Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 15 mai 2020 09:00:00 +0300
Manused
ASTallinna-10003372811-en.pdf
ASTallinna-10003372813-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2020. a I kvartali majandustulemused
Tekst
Tallinna Sadama grupi 2020. a I kvartali müügitulu moodustas 27,9 mln eurot
vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,2%. Kontserni korrigeeritud
EBITDA oli I kvartalis 16,2 miljonit eurot, langedes aasta varasemaga võrreldes
4,1%. Kasum vähenes esimeste kvartalite võrdluses 1,1 miljoni euro võrra 10,0
miljoni euroni.

I kvartali tulemust mõjutasid enim COVID-19 pandeemiaga seoses märtsi keskpaigas
seatud piirangud reisijate liikumisele, mistõttu mitmed rahvusvaheliste liinide
reisilaevad  peatasid  liikluse.  Seeläbi vähenesid Tallinna Sadama tulud
laevatasudest  ja  reisijate  puudumise  tõttu  veelgi  olulisemal määral
reisijatasud. Kaubavedude jätkumine hoidis siiski paljud reisilaevad püsivalt
liikluses, osad neist küll hõredama graafikuga.

Segmentide lõikes kannatas COVID-19 pandeemiaga seoses I kvartalis kõige rohkem
reisisadamate  segment.  Kaubasadamate,  reisiparvlaevade  ja muu segmendi
majandustulemused olid pandeemiast vähem mõjutatud.

I kvartalis enam kui kahekordistus investeeringute maht võrredes eelmise aasta
sama perioodiga. Peamiselt seoses reisiterminali D ehitustööde jätkumise ja
kruiisiterminali  ehitustööde  algusega Tallinna Vanasadamas ning Paldiski
Lõunasadama sissesõidukanali süvendamise ja laiendamise töödega.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

                   I kv  I kv  +/-    %

                   2020  2019

 Müügitulu             27,9  28,5  -0,6  -2,2%

 Korrigeeritud EBITDA       16,2  16,9  -0,7  -4,1%

 Korrigeeritud EBITDA marginaal  58,0%  59,1%  -1,1    -

 Ärikasum             10,5  11,5  -1,0  -8,2%

 Tulumaks               0    0   -    -

 Perioodi kasum          10,0  11,0  -1,0  -9,6%

 Investeeringud           8,8   3,9  4,8  121,9%


         31.03.2020  31.12.2019  +/-   %

 Varade maht     641,0    630,6  10,4  1,7%

 Netovõlg      160,2    160,3  0,0  0,0%

 Omakapital     387,0    377,0  8,3  2,2%

 Aktsiate arv    263,0    263,0   0   -

Müügitulu
Müügitulu vähenes 2020. aasta I kvartalis 0,6 mln eurot ehk 2,2%. Müügitulu
liikide lõikes vähenes enim elektrienergia müük, 0,5 mln eurot ehk 28% seoses
elektrienergia ja võrguteenuse tarbimise vähenemisega sadamates (sh sooja talve
mõjul) ning elektrienergia hinna langusega. Müügitulu kasvas reisiparvlaevade ja
muus segmendis, langes aga reisisadamate ja kaubasadamate segmendis.
Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes peamiselt reisijatasu tulu osas (-0,4
mln eurot), seoses reisijate arvu langusega märtsi teises pooles tulenevalt
COVID-19 tõttu  kehtestatud  liikumispiirangutega.  Vähenemist tasakaalustas
laevatasude tulu kasv ligi 0,2 mln euro võrra, mis tulenes peamiselt aasta
keskmise laevakülastuse prognoositava tulu kasvust seoses aasta külastuste
koguarvu  vähenemise (COVID-19 meetmete mõjul) tõttu väiksemast keskmisest
laevapõhisest tonnaazhitasu soodustusest.
Kaubasadamate segmendi müügitulu vähenes peamiselt elektrienergia ja võrgutasu
müügitulu vähenemisest (tarbimise ja elektri hinna langemise koosmõjul) ligi
0,4 mln eurot. Vähenesid mõnevõrra laevatasude ja kaubatasu tulud seoses
konteinerlaevade  külastuste  arvu vähenemisega ning teiste lastiliikidega
võrreldes madalama tuluga vedellasti mahu ja osakaalu kasvuga.
Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas 0,2 mln eurot ehk 2,8% peamiselt eelmisest
aastast kõrgemate tasumäärade mõjul, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse
hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes jäämurdja Botnica lepingulise tasu
indekseerimise mõjust Eesti tarbijahinnaindeksiga.

EBITDA
Korrigeeritud EBITDA vähenes 0,7 mln euro võrra ehk 4,1%, mis oli ärikasumi
muutusest  pisut  vähem, sest amortisatsioonikulu suurenemine EBITDA-d ei
mõjutanud.  Segmentidest  kasvas  korrigeeritud  EBITDA  kaubasadamate  ja
reisiparvlaevade  segmendis  ning  teiste  segmentide puhul vähenes, enim
reisisadamate segmendis tulude vähenemise ja kulude kasvu tõttu. Korrigeeritud
EBITDA marginaal langes 59,1%lt 58,0%le.

Kasum
Kasumiks kujunes 10,0 mln eurot, mis oli 1,0 mln euro võrra (-9,6%) väiksem
eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.

