja kohustised kokku      373 345   371 734
----------------------------------------------------------------


Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati
avaldamiseks 15.05.2020 kell 23:05 Eesti aja järgi ülalmainitud
avaldamiskanalite esindajatele.