Investeeringud
2020. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 8,8 mln eurot. See näitaja on suurem
kui eelmise aasta samal perioodil, mil investeeringuid tehti summas 3,9 mln
eurot.  Investeeringud  olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminal D
rekonstrueerimistöödega ja kruiisiterminali ehituse alustamisega ning Paldiski
Lõunasadamas teostatud süvendustöödega.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

 tuhandetes eurodes          31.03.2020  31.12.2019
----------------------------------------------------------------
 VARAD Käibevara

 Raha ja raha ekvivalendid         44 605    35 183

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded    13 812    10 614

 Lepingulised nõuded             217      0

 Varud                    462     408

 Müügiootel põhivara              98     142
----------------------------------------------------------------
 Käibevara kokku              59 194    46 347
----------------------------------------------------------------


 Põhivara

 Investeeringud sidusettevõtjatesse     1 452    1 609

 Muud pikaajalised nõuded           298     294

 Materiaalne põhivara           577 980   575 267

 Immateriaalne põhivara           2 070    2 015

 Põhivara kokku              581 800   579 185
----------------------------------------------------------------


 Varad kokku               640 994   625 532
----------------------------------------------------------------


 KOHUSTISED Lühiajalised kohustised

 Võlakohustised              16 266    16 266

 Tuletisinstrumendid             209     243

 Eraldised                 1 044    1 915

 Sihtfinantseerimine             290     193

 Maksuvõlad                  586     893

 Võlad tarnijatele ja muud võlad      17 847    11 722

 Lepingulised kohustised          2 955      33

 Lühiajalised kohustised kokku       39 197    31 265
----------------------------------------------------------------


 Pikaajalised kohustised

 Võlakohustised              188 580   191 580

 Sihtfinantseerimine            25 278    24 754

 Muud  võlad                  3      2

 Lepingulised kohustised           902     913

 Pikaajalised kohustised kokku      214 763   217 249
----------------------------------------------------------------


 Kohustised kokku             253 960   248 514
----------------------------------------------------------------


 OMAKAPITAL

 Aktsiakapital nimiväärtuses       263 000   263 000

 Ülekurss                 44 478    44 478

 Kohustuslik reservkapital         18 520    18 520

 Riskimaandamise reserv           -209     -243

 Eelmiste perioodide jaotamata kasum    51 263    6 859

 Perioodi kasum               9 982    44 404
----------------------------------------------------------------
 Omakapital kokku             387 034   377 018
----------------------------------------------------------------


 Kohustised ja omakapital kokku      640 994   625 532
----------------------------------------------------------------

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne tuhandetes eurodes              I kv 2020  I kv 2019
---------------------------------------------------------------------


 Müügitulu                    27 890   28 527

 Muud tulud                    1 767     275

 Tegevuskulud                  -8 327   -7 397

 Tööjõukulud                   -4 677   -4 291

 Põhivara kulum ja väärtuse langus        -5 989   -5 550

 Muud kulud                    -150    -106

 Ärikasum                    10 514   11 458
---------------------------------------------------------------------


 Finantstulud ja -kulud

 Finantstulud                    11     13

 Finantskulud                   -386    -438

 Finantstulud ja -kulud kokku           -375    -425
---------------------------------------------------------------------


 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
 kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse     -157      5

 Kasum enne tulumaksustamist           9 982   11 038
---------------------------------------------------------------------


 Tulumaks                       0      0

 Perioodi kasum                  9 982   11 038
---------------------------------------------------------------------
 sh emaettevõtja omanike osa
 perioodi kasumist                9 982   11 038
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 Tava ja lahjendatud
 puhaskasum aktsia kohta (eurodes)         0,04    0,04

 Tava ja lahjendatud
 puhaskasum aktsia kohta
 - jätkuvad tegevused (eurodes)          0,04    0,04
---------------------------------------------------------------------

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

                             3 kuud  3 kuud

 tuhandetes eurodes                   2020   2019
------------------------------------------------------------------------


 Kaupade või teenuste müügist laekunud raha      30 041  33 009

 Muude tulude eest laekunud raha              13   118

 Maksed tarnijatele                  -8 047  -8 911

 Maksed töötajatele ja töötajate eest         -3 661  -3 910

 Maksed muude kulude eest                -138   -102

 Makstud tulumaks dividendidelt               0  -4 949

 Äritegevusest laekunud raha              18 208  15 255
------------------------------------------------------------------------


 Materiaalse põhivara soetamine            -6 859  -3 837

 Immateriaalse põhivara soetamine             -96   -107

 Materiaalse põhivara müük               1 099    16

 Saadud intressid                      5    14

 Investeerimistegevuses kasutatud raha         -5 270  -3 914
------------------------------------------------------------------------


 Saadud laenude tagasimaksed              -3 000  -3 000

 Makstud intressid                    -516   -593

 Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed      -0    -4

 Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha  - 3 516  -3 597
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
 RAHAVOOG KOKKU                     9 422  7 744
------------------------------------------------------------------------


 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses      35 183  42 563

 Raha ja raha ekvivalentide muutus           9 422  7 744

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus       44 605  50 307
------------------------------------------------------------------------

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a
müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot
ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marko Raid
Finantsjuht
m.raid@ts.ee (mailto:m.raid@ts.ee)